Cele strategiczne

 Cele strategiczne

 • redukcja śladu węglowego Grupy do 2030 o 30% względem roku 2018 (Zakres 1 i 2), dążenie do osiągnięcia neutralności klimatycznej do roku 2050 oraz minimalizacja wpływu środowiskowego w pozostałych obszarach,
 • średnia marża EBITDA w latach 2022-2030 na poziomie co najmniej 25%,
 • zabezpieczenie bazy zasobowej węgla koksowego - rozwojowe inwestycje związane z udostępnieniem nowych złóż oraz nowych poziomów wydobywczych,
 • udział produkcji węgla koksowego powyżej 90% od 2026 roku,
 • dywersyfikacja przychodów: uzyskanie w latach 2022-2030 średnio 10% przychodów ze sprzedaży produktów nie związanych z podstawową działalnością, dywersyfikacja przychodów (produktowa i geograficzna),
 • jakość produktowa - produkcja i sprzedaż węgla koksowego i koksu o stabilnych i pożądanych parametrach jakościowych,
 • bezpieczne JSW – dalsze podnoszenie wysokich standardów bezpieczeństwa,
 • efektywna Grupa – optymalizacja struktury i poziomu kosztów (MCC, CCC).

Plany rozwoju do 2030 roku

 • zabezpieczenie bazy zasobowej węgla koksowego poprzez rozwojowe inwestycje związane z udostępnieniem nowych złóż oraz nowych poziomów wydobywczych,
 • przejście na produkcję głównie węgla koksowego – zwiększenie udziału produkcji powyżej 90% od 2026 roku,
 • działania optymalizacyjne w obszarze wydobywczym i koksowniczym oraz działania pogłębiające integrację tych dwóch obszarów działalności,
 • utrzymanie mocy produkcyjnych koksu,
 • zapewnienie niezależności (bezpieczeństwa) energetycznego JSW poprzez rozwój mocy wytwórczych do poziomu zapewniającego maksymalne zaspokojenie potrzeb Grupy w zakresie mediów energetycznych, m.in. poprzez wykorzystanie w celach energetycznych metanu jako kopaliny towarzyszącej w procesie eksploatacji węgla oraz gazu koksowniczego powstałego przy produkcji koksu,
 • w ramach ww. działań planuje się osiągnąć: 198 MWe mocy zainstalowanych jednostek wytwórczych, 1,62 TWh/rok wolumenu produkowanej energii w Grupie w 2029 roku z metanu, gazu koksowniczego i w instalacjach PV, 114 GWh/rok produkowanej energii z OZE w Grupie w 2029 roku,
 • wzrost rentowności Grupy,
 • wdrażanie innowacyjnych rozwiązań.

Założenia operacyjne

 • Grupa będzie dążyć do zwiększenia rocznego wydobycia węgla kamiennego z poziomu ok. 14,5 mln ton w 2022 roku do poziomu 16,1 mln ton w 2030 roku,
 • model przewiduje zorientowanie procesów wydobywczych na stopniowe zwiększanie poziomu produkcji węgla koksowego, w tym szczególnie uzyskującego najwyższe ceny spośród struktury produktowej JSW węgla typu 35, prowadząc w ten sposób do wzrostu rentowności portfela produktowego Grupy,
 • wzrost udziału produkcji węgla koksowego powyżej 90% od 2026 roku związany ze zmianą profilu produkcji, będący efektem wdrożenia modelu funkcjonowania Spółki w kierunku produkcji głównie węgla koksowego, m.in. poprzez zrealizowane inwestycje w Zakładach Przeróbki Mechanicznej Węgla,
 • średniorocznie wykonywanie wyrobisk chodnikowych korytarzowych w JSW w latach 2022-2030 na poziomie ponad 77 tys. mb.,
 • w okresie obowiązywania Strategii, w JSW zakłada się wzrost wydajności (produktywności) w przeliczeniu na 1 osobę zatrudnioną od ok. 620 ton do ok. 860 ton węgla na osobę w roku 2030, przy założeniu przeciętnego średniorocznego zatrudnienia w latach 2022-2030 na poziomie ok. 19,9 tys. pracowników,
 • zrównoważony poziom produkcji i sprzedaży koksu na stabilnym poziomie ok 3,6 mln ton rocznie,
 • poniesienie nakładów inwestycyjnych przez Grupę w wysokości ok. 22,4 mld PLN. Udział nakładów na inwestycje w segmencie węglowym wyniesie ok. 17,8 mld PLN i stanowić będzie ok. 79% łącznych nakładów Grupy,
 • w segmencie koksowym w latach 2022-2030 planuje się poniesienie nakładów inwestycyjnych w wysokości ok. 2,8 mld PLN z czego w 2022 i 2023 roku planowane nakłady są najwyższe spośród wszystkich lat i łącznie stanowią ok. 40% zaplanowanych inwestycji do 2030 roku. W latach 2022-2023 kluczowymi inwestycjami w JSW KOKS będą modernizacja baterii nr 4 i budowa bloku energetycznego w Koksowni Radlin.

Główne cele strategii finansowania

 • zapewnienie stabilnej struktury finansowania, przez dążenie do osiągnięcia i utrzymania co najmniej 50% udziału kapitałów własnych w strukturze pasywów a także pokrycia wartości aktywów trwałych kapitałami stałymi,
 • podejmowanie działań dla zapewnienia poziomu finansowania, którego wielkość będzie pozwalać na podtrzymanie ciągłości procesów działalności operacyjnej oraz inwestycyjnej na zakładanym poziomie,
 • dążenie do utrzymywania w Grupie bufora gotówkowego dla zapewnienia realizacji kluczowych zobowiązań, w tym w szczególności zobowiązań z tytułu wynagrodzeń, bufor będzie wykorzystywany w okresach drastycznego spadku wpływów ze sprzedaży,
 • tworzenie funduszu stabilizacyjnego w okresach koniunktury na rynku węgla, tak aby zapewnić odpowiedni poziom płynności finansowej w okresie dekoniunktury na rynku węgla.

Wypracowane cele strategiczne zostały zdefiniowane na podstawie obszarów, w których Grupa prowadzi działalność operacyjną i inwestycyjną. Prowadzone projekty inwestycyjne zawsze dotyczą jednego ze strategicznych obszarów działania. W tradycyjnym ujęciu umiejscowienie długookresowej strategii w systemie zarządzania realizowane jest poprzez mechanizm pomiarowy oparty na Strategicznej Karcie Wyników (Ballance Scorecard) w czterech perspektywach: finansowej, rozwojowej, procesowej i klienta.

Zgodnie z założonymi celami strategicznymi dla obszaru działalności wydobywczej, Grupa JSW będzie dążyć do zwiększenia rocznego wydobycia węgla kamiennego z poziomu ok. 13,8 mln ton w 2021 roku do poziomu ok. 16,1 mln ton w 2030 roku. JSW S.A. dąży także do zwiększenia uzysku węgla koksowego w strukturze wydobycia do poziomu powyżej 90%,
co przyczyni się do wzrostu rentowności wydobycia.

W obszarze wydobycia, model przewiduje zorientowanie procesów wydobywczych
na stopniowe zwiększanie poziomu produkcji węgla koksowego, w tym szczególnie, uzyskującego najwyższe ceny spośród struktury produktowej JSW S.A. węgla typu 35, prowadząc w ten sposób do wzrostu rentowności portfela produktowego Grupy.

Aby zrealizować powyższe założenia wydobywcze, niezbędne jest wykonanie odpowiedniej ilości robót inwestycyjnych i ruchowych. W całej Spółce łącznie wykonywane będzie średniorocznie około 77 tys. mb wyrobisk korytarzowych. Średniorocznie ok. 84% wyrobisk będzie drążonych przez oddziały własne kopalń, a ok. 16% przy pomocy firm obcych.

Program inwestycyjny Grupy JSW zakłada realizację projektów inwestycyjnych w latach 2022-2030 o łącznej wartości około 22,4 mld PLN, nadając najwyższy priorytet projektom dotyczącym:

 • rozwoju działalności wydobywczej,
 • modernizacji i optymalizacji  funkcjonowania segmentu koksowego,
 • zapewnienia samowystarczalności energetycznej poprzez rozwój mocy wytwórczych w oparciu o własną bazę surowcową - produkty uboczne wydobycia węgla (metan) i produkcji koksu (gaz koksowniczy),
 • poprawy rentowności Grupy oraz integracji poszczególnych segmentów działalności,
 • wdrażania innowacyjnych technologii,
 • wzrostu efektywności działalności głównej i wspierającej.

JSW planuje poniesienie  nakładów inwestycyjnych w latach 2020-2030 na poziomie około 17,8 mld pln, co  stanowi około 80% łącznych nakładów Grupy. Z kolei spółka zależna JSW KOKS  zakłada poniesienie nakładów inwestycyjnych w wysokości około 2,8 mld pln. 12% planowanego CAPEX-u Grupy JSW to inwestycje rozwojowe.

Program inwestycyjny dla segmentu koksowego zakłada realizację projektów w okresie 2022-2030 o łącznej wartości ok. 2,8 mld pln w podziale na:

 • inwestycje w obszarze produkcji koksu,
 • inwestycje w obszarze węglopochodnych,
 • inwestycje w zakresie energetyki,
 • projekty innowacyjne oraz projekty B+R,
 • inwestycje pozostałe w ramach wszystkich obszarów działalności Spółki.

Stabilna produkcja koksu

Model działalności w obszarze produkcji koksu zakłada dostosowanie poziomu produkcji oraz struktury produkcji w ramach poszczególnych Koksowni tak by maksymalizować marżę generowaną przez Grupę.

 • Zakładany w JSW KOKS profil produkcji koksu uwzględnia największy udział koksu wielkopiecowego z parametrami CRI i CSR – ponad 70% całkowitej ilości obecnie
  i ponad 76% docelowo.
 • Przyjęty model docelowy Spółki zakłada utrzymanie nominalnej zdolności produkcyjnej w granicach ok. 3,3-3,9 mln ton koksu w ujęciu rocznym.