Matryca istotności

Zarówno JSW, jak i cała Grupa zrzeszają wokół siebie liczne grono interesariuszy, których zdanie jest istotnym głosem, pomagającym lepiej, skuteczniej i bezpieczniej prowadzić działalność. W JSW jako dostawcy strategicznego surowca – węgla koksowego –  niezbędnego w procesie produkcji stali, która stanowi fundament zrównoważonego rozwoju i jest kluczowa w transformacji gospodarki zeroemisyjnej, chcemy mieć pewność, że podejmowane przez nas działania wpisują się w oczekiwania naszych interesariuszy. Chcemy odpowiedzialnie, w poszanowaniu praw i w szacunku wobec wszystkich interesariuszy i zaangażowanych podmiotów prowadzić nasz biznes.

Mając na uwadze przygotowania do procesu raportowania za rok 2021 przeprowadziliśmy anonimowe badanie ankietowe, do udziału w którym zaprosiliśmy pracowników, przedstawicieli rynku kapitałowego, organizacji społecznych, kontrahentów oraz partnerów biznesowych – w tym również zagranicznych, aby wiedzieć, które obszary są szczególnie istotne z ich punktu widzenia.

Celem ankiety było dokonanie oceny 42 zagadnień, w dwóch ujęciach: na ile dany aspekt może wpływać na ocenę JSW przez ankietowanego i jego decyzje inwestycyjne, decyzje dotyczące współpracy, oraz na ile dany aspekt w ocenie ankietowanego wpływa na wyniki ekonomiczne, społeczne lub środowiskowe Grupy. Otrzymaliśmy 85 odpowiedzi, na podstawie których stworzyliśmy matrycę istności.

Wyniki przeprowadzonej ankiety walidacyjnej pod koniec 2021 roku wskazują na szczególną istotność kwestii związanych z odpowiedzialnym zarządzaniem (w tym perspektywą strategiczną), inwestycjami i ujęciem kosztowym działalności Grupy, zrównoważonym rozwojem (w tym efektywnością energetyczną, zarządzaniem wodą, zarządzaniem energią, GOZ, wpływem na środowisko). Jako ważne kwestie ankietowani wskazali również ryzyka, BHP, etykę oraz ład korporacyjny. Bardzo duże znaczenie mają też kwestie związane z zatrudnieniem czy relacjami pomiędzy pracodawcą a pracownikami, innowacjami oraz praktykami zakupowymi.

4,50 4,30 4,10 3,90 3,70 3,50 3,30 3,10 2,90 3,10 2,90 3,30 3,50 3,70 3,90 4,10 4,30 4,50 Perspektywa strategiczna z uwzględnieniem zrównoważonego rozwoju/ESG Zarządzanie ryzykiem Etyka Innowacje Ład korporacyjny Zaangażowanie interesariuszy Regularne raportowanie kwestii zrównoważonego rozwoju/ESG Poddawanie zewnętrznej ocenie/audytowi Systemy motywacyjne dla kadry zarządzającej Przeprowadzanie due diligence ryzyk zrówno-ważonego rozwoju/ESG łańcucha dostaw Publicznie dostępne polityki i procedury Wpływ ekonomiczny i obecność na rynku Praktyki zakupowe Wpływ produkcji, sprzedaży i kosztów działalności GK JSW Inwestycje Materiały i surowce Zarządzanie energią Liczenie śladu materiałowego Efektywność energetyczna Produkcja oraz zakup energii z OZE Gospodarka obiegu zamkniętego Gospodarka wodna Wpływ na bioróżnorodność Emisje do atmosfery Ścieki i odpady Wpływ produktów (węgiel, koks) na środowisko naturalne Wpływ działalności na klimat Zatrudnienie (m.in. poziom zatrudnienia, polityka kadrowa) Stosunki pomiędzy pracownikami a pracodawcą Szkolenia i edukacja Różnorodność i równość szans Prawa człowieka Wolność zrzeszania się i zawieraniaukładów zbiorowych Społeczności lokalne Zasady dotyczące udziału w życiu publicznym Zdrowie i bezpieczeństwo konsumentów Znakowanie produktów i usług Komunikacja marketingowa Ochrona danych osobowych Zaangażowanie w działania na rzecz realizacji celów zrównoważonego rozwoju ONZ Bezpieczeństwo i higiena pracy Przeciwdziałanie zachowaniom antykonkurencyjnym Na ile dany aspekt w Państwa ocenie wpływa na wyniki ekonomiczne, społeczne lub środowiskowe Grupy JSW? Na ile dany aspekt może być istotny z punktuwpływu na Państwa ocenę i decyzje?

Interesariusze wskazali też szereg innych aspektów, które choć może nie tak ważne jak te wymienione powyżej, pozostają wciąż istotne. Jednocześnie jednak analiza wyników potwierdziła istotność kluczowych obszarów odpowiedzialności ujętych w Strategii Zrównoważonego Rozwoju na lata 2021-2030. Nie zaobserwowano istotnych zmian, które skutkowałyby koniecznością zmiany dotychczas raportowanych aspektów odpowiedzialności. Jednocześnie, mając na uwadze aktualne wyniki analizy, konkretnym aspektom w raporcie może zostać poświęcone nieco więcej uwagi. Dla interesariuszy ważne są również kwestie związane z uwzględnianiem w  strategii rozwoju Grupy JSW aspektów zrównoważonego rozwoju i innowacyjności. Z jednej strony jest to z pewnością pokłosie zmian zachodzących w otoczeniu społeczno-gospodarczym, a z drugiej jest to wynikiem dużego nacisku Grupy JSW na te kwestie w ostatnich latach i silnego komunikowania konieczności uwzględniania tych kwestii w strategii biznesowej.