OTWARCIE ZAKŁADU DO PRODUKCJI SPOIW CEMENTOWO-MINERALNYCH DLA KOPALŃ JSW W dniu 27 stycznia 2021 roku PGWiR oddało do użytku zakład do produkcji spoiw cementowo-mineralnych dla kopalń JSW. Wartość inwestycji wyniosła 3,5 mln PLN. Zdolności produkcyjne zakładają możliwość wytwarzania 15 tys. ton spoiwa rocznie i są w stanie sprostać zapotrzebowaniu zakładów górniczych JSW.
JSW INWESTUJE W PRZYSZŁYCH PRACOWNIKÓW W dniu 19 lutego 2021 roku JSW podpisała porozumienie o współpracy ze szkołami kształcącymi w zawodach i specjalnościach górniczych. Porozumienie podpisano w Starostwie Powiatowym w Gliwicach i dotyczy uczniów rozpoczynających oraz kontynuujących naukę w szkole w roku szkolnym 2021/2022. Współpraca pomiędzy JSW, a Starostwem obejmuje naukę, zajęcia praktyczne dla uczniów oraz zatrudnienie absolwentów Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 w Knurowie. W miesiącu czerwcu 2021 roku JSW, już po raz piąty, podpisała umowę o współpracy z Powiatem Rybnickim i Zespołem Szkół w Czerwionce-Leszczynach. W ramach porozumienia JSW zapewni uczniom możliwość odbycia praktyk zawodowych oraz daje gwarancję zatrudnienia w kopalniach JSW.
CYFROWA TRANSFORMACJA GÓRNICTWA W dniach 24-25 lutego 2021 roku odbyła się konferencja on-line „Geomatyka Górnicza – rola geoinformatyki w cyfrowej transformacji górniczej danych przestrzennych”. Organizatorami konferencji byli: JSW, JSW IT Systems,  JSW SiG oraz Komisja Geomatyki Górniczej, Polskiego Towarzystwa Informacji Przestrzennej AGH.
METAN I JEGO GOSPODARCZE WYKORZYSTANIE W JSW JSW uruchomiła stronę internetową poświęconą metanowi i jego gospodarczemu wykorzystaniu w zakładach Spółki. Informacje, które można znaleźć na stronie dotyczą działań podejmowanych przez JSW w celu redukcji emisji metanu do atmosfery.
PRZEDŁUŻENIE GWARANCJI ZATRUDNIENIA DLA PRACOWNIKÓW JSW W dniu 30 marca 2021 roku Zarząd JSW podjął uchwałę o przedłużeniu okresu obowiązywania zawartego w dniu 5 maja 2011 roku Porozumienia zbiorowego, dotyczącego gwarancji zatrudnienia dla pracowników JSW. W dniu 31 marca 2021 roku Zarząd JSW zawarł Porozumienie Zbiorowe z Reprezentatywnymi Organizacjami Związkowymi działającymi w JSW. Porozumienie zakłada gwarancje zatrudnienia dla wszystkich pracowników JSW na okres 10 lat, licząc od dnia zawarcia Porozumienia.
DZIAŁANIA GRUPY WŚRÓD NAJLEPSZYCH PRAKTYK ODPOWIEDZIALNEGO BIZNESU W dniu 15 kwietnia 2021 roku, już po raz dziewiętnasty Forum Odpowiedzialnego Biznesu w Polsce ogłosiło raport „Odpowiedzialny Biznes w Polsce”. Eksperci Kolejny już raz zwrócili oni uwagę na działania realizowane przez Grupę JSW: wskazano aż pięć dobrych praktyk Grupy JSW: „Ratownicy kontra COVID-19”, „Kampania społeczna „STOP HEJTOWI! Nie oczerniaj górnika”, „Lek na COVID-19 dzięki górnikom z JSW”, „Zodox” oraz „Kopalnia Wiedzy JSW: portal edukacyjny dla dzieci”.
WZROST STAWEK PŁAC DLA PRACOWNIKÓW JSW W dniu 28 kwietnia 2021 roku Zarząd JSW podjął decyzję o wprowadzeniu od dnia 1 lipca 2021 roku wzrostu stawek płac zasadniczych o 3,4% dla wszystkich pracowników JSW. Powyższa decyzja oznacza wzrost kosztów pracy w JSW w skali roku o około 110,0 mln PLN.
JSW PRZYZNAŁA STYPENDIA DLA NAJLEPSZYCH UCZNIÓW JSW po raz trzeci przyznała specjalne stypendia najlepszym uczniom szkół o profilu górniczym w Regionie. W tym roku stypendia otrzymało 33 uczniów ze szkół w Knurowie, Jastrzębiu-Zdroju, Ornontowicach, Czerwionce - Leszczynach oraz w Pawłowicach. Programem stypendialnym JSW objętych jest ponad 1000 uczniów szkół o profilu górniczym. Dodatkowo od trzech lat JSW wyróżnia uczniów, którzy w danym roku szkolnym osiągnęli najlepsze wyniki w nauce.
KONFERENCJA „ŚLĄSKI ŁAD” W lipcu 2021 roku odbyła się trzecia konferencja pod nazwą „Śląski Ład” z udziałem Premiera RP Mateusza Morawieckiego. Tematem debaty było bezpieczeństwo surowcowo-energetyczne w dobie Europejskiego Zielonego Ładu i Polskiego Ładu. Uczestnicy debaty dyskutowali miedzy innymi o wyzwaniach związanych z transformacją energetyczną.
UMOWY O DOFINANSOWANIE Z NARODOWYM FUNDUSZEM OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W dniu 20 lipca 2021 roku JSW podpisała z NFOŚiGW umowę o dofinansowanie w formie pożyczki do kwoty 24,5 mln PLN  przedsięwzięcia pod nazwą: „Rekultywacja terenu położonego pomiędzy rzeką „Szotkówką”, a zwałowiskiem „Pochwacie” w Połomii – Etap II”. Do dnia zatwierdzenia niniejszego sprawozdania finansowanie nie zostało uruchomione. W dniu 8 listopada 2021 roku JSW podpisała z NFOŚiGW umowę o dofinansowanie w formie pożyczki do kwoty 60,0 mln PLN przedsięwzięcia pod nazwą: „Gospodarcze wykorzystanie metanu – Ruch Knurów”. Wartość bilansowa pożyczki na dzień 31 grudnia 2021 roku wynosi 57,1 mln PLN.
ZAWARCIE POROZUMIENIA ZE STRONĄ SPOŁECZNĄ W dniu 13 września 2021 roku Zarząd JSW zawarł Porozumienie z Reprezentatywnymi Organizacjami Związkowymi na mocy którego Strony uzgodniły: wdrożenie do stosowania od dnia 1 września 2021 roku nowych tabel stawek płac zasadniczych, wypłatę nagrody jednorazowej pracownikom oraz wzrost wartości posiłku oraz posiłku profilaktycznego.
DECYZJA PFR O CZĘŚCIOWYM UMORZENIU POŻYCZEK PREFERENCYJNYCH UDZIELONYCH JSW I JSW KOKS W dniu 23 września 2021 roku JSW i JSW KOKS otrzymały z PFR „Oświadczenia o częściowym zwolnieniu z długu oraz wysokości umorzenia pożyczek preferencyjnych”, które Jednostka dominująca oraz spółka JSW KOKS otrzymały z PFR. Na podstawie otrzymanych oświadczeń, PFR umorzyło częściowo, tj. w kwocie 89,2 mln PLN dla JSW i 18,7 mln PLN dla JSW KOKS przyznane pożyczki preferencyjne. Umorzenie następuje ze skutkiem od dnia 24 września 2021 roku.
JSW WPISUJE SIĘ W EUROPEJSKI ZIELONY ŁAD We wrześniu 2021 roku JSW wzięła udział w Europejskim Kongresie Gospodarczym w Katowicach, podczas którego została wyróżniona za ujmowanie metanu i jego wykorzystanie w silnikach kogeneracyjnych w KWK Knurów-Szczygłowice. Część metanu wykorzystywana jest na potrzeby kopalni – do produkcji energii elektrycznej i cieplnej, a reszta jest sprzedawana firmom zewnętrznym.
ZAKOŃCZENIE POGŁĘBIANIA SZYBU IV WENTYLACYJNEGO W KWK PNIÓWEK W dniu 24 września 2021 roku w KWK Pniówek zakończono prace przy pogłębianiu szybu IV wentylacyjnego. W pierwszym etapie szyb pogłębiono od poziomu 705 do 855 metrów, w drugim natomiast szyb pogłębiono do 969 metrów. Dzięki tej inwestycji kopalnia będzie mogła bezpiecznie kontynuować rozbudowę poziomu 1000 w jej zachodniej części, a w przyszłości rozpocząć budowę poziomu 1140. Ponadto w trakcie głębienia szybu rozpoczęto likwidację wielu kilometrów wyrobisk, którymi do tej pory odprowadzane było zużyte powietrze.
ODZNACZENIE HONOROWE DLA DYREKTORA KWK KNURÓW SZCZYGŁOWICE Pan Jarosław Twardokęs, dyrektor KWK Knurów-Szyczygłowice został odznaczony „Złotą Odznaką Honorową za Zasługi dla Województwa Śląskiego”. To szczególna forma podziękowania za pomoc i wsparcie, jakie zostały podjęte na rzecz szpitala w Knurowie podczas pandemii koronawirusa.
POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY W dniu 11 października 2021 roku JSW i Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach podpisały porozumienie o współpracy. Podpisana umowa dotyczy m.in. wsparcia procesu profilowania i wzbogacania programów kształcenia specjalistycznego, ze szczególnym uwzględnieniem realizowanych kierunków kształcenia o profilu praktycznym.
NAJLEPSZY RAPORT ROCZNY JSW otrzymała II nagrodę główną w konkursie „The Best Annual Report” w kategorii „Przedsiębiorstwa”. To konkurs na najlepszy raport roczny pod względem wartości użytkowej dla akcjonariuszy i inwestorów organizowany przez Instytut Rachunkowości i Podatków.
JSW Z NAGRODĄ DLA FILMU KORPORACYJNEGO Film „Budryk – kopalnia, której nie oddam” zdobył pierwszą nagrodę podczas 16 FilmAT Festival Awards w kategorii: „Filmy korporacyjne – Problemy Bieżące”.
SPŁATA POŻYCZKI PREFERENCYJNEJ PRZEZ JSW KOKS W dniu 29 października 2021 roku JSW KOKS dokonała spłaty pozostałej kwoty pożyczki preferencyjnej PFR w wysokości 4,1 mln PLN.
PRZEKAZANIE OZNACZONEJ CZĘŚCI ZAKŁADU GÓRNICZEGO „JASTRZĘBIE III” DO SRK W dniu 10 listopada 2021 roku Zarząd JSW podjął uchwałę w sprawie zatwierdzenia m.in. wydzielenia z zakładu górniczego KWK Jastrzębie-Bzie zorganizowanej części przedsiębiorstwa JSW w postaci zakładu górniczego OG „Jastrzębie III” KWK Jastrzębie-Bzie („ZORG”) celem nieodpłatnego zbycia („Transakcja”) ZORG na rzecz Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. („SRK”). W dniu 31 grudnia 2021 roku pomiędzy JSW a SRK została podpisana umowa nieodpłatnego zbycia. Szczegóły umowy opisane zostały w Punkcie 5.7. niniejszego sprawozdania.
ZAKOŃCZENIE POGŁĘBIANIA SZYBU W listopadzie 2021 roku zakończyła się modernizacja górniczego wyciągu szybowego w przedziale północnym Szybu VI KWK Budryk. Od dnia 4 grudnia 2021 roku szybem można zjechać na wszystkie poziomy kopalni. Zmodernizowany wyciąg szybowy usprawni logistykę transportu ludzi oraz materiałów, co w dużym stopniu przełoży się na bardziej efektywny czas pracy.
POROZUMIENIE PŁACOWE W dniu 28 stycznia 2022 roku zostało zawarte porozumienie płacowe pomiędzy Zarządem JSW, a Reprezentatywnymi Organizacjami Związkowymi. Zgodnie z zawartym porozumieniem od 1 stycznia 2022 roku wzrosną stawki płac zasadniczych pracowników JSW o 10%, jak również wzrośnie wartość wypłat za posiłki profilaktyczne z 21,0 PLN do 30,0 PLN.
ZATWIERDZENIE STRATEGII JSW S.A. Z UWZGLĘDNIENIEM SPÓŁEK ZALEŻNYCH GK JSW NA LATA 2022-2030 W dniu 25 lutego 2022 roku Rada Nadzorcza podjęła uchwałę o zatwierdzeniu przyjętej przez Zarząd JSW Strategii JSW z uwzględnieniem spółek zależnych GK JSW na lata 2022-2030 („Strategia”), będącej aktualizacją dotychczas realizowanej Strategii Grupy. Zdefiniowane zostały cele strategiczne, które zostały sparametryzowane zgodnie z obecną i prognozowaną sytuacją rynkową przedsiębiorstwa.