Wyniki i perspektywy w podziale na segmenty

Segmenty

Grupa jest aktywnym uczestnikiem łańcucha dostaw węgiel koksowy– koks – stal, koncertując się na wydobyciu i przeróbce węgla oraz sprzedaży wyrobów Grupy: węgla, koksu i innych wyrobów węglopochodnych. Stanowi zatem kluczowy element rekomendowanego modelu funkcjonowania Grupy.

Organizacja i zarządzanie Grupą odbywają się w podziale na segmenty, uwzględniające rodzaj oferowanych wyrobów oraz rodzaj działalności produkcyjnej. Zarząd JSW zidentyfikował segmenty operacyjne na podstawie sprawozdawczości finansowej spółek wchodzących w skład Grupy. Działalność operacyjna Grupy JSW prowadzona jest przez następujące segmenty operacyjne:

segment węglowy

wydobycie i sprzedaż węgla kamiennego

13,8 mln

ton wyprodukowanego węgla

1 357,7 mln

zł nakładów inwestycyjnych

segment koksowy

wytwarzanie i sprzedaż koksu oraz węglopochodnych

3,7 mln

ton wyprodukowanego koksu

227,3 mln

zł nakładów inwestycyjnych

pozostałe segmenty

działalność pozostałych jednostek Grupy

487,7 mln

zł przychodów ze sprzedaży

122,2 mln

zł nakładów inwestycyjnych

Tabela. Wyniki finansowe segmentów

WYSZCZEGÓLNIENIE SEGMENT WĘGLOWY SEGMENT KOKSOWY POZOSTAŁE SEGMENTY
  2021 2020 2021 2020
(dane przekształcone)
2021 2020
Przychody ze sprzedaży od odbiorców zewnętrznych 5 079,8 3 554,6 5 064,7 3 047,0 487,7 387,8
Korekta przychodów ze sprzedaży z tytułu realizacji transakcji zabezpieczających* - - (3,1) (53,4) - -
Zysk/(strata) operacyjny/a 411,9 (1 760,2) 1 234,4 (88,0) 86,7 92,2
Amortyzacja 1 039,4 935,0 113,7 107,7 145,6 133,9
EBITDA 1 451,3 (825,2) 1 348,1 19,7 232,3 226,1
EBITDA skorygowana** 1 724,7 (308,6) 1 508,2 - - -

* Pozycja wynika ze zmiany zasad prezentacji stosowanych przez Grupę z dniem 1 stycznia 2021 roku i dotyczy przeklasyfikowania wyniku skutecznego w związku z realizacją pozycji zabezpieczanej z innych całkowitych dochodów do wyniku finansowego.

**EBITDA po wyłączeniu ujętego w wyniku przeprowadzonych testów w 2021 roku, odpisu aktualizującego z tytułu utraty wartości aktywów trwałych w Segmencie Węgiel majątku zakładów JSW w wysokości 348,4 mln PLN oraz odwrócenia odpisu z tytułu utraty wartości aktywów KWK Knurów-Szczygłowice w wysokości 75,0 mln PLN (w 2020 roku EBITDA Segmentu Węglowego została skorygowana o ujęty w wyniku przeprowadzonych testów odpis z tytułu utraty wartości majątku KWK Jastrzębie-Bzie w wysokości 516,6 mln PLN). Natomiast w 2021 roku w Segmencie Kokosowym EBITDA została skorygowana o ujęty w wyniku przeprowadzonych testów, odpis z tytułu utraty wartości aktywów trwałych majątku Koksowni Radlin oraz Koksowni Jadwiga w wysokości 420,6 mln PLN oraz odwrócony odpis z tytułu utraty wartości aktywów Koksowni Przyjaźń w wysokości 260,5 mln PLN.

Pobierz XLS

Przychody ze sprzedaży węgla od odbiorców zewnętrznych w 2021 roku wyniosły 5 079,8 mln PLN, co oznacza wzrost o 42,9% w porównaniu do 2020 roku. Wzrost ten jest spowodowany wyższym o 0,9 mln ton wolumenem sprzedaży węgla, jak również uzyskaną wyższą średnią ceną sprzedaży węgla koksowego o 182,92 PLN/t. W okresie sprawozdawczym przychody ze sprzedaży w segmencie Koks (bez uwzględnienia korekty przychodów ze sprzedaży z tytułu realizacji transakcji zabezpieczających) wyniosły 5 064,7 mln PLN, co oznacza wzrost o 66,2% w porównaniu do 2020 roku. Wyższe przychody ze sprzedaży koksu i węglopochodnych spowodowany były przede wszystkim wzrostem średniej ceny sprzedaży koksu o 488,72 PLN/t, tj. o 62,8%.

Informacje o segmentach dla celów sprawozdawczych

Grupa prezentuje informacje dotyczące segmentów działalności zgodnie z MSSF 8 „Segmenty operacyjne”. Organizacja i zarządzanie Grupą odbywają się w podziale na segmenty, uwzględniające rodzaj oferowanych wyrobów oraz rodzaj działalności produkcyjnej.

  Węgiel Koks Pozostałe segmenty * Korekty konsolida-cyjne ** Razem
ZA OKRES ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2021
Łączne przychody ze sprzedaży segmentu 8 495,1 5 061,6 1 771,1 (4 698,7) 10 629,1
- Przychody ze sprzedaży pomiędzy segmentami 3 415,3 - 1 283,4 (4 698,7) -
- Przychody ze sprzedaży od odbiorców zewnętrznych 5 079,8 5 064,7 487,7 - 10 632,2
- Korekta przychodów ze sprzedaży z tytułu realizacji transakcji zabezpieczających - (3,1) - - (3,1)
Zysk/(strata) brutto ze sprzedaży segmentu 1 409,1 1 571,0 160,2 (545,1) 2 595,2
Zysk/(strata) operacyjny/(a) segmentu 411,9 1 234,4 86,7 (470,6) 1 262,4
Amortyzacja (1 039,4) (113,7) (145,6) 78,6 (1 220,1)
INNE ISTOTNE POZYCJE NIEPIENIĘŻNE:
- Utworzenie odpisów aktualizujących niefinansowe aktywa trwałe (348,4) (420,6) - 0,4 (768,6)
- Odwrócenie odpisów aktualizujących niefinansowe aktywa trwałe w wyniku testów na utratę wartości 75,0 260,5 - - 335,5
AKTYWA SEGMENTU RAZEM, W TYM: 9 559,3 4 349,0 2 168,8 (2 241,0) 13 836,1
Zwiększenia aktywów trwałych (innych niż instrumenty finansowe i aktywa z tytułu podatku odroczonego) 1 653,0 102,8 145,0 (34,4) 1 866,4
*Żadna z działalności wykazywanych w „Pozostałe segmenty” nie spełnia kryteriów agregacji oraz progów ilościowych określonych przez MSSF 8 „Segmenty operacyjne” skutkujących wyodrębnieniem jej jako osobny segment operacyjny
**Kolumna: „Korekty konsolidacyjne” eliminuje skutki transakcji między segmentami w ramach Grupy Kapitałowej.

  Węgiel Koks Pozostałe segmenty * Korekty konsolida-cyjne ** Razem
ZA OKRES ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2020
(dane przekształcone)***
Łączne przychody ze sprzedaży segmentu 5 577,2 2 993,6 1 489,6 (3 124,4) 6 936,0
- Przychody ze sprzedaży pomiędzy segmentami 2 022,6 - 1 101,8 (3 124,4) -
- Przychody ze sprzedaży od odbiorców zewnętrznych 3 554,6 3 047,0 387,8 - 6 989,4
- Korekta przychodów ze sprzedaży z tytułu realizacji transakcji zabezpieczających - (53,4) - - (53,4)
Zysk/(strata) brutto ze sprzedaży segmentu (603,2) 144,3 160,4 (102,8) (401,3)
Zysk/(strata) operacyjny/(a) segmentu (1 760,2) (88,0) 92,2 (24,6) (1 780,6)
Amortyzacja (935,0) (107,7) (133,9) 71,7 (1 104,9)
INNE ISTOTNE POZYCJE NIEPIENIĘŻNE:
- Utworzenie odpisów aktualizujących niefinansowe aktywa trwałe (516,6) - - - (516,6)
AKTYWA SEGMENTU RAZEM, W TYM: 9 384,9 2 458,3 2 132,0 (829,6) 13 145,6
Zwiększenia aktywów trwałych (innych niż instrumenty finansowe i aktywa z tytułu podatku odroczonego) 1 684,2 127,6 235,3 (77,4) 1 969,7
*Żadna z działalności wykazywanych w „Pozostałe segmenty” nie spełnia kryteriów agregacji oraz progów ilościowych określonych przez MSSF 8 „Segmenty operacyjne” skutkujących wyodrębnieniem jej jako osobny segment operacyjny
**Kolumna: „Korekty konsolidacyjne” eliminuje skutki transakcji między segmentami w ramach Grupy Kapitałowej.
***Dane przekształcone w związku z zastosowaną zmianą zasad prezentacji, która została szerzej opisana w Nocie 2.6.

Poniżej przedstawione jest uzgodnienie wyników segmentów (zysku/(straty) operacyjnego/(-ej)) z zyskiem/(stratą) przed opodatkowaniem:

2021 2020
(dane przekształcone)
ZYSK/(STRATA) OPERACYJNY/(A) 1 262,4 (1 780,6)
Przychody finansowe 8,2 8,1
Koszty finansowe (104,0) (95,2)
Udział w zyskach/(stratach) jednostek stowarzyszonych 0,1 0,1
ZYSK/(STRATA) PRZED OPODATKOWANIEM 1 166,7 (1 867,6)

Aktywa segmentów

Kwoty łącznych aktywów są wycenione w sposób spójny ze sposobem zastosowanym w skonsolidowanym sprawozdaniu z sytuacji finansowej. Aktywa te są alokowane zgodnie z przedmiotem działalności segmentu i według fizycznej lokalizacji danego składnika majątku.

Aktywa Grupy znajdują się na terenie Polski.

Poniżej przedstawione jest uzgodnienie aktywów segmentów z aktywami ogółem Grupy:

31.12.2021 31.12.2020
AKTYWA SEGMENTÓW 13 836,1 13 145,6
Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych 1,2 1,2
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 849,9 877,0
Inwestycje w portfel aktywów FIZ - długoterminowe 767,5 612,0
Pozostałe długoterminowe aktywa 390,6 378,7
Nadpłacony podatek dochodowy 69,2 3,4
Pochodne instrumenty finansowe 10,7 7,8
Inne krótkoterminowe aktywa finansowe 9,6 5,2
Inwestycje w portfel aktywów FIZ - krótkoterminowe 27,0 -
RAZEM AKTYWA WEDŁUG SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA Z SYTUACJI FINANSOWEJ 15 961,8 15 030,9

Informacje dotyczące obszarów geograficznych

Podział geograficzny przychodów ze sprzedaży został zaprezentowany według siedziby kraju kontrahenta, który dokonuje zakupu:

  Nota 2021 2020
(dane przekształcone)*
Sprzedaż na terenie Polski, w tym:
Węgiel   3 389,3 2 438,8
Koks   792,3 381,9
Pozostałe segmenty   472,6 370,1
RAZEM SPRZEDAŻ NA TERENIE POLSKI   4 654,2 3 190,8
Sprzedaż poza Polskę, w tym:
Kraje Unii Europejskiej, w tym:   5 583,6 3 365,6
Węgiel   1 690,5 1 115,8
Koks   3 878,5 2 232,6
Pozostałe segmenty   14,6 17,2
Kraje europejskie poza Unią Europejską, w tym:   350,8 218,9
Koks   350,7 218,9
Pozostałe segmenty   0,1 -
Pozostałe kraje, w tym: 43,6 214,1
Koks 43,2 213,6
segmenty 0,4 0,5
RAZEM SPRZEDAŻ POZA POLSKĘ, w tym:   5 978,0 3 798,6
Węgiel   1 690,5 1 115,8
Koks   4 272,4 2 665,1
Pozostałe segmenty   15,1 17,7
Korekta przychodów ze sprzedaży z tytułu realizacji transakcji zabezpieczających (3,1) (53,4)
RAZEM PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY 4.1 10 629,1
6 936,0

* Dane przekształcone w związku z zastosowaną zmianą zasad prezentacji, która została szerzej opisana w Nocie 2.6.

Przychody ze sprzedaży – podział geograficzny według kraju kontrahenta, który dokonuje zakupu:

  2021 2020
Polska 4 654,2 3 190,8
Austria 1 579,0 907,5
Niemcy 1 536,0 1 129,9
Czechy 1 187,4 688,2
Belgia 498,7 102,3
Rumunia 485,8 335,6
Szwajcaria 206,7 132,7
Słowacja 161,4 123,9
Norwegia 144,0 86,2
Hiszpania 100,7 54,8
Singapur 43,6 214,0
Francja 23,6 16,0
Holandia 9,2 -
Luksemburg 1,4 -
Irlandia 0,3 -
Szwecja - 7,5
Pozostałe kraje 0,2 -
Korekta przychodów ze sprzedaży z tytułu realizacji transakcji zabezpieczających (3,1) (53,4)
RAZEM PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY 10 629,1 6 936,0

Informacje dotyczące głównych Klientów

Za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 roku przychody z tytułu sprzedaży do dwóch klientów przekroczyły dla każdego z nich pojedynczo poziom 10% przychodów ze sprzedaży Grupy. Przychody ze sprzedaży do jednego z nich wyniosły 2 387,1 mln PLN, do drugiego 1 534,9 mln PLN. Przychody ze sprzedaży do tych klientów zostały ujęte w segmencie Węgiel oraz w segmencie Koks.

Za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku przychody z tytułu sprzedaży do dwóch klientów przekroczyły dla każdego z nich pojedynczo poziom 10% przychodów ze sprzedaży Grupy. Przychody ze sprzedaży do jednego z nich wyniosły 1 463,0 mln PLN, do drugiego 881,9 mln PLN. Przychody ze sprzedaży do tych klientów zostały ujęte w segmencie Węgiel oraz w segmencie Koks.

Segment węglowy

Działalność wydobywcza Grupy realizowana jest przez pięć kopalń węgla kamiennego. Wszystkie kopalnie pracują w geograficznych granicach obszarów koncesyjnych, dla których określana jest data ważności koncesji, powierzchnia i głębokość. Kopalnie Grupy eksploatują złoża węgla kamiennego na terenach powiatów grodzkich Jastrzębie-Zdrój i Żory oraz gmin Świerklany, Mszana, Pawłowice, Gierałtowice, Ornontowice, Pilchowice, a także miast Mikołów, Czerwionka-Leszczyny, Gliwice, Knurów, Pszczyna.

Struktura produkcji i sprzedaż węgla

Struktura produkcji węgla w Grupie wynika z aktualnych warunków geologicznych kopalń, dynamicznie zmieniających się potrzeb rynku z uwzględnieniem podaży i popytu na rynku krajowym i zagranicznym. Udział produkcji węgla koksowego i węgla do celów energetycznych w ogólnej produkcji netto 2021 roku wyniósł odpowiednio 80,0% i 20,0%.

chart-1chart-2chart-3chart-4chart-4achart-5

W 2021 roku sprzedano ogółem 14,9 mln ton węgla z czego, ze względu na przeznaczenie produkowanego węgla, udział sprzedaży węgla koksowego w łącznych dostawach Grupy stanowił 77,9%, a pozostałe 22,1% stanowił węgiel do celów energetycznych.

Wolumen produkcji węgla w 2021 roku został zrealizowany przez kopalnie Grupy na poziomie 13,8 mln ton, tj. o 0,6 mln ton mniej niż w 2020 roku. W analizowanym okresie kopalnie Grupy produkowały i sprzedawały głównie węgle ortokoksowe oraz w mniejszej ilości węgle gazowo-koksowe. KWK Borynia-Zofiówka oraz KWK Pniówek produkowały dobrej jakości węgiel ortokoksowy o bardzo dobrym średnim poziomie CRI 25-30% i CSR 60-65%, głównie na potrzeby produkcji koksu wielkopiecowego. KWK Budryk oraz KWK Knurów-Szczygłowice Ruch Szczygłowice, również produkowały węgiel ortokoksowy o dobrych parametrach jakościowych tj.: zawartości części lotnych poniżej 31%, oraz dobrym średnim poziomie CRI 30-34% i CSR 50-55%. Ruch Knurów natomiast produkował węgiel gazowo-koksowy o stabilnych parametrach jakościowych w zakresie CRI 40% i CSR 45%. KWK Budryk i KWK Knurów-Szczygłowice są również producentami węgla do celów energetycznych, który zużywany jest przez elektrownie i elektrociepłownie do produkcji energii elektrycznej i ciepła.

Wykres. Produkcja węgla w Grupie w latach 2017-2021 (mln ton)

chart-6

Łączna sprzedaż węgla wyprodukowanego przez kopalnie Grupy, obejmująca dostawy wewnątrzgrupowe i zewnętrzne, została zrealizowana na poziomie 14,9 mln ton, tj. o 0,9 mln ton wyższym niż w 2020 roku, w tym wzrost sprzedaży węgla koksowego o 0,8 mln ton.

Wykres. Sprzedaż węgla na rzecz odbiorców zewnętrznych w latach 2017-2021 (mln ton)

chart-7

W 2021 roku w stosunku do roku poprzedniego sprzedaż zewnętrzna węgla koksowego wzrosła o 0,6 mln ton, tj. 9,5%, a sprzedaż wewnętrzna zanotowała wzrost o 0,2 mln ton, tj. 4,4%. W omawianym okresie, sprzedaż węgla do celów energetycznych na rzecz odbiorców zewnętrznych wzrosła o 0,1 mln ton w stosunku do ubiegłego roku.

W sprzedaży zewnętrznej udział dostaw węgla do krajowych odbiorców stanowił 68,4% (wolumen) i 60,5% (przychody), natomiast na rynek zagraniczny odpowiednio 31,6% i 39,5%. Dla porównania, w 2020 roku udziały te wyniosły odpowiednio: odbiorcy krajowi 69,5% (wolumen) i 64,3% (przychody); odbiorcy zagraniczni: 30,5% (wolumen) i 35,7% (przychody).

W 2021 roku przychody ze sprzedaży dla odbiorców zewnętrznych w segmencie węglowym osiągnęły poziom 5 079,8 mln PLN i były wyższe o 1 525,2 mln PLN, tj. 42,9% od uzyskanych w 2020 roku, co jest pochodną poprawiającej się sytuacji rynkowej i wyższych wolumenów sprzedaży

Tabela. Główne parametry jakości węgla produkowanego w Grupie w 2020 roku (wartości średnie)

KATEGORIA KWK BORYNIA - ZOFIÓWKA KWK PNIÓWEK KWK KNURÓW-SZCZYGŁOWICE KWK BUDRYK
  Ruch Borynia Ruch Zofiówka   Ruch Knurów Ruch Szczygłowice  
WĘGIEL (METALURGICZNY) KOKSOWY
Zawartość popiołu Ad (%) 6,7 7,6 6,3 8,1 7,6 7,5
Zawartość wilgoci Wtr (%) 11,3 10,2 9,7 7,1 8,8 8,5
Zawartość siarki Std (%) 0,68 0,55 0,54 0,68 0,42 0,54
Zawartość części lotnych (Vdaf %) 25,1 22,5 25,7 32,3 29,3 28,8
Spiekalność (RI) 81 74 82 75 81 82
Wytrzymałość poreakcyjna koksu (CSR %) 61 62 65 45 55 50
Reakcyjność koksu wobec CO2 (CRI %) 27 30 24 40 30 34
WĘGIEL DO CELÓW ENERGETYCZNYCH
Zawartość popiołu Ar (%) - 20,4 14,0 23,2 20,6 25,8
Zawartość wilgoci Wtr (%) - 9,5 3,7 9,2 8,9 10,7
Zawartość siarki Str (%) - 0,53 0,57 0,65 0,35 0,52
Wartość kaloryczna (Qir MJ/kg) - 23,7 28,3 22,2 23,8 21,0

Tabela. Zrealizowana produkcja i sprzedaż węgla z wyszczególnieniem sprzedaży wewnątrzgrupowej

 
WYSZCZEGÓLNIENIE 2021 2020 2019 2018 2017 DYNAMIKA 2020=100
Produkcja (w mln ton) 13,8 14,4 14,8 15,0 14,8 95,8
- Węgiel koksowy 11,0 11,1 10,2 10,3 10,7 99,1
- Węgiel do celów energetycznych 2,8 3,3 4,6 4,7 4,1 84,8
Wielkość sprzedaży ogółem JSW (w mln ton)(1) 14,9 14,0 13,8 14,8 14,6 106,4
- Węgiel koksowy 11,6 10,8 9,9 10,4 10,4 107,4
- Węgiel do celów energetycznych 3,3 3,2 3,9 4,4 4,2 103,1
Wielkość sprzedaży wewnątrzgrupowej (w mln ton)(1) 4,7 4,5 4,1 4,4 4,5 104,4
- Węgiel koksowy 4,7 4,5 4,1 4,4 4,5 104,4
- Węgiel do celów energetycznych - - - (2) - (2) - -
Wielkość sprzedaży na rzecz odbiorców zewnętrznych (w mln ton)(1) 10,2 9,5 9,7 10,4 10,1 107,4
- Węgiel koksowy 6,9 6,3 5,8 6,0 5,9 109,5
- Węgiel do celów energetycznych 3,3 3,2 3,9 4,4 4,2 103,1
Przychody ze sprzedaży węgla (w mln PLN)(3) 8 495,1 5 577,2 7 688,0 8 296,6 7 929,2 152,3
Przychody ze sprzedaży węgla pomiędzy segmentami (w mln PLN) 3 415,3 2 022,6 2 916,9 3 212,0 3 003,3 168,9
Przychody ze sprzedaży węgla od odbiorców zewnętrznych (w mln PLN) 5 079,8 3 554,6 4 771,1 5 084,6 4 925,9 142,9
(1) wielkość sprzedaży węgla wyprodukowanego przez Grupę,
(2) ze względu na niewielki wolumen brak wpływu na wartości w mln ton,

(3) wartość uwzględnia dodatkowe przychody Grupy w 2021, 2020, 2019, 2018 i 2017 roku odpowiednio: 274,5 mln PLN, 85,3 mln PLN, 315,9 mln PLN, 225,2 mln PLN i 245,0 mln PLN z tytułu sprzedaży węgla wyprodukowanego poza Grupą

Segment koksowy

Produkcja i sprzedaż koksu

Wielkość produkcji koksu w Grupie w 2021 roku, w porównaniu do 2020 roku wzrosła o 0,4 mln ton, tj. 12,1%, a wielkość sprzedaży utrzymała się na porównywalnym poziomie. Przychody ze sprzedaży w segmencie Koks, obejmujące koks i węglopochodne, w analizowanym okresie osiągnęły poziom 5 064,7 mln PLN i były wyższe o 2 017,7 mln PLN, tj. 66,2 % niż w 2020 roku. Wzrost przychodów z tytułu sprzedaży koksu i węglopochodnych spowodowany był wyższymi uzyskanymi cenami sprzedaży tych produktów (uzyskana średnia cena sprzedaży koksu w 2021 roku wyniosła 1 266,47 PLN/tonę, co oznacza wzrost w stosunku do 2020 roku o 62,8%).

Polska jest jednym z głównych dostawców koksu na rynku UE. Ponieważ rynek koksu jest rynkiem globalnym, koks z Polski konkuruje z dostawami tego surowca nie tylko z Europy, ale również z całego świata, w tym z Chin, Rosji i Kolumbii. Notowania cen koksu wielkopiecowego na europejskim rynku wyniosły w 2021 roku średnio 460,0 USD/t CFR Port Europa Północna, co oznacza wzrost o 92,6% w porównaniu do 238,8 USD/t CFR Port Europa Północna w 2020 roku. Notowania koksu chińskiego wzrosły o 64,3% osiągając średnią 480,6 USD/t.

Rok 2021 był okresem powrotu do typowych przepływów koksu na globalnym rynku. Chiny powróciły do roli eksportera netto, w 2021 roku eksport koksu z Chin szacowany jest na 6,1 mln ton, czyli na znacznie wyższym poziomie niż w 2020 roku (3,5 mln ton). Import koksu do Chin wyniósł w 2021 roku 1,3 mln ton, co stanowi spadek o 55% w stosunku do roku poprzedniego.

Globalnie produkcja koksu w 2021 roku w stosunku do roku ubiegłego wzrosła o 4% do 718 mln ton. W Chinach wyniosła ok. 478 mln ton, co stanowi ok. 67% światowej produkcji koksu, tym samym Chiny odnotowały w porównaniu do poprzedniego roku wzrost o ok. 2%. Odbudowa produkcji stali spowodowała powrót zapotrzebowania na koks w krajach europejskich, będących tradycyjnie największym jego importerem. W 2021 roku w stosunku do poprzedniego roku o 10% wzrosło zużycie koksu w Europie i wyniosło ok. 46 mln ton, produkcja koksu w tym okresie również wzrosła o 10% i wyniosła ok. 44 mln ton.

Szacuje się (według CRU), że handel koksem na świecie w 2021 roku wyniósł 31 mln ton, co stanowi 18% wzrost w stosunku do poprzedniego roku.

Ceny koksu sprzedawanego przez Grupę ustalane są na przełomie kwartałów; dla oddania warunków rynkowych negocjacji, optymalne jest porównanie uzyskanych w danym kwartale cen do średniej notowań z poprzedniego kwartału. Uwzględniając notowania wpływające na ceny JSW w danym roku (średnia z okresu IV kwartał ubiegłego roku – III kwartał bieżącego roku) wzrost średniej ceny referencyjnej koksu w 2021 roku w stosunku do 2020 roku wyniósł +48% (koks wielkopiecowy na rynku europejskim: 244 USD w 2020 roku; 362 USD w 2021 roku).

Tabela. Zrealizowana produkcja i sprzedaż koksu wraz z przychodami ze sprzedaży koksu i węglopochodnych

WYSZCZEGÓLNIENIE 2021 2020 2019 2018 2017 DYNAMIKA 2020=100
Produkcja (w mln ton)(1) 3,7 3,3 3,2 3,6 3,5 112,1
Wielkość sprzedaży koksu (w mln ton) 3,6 3,6 2,9 3,5 3,5 100,0
Przychody ze sprzedaży (w mln PLN)(2) 5 064,7 3 047,0 3 545,0 4 451,5 3 688,1 166,2
Korekta przychodów ze sprzedaży z tytułu realizacji transakcji zabezpieczających (w mln PLN)(3) (3,1) (53,4) - - - 5,8
(1) produkcja koksu z koksowni Grupy,
(2) przychody ze sprzedaży koksu i węglopochodnych.
(3) pozycja wynika ze zmiany z dniem 1 stycznia 2021 roku zasad prezentacji stosowanych przez Grupę dotyczących przeklasyfikowania wyniku skutecznego w związku z realizacją pozycji zabezpieczanej z innych całkowitych dochodów do wyniku finansowego.

Pozostałe segmenty

Grupa uczestniczy również w ograniczonym zakresie w działalności wspierającej, która jest mało istotna z punktu widzenia działalności i sytuacji finansowej Grupy. W 2021 roku przychody ze sprzedaży pozostałych segmentów wyniosły 487,7 mln PLN, czyli 4,6% przychodów ze sprzedaży Grupy i były o 25,8% wyższe od uzyskanych w 2020 roku.

Pozostała działalności Grupy obejmuje różne rodzaje działalności wspierającej m.in. działalność w obszarach innowacji, IT, logistyce, usługach remontowych i konserwacyjnych, usługach laboratoryjnych oraz ubezpieczeniowych.

W ramach Grupy działają np.:

Centralne Laboratorium Pomiarowo-Badawcze Sp. z o.o. - podstawowym przedmiotem działalności jest wykonywanie usług badań technicznych, analiz chemicznych i fizyko-chemicznych kopalin, materiałów oraz produktów stałych, ciekłych i gazowych.


JSW IT SYSTEMS Sp. z o.o. -  podstawowym przedmiotem działalności jest doradztwo w zakresie sprzętu komputerowego, działalność w zakresie oprogramowania i przetwarzanie danych.


JSW Innowacje S.A. - podstawowym przedmiotem działalności jest działalność o charakterze badawczo-rozwojowym Grupy Kapitałowej, analizy wykonalności i nadzór nad realizacją projektów i wdrożeń.


Jastrzębskie Zakłady Remontowe Sp. z o.o. - podstawowym przedmiotem działalności jest działalność usługowa w zakresie remontu maszyn i urządzeń, ich konserwacja oraz usługi serwisowe. Produkcja maszyn dla górnictwa i do wydobywania oraz budownictwa, a także wytwarzanie, przesyłanie, dystrybucja i handel energią elektryczną.


Przedsiębiorstwo Budowy Szybów S.A. - podstawowym przedmiotem działalności są specjalistyczne usługi górnicze: projektowanie i wykonywanie wyrobisk pionowych, poziomych i tuneli, budownictwo, działalność w zakresie architektury i inżynierii, wynajem maszyn i urządzeń, a także instalowanie, naprawa i konserwacja maszyn dla górnictwa, kopalnictwa i budownictwa.


Jastrzębska Spółka Kolejowa Sp. z o.o., - podstawowym przedmiotem działalności jest udostępnianie linii kolejowych, utrzymanie budowli i urządzeń infrastruktury kolejowej, budowa i remonty układów torowych oraz obiektów kolejowych.


JSW Logistics Sp. z o.o. - podstawowym przedmiotem działalności jest świadczenie usług w zakresie obsługi bocznic kolejowych, przewozów węgla i koksu, organizowania przewozu ładunków oraz technicznego utrzymania i naprawy pojazdów kolejowych.


Przedsiębiorstwo Gospodarki Wodnej i Rekultywacji S.A. - podstawowym przedmiotem działalności jest świadczenie usług wodno-ściekowych i odprowadzanie słonych wód, dostarczanie wody przemysłowej, działalność rekultywacyjna, produkcja soli.


Jastrzębska Spółka Ubezpieczeniowa Sp. z o.o. - podstawowym przedmiotem działalności jest pośrednictwo ubezpieczeniowe wraz z obsługą ubezpieczeń w zakresie likwidacji szkód ubezpieczeniowych, działalność turystyczna i hotelarska.


JSW Szkolenie i Górnictwo Sp. .z o.o., - podstawowym przedmiotem działalności jest działalność wspomagająca górnictwo oraz obsługa łaźni przy kopalniach JSW.


Ceny sprzedaży

Rynek węgla

Grupa JSW kształtuje ceny węgli kształtuje w oparciu o publikowane indeksy cenowe, uwzględniając różnice jakościowe węgli Grupy w stosunku do węgli indeksowych oraz premię geograficzną.

Ceny sprzedaży węgla

WYSZCZEGÓLNIENIE 2021 2020 2019 2018 2017 DYNAMIKA 2020=100
ŚREDNIE CENY SPRZEDAŻY WĘGLA WYPRODUKOWANEGO W JSW (w zł/t)
Węgiel metalurgiczny (koksowy) 619,68 436,76 634,84 658,67 656,70 141,9
Węgiel do celów energetycznych 224,85 249,36 275,79 249,40 206,71 90,2
Ogółem(1) 491,59 373,78 490,99 486,32 471,10 131,5
(1)ceny dotyczą zewnętrznych dostaw węgla wyprodukowanego w Grupie i zawierają koszty transportu, wynoszące średnio w JSW w 2021 roku: 6,15 PLN/t, w 2020 roku: 6,32 PLN/t, w 2019 roku: 7,28 PLN/t, w 2018 roku: 6,23 PLN/t, w 2017 roku: 6,34 PLN/t.

Rynek koksu

Średnie ceny sprzedaży koksu
WYSZCZEGÓLNIENIE 2021 2020 2019 2018 2017 DYNAMIKA 2020=100
Koks (PLN/t) (1) 1 266,47 777,75 1 112,88 1 139,90 972,96 162,8
(1)cena dotyczy zewnętrznych dostaw koksu i zawiera koszty transportu, wynoszące średnio w 2021 roku: 35,09 PLN/t, w 2020 roku: 37,32 PLN/t, w 2019 roku: 40,09 PLN/t, w 2018 roku: 44,53 PLN/t, w 2017 roku: 36,95 PLN/t.

Więcej informacji tutaj

Inwestycje

Z poniesionych w 2021 roku nakładów ogółem w wysokości 1 707,2 mln PLN na rzeczowe aktywa trwałe przypada kwota 1 588,6 mln PLN, na nakłady dotyczące prawa do użytkowania składnika aktywów kwota 110,1 mln PLN, na wartości niematerialne kwota 8,4 mln PLN, natomiast na nieruchomości inwestycyjne kwota 0,1 mln PLN.

WYSZCZEGÓLNIENIE 2021 2020 2019* 2018 2017 DYNAMIKA 2020=100
SEGMENT WĘGLOWY
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe (bez wyrobisk ruchowych), nieruchomości inwestycyjne oraz wartości niematerialne 619,0 753,1 1 235,7 864,4 394,9 82,2
Nakłady na wyrobiska ruchowe 651,1 604,1 531,8 541,4 459,1 107,8
Nakłady dot. prawa do użytkowania składnika aktywów 87,6 195,1 283,2 nd nd 44,9
RAZEM 1 357,7 1 552,3 2 050,7 1 405,8 854,0 87,5
SEGMENT KOKSOWY
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne 226,7 127,2 115,0 50,1 45,3 178,2
Nakłady dot. prawa do użytkowania składnika aktywów 0,6 0,4 - nd nd 150,0
RAZEM 227,3 127,6 115,0 50,1 45,3 178,1
SEGMENTY POZOSTAŁE
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne 100,3 163,8 150,5 212,7 123,4 61,2
Nakłady dot. prawa do użytkowania składnika aktywów 21,9 52,3 83,5 nd nd 41,9
RAZEM 122,2 216,1 234,0 212,7 123,4 56,5
RAZEM SEGMENTY
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe (bez wyrobisk ruchowych), nieruchomości inwestycyjne oraz wartości niematerialne 946,0 1 044,1 1 501,2 1 127,2 563,6 90,6
Nakłady na wyrobiska ruchowe 651,1 604,1 531,8 541,4 459,1 107,8
Nakłady dot. prawa do użytkowania składnika aktywów 110,1 247,8 366,7 nd nd 44,4
RAZEM** 1 707,2 1 896,0 2 399,7 1 668,6 1 022,7 90,0
RAZEM (PO DOKONANIU KOREKT KONSOLIDACYJNYCH) 1 668,4 1 832,0 2 329,0 1 639,1 1 013,7 91,1
* Od dnia 1 stycznia 2019 roku, w związku z wejściem w życie nowego standardu rachunkowości MSSF 16 „Leasing”, Grupa prezentuje nakłady w ramach leasingu w odrębnej pozycji (nakłady dot. prawa do użytkowania składnika aktywów).
** Wartość nakładów przed dokonaniem korekt konsolidacyjnych (w 2021 roku: (-)38,8 mln PLN, w 2020 roku: (-)64,0 mln PLN, 2019 roku: (-)70,7 mln PLN, w 2018 roku: (-)29,5 mln PLN, w 2017 roku: (-)9,0 mln PLN).

Nakłady na inwestycje rzeczowe w JSW

W 2021 roku Jednostka dominująca poniosła nakłady na inwestycje rzeczowe w wysokości 1 357,7 mln PLN i były one niższe niż w tym samym okresie 2020 roku o 12,5%. Z poniesionych w analizowanym okresie nakładów inwestycyjnych na rzeczowe aktywa trwałe przypada kwota 1 269,4 mln PLN, nakłady na wartości niematerialne wyniosły 0,6 mln PLN, nakłady na nieruchomości inwestycyjne wyniosły 0,1 mln PLN, natomiast nakłady związane z prawem do użytkowania składnika aktywów wyniosły 87,6 mln PLN. Źródłem finansowania nakładów inwestycyjnych w 2021 roku były środki własne, ponadto Jednostka dominująca wspomagała się finansowaniem zewnętrznym.

Inwestycje kluczowe realizowane przez JSW

WYSZCZEGÓLNIENIE

NAKŁADY 2021 roku

OPIS INWESTYCJI
BUDOWA POZIOMU 1120 W KWK BORYNIA-ZOFIÓWKA RUCH BORYNIA 19,4 W KWK Borynia-Zofiówka Ruch Borynia kontynuowano prace związane z budową poziomu 1120. Zasoby operatywne planowane do udostępnienia z poziomu 1120m szacowane są na ok. 40 mln ton. W złożach występuje głównie węgiel koksowy typu 35 (hard). Projekt zaplanowano do realizacji w dwóch etapach: I etap w latach do 2024 roku, zakładający udostępnienie pokładów 502/1 i 504/1 wraz z pogłębieniem szybu II; II etap w latach 2022-2029, zakładający udostępnienie partii B i C z poziomu 1120 Rozpoczęcie eksploatacji zasobów w oparciu o pogłębiony szyb II przewidziane jest w 2025 roku.
UDOSTĘPNIENIE I PRZEMYSŁOWE ZAGOSPODAROWANIE ZASOBÓW W OBRĘBIE ZŁÓŻ: „BZIE-DĘBINA 2-ZACHÓD” I „BZIE-DĘBINA 1-ZACHÓD” W KWK JASTRZĘBIE-BZIE 81,7 Jednostka dominująca kontynuowała rozpoczęte w 2005 roku udostępnianie i zagospodarowywanie nowych złóż: „Bzie-Dębina 2-Zachód” i „Bzie-Dębina 1-Zachód” z poziomu 1110m. Zasoby operatywne szacowane są na 181 mln ton, do głębokości 1300m. W złożach występuje głównie węgiel koksowy typu 35 (hard). W 2021 roku kontynuowano nakłady związane z drążeniem wyrobisk górniczych oraz ich wyposażeniem.
BUDOWA POZIOMU 1080 W KOPALNI BORYNIA-ZOFIÓWKA RUCH ZOFIÓWKA 40,9 Jednostka dominująca kontynuowała realizację inwestycji związanej z budową poziomu 1080 w Ruchu Zofiówka, w celu udostępnienia i zagospodarowania zasobów złoża „Zofiówka” poniżej poziomu 900. Szacowana wielkość zasobów operatywnych w piętrze 900-1080 wynosi 42 mln ton. W 2021 roku kontynuowano prace związane z drążeniem wyrobisk górniczych.
BUDOWA NOWEGO POZIOMU W KOPALNI BUDRYK WRAZ Z  MODERNIZACJĄ ZPMW 0,5 Jednostka dominująca kontynuowała rozpoczętą w 2007 roku budowę poziomu 1290m. Całkowita ilość zasobów operatywnych możliwych do wydobycia z poziomu 1290m złoża „Budryk” jest szacowana na 166 mln ton do głębokości 1400m. Budowa nowego poziomu 1290m wraz z modernizacją ZPMW docelowo pozwoli na rozpoczęcie produkcji węgla typu 35 (hard), zwiększenie produkcji węgla koksowego do ok. 65% oraz uzyskanie wzrostu produkcji węgla ogółem.
BUDOWA NOWEGO POZIOMU W KOPALNI BUDRYK WRAZ Z  MODERNIZACJĄ ZPMW 5,1 Realizacja części zadań inwestycyjnych, tj. dotyczących modernizacji ZPMW w latach 2016-2022, prowadzona jest przez JZR, z udziałem finansowania zewnętrznego ze środków FRP. Do końca grudnia 2021 roku zrealizowano łącznie ok. 99,0% budżetu określonego w Biznes Planie 1 dla inwestycji związanej z modernizacją ZPMW KWK Budryk. W analizowanym okresie 2021 roku w związku z realizacją inwestycji poniesiono nakłady w wysokości 5,1 mln PLN.
GOSPODARCZE WYKORZYSTANIE METANU W KWK BUDRYK ORAZ KWK KNURÓW-SZCZYGŁOWICE 82,2

Jednostka dominująca realizuje inwestycje polegające na rozbudowie infrastruktury umożliwiającej wytwarzanie przez JSW energii elektrycznej oraz cieplnej, przy wykorzystaniu metanu pozyskiwanego w kopalniach w procesie odmetanowania. Realizacja przedsięwzięcia pozwoli na zagospodarowanie metanu z KWK Budryk i KWK Knurów-Szczygłowice oraz umożliwi wytwarzanie energii głównie na użytek kopalń. Nadmiar energii będzie wykorzystywany przez inne zakłady JSW oraz okresowo może być przedmiotem obrotu.

W ramach realizacji inwestycji planowana jest zabudowa silników gazowych wraz z budową infrastruktury technicznej tj. gazowej oraz energetycznej w KWK Budryk oraz KWK Knurów-Szczygłowice. W 2021 roku w związku z realizacją inwestycji poniesiono nakłady inwestycyjne w wysokości 59,3 mln PLN (KWK Budryk) oraz 22,9 mln PLN (KWK Knurów-Szczygłowice).

BUDOWA POZIOMU 1050 W KOPALNI KNURÓW-SZCZYGŁOWICE RUCH KNURÓW 8,5 Jednostka dominująca prowadziła roboty związane z zagospodarowaniem zasobów zalegających w piętrze 850-1050 w Ruchu Knurów. Projekt ma na celu udostępnienie zasobów wysokiej jakości węgla koksowego typu 34. Łączna wielkość udokumentowanych zasobów operatywnych w Ruchu Knurów  w piętrze 850-1050 szacowana jest na 86 mln ton. W 2021 roku prowadzono prace związane z drążeniem wyrobisk na poziomie 1050.
BUDOWA POZIOMU 1050 W KOPALNI KNURÓW-SZCZYGŁOWICE RUCH SZCZYGŁOWICE 11,6 Jednostka dominująca prowadziła roboty związane z zagospodarowaniem zasobów zalegających w  piętrze 850-1050 w Ruchu Szczygłowice. Projekt ma na celu udostępnienie zasobów węgla koksowego typu 35. Łączna wielkość udokumentowanych zasobów operatywnych w złożu Szczygłowice w piętrze 850-1050 szacowana jest na 64 mln ton. W 2021 roku kontynuowano prace związane z drążeniem wyrobisk górniczych.
ROZBUDOWA KOPALNI PNIÓWEK 111,4 Jednostka dominująca kontynuowała rozpoczętą w 2017 roku, w KWK Pniówek realizację nowego projektu inwestycyjnego związanego z rozbudową poziomu wydobywczego 1000 wraz z pogłębieniem szybów IV i III. Projekt realizowany jest w celu zabezpieczenia efektywnej eksploatacji i dostępu do zasobów węgla typu 35, w południowo-zachodniej części złoża „Pniówek”, przewidzianych do eksploatacji po 2022 roku. Łączna ilość zasobów operatywnych na poziomie 1000 w KWK Pniówek szacowana jest na około 57 mln ton. W 2021 roku w ramach realizacji inwestycji prowadzono prace związane z drążeniem wyrobisk górniczych oraz prace związane z pogłębianiem szybu III i szybu IV.
RAZEM 361,3

Modernizacja ZPMW dla zwiększenia uzysku węgla koksowego i podjęcia produkcji węgla koksowego typu 35 oraz pozostałe działania inwestycyjne w celu wzrostu produkcji węgla netto w kopalni Knurów-Szczygłowice

Grupa realizowała inwestycję w zakresie modernizacji zakładów przeróbczych oraz innych działań inwestycyjnych w celu rozpoczęcia produkcji węgla typu 35 (hard), wzrostu udziału węgla koksowego ogółem oraz wzrostu wielkości produkcji węgla netto. Inwestycja pozwoli na wzrost udziału produkowanego węgla koksowego typ 34 i 35 docelowo do poziomu 80% w strukturze produkcji kopalni, rozpoczęcie produkcji węgla koksowego typu 35 (hard) oraz zwiększenie poziomu produkcji ogółem. Realizacja części zadań inwestycyjnych, tj. modernizacji ZPMW w latach 2016-2021 oraz pozostałych zadań zmierzających do wzrostu produkcji węgla netto, prowadzona była przez spółkę JZR. W dniu 31 maja 2021 roku został podpisany protokół odbioru końcowego, który potwierdził wykonanie kompletnego zakresu robót zgodnie z zakresem rzeczowym umowy oraz harmonogramem rzeczowo-finansowym, zakończony ruchem próbnym oraz pozytywnymi próbami technologicznymi potwierdzającymi zakładane parametry. W związku z realizacją inwestycji w 2021 roku poniesiono nakłady w wysokości 7,6 mln PLN, osiągając 107,6% realizacji budżetu określonego w Biznes Planie 1 dla inwestycji realizowanej w KWK Knurów-Szczygłowice.

Umowa o wsparcie finansowe - JZR

W dniu 30 września 2016 roku zawarta została pomiędzy Skarbem Państwa a JZR umowa o udzielenie wsparcia niebędącego pomocą publiczną, realizowanego w III transzach, w łącznej wysokości do 290,0 mln PLN, w formie wniesienia wkładu gotówkowego w zamian za udziały w podwyższonym kapitale zakładowym JZR objęte przez Skarb Państwa. Środki ze wsparcia zostały przeznaczone na modernizację zakładów przeróbczych KWK Budryk i KWK Knurów-Szczygłowice.

W związku z wypowiedzeniem umowy na realizację modernizacji ZPMW w KWK Budryk przez Generalnego Wykonawcę, upływem terminów przewidzianych na zakończenie wszelkich prac oraz przekroczeniem zakładanych w biznesplanie przedsięwzięcia budżetów, a także celem pozyskania III transzy środków wsparcia, JZR złożyły w III kwartale 2021 roku do ARP wniosek o: zawarcie aneksu nr 2 do Umowy wsparcia niebędącego pomocą publiczną, dokonanie aktualizacji harmonogramu Inwestycji, aktualizację biznesplanu przedsięwzięcia uwzględniający skorygowany zakres Inwestycji, zmiany szczegółowego zakresu Inwestycji przewidzianej do realizacji zapisami Porozumienia o współpracy inwestycyjnej oraz wystąpiła równolegle do Ministerstwa Aktywów Państwowych o zaopiniowanie propozycji powyższych zmian.

W ramach prowadzonych uzgodnień JZR sporządziły także aktualizację Biznes Planu Inwestycji oraz, zleciły niezależnemu ekspertowi sporządzenie Test Prywatnego Inwestora potwierdzającego rynkowość transakcji wniesienia III transzy środków wsparcia. Spółka JZR podejmuje również działania zmierzające do pozyskania trzeciej transzy środków wsparcia w wysokości 20,0 mln PLN. W grudniu 2021 roku JZR otrzymały pozytywną rekomendację z ARP do zawarcia Aneksu nr 2. Obecnie trwają wewnętrzne prace analityczne w Ministerstwie Rozwoju i Technologii.

Pozostałe nakłady inwestycyjne Grupy JSW

Nakłady inwestycyjne pozostałych spółek Grupy Kapitałowej w 2021 roku wyniosły 349,5 mln PLN (w tym nakłady dotyczące prawa do użytkowania składnika aktywów: 22,5 mln PLN). Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe, nieruchomości inwestycyjne oraz wartości niematerialne wyniosły 327,0 mln PLN i były wyższe od poniesionych w analogicznym okresie 2020 roku o 12,4%. Nakłady inwestycyjne segmentu koksowego oraz segmentów pozostałych w 2021 roku stanowiły 20,5% nakładów ogółem Grupy. Ponoszone przez spółki nakłady na inwestycje rzeczowe przeznaczone były na realizację inwestycji kluczowych oraz zadań zabezpieczających bieżącą działalność operacyjną spółek.

WYSZCZEGÓLNIENIE NAKŁADY 2021 roku KLUCZOWE PROJEKTY INWESTYCYJNE REALIZOWANE PRZEZ POZOSTAŁE SPÓŁKI GRUPY W 2020 ROKU
MODERNIZACJA BATERII KOKSOWNICZYCH W KOKSOWNI PRZYJAŹŃ 67,2 Koksownia Przyjaźń należąca do JSW KOKS realizuje program inwestycyjny, w ramach którego w roku 2011 została oddana do eksploatacji zmodernizowana bateria nr 1, a kolejne baterie koksownicze mają zostać zmodernizowane. W dniu 15 września 2011 roku została podpisana umowa z BP Koksoprojekt Sp. z o.o. z Zabrza, wybranym w procedurze przetargowej, na wykonanie działań formalno-prawnych i prac projektowych dla modernizacji baterii koksowniczej nr 3 i 4 oraz projektów wykonawczych dla modernizacji baterii koksowniczej nr 4. W 2014 roku zakończony został etap opracowania projektów wykonawczych dla modernizacji baterii nr 4. W dniu 14 marca 2018 roku Zarząd JSW przyjął uchwałą i zaakceptował Dokumenty Wykonawcze wprowadzając do realizacji w latach 2018-2021 Inwestycję pn. „Modernizacja baterii koksowniczej nr 4 w Koksowni Przyjaźń”. W 2019 roku przeprowadzono postępowanie przetargowe na wybór Generalnego Realizatora Inwestycji (GRI). Zarekomendowanym przez Komisję Przetargową wykonawcą zadania był Shandong Province Metallurgical Engineenering Co., Ltd. Ze względu na to, że kwota oferty znacznie przekraczała zakładany przez JSW KOKS budżet, Zarząd JSW KOKS w dniu 31 marca 2020 roku podjął decyzję o unieważnieniu postępowania przetargowego oraz rozpoczął działania w celu opracowania innej formuły realizacji zadania. Zgodnie z przyjętym sposobem realizacji inwestycji (tzw. systemem gospodarczym), całość została podzielona na etapy. Wybór wykonawców dla realizacji każdego etapu odbywał się na podstawie procedur przetargowych. W dniu 30 lipca 2021 roku nastąpiło podpisanie umowy z firmą ZARMEN Sp. z o.o. jako wykonawcą zadania głównego, z terminem realizacji do dnia 19 lutego 2024 roku. W dniu 13 grudnia 2021 roku została zawarta umowa dofinansowania inwestycji z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Wsparcie zostanie udzielone w postaci pożyczki preferencyjnej w wysokości 70,0 mln PLN wypłaconej w ramach regionalnego programu dofinansowania inwestycji związanych z ochroną atmosfery.
BUDOWA BLOKU ENERGETYCZNEGO W KOKSOWNI RADLIN 61,9

Przedsięwzięcie realizowane przez JSW KOKS ma na celu wykorzystanie gazu koksowniczego do produkcji energii elektrycznej i ciepła na potrzeby własne i na sprzedaż. W ramach przedsięwzięcia planuje się realizację budowy bloku energetycznego opalanego własnym gazem koksowniczym o mocy cieplnej 104 MWt z turbiną upustowo-kondensacyjną o mocy 28 MWe i członem ciepłowniczym o mocy 37 MWt, który zapewni dostawy energii elektrycznej, pary i ciepła dla koksowni Radlin, ciepła do pobliskiej KWK ROW Ruch Marcel oraz dla mieszkańców miasta Radlin. W dniu 14 marca 2018 roku Zarząd JSW przyjął uchwałą i zaakceptował Dokumenty wykonawcze wprowadzając do realizacji w latach 2018-2020 Inwestycję pn. „Budowa bloku energetycznego w Koksowni Radlin”. W dniu 12 czerwca 2019 roku nastąpiło podpisanie umowy z firmą RAFAKO S.A. z terminem realizacji do dnia 12 listopada 2021 roku. Do istniejącej umowy zawarto dwa aneksy, które nie zmieniały umownego terminu realizacji.

Przedmiotowa inwestycja nie zostanie jednak zrealizowana w pierwotnie założonym terminie, a pomiędzy RAFAKO S.A. oraz JSW KOKS zainicjowano mediację przed Sądem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej. Ponadto JSW KOKS przystąpiła do prac zapoczątkowanych podpisaniem pomiędzy Polimex Mostostal S.A., Nowe Jaworzno Grupa TAURON Sp. z o.o. („NJGT”) oraz Funduszem Inwestycji Polskich Przedsiębiorstw Funduszem Inwestycyjnym Zamkniętym Aktywów Niepublicznych listu intencyjnego z dnia 6 października 2021 roku („List”) – przystąpienie nastąpiło na podstawie aneks nr 1 do ww. Listu, który to aneks wszedł w życie w dniu 9 listopada 2021 roku. W toku postępowania mediacyjnego 15 grudnia 2021 roku Strony zawarły wstępne porozumienie co do formuły prowadzenia prac w ramach mediacji, a po dniu kończącym okres sprawozdawczy, tj. w dniu 13 stycznia 2022 roku zawarty został aneks nr 3 do Kontraktu Głównego. W związku z występującym opóźnieniem w pracach projektowych oraz wykonawstwem na budowie po stronie RAFAKO S.A., przewidywany termin zakończenia wszystkich prac oraz oddanie do eksploatacji nowej elektrociepłowni w Koksowni Radlin powinno nastąpić w drugiej połowie 2023 roku.

RAZEM 129,1

Przychody

Struktura produktów Grupy, zarówno w odniesieniu do produkcji węgli koksowych typu hard i semi-soft, węgla do celów energetycznych oraz koksu dopasowywana jest do możliwości technicznych oraz dynamicznie zmieniających się potrzeb rynku, z uwzględnieniem podaży i popytu na rynku krajowym i zagranicznym. Głównym rynkiem sprzedaży, produkowanego w Grupie węgla jest rynek polski.

Głównym rynkiem zbytu, produkowanego w Grupie koksu jest rynek europejski. Ze względu na uwarunkowania rynkowe oraz dywersyfikację rynku, znaczącym rynkiem zbytu koksu są również kierunki zamorskie, głównie na rynek indyjski. Koks oferowany z Polski na rynkach zamorskich skutecznie konkuruje z koksem chińskim, rosyjskim, ukraińskim czy kolumbijskim. Produkty węglopochodne posiadają stałych odbiorców na rynku europejskim. Nadwyżki gazu koksowniczego sprzedawane są do odbiorców bezpośrednio przez koksownie.

Przychody ze sprzedaży węgla oraz koksu i węglopochodnych w podziale na obszary geograficzne, według odbiorców finalnych

Wykresy. Przychody ze sprzedaży węgla (mln PLN)

chart-15chart-16chart-17

 

Wykresy. Przychody ze sprzedaży kokusu i węglopochodnych (mln PLN)

chart-18chart-19chart-20

 

Wykres. Struktura przychodów według krajów przeznaczenia na 31 grudnia 2021 roku

chart-21

 

Dostawcy

Grupa jest zobowiązana do stosowania przepisów Ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych. Grupa na dzień kończący okres sprawozdawczy była zobowiązana do organizowania przetargów publicznych dla zamówień o wartości przekraczającej 431 tys. EUR, dla dostaw i usług w trybach przewidzianych przepisami prawa.

Najczęściej stosowanym trybem jest przetarg nieograniczony. Oferty mogą zgłaszać wszyscy dostawcy spełniający określone, co do danego postępowania, wymagania zamawiającego. Ustalone w postępowaniu ceny są obowiązujące na czas trwania umowy. W przypadku zamówień o wartości poniżej progu stosowania Ustawy Prawo zamówień publicznych, Grupa wybiera dostawców na podstawie wewnętrznych regulaminów, najczęściej w formie aukcji elektronicznej lub zapytania ofertowego.

Dostawcy w segmencie węglowym

Największymi dostawcami w ramach segmentu w 2021 roku były następujące firmy:

Dostawcy w segmencie koksowym

Najwięksi dostawcy Grupy w ramach działalności koksowniczej to przede wszystkim:

W ocenie Zarządu, relacje z dostawcami nie powodują uzależnienia Grupy od żadnego z dostawców w sposób, który negatywnie mógłby wpłynąć na działalność Grupy.