Dialog z kontrahentami

Relacja z klientami

Grupa JSW funkcjonuje w zmiennym otoczeniu rynkowym, determinowanym sytuacją na rynku stalowym oraz konkurencją na rynku dostawców węgla koksowego i koksu. JSW posiada przyjętą przez Zarząd Politykę Sprzedaży Produktów Grupy Kapitałowej JSW, która definiuje roczne cele wyznaczone do osiągnięcia przez Służby Handlowe celem optymalnego wykorzystania bieżącego potencjału otoczenia rynkowego i potencjału Grupy. JSW prowadzi działalność w oparciu o dwie linie biznesowe: górniczą oraz koksowniczą. Polityka Sprzedaży obejmuje kompleksowo produkty obu linii biznesowych, dążąc do wykorzystania efektu synergii. Cele nadrzędne Służb Handlowych Grupy to przede wszystkim:

REALIZACJAZAŁOŻEŃSTRATEGIIGRUPY MAKSYMALIZACJAZYSKU GRUPY ZAPEWNIENIEBEZPIECZEŃSTWASTABILNEGO ZBYTUPRODUKTÓW UTRZYMANIEPOZYCJIZNACZĄCEGOPRODUCENTAKOKSU W UE WZMOCNIENIEPOZYCJI LIDERA W PRODUKCJI WĘGLA KOKSOWEGOW EUROPIE

Polityka sprzedaży realizowana jest w ramach poniższych obszarów: Polityka lokowania produkowanych wolumenów węgla i koksu, Polityka ustalania cen do odbiorców zewnętrznych, Polityka gospodarowania zapasami, Polityka sprzedaży węgla do odbiorców wewnątrz Grupy, Polityka zakupów surowców z zewnątrz, Polityka doskonalenia komunikacji i wymiany doświadczeń w zakładach Grupy.

Sprzedaż głównych produktów Grupy JSW jest realizowana w oparciu o kontrakty wieloletnie zawarte z odbiorcami o ugruntowanej pozycji rynkowej. JSW posiada grono stałych odbiorców węgla koksowego, którymi są europejskie koksownie: głównie krajowe oraz mające siedzibę w krajach Europy Środkowej. Struktura odbiorców w kolejnych latach nie ulega większym wahaniom. Koks produkowany w Grupie jest sprzedawany głównie do europejskich koncernów stalowych. W celu dywersyfikacji rynków zbytu koks wysyłany jest również do odbiorców zamorskich. Odmienna niż w przypadku węgla koksowego specyfika relacji handlowych z odbiorcami koksu, wynika z faktu, iż większość koncernów stalowych posiada własne koksownie, a na rynku dokonuje zakupów uzupełniających. Z tego powodu w przypadku koksu występuje większa zmienność wolumenów wysyłanych do poszczególnych odbiorców oraz kierunków sprzedaży. Grupa posiada grono stałych odbiorców koksu, do których realizowana jest sprzedaż w ramach kontraktów wieloletnich. W przypadku występowania okresowych nadwyżek koksu wysyłki realizowane są do odbiorców europejskich lub zamorskich współpracujących z Grupą okresowo w zależności od własnych potrzeb i możliwości Grupy.

Zgodnie z przyjętą Strategią handlową JSW w zakresie sprzedaży węgla do celów energetycznych JSW współpracuje głównie z krajowymi zakładami energetyki zawodowej, w tym z kluczowymi krajowymi koncernami energetycznymi. JSW jako stosunkowo niewielki producent węgla energetycznego nie jest w stanie samodzielnie kreować warunków handlowych na rynku krajowym węgla energetycznego, swoją strategię stara się zoptymalizować względem realiów rynkowych wyznaczonych przez największych uczestników rynku.

Relacja z dostawcami

Pracownicy, którzy odpowiadają za kontakty z dostawcami, zobowiązani są do dobierania dostawców w oparciu o obiektywne kryteria oceny ich ofert i jakości usług, dbania, aby wszystkie oferty zostały porównane i rozważone w sposób uczciwy i bezstronny oraz by cały proces był stosownie i w sposób przejrzysty udokumentowany.

Łańcuch dostaw Grupy obejmuje tysiące dostawców i kontrahentów. W 2020 roku przyjęto zaktualizowaną Politykę Antykorupcyjną Grupy Kapitałowej JSW i wprowadzono do stosowania w umowach zawieranych z kontrahentami oprócz klauzuli etyki także klauzule antykorupcyjne. Mając na względzie dbałość o propagowanie najważniejszych postaw i standardów antykorupcyjnych akceptowalnych w JSW, opracowana została Księga Klauzul Umownych JSW, która w jednym miejscu zbiera w formie klauzul zapisy, które w istotny sposób zabezpieczają interesy Spółki. Wprowadzone w umowach zapisy klauzuli antykorupcyjnej stanowią, iż kontrahent lub jego podwykonawcy oraz wszelkie inne osoby, przy pomocy których wykonuje umowę, oświadczają, że w swojej działalności nie stosują i nie tolerują korupcji, łapownictwa oraz innych form wywierania wpływu. Kontrahent oświadcza również, że zapoznał się z obowiązującą w JSW Polityką Antykorupcyjną Grupy Kapitałowej JSW i zobowiązuje się do niepodejmowania działań korupcyjnych oraz do udzielania informacji drugiej stronie w zakresie niezbędnym do wykazania, że wywiązuje się z określonych obowiązków. W przypadku naruszenia obowiązków wynikających z ww. polityki podejmie działania naprawcze oraz poniesie odpowiedzialność za powstałe szkody.

Zgodnie z przyjętymi klauzulami etyki kontrahenci oświadczają, że zapoznali się z Kodeksem etyki Grupy JSW i będą przestrzegali standardów w nim zawartych. Wskazany Kodeks Etyki adresowany jest do wszystkich pracowników i osób współpracujących z Grupą, niezależnie od formy, czasu trwania i przedmiotu współpracy.

Od 3 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2021 roku 1 654 dostawców podpisało klauzulę etyki, natomiast w samym 2021 roku liczba ta wyniosła 792 (w tym wszyscy dotychczasowi dostawcy).