Realizacja strategii w 2021

Do głównych inicjatyw wspierających określone cele strategiczne w 2021 roku należały:

W segmencie węglowym:

 • Budowa poziomu 1120 w KWK Borynia-Zofiówka Ruch Borynia.
 • Budowa poziomu 1080 w KWK Borynia-Zofiówka Ruch Zofiówka.
 • Udostępnienie i przemysłowe zagospodarowanie zasobów węgla kamiennego w obrębie złóż: Bzie-Dębina 2-Zachód i Bzie Dębina 1-Zachód w KWK Jastrzębie – Bzie.
 • Budowa poziomu 1050 w KWK Knurów-Szczygłowice Ruchu Knurów.
 • Budowa poziomu 1050 w KWK Knurów-Szczygłowice Ruchu Szczygłowice.
 • Rozbudowa poziomu 1290 w KWK Budryk.
 • Udostępnienie pokładu 405/1 i 405/2 KWK Budryk
 • Rozbudowa poziomu 1000 z pogłębianiem szybu IV i III w KWK Pniówek.
 • Rozbudowa KWK "Pniówek" poprzez udostępnienie i przemysłowe zagospodarowanie zasobów w obrębie złoża "Pawłowice 1" (KWK Pniówek)

W segmencie koksowym:

 • Modernizacja baterii koksowniczej nr 4 w Koksowni Przyjaźń.
 • Budowa bloku energetycznego opalanego gazem koksowniczym w Koksowni Radlin.

W pozostałych segmentach:

 • Modernizacja Zakładów Przeróbki Mechanicznej Węgla w KWK Budryk i KWK Knurów-Szczygłowice Ruch Knurów i Ruch Szczygłowice.
 • Gospodarcze wykorzystanie metanu w KWK Budryk, KWK Knurów-Szczygłowice Ruch Knurów i Ruch Szczygłowice.

Grupa prowadzi ciągły proces optymalizacji działalności oraz poprawy efektywności w głównych obszarach swojej działalności. Działania te dostosowywane są do zmieniającego się otoczenia i przybierają zróżnicowany rozmiar w zależności od tego, w jakim cyklu koniunkturalnym znajduje się Grupa. Działania mają na celu nie tylko poprawę wskaźników efektywnościowych, ale także przygotowanie do okresu dekoniunktury Docelowej optymalizacji kosztów produkcji węgla służą różne działania podejmowane przez Grupę. Wśród nich należy wymienić kluczowe elementy składowe Programu Efektywność:

 • Projekt badawczy mający na celu upowszechnienie technologii wykładki mechanicznej oraz kotwienia w wyrobiskach chodnikowych.
 • Wdrożenie technologii samodzielnej obudowy kotwowej wykonywane przez kombajn typu Bolter Miner, służące zwiększeniu postępów drążenia wyrobisk korytarzowych, poprawie bezpieczeństwa pracy oraz szybszemu udostępnianiu kluczowych parceli wydobywczych.
 • Realizacja projektów związanych z poprawą efektywności transportu pod ziemią.

Kluczowym działaniem w ramach ww. Programu było także wprowadzenie efektywności robót przygotowawczych.

Budowa kopalni w obszarze złoża Bzie-Dębina – KWK Jastrzębie-Bzie

Realizowana inwestycja ma na celu zwiększenie bazy zasobowej JSW poprzez zwiększenie produkcji węgla koksowego. Szacowane zasoby operatywne w złożach Bzie-Dębina 2 - Zachód i Bzie–Dębina 1- Zachód do głębokości 1300 m stanowią około 181,0 mln ton.

W ramach przedsięwzięcia zrealizowano poniższe projekty:

 • opracowanie Założeń Techniczno-Ekonomicznych dla KWK Jastrzębie-Bzie złoże Bzie-Dębina 1–Zachód i 2–Zachód. W projekcie tym zawarto rekomendacje, które są wynikiem przeprowadzonej kompleksowej, wielowymiarowej analizy możliwości oraz wykonalności rozwiązań w procesie udostępniania złoża Bzie-Dębina 1–Zachód i 2–Zachód,
 • elektryfikacja poziomu 1110 m– podszybie – KWK Jastrzębie-Bzie. Realizacja projektu zapewniła zasilanie w energię elektryczną maszyn i urządzeń górniczych pracujących w podziemnych wyrobiskach górniczych.

Podejmowane działania w ramach rozbudowy KWK Jastrzębie-Bzie mają umożliwić między innymi przygotowanie poziomu 1110 m do współpracy z szybem 1 Bzie w zakresie transportu ludzi i materiałów. Równolegle wykonano i przesłano do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska raport oddziaływania na środowisko, w celu uzyskania decyzji środowiskowej dla złoża Bzie-Dębina 1-Zachód – umożliwiającej korzystanie w pełni z koncesji uzyskanej dla tego złoża. Raport jest aktualnie w trakcie procedowania.

Modernizacja Zakładów Przeróbki Mechanicznej Węgla („ZPMW”)

Projekty realizowane w KWK Knurów-Szczygłowice oraz KWK Budryk, w których jednym z celów jest kontynuacja realizowanego w latach poprzednich Programu JAKOŚĆ. Prowadzone działania mają wygenerować wzrost uzysku węgla koksowego. Efekt końcowy ma prowadzić do:

 • wzrostu produkcji węgla koksowego, głównie typu 34 i 35 w KWK Budryk i KWK Knurów-Szczygłowice
 • wzrostu udziału produkcji węgla koksowego w JSW docelowo powyżej 85%.

W maju 2021 roku został podpisany protokół odbioru końcowego ostatniego zadania realizowanego w ramach inwestycji w KWK Knurów-Szczygłowice Ruchu Knurów. Tym samym zakończono realizację inwestycji związanych z modernizacją ZPMW w KWK Knurów-Szczygłowice w ramach realizacji przedmiotowego projektu. Natomiast w ZPMW KWK Budryk w 2021 roku kontynuowano prace modernizacyjne.