Dialog z inwestorami

Utrzymanie regularnej komunikacji z rynkiem kapitałowym oraz transparentność jest jednym z ważniejszych elementów, wpływających na sprawne i efektywne funkcjonowanie Grupy. Mając na uwadze nadrzędną zasadę równego dostępu do rzetelnej informacji wszystkich interesariuszy m.in. akcjonariuszy, inwestorów czy analityków, relacje inwestorskie JSW podejmują szereg działań w celu zapewnienia stałego i przejrzystego dialogu ze wszystkimi uczestnikami rynku.

Akcje JSW notowane są na GPW od 6 lipca 2011 roku. Obrót giełdowymi papierami wartościowymi dokonywany jest w walucie PLN. W 2021 roku akcje JSW wchodziły w skład indeksów: typu cenowego (Indeks WIG20, Indeks WIG30) oraz typu dochodowego (indeks WIG, Indeks WIG-Poland, Indeks WIG-Górnictwo, Indeks WIG-ESG).

Poniższy wykres przedstawia historyczne kształtowanie się kursu akcji JSW oraz wartości obrotów, w tym na tle indeksów WIG 20, WIG 30, WIG Górnictwo, WIG ESG w latach 2017 – 2021:

chart-48

Wykres. Kurs akcji JSW S.A. a wybrane polskie spółki z sektora wydobywczego

chart-49

Wykres. Kurs akcji JSW S.A. a rynki międzynarodowe (wybrane spółki)

chart-50

Rekomendacje dla akcji JSW

Zgodnie z wiedzą JSW w 2021 roku wydano dwadzieścia cztery rekomendacje z siedmiu biur maklerskich dla akcji JSW. Ze względu na kształtowanie się cen węgla, oczekiwania rynkowe i zalecenia inwestycyjne w omawianym okresie przeważająca ilość rekomendacji tj. trzynaście dotyczyła zalecenia „sprzedaj”, dziewięć rekomendacji zalecało kupno akcji JSW, natomiast dwie rekomendacje były neutralne.

Procentowa struktura rekomendacji została przedstawiona na poniższym wykresie:

chart-51

Wskaźniki giełdowe

W 2021 roku średni kurs akcji JSW na zamknięciu sesji wzrósł o 34,4%. Porównawczo w tym samym okresie nastąpił wzrost notowań indeksów: WIG20 o 14,3%, WIG30 o 19,6% oraz spadek notowań indeksu WIG-Górnictwo o 19,3%.

DANE DOTYCZĄCE AKCJI 2021 2020 2019 2018 2017
Liczba akcji na koniec roku (szt.) 117 411 596 117 411 596 117 411 596 117 411 596 117 411 596
Kurs maksymalny (PLN) 62,48 29,95 71,20 109,75 107,35
Kurs minimalny (PLN) 25,44 9,13 17,20 61,20 59,06
Najniższy kurs zamknięcia (zł) 25,80 9,13 18,80 63,00 60,21
Najwyższy kurs zamknięcia (zł) 61,10 28,32 70,38 108,15 106,95
Kurs zamknięcia z ostatniego dnia notowań (zł) 34,87 25,95 21,38 67,26 96,27
Wartość obrotów (mln PLN) 10 626 5 873 4 023 4 544 8 338
Kapitalizacja na koniec danego roku (mln zł) 4 094,1 3 046,8 2 510,3 7 897,1 11 303,2

Pobierz XLS

W 2021 roku najniższy kurs akcji JSW na zamknięciu sesji JSW odnotowała 13 stycznia 2021 roku i wyniósł on wtedy 25,80 PLN, natomiast najwyższy kurs akcji na zamknięciu sesji odnotowany został w dniu 18 października 2021 roku i osiągnął poziom 61,10 PLN. Cena jednej akcji JSW na koniec okresu sprawozdawczego wynosiła 34,87 PLN. Średni dzienny wolumen obrotu w 2021 roku wynosił 1 073 908 akcji.

WSKAŹNIKI RYNKOWE 2021 2020 2019 2018 2017
Zysk/strata na jedną akcję (ESP) 7,70 (13,17) 5,36 14,79 21,62
Dywidenda na jedną akcję (DPS) - - 1,71 - -
C/Z 4,53 - 3,99 4,55 4,45
C/WK 0,49 0,42 0,28 0,94 1,71
EV/EBITDA skorygowana 1,77 (18,69) 1,67 2,09 3,19

Pobierz XLS

Prawidłowe raportowanie w oparciu o dobre praktyki, regularne spotkania Zarządu Spółki z analitykami, inwestorami, jak również łatwy i bieżący kontakt z osobami odpowiedzialnymi za relacje inwestorskie stanowią filary naszej polityki informacyjnej i kluczowych zasad komunikacji przyjętych w naszej Spółce.

Wszystkie wspomniane powyżej działania składają się na budowę wiarygodności Spółki w szeroko rozumianym otoczeniu rynkowym. Wiarygodność wynika z dbałości o kontakt z rynkiem, a ta pozostaje naszym priorytetem.

Komunikacja z rynkiem kapitałowym

Mając na uwadze nadrzędną zasadę równego dostępu do rzetelnej informacji wszystkich interesariuszy Biuro Relacji Giełdowych JSW podejmuje szereg działań w celu zapewnienia stałego i przejrzystego dialogu ze wszystkimi uczestnikami rynku.

Komunikacja z rynkiem w 2021 roku odbywała się na dwa sposoby:

  • poprzez publikację raportów bieżących i okresowych oraz
  • poprzez organizowanie spotkań, konferencji, udzielanie wywiadów, prowadzenie korespondencji czy udział w konferencjach inwestorskich.

Ze względu na aktualną sytuację związaną z pandemią COVID-19 Jednostka dominująca po publikacji raportów okresowych organizowała videokonferencje wynikowe, podczas których członkowie Zarządu omawiali osiągnięte wyniki finansowe, na żywo poprzez sieć Internet zarówno w języku polskim, jak i w języku angielskim. JSW była także aktywnym uczestnikiem video spotkań i konferencji z inwestorami. Na bieżąco aktualizowana była też strona internetowa, na której udostępniono szereg danych finansowych i operacyjnych w wersjach edytowalnych, umożliwiających ich szybkie porównanie z danymi historycznymi. Ponadto na stronie internetowej zamieszczone są zapisy video z transmitowanych wszystkich konferencji wynikowych oraz walnych zgromadzeń JSW.

Wykonywanie przez JSW obowiązków informacyjnych regulowanych przepisami prawa, jak również działania w zakresie utrzymywania wysokich standardów komunikacji i przejrzystości prowadzonego biznesu pozwoliły JSW być notowaną w ramach indeksu WIG-ESG.

JSW była także aktywnym uczestnikiem kilkunastu spotkań i konferencji z inwestorami, do najważniejszych z nich należą:

  • CEE Capital Markets Virtual Conference w dniu 17 marca 2021 - spotkania z inwestorami przy wykorzystaniu platformy Microsoft Teams zorganizowanej przez Biuro Maklerskie PKO BP.
  • Wood’s EM Energy & Commodities Virtual Conference w dniu 14 kwietnia 2021 - spotkania z inwestorami przy wykorzystaniu platformy zoom, organizowanej przez Wood&Company. W konferencji uczestniczyli przedstawiciele spółek z regionu oraz inwestorzy instytucjonalni.
  • Virtual Investor’s Day: CEE Metals & Energy w dniu 23 września 2021 - spotkania z inwestorami przy wykorzystaniu platformy Microsoft Teams zorganizowanej przez Biuro Maklerskie PKO BP.
  • WOOD's Winter Wonderland - EME Conference w dniu 9 grudnia 2021 - spotkania z inwestorami przy wykorzystaniu platformy zoom, organizowanej przez Wood&Company. W konferencji uczestniczyli przedstawiciele spółek z regionu oraz inwestorzy instytucjonalni.

Z uwagi na dynamiczny charakter rynku kapitałowego, zainteresowanie inwestorów i potrzeby różnych grup interesariuszy, zespół relacji inwestorskich był do ciągłej dyspozycji, odpowiednio szybko reagując na wszelkie przejawy zainteresowania Spółką ze strony uczestników rynku.

Sumienne podejście do wykonywania przez JSW obowiązków informacyjnych regulowanych przepisami prawa, jak również działania w zakresie utrzymywania wysokich standardów komunikacji i przejrzystości prowadzonego biznesu pozwoliły JSW być notowaną w ramach indeksu WIG-ESG.

Uczestnicy oraz podmioty rynku kapitałowego mogą kontaktować się z Biurem Relacji Giełdowych za pośrednictwem e-mail: [email protected]. Dyrektorem Biura Relacji Giełdowych jest Aleksander Korsak.

Mamy świadomość, jak istotnym źródłem informacji dla uczestników rynku kapitałowego jest strona internetowa, a w szczególności serwis Relacji Inwestorskich, Spółka dba o jej zawartość i aktualność zamieszczanych tam treści. Sekcja Relacje Inwestorskie zawiera wiele przydatnych informacji o bieżących wydarzeniach, wynikach finansowych, strategii GK JSW, zamieszczone są w niej również prezentacje oraz relacje wideo z konferencji wynikowych i zgromadzeń wspólników. Serwis Relacji Inwestorskich JSW, dostępny jest pod linkiem: https://www.jsw.pl/relacje-inwestorskie/

Kalendarium raportowania w 2022 roku

17 marca 2022

Raport roczny za 2021 rok

18 maja 2022

Raport kwartalny za I kwartał 2022 roku

30 sierpnia 2022

Raport półroczny za I półrocze 2022 roku

17 listopada 2022

Raport kwartalny za III kwartał 2022 roku

Kapitał zakładowy JSW w roku 2021 wynosił 587 057 980,00 zł i dzielił się na 117 411 596 akcji zwykłych, o wartości nominalnej 5,00 PLN każda. Ogólna liczba głosów wynikająca ze wszystkich wyemitowanych przez JSW akcji odpowiada 117 411 596 głosom na Walnym Zgromadzeniu JSW.

Zgodnie z ostatnim ustawowym zawiadomieniem z 2012 roku, otrzymanym od akcjonariusza posiadającego bezpośrednio lub pośrednio przez podmioty zależne co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu JSW (Raport bieżący nr 40/2012 z dnia 30 listopada 2012 roku), struktura właścicielska JSW przedstawia się następująco:

Akcjonariusz* Ilość akcji Liczba głosów na Walnym Zgromadzeniu Procentowy udział w kapitale zakładowym Procentowy udział w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu
Skarb Państwa 64 775 542 64 775 542 55,16% 55,16%
Pozostali akcjonariusze 52 636 054 52 636 054 44,84% 44,84%
RAZEM 117 411 596 117 411 596 100,00% 100,00%
* Zgodnie z Raportem bieżącym nr 41/2021 z dnia 29 grudnia 2021 roku akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% głosów na ostatnim Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu JSW, które odbyło się w dniu 29 grudnia 2021 roku był Skarb Państwa z liczbą głosów 64 387 333, co stanowiło 54,84% udziału w głosach ogółem.

Prawa z akcji JSW znajdujące się w posiadaniu Skarbu Państwa wykonuje minister właściwy do spraw aktywów państwowych.

Więcej informacji tutaj