Interesariusze

Budowanie długotrwałych relacji z Interesariuszami Grupy oparte zostało o takie wartości jak: odpowiedzialność, etyka i wzajemny szacunek. W trosce o ich jakość Grupa dostosowuje działania do charakteru i oczekiwań Interesariuszy. Wzajemne oddziaływanie pomiędzy Grupą, a otoczeniem wymaga poznania oczekiwań interesariuszy i kształtowania relacji z nimi, co stanowi istotny element Strategii Zrównoważonego Rozwoju. Rozumiemy, że budowanie wartości naszej Grupy w oparciu o prowadzony dialog oraz zasady etyczne stanowi niezbędny element długofalowej strategii zarządzania. Obowiązująca w Grupie JSW lista Kluczowych Interesariuszy obejmuje:

Kwestie społeczne, środowiskowe, ekonomiczne, jak również związane z zarządzaniem kapitałem ludzkim stanowią kluczowy element strategii biznesowej w Grupie i wyrażają się poprzez odpowiedzialne i konsekwentne budowanie wartości Grupy. Komunikacja z kluczowymi grupami interesariuszy odbywa się w sposób transparenty, na bazie otwartego dialogu i współpracy. Narzędzia komunikacji są dobierane w zależności od potrzeb i grupy interesariuszy. Są to m.in.: komunikaty i informacje prasowe, strona www, media społecznościowe, materiały filmowe, bieżące raportowanie do instytucji państwowych, organizacja konferencji wynikowych, organizacja spotkań branżowych, materiały promocyjne w mediach, wywiady z ekspertami, bieżąca współpraca z mediami, gazeta branżowa dla pracowników i komunikacja wewnętrzna, komunikacja z rynkiem kapitałowym m.in. w postaci raportowania bieżącego, okresowego.