Przyjazny i kluczowy pracodawca

Dzięki pracownikom, którzy identyfikują się z misją JSW i decydują o jej sukcesie, Spółka buduje wizerunek pracodawcy, z którym warto związać swoją przyszłość.

JSW jest największym i cenionym pracodawcą w regionie. Kierując się dobrem lokalnej społeczności odgrywa kluczową rolę w zapewnieniu pracownikom poczucia bezpiecznego i stabilnego miejsca pracy. Jesteśmy świadomi tego, że ludzie, ich wiedza, umiejętności i kompetencje są największym kapitałem firmy, stąd zapewnianie optymalnych warunków rozwoju zawodowego i osobistego wpisuje się w strategię JSW. Fundamentalne jest również bezpieczeństwo pracy zapewniane poprzez zachowanie najwyższych i najnowocześniejszych standardów ochrony przed zagrożeniami oraz wysokiego poziomu technicznego kopalń.

JSW dokłada wszelkich starań, aby wszyscy Pracownicy dysponowali wiedzą do realizacji zadań, a poprzez rozwój umiejętności reprezentowali wysoki poziom motywacji, skuteczności i w pełni wykorzystywali swój potencjał, a realizowane przez nich zadania wspierały realizację celów biznesowych nie tylko dziś, ale także w przyszłości. Ponadto Spółka umożliwia zdobywanie nowych doświadczeń zawodowych w ramach jej struktur, a różnorodność realizowanych w niej procesów sprzyja zmianie obranej wcześniej ścieżki zawodowej. JSW to lata nauki i doświadczeń, dlatego doceniamy doświadczonych pracowników, którzy przekazują młodszym kolegom wiedzę praktyczną, którą zdobyli podczas swojej pracy zawodowej.

Efektywne wydobywanie węgla z wykorzystaniem nowoczesnych technik i urządzeń wymaga posiadania wykwalifikowanych pracowników, którzy dysponują odpowiednim doświadczeniem, dlatego w JSW szczególną wagę przywiązujemy do rozwoju potencjału ludzkiego.

Ważną rolę w kwestii podejścia do zarządzania zasobami ludzkimi pełni Strategia JSW z uwzględnieniem spółek zależnych Grupy Kapitałowej JSW S.A. Podejście do kwestii pracowniczych zostało również zdefiniowane i zawiera się w Strategii Zrównoważonego Rozwoju. Z kolei Strategia HR określa zadania polityki zatrudnieniowej i wyznacza kierunki jej działania. W jej ramach Spółka realizuje strategiczne cele wpisujące się w politykę firmy odpowiedzialnej społecznie.

Pozyskujemy najlepszych zgodnie z potrzebami – celem jest zapewnienie optymalnego doboru pracowników dla potrzeb wynikających z fluktuacji kadr, wymagań kwalifikacyjnych i dostępnych zasobów na lokalnym rynku pracy.

Racjonalnie gospodarujemy zasobami – celem jest zapewnienie optymalnego wykorzystania i alokacji zasobów pracowniczych do realizacji zadań.

Rozwijamy w kluczowych obszarach – celem jest zapewnienie wysokiego poziom u kompetencji pracowników umożliwiającego stabilną realizację celów biznesowych, w tym wysokiego poziomu kompetencji przywódczych pracowników zatrudnionych na stanowiskach kierowniczych. Ważne jest również kształcenie kadry menadżerskiej, bowiem to od kompetencji osób zarządzających zespołami zależy powodzenie inicjatyw podejmowanych przez JSW.

Działamy spójnie – realizacja tego celu zapewni spójność i jednolitość wszystkich procesów HR oraz ich zgodność ze strategią.

WPŁYW PANDEMII COVID-19 NA ORGANIZACJĘ PRACY W 2021 ROKU

W trosce o bezpieczeństwo i ochronę zdrowia pracowników, JSW przygotowała i wdrożyła zasady wspomagające ograniczenie rozwoju epidemii w zakresie organizacji pracy, począwszy od działań higienicznych, poprzez wytyczne dotyczące zachowania odpowiedniej odległości czy ilości osób przebywających w pomieszczeniu, a dla pracowników administracyjnych uruchomiono możliwość pracy zdalnej. Praca zdalna w Jednostce dominującej jest zlecana pracownikom, których zakres obowiązków i powierzone zadania są możliwe do zrealizowania przy pomocy środków komunikacji elektronicznej, tj. najczęściej pracownikom administracyjnym. Od momentu wprowadzenia stała się skutecznym narzędziem w przeciwdziałaniu rozprzestrzeniania się COVID – 19 koncentrującym się przede wszystkim na ochronie zdrowia pracowników i ich rodzin.

PODEJMOWANE DZIAŁANIA I INICJATYWY

Począwszy od 2017 roku JSW co roku przeprowadza w formie ankiety badanie kultury organizacyjnej i zadowolenia pracowników. Badanie przeprowadzane jest we wszystkich jednostkach organizacyjnych JSW. Celem badania jest poznanie opinii pracowników na temat środowiska pracy oraz zadań, jakie wykonują. Wyniki badania są wykorzystywane w celu zidentyfikowania obszarów działania firmy, które wymagają ewentualnej poprawy. W ankiecie pracownicy wypowiadają się między innymi w zakresie organizacji pracy, rozwoju pracowników, relacji ze współpracownikami oraz przełożonymi, mobbingu i dyskryminacji oraz zasad wynagradzania.

W 2018 roku uruchomiono moduł w portalu pracowniczym, gdzie oprócz pasków zarobkowych każdy pracownik uzyskał podgląd do swoich danych kadrowo-płacowych. W 2020 roku przeprowadzono prace w celu udostępnienia pracownikom możliwości składania elektronicznych wniosków z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, prezentacji absencji nielimitowanych oraz prezentacji asortymentu odzieży roboczej do pobrania. Zaplanowane na 2021 rok prace nad modułem kadrowo-płacowym zostały zakończone i oddane do użytkowania. Planuje się dalszy rozwój portalu pracowniczego w 2022 roku. W 2021 roku JSW zawarła porozumienie z Uniwersytetem Ekonomicznym w Katowicach w sprawie współpracy w zakresie kompleksowego wzmacniania rozwoju zawodowego studentów poprzez m.in. opiekę mentorską i wsparcie studenta w trakcie pisania pracy dyplomowej.

REKRUTACJA

W większości spółek Grupy istnieją określone zasady rekrutacji nowych pracowników. W Jednostce dominującej dokumentem określającym te zasady jest Procedura Rekrutacyjna Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. Proces szukania kandydatów, którzy spełniają określone kryteria jest otwarty i konkurencyjny. Po przeprowadzeniu wewnętrznych procedur spółki Grupy publikują stosowane ogłoszenia w zależności od wewnętrznych regulacji na swojej stronie internetowej, w lokalnym serwisie internetowym, w prasie lub stosują inne metody docierania do potencjalnych kandydatów do pracy. Popularną w Grupie metodą rekrutacji jest również pozyskiwanie pracowników bezpośrednio ze szkół, z którymi spółki Grupy mają zwarte porozumienia w zakresie m.in. zatrudniania absolwentów. Spółka Grupy - JZR uruchomiła Program JZR Rozwój, którego celem było pozyskanie nowych pracowników do nowo otwartych wydziałów remontowych.

ZARZĄDZANIE ŚCIEŻKAMI KARIERY

Zarządzanie ścieżkami kariery w Grupie ma na celu m.in. zaspokajanie potrzeb organizacji w zakresie następstw na różnych etapach kariery. Kluczową rolę w tym procesie odgrywa zarządzanie szkoleniami. Pracownicy mają możliwość podwyższania swoich kwalifikacji zawodowych poprzez udział w studiach podyplomowych, branżowych konferencjach, seminariach lub sympozjach, a także w szkoleniach organizowanych przez jednostki zewnętrzne. Na bieżąco monitorowana jest m.in. rotacja pracowników oraz struktura zatrudnienia według wieku. Pozwala to na zidentyfikowanie z odpowiednim wyprzedzeniem kompetencji, które będą wymagały zastąpienia. W związku z powyższym odpowiednio wcześnie przygotowywani są pracownicy którzy zastąpią osoby odchodzące na emeryturę. Jedną z metod zarządzania ścieżkami kariery jest także prowadzona w niektórych Spółkach zależnych ocena kompetencji pracowników, która pozwala na bieżąco identyfikować kompetencje wymagające rozwoju na danym stanowisku lub wyszukiwać pracowników, których poziom rozwoju kompetencji kwalifikuje ich do awansu.

 SZKOLENIA I ROZWÓJ

Pracownicy spółek Grupy mają możliwość podnoszenia swoich kwalifikacji zawodowych poprzez udział w organizowanych przez pracodawcę szkoleniach i kursach językowych. Szczegółowe zasady korzystania z możliwości podnoszenia kwalifikacji pracowników zostały opisane w dokumentach wewnętrznych spółek takich jak np. polityki, regulaminy, zarządzenia bądź plan szkoleń. Pracownicy spółek Grupy kierowani są na różnorodne formy podnoszenia kwalifikacji zawodowych, zarówno w formach szkolnych (studia podyplomowe), jak i pozaszkolnych (szkolenia, kursy, warsztaty i konferencje, itp.). Podnoszenie kwalifikacji zawodowych związane jest z umożliwieniem uzyskania wiedzy, umiejętności, kwalifikacji, pozyskaniem lub weryfikacją posiadanych uprawnień, a także podniesieniem kompetencji zawodowych pracowników. Grupa prowadzi ciągłe działania w zakresie programów rozwojowych pracowników. Dążymy do tego, aby osoby piastujące w firmie stanowiska kierownicze dobrze rozumiały swoją rolę i posiadały wiedzę i umiejętności konieczne do prawidłowej jej realizacji.

Wiele spółek Grupy współpracuje zarówno ze szkołami średnimi, jak i uczelniami wyższymi głównie w zakresie praktyk, a także ewentualnych gwarancji zatrudnienia. Taką współpracę podejmuje m.in. JSW, CLP-B, JSK, czy JSU. W JSW IT Systems obowiązuje Regulamin Odbywania Praktyki Absolwenckiej, w ramach którego funkcjonuje Program Praktyk. W JSW funkcjonuje specjalny program stypendialny dla uczniów uczących się w trybie dziennym w szkołach kształcących w zawodach górniczych, które objęte są postanowieniami zawartych przez JSW porozumień w sprawie współpracy w zakresie organizowania praktycznej nauki zawodu w formie zajęć praktycznych i praktyk zawodowych dla uczniów oraz gwarancji zatrudnienia w JSW dla absolwentów. Zarząd JSW przyznaje uczniom szkół klas górniczych stypendium po spełnieniu warunków określonych regulaminie stypendialnym. Niezależnie od praktyk spółki Grupy współpracują również z lokalnymi urzędami pracy.

 

LICZBA GODZIN SZKOLENIOWYCH

2021

2020

2019

2018

Średnio na pracownika w JSW (w godz.)

10

10,21

29,10

16,8

Średnio na pracownika w Grupie (w godz.)

10

11,05

15,00

8,1

Pobierz XLS

Według stanu zatrudnienia na dzień 31 grudnia 2021 roku w Grupie Kapitałowej zatrudnionych było 31 916 pracowników, natomiast na dzień 31 grudnia 2020 roku stan ten wynosił 30 593 osób. Na koniec 2021 roku JSW zatrudniała 23 119 pracowników, a w 2020 roku były to 21 973 osoby. Przeciętne zatrudnienie w Grupie za 2021 rok wyniosło 30 560 osób i było niższe o 114 osób w stosunku do 2020 roku. Przeciętne zatrudnienie w Jednostce dominującej w 2021 roku wyniosło 22 103 osób i było niższe w porównaniu do roku ubiegłego o 199 osób.

W 2021 roku Zarząd JSW podjął decyzję w sprawie nieodpłatnego zbycia części przedsiębiorstwa JSW w postaci zakładu górniczego OG „Jastrzębie III” KWK Jastrzębie–Bzie na rzecz Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. W wyniku podpisanej umowy, w oparciu o tryb przewidziany w art. 8a Ustawy z dnia 7 września 2007 roku o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego, z późniejszymi zmianami, Jednostka dominująca z dniem 1 stycznia 2022 roku przekazała do SRK 2 148 pracowników (w tym 1 234 pracowników PGG), którzy na dzień przekazania byli pracownikami KWK Jastrzębie–Bzie.

WYSZCZEGÓLNIENIE 2021 2020
KOBIETY MĘŻCZYŹNI ŁĄCZNIE KOBIETY MĘŻCZYŹNI ŁĄCZNIE
STRUKTURA ZATRUDNIENIA WEDŁUG TYPU UMOWY
Umowa o pracę na czas nieokreślony 3 380 25 660 29 040 3 101 24 359 27 460
Umowa o pracę na czas określony 451 2 121 2 572 515 2 448 2 963
Umowa o pracę na okres próbny 29 275 304 32 138 170
STRUKTURA ZATRUDNIENIA WEDŁUG CHARAKTERU UMOWY
Pełen etat 3 829 28 015 31 844 3 620 26 911 30 531
Niepełen etat 31 41 72 28 28 34

Umowa cywilno-prawna

172 613 785 164 654 818
STRUKTURA ZATRUDNIENIA WEDŁUG STANOWISKA
Stanowiska nierobotnicze p/z 62 3 316 3 378 58 3 063 3 121
Stanowiska robotnicze p/z 0 17 633 17 633 - 16 875 16 875
Stanowiska nierobotnicze na powierzchni 2 495 1 792 4 287 2 330 1 767 4 097
Stanowiska robotnicze na powierzchni 1 303 5 315 6 618 1 260 5 240 6 500
STRUKTURA ZATRUDNIENIA WEDŁUG WIEKU
Do 30 lat 337 3 948 4 285 341 4 384 4 725
Od 31 do 40 lat 844 11 376 12 220 803 11 215 12 018
Od 41 do 50 lat 1 076 8 920 9 996 1 050 7 661 8 711
Powyżej 50 lat 1 603 3 812 5 415 1 454 3 685 5 139
OGÓŁEM 3 860 28 056 31 916 3 648 26 945 30 593
w tym JSW
STRUKTURA ZATRUDNIENIA WEDŁUG TYPU UMOWY
Umowa o pracę na czas nieokreślony 2 248 20 837 23 085 2 055 19 847 21 902
Umowa o pracę na czas określony 15 19 34 16 55 71
Umowa o pracę na okres próbny - - - - - -
STRUKTURA ZATRUDNIENIA WEDŁUG CHARAKTERU UMOWY
Pełen etat 2 255 20 852 23 107 2 063 19 897 21 960
Niepełen etat 8 4 12 8 5 13
OGÓŁEM 2 263 20 856 23 119 2 071 19 902 21 973
FLUKTUACJA PRACOWNIKÓW
Łączna liczba nowozatrudnionych 452 2 451 2 903 183 1 255 1 438
Łączna liczba odejść pracowników 258 1 378 1 636 218 1 306 1 524

Pobierz XLS

Tabela. Liczba pracowników według regionu

WYSZCZEGÓLNIENIE 2021 2020
woj. śląskie inne Łącznie woj. Śląskie inne Łącznie
GRUPA KAPITAŁOWA
Umowa o pracę na czas nieokreślony 28 594 440 29 034 27 085 377 27 462
Umowa o pracę na czas określony 2 448 129 2 577 2 836 125 2 961
Umowa o pracę na okres próbny 296 9 305 163 7 170
Razem 31 338 578 31 916 30 084 509 30 593
w tym JSW
Umowa o pracę na czas nieokreślony 23 072 13 23 085 21 887 16 21 902
Umowa o pracę na czas określony 33 1 34 69 2 71
Umowa o pracę na okres próbny - - - - - -
RAZEM 23 105 14 23 119 21 956 17 21 973

Pobierz XLS

Pracownicy spółek Grupy w większości są mieszkańcami terenów gmin, powiatów, miast, na których mieszczą się siedziby spółek wchodzących w skład Grupy. Społeczność lokalna jest zatem tą, z której wywodzą się również menadżerowie tych spółek. Dobrze obrazuje to fakt, że w 2021 roku co czwarty menadżer Grupy (24,8%) był mieszkańcem gminy, powiatu, miasta, w której mieści się siedziba danej spółki Grupy (w przypadku samej JSW: 11,9%).

Tabela. Przyjęcia nowych pracowników (bez przemieszczeń w ramach spółek Grupy / w ramach JSW)

WYSZCZEGÓLNIENIE 2021 2020
Kobiety Mężczyźni Łącznie Kobiety Mężczyźni Łącznie
GRUPA KAPITAŁOWA
wiek poniżej 30 75 634 709 48 431 479
wiek 30-50 198 1 470 1 668 111 697 808
wiek powyżej 50 179 347 526 24 127 151
RAZEM 452 2 451 2 903 183 1 255 1 438
województwo śląskie 441 2 333 2 774 176 1 181 1 357
inne województwo 11 118 129 7 74 81
% udział nowych pracowników do ogółu 1,42 7,68 9,10 0,60 4,10 4,70
w tym JSW
wiek poniżej 30 10 66 76 2 46 48
wiek 30-50 46 848 894 18 92 110
wiek powyżej 50 137 190 327 2 16 18
RAZEM 193 1104 1297 22 154 176
woj. śląskie 192 1102 1294 20 152 172
inne województwo 1 2 3 2 2 4
% udział nowych pracowników do ogółu 0,83 4,78 5,61 0,10 0,70 0,80

Pobierz XLS

Odejścia pracowników (bez przemieszczeń w ramach spółek Grupy / w ramach JSW):

WYSZCZEGÓLNIENIE 2021 2020
Kobiety Mężczyźni Łącznie Kobiety Mężczyźni Łącznie
GRUPA KAPITAŁOWA
wiek poniżej 30 23 208 231 13 199 212
wiek 30-50 71 664 735 50 564 614
wiek powyżej 50 164 506 670 155 543 698
RAZEM 258 1 378 1 636 218 1 306 1 524
województwo śląskie 244 1 262 1 506 208 1 184 1 392
inne województwo 14 116 130 10 122 132
% udział nowych pracowników do ogółu 0,81 4,32 5,13 0,71 4,27 4,98
w tym JSW
wiek poniżej 30 1 13 14 1 17 18
wiek 30-50 10 353 363 8 314 322
wiek powyżej 50 71 198 269 86 256 342
RAZEM 82 564 646 95 587 682
woj. śląskie 81 564 645 92 573 665
inne województwo 1 0 1 3 14 17
% udział nowych pracowników do ogółu 0,35 2,44 2,79 0,43 2,67 3,10

Pobierz XLS

Liczba pracowników, którzy skorzystali z urlopu rodzicielskiego:

WYSZCZEGÓLNIENIE 2021 2020
Kobiety Mężczyźni Łącznie Kobiety Mężczyźni Łącznie
GRUPA KAPITAŁOWA 118 174 292 121 183 304
w tym JSW 58 4 62 70 8 78

Pobierz XLS

Liczba pracowników, którzy wrócili do pracy po zakończonym urlopie rodzicielskim

WYSZCZEGÓLNIENIE 2021 2020
Kobiety Mężczyźni Łącznie Kobiety Mężczyźni Łącznie
GRUPA KAPITAŁOWA 55 168 223 69 178 247
w tym JSW 29 4 33 44 5 49

Pobierz XLS

Wskaźnik retencji po urlopie rodzicielskim (odsetek powrotów do pracy po zakończonym urlopie rodzicielskim)

WYSZCZEGÓLNIENIE 2021 2020
Kobiety Mężczyźni Łącznie Kobiety Mężczyźni Łącznie
GRUPA KAPITAŁOWA 46,61% 96,55% 76,37% 57,02% 97,27% 81,25%
w tym JSW 50,00% 100,00% 53,23% 62,86% 62,50% 62,82%

Pobierz XLS

Wynagrodzenia

W spółkach wchodzących w skład Grupy obowiązują odrębne zasady wynagradzania pracowników. Poziom wynagrodzeń w poszczególnych podmiotach Grupy w 2021 roku mieści się w przedziale od 4 446,83 PLN do 13 553,52 PLN. Średnia płaca miesięczna w Jednostce dominującej (bez wypłaty nagrody z zysku) przedstawiona została na poniższym wykresie (w PLN):

chart-52

*Średnia miesięczna płaca za 2018 rok w wysokości 10 614,72 PLN obejmuje nadpłatę świadczeń za 2016 rok, tj. 14-tej pensji oraz deputatu węglowego. Po oczyszczeniu o nadpłatę ww. świadczeń, średnia miesięczna płaca wynosi 9 642,81 PLN.

ZASAD I REGULACJE DOTYCZĄCE WYNAGRODZEŃ

Wynagrodzenie większości pracowników JSW realizowane jest w oparciu o wypowiedziane ze skutkiem od 1 stycznia 2010 roku zakładowe układy zbiorowe pracy („ZUZP”). Wynagrodzenie pracowników przyjętych do pracy po 15 lutym 2012 roku określane jest według zasad określonych w nowych umowach o pracę. Zgodnie ze stosowanymi wewnętrznymi regulacjami, za wykonaną pracę pracownikom w JSW przysługuje wynagrodzenie składające się ze stawki płacy zasadniczej, premii bądź nadwyżki akordowej, Karty Górnika (dodatek stażowy), dodatku funkcyjnego (np. dodatku przodowego), dodatku za pracę w warunkach uciążliwych, szkodliwych i niebezpiecznych. Zatrudnienie pracowników na odpowiednich stanowiskach pracy i przyznanie kategorii zaszeregowania następuje w oparciu o Taryfikator Stanowisk Pracy. Niezależnie od ww. składników wynagrodzenia, pracownikom JSW przysługują świadczenia dodatkowe takie jak: nagroda roczna z okazji Dnia Górnika, ekwiwalent barbórkowy, dodatkowa nagroda roczna tzw. 14-tka, deputat węglowy, nagrody jubileuszowe, odprawa emerytalno-rentowa, ekwiwalent pieniężny z tytułu zwrotu kosztów przejazdu urlopowego (tzw. Bilet z Karty Górnika), ekwiwalent na zakup pomocy szkolnych. Dodatkowo pracownicy mogą być objęci premią motywacyjną oraz premią BHP.

Na podstawie nowych umów o pracę pracownikom przysługuje wynagrodzenie składające się z płacy zasadniczej oraz dodatku za staż pracy. Niezależnie od wyżej wymienionych składników wynagrodzenia, pracownikom zatrudnionym na nowych umowach przysługują następujące świadczenia dodatkowe: nagroda roczna z okazji Dnia Górnika, dodatkowa nagroda roczna tzw. 14-tka, deputat węglowy, odprawa emerytalno-rentowa, ekwiwalent pieniężny z tytułu zwrotu kosztów przejazdu urlopowego (tzw. Bilet z Karty Górnika), ekwiwalent na zakup pomocy szkolnych. Dodatkowo pracownicy mogą być objęci premią motywacyjną oraz premią BHP.

Na poziom wskaźnika przyrostu przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w 2021 roku w stosunku do 2020 roku znaczący wpływ miała decyzja Zarządu JSW z dnia 28 kwietnia 2021 roku o wprowadzeniu od lipca 2021 roku wzrostu stawek płac zasadniczych o 3,4%. Ponadto w dniu 13 września 2021 roku zostało zawarte Porozumienie pomiędzy Zarządem JSW, a Reprezentatywnymi Organizacjami Związków Zawodowych JSW, zgodnie z którym od września 2021 roku wdrożone zostały nowe tabele stawek płac zasadniczych wyższe od dotychczasowych o 1,6%. Ponadto w październiku 2021 roku pracownikom JSW wypłacona została jednorazowa nagroda.

W zakresie ryzyk związanych z obszarem wynagrodzeń wskazać należy, iż sytuacja rynkowa w 2022 roku tj. wysoka stopa inflacji skutkująca spadkiem realnej wartości wynagrodzeń spowodowała, iż strona związkowa zwróciła się do Zarządu JSW o wzrost wynagrodzeń. Po dniu kończącym okres sprawozdawczy, tj. 28 stycznia 2022 roku zawarte zostało Porozumienie pomiędzy Zarządem JSW, a Reprezentatywnymi Organizacjami Związkowymi, zgodnie z którym od stycznia 2022 roku wdrożono w JSW nowe tabele stawek płac zasadniczych, wyższe od dotychczasowych o 10%, a także zwiększono wartość posiłków profilaktycznych z 21 PLN do 30 PLN.

Wzajemne relacje Pracodawca - Pracownik uregulowane są w przepisach ogólnokrajowych oraz w prawie wewnętrznym. Niektóre z nich mogą być nie przystosowane do aktualnych warunków rynkowych i stanowić mogą duże utrudnienie w prawidłowym funkcjonowaniu JSW. Żadna z kopalń JSW, jak również Zakład Wsparcia Produkcji oraz Biuro Zarządu, nie posiada obowiązującego zakładowego układu zbiorowego pracy. Układy zostały wypowiedziane, bądź też tak jak w przypadku KWK Budryk pracodawca był zobowiązany zgodnie z art. 2418 §1 Kodeksu Pracy do jego stosowania przez okres roku od dnia wejścia tej kopalni w struktury JSW. Zasady wynagradzania pracowników KWK Knurów-Szczygłowice wynikają z Porozumienia zawartego w Kompanii Węglowej w 2004 roku. Pomimo to w JSW stosowane są zasady ww. ZUZP i Porozumienia. Brak wewnętrznego prawa pracy (ZUZP) determinuje Pracodawcę do wynegocjowania i wdrożenia zakładowego układu zbiorowego pracy. Zaproponowany przez Pracodawcę projekt ZUZP, w którym uwzględniono zapisy porozumień z 23 lutego i 16 września 2015 roku spotkał się z krytyką strony społecznej jak również pracowników, którzy z projektem zapoznali się w wyniku udostępnienia jego treści na stronie internetowej ZZ „Jedność”. Na początku 2016 roku wznowione zostały rokowania nad zakładowym układem zbiorowym pracy. Z uwagi na wysunięte przez ZZ „Jedność” zastrzeżenia odnośnie spełniania warunków reprezentatywności przez niektóre związki zawodowe, rokowania zostały przerwane. W marcu 2017 roku Sąd Rejonowy stwierdził reprezentatywność ZOK NSZZ „Solidarność” JSW S.A., ZZ „Kadra” Pracowników JSW S.A., Federacja ZZG JSW S.A. Aktualnie prace nad ZUZP-em zawieszono, ze względu na rozmowy na szczeblu Ministerstwa dotyczące wypracowania Ponadzakładowego UZP dla górnictwa.

ZOBOWIĄZANIA Z TYTUŁU OKREŚLONYCH ŚWIADCZEŃ

Zgodnie z przepisami prawa pracy, Grupa realizuje wypłaty świadczeń pracowniczych z następujących głównych tytułów:

  • świadczenia po okresie zatrudnienia: odprawy emerytalne i rentowe, renty wyrównawcze, odprawy pośmiertne,
  • inne długoterminowe świadczenia pracownicze: nagrody jubileuszowe,
  • pozostałe świadczenia dla pracowników: niewykorzystane urlopy wypoczynkowe.

Grupa ujmuje w sprawozdaniu z sytuacji finansowej zobowiązanie z tytułu wypłaty powyższych świadczeń w wysokości wartości bieżącej zobowiązania na dzień kończący okres sprawozdawczy, z uwzględnieniem zysków i strat aktuarialnych. Wysokość zobowiązania z tytułu świadczeń po okresie zatrudnienia w formie programów określonych świadczeń (odprawy emerytalne i rentowe, renty wyrównawcze oraz odpis na ZFŚS dla emerytów i rencistów) oraz nagród jubileuszowych wyliczana jest przez niezależną firmę doradztwa aktuarialnego metodą prognozowanych świadczeń jednostkowych, do czasu ustania tego zobowiązania. Szczegóły dotyczące wysokości świadczeń przedstawione zostały w Nocie 7.14. Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2021 roku.

Pracownicy mają możliwość podwyższania swoich kwalifikacji zawodowych poprzez udział w studiach podyplomowych, branżowych konferencjach, seminariach lub sympozjach oraz w szkoleniach organizowanych przez jednostki zewnętrzne, a także poprzez udział w szkoleniach i kursach organizowanych przez pracodawcę. .

Szczegółowe zasady korzystania z możliwości podnoszenia kwalifikacji pracowników zostały opisane w dokumentach wewnętrznych spółek takich jak np. polityki, regulaminy, zarządzenia. Grupa prowadzi ciągłe działania w zakresie programów rozwojowych pracowników, ważne jest również kształcenie kadry menedżerskiej, bowiem to od kompetencji osób zarządzających zespołami zależy powodzenie podejmowanych przez Grupę inicjatyw. Dążymy do tego, aby osoby piastujące stanowiska kierownicze dobrze rozumiały swoją rolę oraz posiadały wiedzę i umiejętności konieczne do prawidłowej jej realizacji.