Nasze kapitały

Kapitał produkcyjny Grupy JSW to przede wszystkim aktywa trwałe - infrastruktura kopalń, zakładów mechanicznej przeróbki węgla oraz koksownie, ale również  infrastruktura powiązana z realizacją funkcji wsparcia: transportowa, wodno-kanalizacyjna, instalacje odsalania, energetyczna, informatyczna, itd. Do kapitału produkcyjnego zaliczamy również ład zarządczy oraz systemy zarządzania funkcjonujące w poszczególnych spółkach.

Kluczowe dane dotyczące kapitału:

2021 2020 2019 2018
zakłady górnicze wydobywające węgiel kamienny 5 5 5 4
koksownie 3 3 3 3
zakłady mechanicznej przeróbki węgla 6 6 6 6
zakład produkcji kompozytowych paliw stałych 1 1 1 1
liczba koncesji na wydobywanie węgla kamiennego i metanu jako kopaliny towarzyszące 13 11 16 11

Zarządzanie kapitałem:

 • Budowa poziomu 1120 w KWK Borynia-Zofiówka Ruch Borynia
 • Budowa poziomu 1080 w KWK Borynia-Zofiówka Ruch Zofiówka
 • Udostępnienie i przemysłowe zagospodarowanie zasobów węgla kamiennego w obrębie złóż: Bzie-Dębina 2-Zachód i Bzie-Dębina 1-Zachód w KWK Jastrzębie-Bzie
 • Budowa poziomu 1050 w KWK Knurów-Szczygłowice Ruchu Knurów
 • Budowa poziomu 1050 w KWK Knurów-Szczygłowice Ruchu Szczygłowice
 • Rozbudowa poziomu 1290 w KWK Budryk
 • Udostępnienie pokładu 405/1 i 405/2 KWK Budryk
 • Rozbudowa poziomu 1000 z pogłębianiem szybu IV (prace zakończono we wrześniu 2021 roku) i III w KWK Pniówek
 • Rozbudowa KWK Pniówek poprzez udostępnienie i przemysłowe zagospodarowanie zasobów w obrębie złoża Pawłowice 1

Zdefiniowane ryzyka:

 • działalności operacyjnej i planowania produkcji
 • zdolności produkcyjnej, wydajności i efektywności produkcji
 • ograniczenia w produkcji i zarządzanie parkiem maszyn oraz urządzeń górniczych
 • ciągłości produkcji i zarządzanie incydentami
 • pozyskania i zagospodarowania zasobów węgla

Osiągnięte rezultaty:

 • 13,8 mln ton wyprodukowanego węgla
 • 3,7 mln ton wyprodukowanego ton koksu
 • 9,452 ton wyprodukowanego paliwa VARMO
 • około 23 eksploatowanych ścian

Wpływ kapitału produkcyjnego na pozostałe kapitały:

 1. finansowy - W 2021 roku Grupa JSW koncentrowała się na rozwoju i wzroście efektywności produkcyjnej we wszystkich segmentach prowadzonej działalności, osiągając następujące przychody ze sprzedaży, w:
5 079,8 mln zł
segmencie węglowym
5 064,7 mln zł
segmencie koksowym
487,7 mln zł
pozostałych segmentach

Dzięki pozyskanym i wypracowanym środkom Grupa JSW może nie tylko prowadzić bieżącą działalność operacyjną, ale też inwestować w przyszłe przedsięwzięcia. W 2021 roku Grupa poniosła nakłady inwestycyjne ogółem w wysokości 1 707,2 mln zł, z czego na rzeczowe aktywa trwałe przypadła kwota 1 588,6 mln zł, na nakłady dotyczące prawa do użytkowania składnika aktywów kwota 110,1 mln PLN, natomiast na wartości niematerialne kwota 8,4 mln zł. Nakłady inwestycyjne w poszczególnych segmentach kształtowały się następująco, w:

1 357,7 mln zł
segmencie węglowym
227,3 mln zł
segmencie koksowym
122,2 mln zł
pozostałych segmentach

 1. intelektualny - zastosowanie nowoczesnych narzędzi informatycznych w celu pozyskania lepszej wiedzy, optymalizacji kosztów produkcji oraz zwiększenia bezpieczeństwa są odpowiedzią Grupy JSW na wdrażanie i rozwój przemysłu 4.0 w światowym górnictwie oraz wyzwania związane z transformacją gospodarek w kierunku osiągnięcia neutralności klimatycznej. Wykorzystanie najnowszych technologii to właściwy kierunek, który nie tylko zapewni Grupie JSW optymalny rozwój, ale i wyznaczy trend dla całej branży górniczej. Racjonalnie wprowadzane nowatorskie rozwiązania pozwolą rozwijać naszą podstawową działalność.

 2. ludzki - górnictwo coraz częściej zmaga się  z powstawaniem tzw. luki pokoleniowej  - brakiem zasobów ludzkich. Coraz większa digitalizacja i automatyzacja sektora wydobywczego nie uwalnia od konieczności zatrudniania wykwalifikowanej kadry. Zapobieganiu temu problemowi służą podejmowane przez Grupę JSW działania i prowadzone projekty, m.in. zawieranie porozumień ze szkołami kształcącymi w zawodach górniczych i przyznawaniem stypendiów najlepszym uczniom.

 3. naturalny - górnictwo jako branża przyczynia się do degradacji lokalnego środowiska naturalnego, między innymi poprzez zakłócanie krajobrazu czy emisję zanieczyszczeń. Prowadzonej pod ziemią działalności wydobywczej towarzyszą odkształcenia na powierzchni, które powodować mogą szkody w majątku prywatnym i  publicznym, ale również zakłócają równowagę hydrologiczną. Do tego dochodzi zagospodarowanie na powierzchni skały płonnej towarzyszącej złożom węgla i  urabianej wraz z nim, hałas związany pracą kopalni, czy też emisje do atmosfery pyłów i gazów, zwłaszcza przez koksownie. Bieżące działania  prowadzone przez Spółkę mające na celu minimalizację negatywnego wpływu są domeną strategicznego zarządzania operacyjnego i mają zapewnić bezpieczeństwo środowiskowe zarówno przyrodzie, jak i mieszkańcom lokalnej społeczności.

Grupa JSW jest bardzo silnie związana z regionem, w którym działa. Górnictwo węgla kamiennego tworzyło i tworzy kulturę Górnego Śląska. Związane są z nim lokalne tradycje i obyczaje. Ważnym elementem wzmacniania kultury zrównoważonego i odpowiedzialnego biznesu jest zaangażowanie spółek Grupy JSW w działalność organizacji oraz stowarzyszeń społecznych i branżowych. Równie istotny aspektem są odbudowywane i pielęgnowane relacje ze społecznościami lokalnymi, w tym samorządami,  oparte na zaufaniu i otwartości. Grupa stawia na współpracę i realizację wspólnych działań z uwzględnieniem decyzji biznesowych na losy lokalnych społeczności oraz współpracę z samorządami w zakresie inwestycji czy edukacji.


Kluczowe dane dotyczące kapitału:

 • dialog ze społecznościami lokalnymi, w tym współpraca ze szkołami regionu,
 • współpraca z uczelniami wyższymi,
 • zaangażowanie w działania na rzecz sektora, wymiany wiedzy i doświadczeń (np. Górnictwo OK, Szkoła Eksploatacji Podziemnej),
 • kształtowanie pożądanych zachowań – Kodeks Etyki,
 • prowadzenie analiz szkód górniczych oraz podejmowanie prac prewencyjnych, napraw i rekompensat,
 • działalność dobroczynna Fundacji JSW skoncentrowana na społecznościach lokalnych.

Zarządzanie kapitałem:

 • prowadzenie otwartego dialogu z przedstawicielami lokalnej społeczności i uwzględnianie ich opinii w procesie podejmowania przedmiotowych decyzji oraz współpraca nad wspólnymi przedsięwzięciami celowymi,
 • udział przedstawicieli JSW w pracach zespołów porozumiewawczych pracujących pod auspicjami Dyrektora Okręgowego Urzędu Górniczego,
 • członek Grupy Wspólnych Inicjatyw Społecznych - GÓRNICTWO OK,
 • prowadzenie autorskich programów społecznych (JSW Dzieciom, Kopalnia Wiedzy), działalność filantropijna w regionie (Fundacja JSW),
 • organizowanie wolontariatu pracowniczego,
 • przyznanie specjalnych stypendiów dla najlepszych uczniów szkół o profilu górniczym,

Zdefiniowane ryzyka:

 • relacji ze związkami zawodowymi oraz sporów zbiorowych,
 • odpowiedzialności społecznej korporacji,
 • PR, Wizerunek w mediach, marka i reputacja.

Osiągnięte rezultaty:

 • przyznanie 83 darowizn,
 • 16 projektów autorskich Fundacji JSW
 • wydatki na usuwanie szkód górniczych w lokalnej społeczności: 102,2 mln zł,
 • podatki i opłaty: 221,2 mln zł,
 • darowizny na cele charytatywne: 2,1 mln zł,
 • regularne, bezpośrednie spotkania z przedstawicielami lokalnych samorządów,
 • członek stowarzyszeń:
  • Śląski Fundusz Stypendialny,
  • Fundacja Rodzin Górniczych,
  • Górnicza Izba Przemysłowo-Handlowa,
  • Hydrogen Europe – Europejskie Stowarzyszenie Wodoru i Ogniw Paliwowych,
  • Critical Raw Materials Alliance  (CRM Alliance),
  • Stowarzyszenie Polski Komitet Światowego Kongresu Górniczego.

Wpływ kapitału społecznego na pozostałe kapitały:

 1. finansowy – budowanie trwałych i opartych na dialogu relacji społecznych ze wszystkimi grupami naszych interesariuszy jest ma istotne znaczenie, gdyż akceptacja otoczenia dla prowadzonej przez Grupę JSW działalności i inwestycji jest ważna. Grupa JSW, angażując kapitał finansowy, wspiera inicjatywy społeczne  i lokalne m.in. poprzez działalność Fundacji JSW czy działalność sponsoringową i promocyjną.

 2. produkcyjny – górnictwo silnie oddziałuje na najbliższy region. Grupa JSW jest kluczowym pracodawcą, a także kluczowym płatnikiem podatków oraz innych opłat związanych z koncesjami i eksploatacją złóż. Środki te zasilają lokalne, samorządowe budżety pozwalając na rozwój i inwestycje.

 3. intelektualny – jednym z wymiarów współpracy Grupy JSW z lokalnymi społecznościami jest coraz silniejsza kooperacja z samorządami miast i gmin w zakresie kształcenia w zawodach górniczych przez szkoły. Dla Grupy jest to rozwiązanie pozwalające zapewnić dopływ młodych kadr, czyli przeciwdziałanie ryzyku tzw. luki pokoleniowej. Współpraca ta służy podnoszeniu jakości kształcenia młodych ludzi poprzez m.in. umożliwianie odbywania praktyk, a także wsparcie różnego rodzaju projektów edukacyjnych, co procentuje wniesieniem potencjału w rozwój Spółki i zapewnia optymalne warunki dla efektywnej i wydajnej działalności Grupy JSW. Taką współpracę podejmują obok JSW również inne spółki zależne z Grupy JSW - CLP-B, JSK czy JSU.

 4. ludzki - Grupa JSW z dużym zaangażowaniem buduje partnerskie relacje z przedstawicielami społeczności lokalnej, samorządami, jak również klientami i dostawcami. Nasi pracownicy – jako najliczniejsza grupa naszych interesariuszy - mają duże przełożenie na rozwój otoczenia społecznego m.in. poprzez bezpośrednie zaangażowanie w lokalne inicjatywy czy członkostwo w związkach zawodowych.  

 5. naturalny – mając na uwadze charakter prowadzonej przez Grupę JSW działalności, nasi pracownicy poprzez realizację m.in. swoich programów autorskich oraz podejmowane inicjatywy społeczne i działania starają się promować właściwe postawy na rzecz ochrony środowiska naturalnego oraz przeciwdziałaniu zmianom klimatu, co powinno się przyczynić do ograniczenia negatywnego wpływu  i nadmiernej eksploatacji kapitału naturalnego. 

Odpowiedzialne działanie w oparciu o najwyższe standardy środowiska, bezpieczeństwa i jakości produktów oraz konsekwencja w realizowaniu zadań środowiskowych należą do priorytetowych zadań Grupy JSW. Górnictwo jako branża przyczynia się do degradacji lokalnego środowiska naturalnego m.in. poprzez zakłócanie krajobrazu czy emisję zanieczyszczeń.

Bieżące działania  prowadzone przez Grupę mają na celu minimalizację negatywnego wpływu na środowisko naturalne, aby zapewnić bezpieczeństwo środowiskowe zarówno przyrodzie, jak i mieszkańcom lokalnej społeczności.

Kluczowe dane dotyczące kapitału:

2021 2020 2019 2018
wydatki na ochronę środowiska 401,9 mln zł 273,6 mln zł 223,2 mln zł 164,7 mln zł
całkowite zużycie wody 23,79 mln m3 22,53 mln m3 22,22 mln m3 21,62 mln m3
ilość ścieków 24,7 mln m3 24,4 mln m3 23,8 mln m3 23,1 mln m3
ślad węglowy 7,92 mln ton CO2e 7,18 mln ton CO2e 7,92 mln ton CO2e 8,22 mln ton CO2e

Zarządzanie kapitałem:

 • podejmowanie działań związanych z rekultywacją i zagospodarowywaniem terenów przekształconych w wyniku prowadzonej działalności górniczej,
 • podejmowanie działań w celu ograniczania emisji gazów i ścieków, w tym wód zasolonych,
 • zwiększanie efektywności energetycznej i redukcja śladu węglowego,
 • opracowanie strategii środowiskowej Grupy,
 • opracowanie strategii gospodarowania odpadami wydobywczymi,
 • opracowanie strategii energetycznej,
 • rozpoczęcie budowy bloku energetycznego w kogeneracji o mocy 28 MWe i 37 MWt opalanego gazem koksowniczym,
 • współpraca z uczelniami wyższymi w celu podniesienia wartości terenów, które zostały zdegradowane czy też zniszczone wskutek działalności górniczej,
 • dążenie do uzyskanie statusu podmiotu samowystarczalnego energetycznie.

Zdefiniowane ryzyka:

 • zagrożenia związanego z emisją pyłowo-gazową do atmosfery
 • regulacji związanych z ochroną środowiska
 • niewłaściwie postępowania z substancja i materiałami niebezpiecznymi
 • zagrożenia wynikającego z powstawania szkód górniczych na powierzchni
 • wykorzystywania alternatywnych źródeł energii/paliw w energetyce
 • kosztu energii długim horyzoncie czasowym
 • dostosowania działalności JSW do Polityki Klimatycznej UE
 • zwiększenia udziału energii ze źródeł odnawialnych i innych tzn. kolorów
 • zarządzania odpadami i produktami ubocznymi
 • zagrożenia dla środowiska wodnego

Osiągnięte rezultaty:

 • produkcja ponad 67 tys. ton wysokogatunkowej soli spożywczej,
 • 88,3 mln zł na inwestycje w zakresie ochrony środowiska,
 • 13 ha poddanych rekultywacji,
 • 4,7 mln m3 odzyskanej wody,
 • ochrona rzek na długości 150 km dzięki systemowi retencyjno-dozującego zwanego kolektorem „Olza”,
 • zużycie ponad 1,2 mld mgazu koksowniczego do produkcji energii,
 • zużycie ponad 99 mln m3 gazu z odmetanowania kopalń do produkcji energii.

Wpływ kapitału naturalnego na pozostałe kapitały:

 1. finansowy – działalności operacyjna Grupy JSW przyczynia się do degradacji środowiska naturalnego,  w tym do odkształceń na powierzchni, które mogą powodować szkody w majątku zarówno prywatnym, jak i publicznym.  Ponadto specyfika prowadzonego biznesu wiąże się z wysokimi kosztami środowiskowymi, do których należą m.in.: inwestycje, prawa do emisji, nakłady na ochronę środowiska czy opłaty za korzystanie ze środowiska i usługi wodne.

 2. produkcyjny – rozwój bazy zasobowej w ramach posiadanych przez Grupę złóż koncesyjnych przewidziany jest we wszystkich kopalniach. Efektywne wydobycie węgla koksowego wymaga korzystania i dysponowania odpowiednim sprzętem i stosowania najnowocześniejszych technologii, zapewniając tym samym bezpieczeństwo pracującym pod ziemią górnikom.

 3. intelektualny – mając na uwadze szacunek do zasobów naturalnych Grupa JSW poszukuje rozwiązań technologicznych, aby ograniczyć negatywny wpływ na środowisko, m.in. zagospodarowując substancje węglopochodne takie jak gaz koksowniczy, z którego w przyszłości Grupa może produkować czyste paliwo – wodór.

 4. ludzki – dzięki podejmowanym inicjatywom mającym na celu szkolenia i edukację w zakresie ochrony środowiska i klimatu, jak również poprzez prowadzoną  działalność badawczo-rozwojową i innowacyjną, Grupa JSW chce zmniejszać wpływ swojej działalności na środowisko naturalne.

 5. społeczny – mając na uwadze fakt, iż działalność Grupy może być uciążliwa nie tylko dla środowiska, ale i dla najbliższego otoczenia, Grupa JSW aktywnie prowadzi dialog ze społecznością lokalną oraz  wspiera za pośrednictwem Fundacji JSW  m.in. inicjatywy realizowane  przez samorządu, jak również prowadzi działania prospołeczne w regionie.

Kapitał intelektualny traktowany jest jako całokształt kompetencji badawczo-rozwojowych gromadzonych w Grupie JSW- zarówno w poszczególnych spółkach, jak i wyspecjalizowanej jednostce, którą jest spółka zależna JSW Innowacje. Dysponujemy silnym zapleczem z zakresu B+R+I oraz laboratoriami. Ciągłość napływu wiedzy i świadomości nowych technologii do JSW gwarantuje stale powiększana sieć relacji z przedsiębiorstwami zarówno z krajowej, jak i światowej branży oraz światem nauki. Efektem tej współpracy jest szereg projektów innowacyjnych i stosowanych rozwiązań.

Kluczowe dane dotyczące kapitału:

Wiedza i kompetencje
pracowników Grupy JSW
38
prowadzonych projektów B+R+I
11
zainicjowanych projektów
Strategia B+R+I

Zarządzanie kapitałem:

 • zwiększenie integracji systemów IT,
 • digitalizacja kluczowych procesów w obszarach strategii biznesowych,
 • zarządzanie strategicznymi projektami - Metodyka Zarządzania Programami i Projektami,
 • współpraca z uczelniami oraz przedsiębiorstwami technologicznymi zarówno krajowymi, jak i zagranicznymi,
 • opracowywanie koncepcji nowych produktów, umożliwiających uzyskanie dodatkowych przychodów,
 • prowadzenie dialogu technicznego z największymi producentami węgla kamiennego w Polsce.

Zdefiniowane ryzyka:

 • strategii wzrostu i rozwoju JSW/GK JSW poprzez przejęcia i akwizycje (procesy M&A),
 • identyfikacji celów strategicznych,
 • oceny potencjalnych inwestycji i transakcji strategicznych,
 • struktury i realizacji projektu,
 • realizacji projektów rozwojowych.

Osiągnięte rezultaty:

 • 39,5 mln złotych na obszar związany z badaniami i rozwojem w Grupie JSW,
 • 43 projekty objęte Metodyką Zarządzania Programami i Projektami na kwotę 3,3 mld zł,
 • wartość księgowa netto wartości niematerialnych i prawnych: 106,4 mln zł,
 • 3 spotkania Akademii Zarządzania Projektami w Przemyśle w ramach wspólnego projektu trzech spółek wydobywczych (JSW, KGHM, PGG),
 • członek stowarzyszenia International Project Management Association Polska (IPMA),
 • wdrożenie systemu ReadIT OCR Prodo automatycznego zaczytywania, weryfikacji i analizowania danych z wielu rodzajów dokumentów księgowych.

Wpływ kapitału intelektualnego na pozostałe kapitały:

 1. finansowy - zgodnie z planem finansowym przyjętym w strategii,  Grupa JSW będzie corocznie przeznaczać środki na cele w obszarze B+R+I, które będą alokowane do projektów ocenionych jako najbardziej priorytetowe dla realizacji. W 2021 roku Grupa JSW na obszar związany z badaniami i rozwojem przeznaczyła kwotę 39,5 mln złotych. W celu maksymalizacji efektu i zwiększania skali działań w obszarze innowacji Grupa korzysta również z finansowania zewnętrznego od takich instytucji jak: Fundusze Europejskie (Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego) czy Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Nauki.

 2. produkcyjny - zastosowanie nowoczesnych narzędzi informatycznych w celu pozyskania lepszej wiedzy, optymalizacji kosztów produkcji oraz zwiększenia bezpieczeństwa są odpowiedzią Grupy JSW na wdrażanie i rozwój przemysłu 4.0 w światowym górnictwie. Wykorzystanie najnowszych technologii to właściwy kierunek, który nie tylko zapewni Grupie JSW optymalny rozwój, ale i wyznaczy trend dla całej branży górniczej. Racjonalnie wprowadzane nowatorskie rozwiązania pozwolą rozwijać naszą podstawową działalność.

 3. ludzki - Grupa dokłada wszelkich starań, aby wszyscy Pracownicy dysponowali wiedzą do realizacji zadań, a poprzez rozwój umiejętności reprezentowali wysoki poziom motywacji, skuteczności i w pełni wykorzystywali swój potencjał, a realizowane przez nich zadania wspierały realizację celów biznesowych nie tylko dziś, ale także w przyszłości. Pracownicy mają możliwość podwyższania swoich kwalifikacji zawodowych poprzez udział w studiach podyplomowych, branżowych konferencjach, seminariach lub sympozjach oraz w szkoleniach organizowanych przez jednostki zewnętrzne, a także poprzez udział w szkoleniach i kursach organizowanych przez pracodawcę.

 4. naturalny – Grupa kontynuowała zintegrowane działania na rzecz ochrony środowiska, które ukierunkowane były na dokonywanie stałego nadzoru i monitoringu oraz dbałość o jak najmniejszą skalę zanieczyszczeń emitowanych do środowiska, a także podejmowanie wszelkich kroków w celu optymalnego gospodarowania przestrzenią i zasobami środowiska naturalnego. Stosowane rozwiązania i technologie zapewniają transformację w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym („GOZ”), będącą niezbędnym elementem tworzenia niskoemisyjnej, zasobooszczędnej, innowacyjnej i konkurencyjnej gospodarki, które mają przyczynić się do zmiany modelu rozwoju gospodarczego określonego przez Komisję Europejską. Wyznaczone w Strategii kierunki działań w obszarze wykorzystania metanu do produkcji energii elektrycznej, śladu węglowego organizacji i produktu, zarządzania terenami poprzemysłowymi, zagospodarowania zasolonych wód dołowych oraz wytwarzania produktów z udziałem odpadów wydobywczych do zastosowań w inwestycjach infrastrukturalnych stanowią element zrównoważonego modelu biznesowego i przyczynią się do realizacji priorytetów w ramach GOZ oraz przeciwdziałania zmianom klimatu.

 5. społeczny - jednym z wymiarów współpracy Grupy JSW z lokalnymi społecznościami jest coraz silniejsza kooperacja z samorządami miast i gmin w zakresie kształcenia w zawodach górniczych przez szkoły. Dla Grupy jest to rozwiązanie pozwalające zapewnić dopływ młodych kadr, czyli przeciwdziałać ryzyku tzw. luki pokoleniowej. Współpraca ta służy podnoszeniu jakości kształcenia młodych ludzi poprzez m.in. umożliwianie odbywania praktyk, a także wsparcie różnego rodzaju projektów edukacyjnych, co procentuje wniesieniem potencjału w rozwój Spółki i zapewnia optymalne warunki dla efektywnej i wydajnej działalności Grupy JSW. Taką współpracę podejmują obok JSW również inne spółki zależne z Grupy JSW - CLP-B, JSK czy JSU.

 

 

Kapitał finansowy Grupy JSW to wszelkie źródła finansowania działalności operacyjnej, w tym działalności wydobywczej i koksowniczej.
Składają się na niego:

 • kapitał akcyjny powierzony przez właścicieli, kredytodawców oraz obligatariuszy,
 • wypracowane wyniki finansowe,
 • inne zobowiązania długo- i krótkoterminowe.

Dzięki pozyskanym i wypracowanym środkom Grupa JSW może nie tylko prowadzić bieżącą działalność operacyjną, ale też inwestować w przyszłe przedsięwzięcia, w tym finansować prowadzenie działalności badawczo – rozwojowej.
Jednym z naszych celów jest uzyskanie średniej marży EBITDA w latach 2020-2030 na poziomie co najmniej 25% oraz uzyskanie średnio 10 % przychodów ze sprzedaży produktów nie związanych z podstawową działalnością.

Kluczowe dane dotyczące kapitału:

15 961,8 mln zł
Suma bilansowa
8 297,8 mln zł
Kapitały własne
12 070,2 mln zł
Aktywa trwałe
3 891,6 mln zł
Aktywa obrotowe
6,0 %
Wskaźniki ROA
11,5 %
Wskaźniki ROE

Zarządzanie kapitałem:

 • współpraca ze Skarbem Państwa, będącym inwestorem strategicznym,
 • komunikacja z udziałowcami mniejszościowymi i innymi uczestnikami rynku kapitałowego oraz kredytodawcami,
 • poszukiwanie najbardziej efektywnych w danym okresie form finansowania,
 • dążenie do utrzymywania w Grupie bufora gotówkowego oraz utrzymania w aktywach funduszu stabilizacyjnego w okresach koniunktury na rynku węgla,
 • efektywne zarządzanie ryzykiem finansowym Grupy, w tym m.in. ryzykiem walutowym i stóp procentowych poprzez wdrożenie odpowiednich polityk zarządzania,
 • wprowadzenie systemu zarządzania środkami pieniężnymi CPR – Cash Pooling Rzeczywisty.

Zdefiniowane ryzyka:

 • cen towarów,
 • walutowe- wahania kursu złotego w stosunku do EUR i USD,
 • stóp procentowych,
 • kredytowe z tytułu należności finansowych,
 • płynności i zarządzania kapitałem obrotowym.

Osiągnięte rezultaty:

 • Przychody ze sprzedaży: 10 629,1 mln zł
 • Zysk operacyjny: 527,7 mln PLN
 • EBIDTA: 2 482,5mln zł
 • Marża EBITDA: 23,4%
 • Wynik netto: 952,6 mln zł
 • Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej Grupy: 1 661,2 mln zł,
 • członek stowarzyszeń:
  • Stowarzyszenie Księgowych  Polsce,
  • Instytut Audytorów Wewnętrznych,
  • Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych,
  • Stowarzyszenie Polskich Skarbników Korporacyjnych.

Wpływ kapitału finansowego na pozostałe kapitały:

 1. produkcyjny - W 2021 roku Grupa koncentrowała się na rozwoju i wzroście efektywności produkcyjnej we wszystkich segmentach prowadzonej działalności, osiągając następujące przychody ze sprzedaży, w:
5 079,8 mln zł
segmencie węglowym
5 064,7 mln zł
segmencie koksowym
487,7 mln zł
pozostałych segmentach

Dzięki pozyskanym i wypracowanym środkom Grupa JSW może nie tylko prowadzić bieżącą działalność operacyjną, ale też inwestować w przyszłe przedsięwzięcia. W 2021 roku Grupa poniosła nakłady inwestycyjne ogółem w wysokości 1 707,2 mln zł, z czego na rzeczowe aktywa trwałe przypadła kwota 1 588,6 mln zł, na nakłady dotyczące prawa do użytkowania składnika aktywów kwota 110,1 mln PLN, natomiast na wartości niematerialne kwota 8,4 mln zł. Nakłady inwestycyjne w poszczególnych segmentach kształtowały się następująco, w:

1 357,7 mln zł
segmencie węglowym
227,3 mln zł
segmencie koksowym
122,2 mln zł
pozostałych segmentach

 1. intelektualny - Zgodnie z planem finansowym przyjętym w strategii, Grupa JSW będzie corocznie przeznaczać środki na cele w obszarze B+R+I, które będą alokowane do projektów ocenionych jako najbardziej priorytetowe dla realizacji. W 2021 roku Grupa JSW na obszar związany z badaniami i rozwojem przeznaczyła kwotę 39,5 mln złotych. W celu maksymalizacji efektu i zwiększania skali działań w obszarze innowacji Grupa korzysta również z finansowania zewnętrznego od takich instytucji jak: Fundusze Europejskie (Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego) czy Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Nauki.
  Również Pracownicy mają możliwość podwyższania swoich kwalifikacji zawodowych poprzez udział w studiach podyplomowych, branżowych konferencjach, seminariach lub sympozjach oraz w szkoleniach organizowanych przez jednostki zewnętrzne, a także poprzez udział w szkoleniach i kursach organizowanych przez pracodawcę.
 1. ludzki - JSW jest największym i cenionym pracodawcą w regionie. Odgrywa kluczową rolę w zapewnieniu pracownikom poczucia bezpiecznego i stabilnego miejsca pracy. Według stanu zatrudnienia na dzień 31 grudnia 2021 roku w Grupie zatrudnionych było 31 916 pracowników. W spółkach wchodzących w skład Grupy obowiązują odrębne zasady wynagradzania pracowników. Poziom wynagrodzeń w poszczególnych podmiotach Grupy w 2021 roku mieści się w przedziale od  4 446,83 PLN do 13 553,52 PLN zł. 

 2. naturalny – górnictwo jako branża przyczynia się do degradacji lokalnego środowiska naturalnego, między innymi poprzez zakłócanie krajobrazu czy emisję zanieczyszczeń. Grupa JSW, dążąc do minimalizacji negatywnego wpływu na środowisko naturalne, przeznaczyła na ochronę środowiska w 2021 roku 401,9mln zł.

 3. społeczny - Grupa JSW jest bardzo silnie związana z rejonem, w którym działa. Górnictwo jest też kluczowym pracodawcą, a także kluczowym płatnikiem podatków oraz innych opłat związanych z koncesjami i eksploatacją złóż. Środki te zasilają lokalne, samorządowe budżety pozwalając na rozwój i inwestycje. Grupa JSW jest też sponsorem i mecenasem lokalnych drużyn sportowych czy wydarzeń ważnych dla lokalnej społeczności. 

Jesteśmy świadomi tego, że to ludzie są największym kapitałem firmy i to oni decydują o jej sukcesie. Naszym pracownikom staramy się zapewnić optymalne warunki rozwoju zawodowego i osobistego. Inwestujemy w kadry już na etapie kształtowania relacji ze szkołami wyższymi i zawodowymi. Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia w JSW są traktowane równorzędnie z poziomem produkcji i osiąganym wynikiem ekonomicznym.

Kluczowe dane dotyczące kapitału:

2021 2020 2019 2018
zatrudnienie w Grupie JSW 31 916 30 593 30 629 28 268
wydatki związane z BHP 1 004,5 mln zł 971,2 mln zł 979,7 mln zł 834,4 mln zł
odsetek menedżerów rekrutujących się z lokalnej społeczności 24,8% 33,6% 55,33% 52,21%
liczba wypadków Grupie 493 391 412 404

Zarządzanie kapitałem:

 • badania kultury organizacji i zadowolenia pracowników,
 • wdrożenie Kodeksu Etyki wraz z mechanizmami przekazywania informacji zwrotnej,
 • prowadzenie regularnego dialogu ze związkami zawodowymi,
 • wysokie standardy w zakresie BHP,
 • szkolenia przeciwpożarowe i BHP w pracowni VR (virtual reality),
 • bieżące monitorowanie rotacji pracowników oraz struktury zatrudnienia,
 • prowadzenie ciągłych działań w zakresie programów rozwojowych pracowników,
 • współpraca z placówkami edukacyjnymi,
 • organizowanie akcji profilaktycznych w celu poprawy zdrowia pracowników.

Zdefiniowane ryzyka:

 • sukcesji i obsadzania stanowisk kluczowych,
 • dostępności pracowników, alokacji i rozwoju zasobów ludzkich oraz dostępności podwykonawców,
 • podziału kompetencji i efektywności delegowania odpowiedzialności,
 • wypadków przy pracy.

Osiągnięte rezultaty:

 • 10 godzin szkoleniowych średnio na pracownika w JSW,
 • łączna liczba nowo zatrudnionych pracowników w Grupie JSW – 2 903,
 • łączna liczba odejść pracowników w Grupie JSW – 1 636,
 • liczba pracowników w Grupie JSW, którzy skorzystali z urlopu rodzicielskiego – 292,
 • liczba pracowników, którzy wrócili po zakończonym urlopie rodzicielskim – 233, w tym w JSW - 33,
 • przeszkolenie 5000 osób w JSW z zakresu zarządzania różnorodnością

Wpływ kapitału ludzkiego  na pozostałe kapitały:

 1. finansowy – JSW jest największym i cenionym pracodawcą w regionie. Odgrywa kluczową rolę w zapewnieniu pracownikom poczucia bezpiecznego i stabilnego miejsca pracy. Według stanu zatrudnienia na dzień 31 grudnia 2021 roku w Grupie zatrudnionych było 31 916 pracowników. W spółkach wchodzących w skład Grupy obowiązują odrębne zasady wynagradzania pracowników. Poziom wynagrodzeń w poszczególnych podmiotach Grupy w 2021 roku mieści się w przedziale od  4 446,83 PLN do 13 553,52 PLN zł. 

 2. produkcyjny – górnictwo coraz częściej zmaga się  z powstawaniem tzw. luki pokoleniowej  - brakiem zasobów ludzkich. Coraz większa digitalizacja i automatyzacja sektora wydobywczego nie uwalnia od konieczności zatrudniania wykwalifikowanej kadry. Zapobieganiu temu problemowi służą podejmowane przez Grupę JSW działania i prowadzone projekty, m.in. zawieranie porozumień ze szkołami kształcącymi w zawodach górniczych i przyznawaniem stypendiów najlepszym uczniom.

 3. intelektualny – Grupa  JSW dokłada wszelkich starań, aby wszyscy pracownicy dysponowali wiedzą do realizacji zadań, a poprzez rozwój umiejętności reprezentowali wysoki poziom motywacji, skuteczności i w pełni wykorzystywali swój potencjał, a realizowane przez nich zadania wspierały realizację celów biznesowych nie tylko dziś, ale także w przyszłości. Pracownicy mają możliwość podwyższania swoich kwalifikacji zawodowych poprzez udział w studiach podyplomowych, branżowych konferencjach, seminariach lub sympozjach oraz w szkoleniach organizowanych przez jednostki zewnętrzne, a także poprzez udział w szkoleniach i kursach organizowanych przez pracodawcę.

 4. naturalny – dzięki podejmowanym inicjatywom mającym na celu szkolenia i edukację w zakresie ochrony środowiska i klimatu, jak również poprzez prowadzoną  działalność badawczo-rozwojową i innowacyjną ,Grupa JSW chce zmniejszać wpływ swojej działalności na środowisko naturalne.

 5. społeczny – Grupa JSW z dużym zaangażowaniem buduje partnerskie relacje z przedstawicielami społeczności lokalnej, samorządami, jak również klientami i dostawcami. Nasi pracownicy – jako najliczniejsza grupa naszych interesariuszy - mają duże przełożenie na rozwój otoczenia społecznego m.in. poprzez bezpośrednie zaangażowanie w lokalne inicjatywy czy członkostwo w związkach zawodowych.