Strategia B+R+I

Wyzwania

Strategia Grupy JSW w zakresie rozwoju obszaru innowacji jest odpowiedzią na zmieniające się warunki rynkowe, technologiczne i regulacyjne, w jakich musi działać nowoczesne przedsiębiorstwo z sektora wydobywczego.

Rozwój biznesu rozumiany jako budowanie wartości Grupy JSW w oparciu o zdywersyfikowane działania zarówno w obszarze działalności podstawowej jak i wspierającej, wymaga stałego przeglądu i oceny dostępnych technologii oraz inwestowania w nowe kierunki badań.

Nowe wyzwania dla branży wiążą się głownie z przedstawionym przez Komisję Europejską Europejskim Zielonym Ładem, w którym określono ambitny cel osiągnięcia neutralności klimatycznej Unii Europejskiej do 2050 roku. Tak określony cel wymaga podjęcia przez Grupę działań strategicznych również w zakresie działań badawczo-rozwojowych z uwzględnieniem nakreślonych perspektyw. To szansa na rozwój w obszarach:

  • gospodarki o obiegu zamkniętym,
  • efektywności energetycznej,
  • zmniejszenia oddziaływania na środowisko przy optymalnym wykorzystaniu własnych zasobów energetycznych.


Założenia strategii

W ramach Strategii oraz Polityki B+R+I prowadzone są działania w kierunku testowania i wdrażania innowacyjnych rozwiązań w całym ciągu produktowym węgla i koksu. Dotyczy to zarówno podstawowych segmentów działalności Spółki, jak i obszarów wspierających działalność Grupy Kapitałowej, takich jak : redukcja emisji oraz gospodarcze wykorzystanie metanu, serwis i produkcja maszyn i urządzeń (JZR), badania i analizy (CLP-B), odsalanie wód, rekultywacja i działania prośrodowiskowe (PGWiR).

Ponadto w ramach tzw. dywersyfikacji produktowej, JSW we współpracy z podmiotami Grupy, JSW Innowacje oraz partnerami zewnętrznymi (instytuty badawcze) poszukuje możliwości w zakresie zwiększonego wykorzystania odpadów, wód kopalnianych, metanu z powietrza wentylacyjnego a także węglopochodnych, na rzecz realizacji projektów wpisujących się w założenia gospodarki o obiegu zamkniętym oraz obecnej transformacji energetycznej UE. Niezależnie od powołania w ramach Grupy Kapitałowej Spółki JSW Innowacje, prowadzona jest bieżąca działalność racjonalizatorska w oparciu o obowiązujący „Regulamin postępowania z projektami wynalazczymi w JSW S.A.”

JSW zamierza rozwijać politykę wspierania szeroko pojętej racjonalizacji i wynalazczości w oparciu o podejmowanie działań, mających na celu popularyzację problematyki wynalazczej, wspomagającej procesy innowacyjne i stanowiącej źródło dodatkowych korzyści ekonomicznych. Rozpoczęty w 2021 roku proces w  (prace nad nowym regulaminem) będzie kontynuowany w latach następnych wraz z rozwojem kultury innowacji i wymiany wiedzy.

W celu jasnego określenia wszystkich zadań oraz procesów związanych z projektami B+R+I wypracowano Politykę B+R+I, która:

  • opisuje proces rozpoczęcia, prowadzenia i raportowania oraz finansowania projektów B+R+I w Grupie JSW
  • wskazuje dokumenty, w oparciu o które realizowany jest proces inicjowania, prowadzenia i raportowania oraz finansowania projektów B+R+I
  • identyfikuje jednostki organizacyjne zaangażowane w procesy: rozpoczęcia, prowadzenia i raportowania oraz finansowania projektów B+R+I w Grupie JSW
  • określa kompetencje oraz zakres obowiązków poszczególnych jednostek organizacyjnych zaangażowanych w procesy B+R+I w ramach Grupy JSW

Celem Strategii B+R+I jest poszukiwanie i przegląd najlepszych dla Grupy JSW rozwiązań w zakresie badań, rozwoju i innowacji. Pozyskana wiedza daje możliwość dalszego optymalizowania procesów produkcyjnych, zaś wszystkie te działania mają za zadanie osiągnięcie głównego celu działalności B+R+I jakim jest długoterminowe wzmacnianie konkurencyjności Grupy JSW.

Innowacje są wdrażane w czterech głównych obszarach merytorycznych:

Efektywności

Jakości

Bezpieczeństwa

Odpowiedzialności Społecznej i Środowiskowej

Jednym z założeń polityki B+R+I jest odpowiednia kategoryzacja projektów sklasyfikowanych jako wpisujące się w politykę B+R+I. Kategoryzacja prezentuje się następująco:

STRATEGICZNE PROJKETY B+R+I - projekty B+R+I, w przypadku których wartość środków do zaangażowania przez spółki Grupy JSW została oszacowana na 10 milionów zł lub więcej.


INNOWACYJNE PROJEKTY B+R+I - projekty B+R+I, w przypadku których wartość środków do zaangażowania przez spółki Grupy Kapitałowej JSW została oszacowana pomiędzy 0,25 miliona zł a 10 milionów zł.

Projektami Innowacyjnymi są także projekty, których wartość środków do zaangażowania przez spółki zależne Grupy jest mniejsza niż 0,25 miliona zł, ale projekt zakłada udział więcej niż jednej spółki lub jednostki biznesowej Grupy JSW.


PROJEKTY LOKALNE B+R+I,  – projekty, w przypadku których wartość została oszacowana poniżej 0,25 miliona zł i które są realizowane przez jedną spółkę lub jednostkę biznesową Grupy JSW.