W trosce o klimat

Aktualna polityka rozwoju gospodarczego UE szczególnie silnie akcentuje kwestie klimatyczne, które określone zostały w Europejskim Zielonym Ładzie i dokumentach towarzyszących, co w konsekwencji oznacza konieczność transformacji przemysłu w kierunku gospodarki niskoemisyjnej. Jako bezpośredni i pośredni emitent gazów cieplarnianych w związku z charakterem prowadzonej działalności i łańcuchem wartości jesteśmy zaangażowani w realizację celów Porozumienia Paryskiego oraz Europejskiego Zielonego Ładu, chcemy ograniczyć nasz ślad węglowy i podążać w stronę neutralności klimatycznej.

W opracowanej Strategii Środowiskowej Grupy na lata 2022-2030 przyjęliśmy za cel strategiczny redukcję naszych emisji GHG – śladu węglowego (zakres 1 i 2) o 30% do roku 2030 względem 2018 roku zgodnie z założeniami Porozumienia Paryskiego oraz dążenie do osiągnięcia neutralności klimatycznej nie później niż do 2050 roku.

Jako europejski lider w produkcji surowca krytycznego - węgla koksowego mamy świadomość odpowiedzialności za racjonalne gospodarowanie zasobami naturalnymi i minimalizacji wpływu na środowisko.

JSW w 2021 roku rozpoczęła proces opracowywania Strategii środowiskowej Grupy Kapitałowej JSW do 2030 roku z perspektywą roku 2050, której głównym elementem jest polityka klimatyczna Grupy. W lutym 2022 roku Rada Nadzorcza przyjęła uchwałę o zatwierdzeniu przyjętej przez Zarząd Strategii JSW z uwzględnieniem spółek zależnych Grupy Kapitałowej JSW na lata 2022 - 2030, której integralnym elementem jest Strategia Środowiskowa.

Główne założenia Strategii Środowiskowej:

Podstawą Strategii Środowiskowej są zmiany w otoczeniu zewnętrznym oraz doświadczenie Grupy

Czynniki zewnętrzne i wewnętrzne wpływające na priorytety Grupy

TRENDY
 • Rosnące znaczenie odnawialnych źródeł energii.
 • Świadomość zmian klimatu i aktywne działania w zakresie mitygacji i adaptacji.
 • Rozwój nowych technologii, w tym rozwiązań niskoemisyjnych.
 • Trend ograniczania emisjioraz wzrost znaczenia troski o wodę i bioróżnorodność.
RYNEK
 • Nowe strategie środowiskowe i klimatyczne wdrażane przez konkurencję.
 • Rozwój technologii niskoemisyjnych w hutnictwie i branżach powiązanych.
 • Identyfikowanie roli stali i metali w gospodarce obiegu zamkniętego.
 • Konieczność budowania partnerstw do realizacji kluczowych, dużych projektów innowacyjnych oraz wspierających dywersyfikację biznes-ową.
 • Zaangażowanie w prace branżowych i regulacyjnych grup roboczych
REGULACJE

Zmieniające się otoczenie regulacyjne, wsparcie finansowe projektów proekologicznych, m.in.:

 • Europejski Zielony Ład, w tym Pakiet „Fit for 55”
 • Dyrektywa ustanawiająca system handlu przydziałami emisji gazów cieplarnianych (System EU ETS)
 • Strategia wodorowa
 • Pakiet Gospodarki Obiegu Zamkniętego
 • Wytyczne Taksonomii dla zrównoważonych inwestycji
 • Dyrektywa w sprawie środowiskowych norm jakości w dziedzinie polityki wodnej
 • Dyrektywa CSRD ws. ujawniania informacji niefinansowych
 • Rozporządzenie SFDR dot. ujawnień nt. zrównoważonego rozwoju sektora finansowego
 • Unijny mechanizm dostosowywania cen na granicach z uwzględnieniem emisji CO2 (CBAM)
DOŚWIADCZENIE I KOMPETENCJE
 • Monitorowanie i raportowanie śladu węglowego (zakres 1 i 2).
 • Monitorowanie śladu węglowego produktu (zakres 1,2 i 3).
 • Zespół Emisji Środowiskowych działający na rzecz Grupy JSW.
 • Wiedza z realizowanych projektów innowacyjnych.
 • Współpraca z jednostkami akademickimi oraz instytutami badawczymi.
 • Członkostwo w międzynarodowych stowarzyszeniach, grupach eksperckich.

Główne plany Grupy JSW w obszarze środowiska do 2030 roku

Odpowiedzialne podejście i stosowanie najwyższych standardów środowiskowych oraz przyjęcie celów klimatycznych zgodnych z Porozumieniem paryskim

Ochrona powietrza i ograniczenie emisji

Ograniczenie emisji do powietrza

 • Przyjęcie celów redukcji GHG zgodnych z Porozumieniem paryskim
 • Dostosowanie zakładów do środowiskowych wymagań emisyjnych najlepszych technologii (BAT)
 • Dalsza optymalizacja zużycia i wykorzystania energii w całej działalności Grupy
 • Poszukiwanie partnerów do rozwoju własnych mocy odnawialnej energii

Stałe monitorowanie poziomu emisji i dążenie do redukcji emisji gazów cieplarnianych przy zastosowaniu najlepszych dostępnych technologii zgodnie z celami klimatycznymi Polski i EU

Dążenie do Gospodarki o Obiegu Zamkniętym

Optymalne gospodarowanie odpadami wydobywczymi

 • Ograniczanie ilości wytwarzanych odpadów
 • Planowanie i rozwój doskonalszych sposobów zagospodarowania odpadów
 • Produkcja i sprzedaż kruszyw skalnych

Minimalizacja strumienia wytwarzanych odpadów, ciągły monitoring odpadów z procesów produkcyjnych oraz ich segregacja

Rekultywacja terenów

Zasoby i rekultywacja terenów

 • Badanie możliwości ograniczenia emisji z prowadzonych obiektów działalności wydobywczej
 • Prowadzenie rekultywacji za postępem frontu robót
 • Naprawa szkód górniczych

Prowadzenie działań w zakresie rekultywacji oraz zagospodarowania terenów przekształconych w wyniku działalności górniczej w celu ich odnowy oraz przywrócenia walorów przyrodniczych i krajobrazowych

Poszanowanie wód i bioróżnorodności

Ochrona wód i bioróżnorodności

 • Racjonalna gospodarka wodna
 • Dbanie o jakość wód oddawanych do środowiska Minimalizacja oddziaływania na wody i bioróżnorodność
 • Wsparcie ochrony bioróżnorodności

Efektywne gospodarowanie wodą i działanie z poszanowaniem bioróżnorodności

Dążymy do ograniczenia naszego śladu węglowego o 30% do 2030 r. oraz chcemy minimalizować nasz wpływ środowiskowy w pozostałych obszarach.

Ślad węglowy Grupy JSW: cele redukcji emisji gazów cieplarnianych

Dotychczasowe inicjatywy i obecne zobowiązania

Ochrona powietrza i ograniczanie emisji

ZOBOWIĄZANIE: Grupa JSW dąży do ograniczenia emisji gazów cieplarnianych o min. 30% do 2030 r. względem roku 2018 (na poziomie <2 C zgodnie z Porozumieniem Paryskim) oraz osiągnięcia neutralności klimatycznej nie później niż do roku 2050*

Cele klimatyczne

KPI 2026 2030
Redukcja emisji GHG
w zakresie 1&2* (względem roku 2018)
-27% -30%
Poziom ujęcia metanu do 50% Aktualizacja w 2024 r. po ustaleniu nowych prognoz metanowości
Poziom zagospodarowania ujętego metanu >95% >95%
Zakup energii elektrycznej z OZE (poza pokryciem zapotrzebowania z własnego wytwarzania) 100% 100%
Wolumen oszczędności energii (infrastruktura naziemna) 35 300 MWh Do ustalenia po przeprowadzeniu kolejnego audytu energetycznego

Osiągnięcia i realizowane działania

 • Ujmowanie i gospodarcze wykorzystanie metanu do produkcji energii obecnie rocznie ok. 86 mln m3> metanu, co się równa ok. 1,73 mln Mg CO2e
 • Realizacja projektu energetycznego „Gospodarcze Wykorzystanie Metanu” (rozbudowa mocy wytwórczych) 48 MW
 • Modernizacja baterii koksowniczych
 • Budowa bloku energetycznego 28 MWe
 • Poprawa efektywności energetycznej
 • Modernizacja systemów klimatyzacji
 • Inwestycje w fotowoltaikę

Ślad węglowy Grupy JSW: 30% redukcji emisji do 2030 roku w oparciu o inicjatywy strategiczne

Inicjatywy uwzględnione w planach biznesowych Grupy

Cel 2026

Nadrzędnym celem jest ograniczenie emisji o 27% już do roku 2026, względem roku bazowego 2018), którą Grupa osiągnie dzięki zaplanowanym projektom i przy wykorzystaniu znanych i dostępnych technologii.

PROGRAMY STRATEGICZNE

 • Grupa JSW prowadzi od 2018 roku dedykowany program „Gospodarcze Wykorzystanie Metanu” (GWM), mający na celu ograniczenie emisji metanu do atmosfery i jego wykorzystanie do produkcji energii.
 • Drugim planowanym programem w zakresie zmniejszenia emisji metanu jest „Redukcja Emisji Metanu” (REM), mający na celu zwiększenie ujęcia metanu do 50% i jego zagospodarowania do 95%.
 • W 2024 roku Grupa planuje przeprowadzenie aktualizacji prognoz emisyjności i na tej podstawie dopasuje kolejne projekty na okres 2026-2030, aby utrzymać przyjęty w strategii poziom redukcji zgodny z Porozumieniem paryskim

PROGRAMY ROZWOJOWE

 • Dalsza optymalizacja zużycia energii elektrycznej
 • Rozwój własny mocy OZE i poszukiwanie partnerów do wy- twarzania mocy z odnawialnych źródeł energii
 • Prowadzenie inicjatyw innowacyjnych, rozwojowych, związa- nych z redukcją emisji – VAM, CCUS, wodór i inne.

*Prognoza emisji na podstawie prognozy metanowości JSW do 2026 opracowanej w grudniu 2021 r.

PROGNOZA EMISJI GHG I PLANY JEJ OGRANICZANIA

CELE KLIMATYCZNE GRUPY JSW

Jako dostawca surowca krytycznego, dostrzegamy kluczową rolę Grupy JSW w transformacji europejskiej gospodarki w kierunku neutralności klimatycznej.

Jako Grupa dążymy do osiągnięcia neutralności klimatycznej do roku 2050, a jako cel średnioterminowy stawiamy sobie ograniczenie śladu węglowego Grupy o min. 30% do 2030 r.

(zakres 1&2, względem roku 2018).

Strategia środowiskowa w modelu biznesowym GK JSW

PLANOWANE NAKŁADY DO 2030 ~ 4,3 mld PLN

 • Działania związane z ochroną powietrza, w tym dostosowania do wymogów BAT ~ 3,7 mld PLN
 • Działania związane z ochroną wód 0,5 mld PLN
 • Działania związane z racjonalną gospodarką odpadami i rekultywacją terenu ~ 0,1 mld PLN

ZARZĄDZANIE

 • Przypisanie odpowiedzialności za kwestie klimatyczne
 • Poszerzenie działań Zespołu Emisji Środowiskowych
 • Wdrożenie zarządzania ryzykami klimatycznymi do obecnych procesów systemu ERM

KOMUNIKACJA I RAPORTOWANIE

Priorytetowe podejście do prowadzenia ujawnień aspektów środowiskowych i klimatycznych, w tym:

 • Dostosowanie raportowania ESG do nowych wymogów. Raportowanie zgodne z wytycznymi TCFD
 • Gotowość do ujawniania skali emisji w Zakresie 3 od 2023 roku
 • Raportowanie taksonomiczności działalności Grupy JSW
 • Udział w specjalistycznych ratingach dotyczących ESG i kwesti klimatycznych

Nasz wpływ na klimat

Grupa w związku z charakterem prowadzonej działalności ma bezpośredni i pośredni wpływ na zmiany klimatyczne:

BEZPOŚREDNI WPŁYW na zmianę klimatu wynika z prowadzonej działalności operacyjnej, wydobywczej i produkcyjnej:

 • Emisje gazów cieplarnianych związane z procesem produkcyjnym, głównie metanu towarzyszącego procesowi wydobycia węgla (74% wartości CF organizacji), dwutlenku węgla związanego z procesem koksowania,
 • Emisje gazów cieplarnianych związane z produkcją energii elektrycznej i cieplnej,
 • Zużycie paliw i energii w ramach działalności operacyjnej i emisje gazów cieplarnianych z tym związane.

POŚREDNI WPŁYW na zmiany klimatu związany jest głównie z procesami wytwarzania i transportu surowców, materiałów niezbędnych do procesów produkcyjnych i transport wytworzonych produktów, energochłonnością procesu produkcyjnego oraz zagospodarowaniem głównie odpadów wydobywczych.

Zmiany klimatu mogą wpływać na działalność Grupy poprzez niesprzyjające, zmienne warunki pogodowe, które mogą przyczynić się do zaburzeń w wydobyciu, produkcji i dostawach produktów do kontrahentów oraz w dostawach materiałów do zakładów Grupy niezbędnych w procesie produkcyjnym. Szczególny wpływ może mieć susza, która będzie uniemożliwiała pobór wody do celów produkcyjnych oraz odprowadzanie zasolonych wód do wód powierzchniowych. Ponadto, podwyższone temperatury w okresie letnim mogą wpłynąć na wentylację i funkcjonowanie systemów klimatyzacji wyrobisk górniczych. Koksownie - jako zakłady ruchu ciągłego, czyli prowadzenia takiego procesu produkcyjnego, którego zatrzymanie nie jest możliwe bez zniszczenia obiektu szczególnie narażone są na zmiany pogodowe. Obserwowana od kilku lat zwiększona nieprzewidywalność zjawisk atmosferycznych oraz zmniejszenie wyrazistości poszczególnych pór roku zostały zidentyfikowane jako jedno z istotnych ryzyk klimatycznych opisanych poniżej

RYZYKA I SZANSE ZWIĄZANE Z KLIMATEM

RYZYKO POTENCJALNY WPŁYW NEGATYWNY N AGRUPĘ POTENCJALNY WPŁYW POZYTYWNY NA GRUPĘ MOŻLIWA ODPOWIEDŹ NA RYZYKO (OGRANICZENIE ZAGROŻEŃ ? WYKORZYSTANIE SZANS)
TRANSFORMACYJNE- PRZEJŚCIA

Wdrożenia Europejskiego Zielonego Ładu i Pakietu FIT FOR 55
 • Ryzyko braku wsparcia finansowego działalności wydobywczej
 • Konieczność zakupu zielonej energii
 • Ryzyko wzrostu kosztów uprawnień do emisji, a tym samym kosztów produkcji i energii
 • Problem z uzyskaniem koncesji na wydobycie węgla
 • Wprowadzenie taksonomii skutkujące problemem z uzyskaniem dofinansowań i kredytów
 • Ryzyko wzrostu oczekiwań i oporów społecznych dla działalności wydobywczej
Możliwość dofinansowania/ finansowania działalności związanej z rozwojem gospodarki niskoemisyjnej (projekty OZE i inne technologie pro-klimatyczne)
 • Rozwój projektów niskoemisyjnych
 • Dostosowywanie działalności do wymogów regulacyjnych
 • Rozwój działalności dywersyfikującej zmieniającej obecny model biznesowy (potencjalne inwestycje w technologie nisko i zero emisyjne)
 • Zakup zielonej energii w formule umów długoterminowych (PPA)
 • Definiowanie planów dialogu społecznego i komunikacji kryzysowej/ ciągłości działania
Wzrost opłat za emisję GHG i potencjalne rozszerzenie zakresu systemu EU ETS o metan
 • Wzrost kosztów opłat za emisję
 • Włączenie emisji metanu do systemu EU ETS powodujące znaczący – skokowy wzrost kosztów produkcji
 • Z uwagi na wyższą moc energetyczną własną zainstalowaną – wyższe koszty emisyjne
Zmiany technologii wytwarzania energii na nisko i zeroemisyjne
 • Samowystarczalność energetyczna
 • Wdrażanie projektów efektywnościowych
 • Doskonalenie i rozwój technologii wychwytywania i zagospodarowania metanu
Transformacja energetyczna związana z polityką klimatyczna UE
 • Zmiana miksu energetycznego, wyższe koszty zakupu energii
 • Ograniczony popyt na węgiel energetyczny
 • Wahania i wzrost cen uprawnień do emisji
 • Ryzyko rozszerzenia systemu EU ETS na wszystkie gazy cieplarniane lub wszystkie sektory przemysłowe
 • Ryzyko braku kadr zapewniających dalszy dynamiczny rozwój Grupy
Wzrost popytu na materiały budowlane
– stal (koks)

Rozwój innowacyjnych technologii, w tym wodorowych

Wzrost popytu na energię z OZE
 • Zaangażowanie w rozwój nowych technologii i nowej działalności
 • Bieżąca analiza regulacji z ochrony środowiska
 • Bieżąca analiza pozycji konkurencyjnej JSW
Elektromobilność i rozwój technologii wodorowych
 • Konieczność zmiany środków transportu, w tym wymiana taboru kolejowego oraz transportu drogowego
Wzrost popytu na wodór – szansa dla Grupy
 • Testowanie pojazdów elektrycznych
Popyt na nowoczesne materiały, przejście na GOZ
 • Większe koszty recyklingu
 • Konieczność wdrożenia technologii wychwytywania metanu i dwutlenku węgla
Rozwój nowych materiałów np. kompozytów węglowych
 • Wprowadzanie elementów GOZ
 • Zaangażowanie w rozwój nowych materiałów
FIZYCZNE
Wzrost częstotliwości fal upałów i okresów suszy; zmniejszenie przeciętnej ilości opadów w porze letniej
 • Wzrost zużycia energii (większe wykorzystanie klimatyzacji)
 • Obniżanie poziomu wody w rzekach – trudność w odprowadzeniu wód kopalnianych
 • Wzrost popytu krajowego na energię elektryczną w godzinach szczytu zapotrzebowania, który może przełożyć się na wzrost kosztów
 • Presja społeczna ze względu na ograniczone zasoby wodne
 • Utrudnienia w transporcie produktów i odpadów wyd.
 • Stres wodny – przerwy w dostawie wody pitnej i przemysłowej
Potencjalny wzrost popytu na stal (koks),
ze względu na większe zapotrzebowanie na materiały budowlane

Większe zapotrzebowania na surowiec skalny (kruszywa górnicze)
 • Zapewnienie samowystarczalności energetycznej, co zabezpieczy grupę przed przerwami w dostawach energii
 • Monitoring dostępności mediów i stanu środowiska
 • Komunikacja Strategii Środowiskowej Grupy
 • Transparentność w zakresie komunikacji oddziaływania na środowisko
Nasilenie się zjawisk ekstremalnych (burze, wichury, powodzie, pożary)
 • Ograniczenie dostępu i wzrost kosztów ubezpieczenia
 • Ryzyko nieterminowej realizacja umów z uwagi na opóźnienia transportu produktów
 • Wzrost kosztów transportu morskiego
 • Większe koszty rekultywacji i usuwania szkód górniczych
Atrakcyjność kosztowa produktów dla europejskich odbiorców z uwagi na trudność transportu zamorskiego

Zaangażowanie społeczne poprzez pomoc Fundacji JSW
 • Monitorowanie jakości wyposażenia i infrastruktury
 • Ubezpieczenia mienia
 • Komunikacja strategii środowiskowej i planu neutralności klimatycznej do instytucji finansowych i ubezpieczeniowych

STRUKTURA ODPOWIEDZIALNOŚCI W ZAKRESIE OCHRONY ŚRODOWISKA I KLIMATU W JSW

Od 2018 roku we wszystkich spółkach Grupy wyznaczone zostały osoby odpowiedzialne za dane wejściowe do obliczania śladu węglowego oraz sprawozdawczości w zakresie ochrony środowiska. W Jednostki dominującej zagadnieniom środowiskowym przypisano zasoby pracownicze na poziomie Zarządu, najwyższej kadry zarządczej oraz pozostałych pracowników.

Zaangażowanie w ograniczanie zmian klimatu

Aktualna polityka rozwoju gospodarczego UE szczególnie silnie akcentuje kwestie klimatyczne, które określone zostały w Europejskim Zielonym Ładzie i dokumentach towarzyszących, co w konsekwencji oznacza konieczność transformacji przemysłu w kierunku gospodarki neutralnej klimatycznie. Jako bezpośredni i pośredni emitent gazów cieplarnianych w związku z charakterem prowadzonej działalności i łańcuchem wartości jesteśmy zaangażowani w realizację celów Porozumienia Paryskiego oraz realizację założeń Europejskiego Zielonego Ładu. Zdajemy sobie sprawę, że prowadzone przez nas procesy produkcyjne powodują znaczne zużycie energii i emisje zanieczyszczeń do powietrza i wód, którym musimy stawić czoła w najbliższych latach w celu ich ograniczenia. Produkowany przez nas węgiel koksowy i koks pozostają wciąż kluczowym surowcem przy produkcji stali wykorzystywanej w tworzeniu i realizacji technologii i infrastruktury niskoemisyjnej. Zbudowanie przeciętnej wielkości turbiny wiatrowej wymaga zużycia około 180 ton stali, co przekłada się na wykorzystanie około 100 ton węgla koksowego do jej wyprodukowania.

Nasze podejście do zmian klimatycznych staramy się dostosować do międzynarodowych standardów, w tym do zaleceń Task Force on Climate-related Financial Disclosures.

Od 2017 roku prowadzimy obliczenia śladu węglowego Grupy Kapitałowej, który uwzględnia emisje bezpośrednie i pośrednie gazów cieplarnianych zarówno w części wydobywczej jak i koksowniczej. Głównym źródłem emisji gazów cieplarnianych wynikającym z działalności Grupy jest metan usuwany ze względów bezpieczeństwa z wyrobisk kopalnianych (ok. 74% śladu węglowego). Kluczem do redukcji jego emisji jest ujmowanie i gospodarcze wykorzystanie do produkcji energii.

Od roku 2018 w kopalniach KWK Budryk oraz KWK Knurów-Szczygłowice realizujemy projekt inwestycyjny pod nazwą Gospodarcze wykorzystanie metanu o łącznej wartości projektowej ok. 300 mln PLN, którego celem jest zwiększenie uzysku energii własnej i ograniczenie emisji metanu, śladu węglowego o kolejne ok. 1,3 mln Mg CO2e. W 2021 roku kontynuowaliśmy program Gospodarczego Wykorzystania Metanu mający na celu zabudowę kolejnych silników kogeneracyjnych, jak również zwiększenie wykorzystania metanu i autoprodukcji energii. W 2021 roku udało się zagospodarować ok. 99 mln m3 metanu, tj. o 15% więcej w porównaniu do roku 2020, co w przeliczeniu na ekwiwalent CO2 pozwala na uniknięcie emisji ok. 2 mln ton/rok. Uruchomione i sukcesywnie realizowane działania pozwoliły na redukcję emisji metanu o 16% w latach 2019-2021.

W JSW KOKS trwają inwestycje proekologiczne, które związane są z wykorzystaniem gazu koksowniczego do produkcji energii elektrycznej. W Koksowni Radlin trwa budowa bloku energetycznego o mocy 28 MWe. Nadmiarowy gaz koksowniczy wykorzystywany będzie do produkcji energii elektrycznej i cieplnej zarówno na własny użytek, jak i na sprzedaż. Realizacja tej inwestycji pozwoli na ograniczenie zakresu 2 śladu węglowego Grupy.

W spółce PGWiR realizującej zagospodarowanie wód słonych z kopalń JSW w związku z dużą energochłonnością procesu odsalania wód, planowana jest budowa farmy fotowoltaicznej na terenie Zakładu Odsalania w Dębieńsku o mocy 3,1 MWp. Według koncepcji, produkowana zielona energia z farmy fotowoltaicznej zasili Zakład Odsalania w Dębieńsku, w którym woda kopalniana zostanie doprowadzona do parametrów wody technologicznej, następnie zawrócona do obiegu i wykorzystana w kopalni KWK Budryk.

W 2021 roku w spółkach CLP-B i JSU zainstalowano panele fotowoltaiczne o łącznej mocy ok. 0,1 MWp. Aktualnie w Grupie funkcjonują instalacje PV o łącznej mocy ok. 0,8 MWp

Głównym źródłem emisji gazów cieplarnianych wynikającym z działalności Grupy jest metan pochodzący z wentylacji wyrobisk kopalnianych (ok. 74% całkowitej emisji w przeliczeniu na CO2e) oraz dwutlenek węgla z procesów spalania paliw głównie w segmencie koksowniczym. Ograniczenie emisji gazów cieplarnianych w Grupie realizowane było poprzez maksymalne wykorzystanie energetyczne gazu z odmetanowania kopalń. W wyniku wykorzystania ujmowanego metanu do produkcji energii elektrycznej i cieplnej w układach wysokosprawnej kogeneracji w 2021 roku uzyskano zmniejszenie emisji metanu do atmosfery o ok. 99 mln m3 (tj. ok. 15% więcej w porównaniu do 2020 roku).

W segmencie koksowniczym realizacja rozpoczętych w 2019 roku zadań strategicznych – modernizacja baterii koksowniczej w Koksowni Przyjaźń oraz budowa bloku energetycznego w Koksowni Radlin pozwoli na maksymalizację wykorzystania gazu koksowniczego oraz poprawę efektywności energetycznej. Nadmiarowy gaz koksowniczy wykorzystywany jest do produkcji energii elektrycznej i cieplnej zarówno na własny użytek jak i na sprzedaż. W związku z uczestnictwem JSW KOKS w systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych w odniesieniu do dwutlenku węgla, Grupa szacuje wzrost kosztów, jakie będzie musiała ponieść w związku z eksploatacją instalacji koksowniczych, elektrowni i elektrociepłowni w IV okresie rozliczeniowym, obejmującym lata 2021-2030.

Grupa, jako jedna z nielicznych w Polsce, od 2017 roku prowadzi zintegrowane szacowanie śladu węglowego organizacji i dwóch głównych produktów węgla i koksu w oparciu o standard GHG Protocol za pomocą wdrożonego narzędzia informatycznego wspomagającego prowadzenie obliczeń. W obliczeniach uwzględnione zostały emisje następujących gazów cieplarnianych: dwutlenku węgla, metanu oraz wodorofluorowęglowodorów. Obliczenia zostały wykonane w zgodności z GHG Protocol Corporate Accounting and Reporting Standard REVISED EDITION, w oparciu o wskaźniki intensywności emisyjnej specyficzne dla dostawców energii (market based) oraz współczynniki tworzenia efektu cieplarnianego GWP opublikowane w Piątym Raporcie IPCC z 2014 roku (AR5, The Fifth Assessment Report of the IPCC).

Zakres raportowanych emisji (operational boundaries) obejmuje zakres 1 (scope 1, emisje bezpośrednie) oraz zakres 2 (scope 2, emisje pośrednie wynikające z wytwarzania energii kupowanej przez jednostki Grupy). Emisje zakresu 2 dla wszystkich znaczących rodzajów energii po raz pierwszy określone zostały w oparciu o wskaźniki specyficzne dla dostawców energii (market based).

Do zakresu 1 zaliczono emisję bezpośrednią emitowaną przez źródła zlokalizowane we wszystkich spółkach Grupy obejmującą emisje:

 • ze spalania paliw w źródłach stacjonarnych
 • z procesów technologicznych, w tym: emisja z koksowania, emisja związana z wentylacją, emisja z wytwarzania chłodu, emisja z innych procesów (np. spawania),
 • ze spalania paliw w silnikach spalinowych.

Emisje pośrednie z zakresu 2 obejmują emisje związane z wytwarzaniem:

 • energii elektrycznej,
 • energii cieplnej,
 • chłodu,
 • sprężonego powietrza,
 • zakupionych i zużywanych przez spółki Grupy Kapitałowej.

W 2021 roku nie odnotowano emisji biogenicznych.

Zarząd JSW zdecydował o publikacji śladu węglowego organizacji. Ślad węglowy produktów węgiel i koks obliczany w zakresach 1, 2 i 3 upstream zostanie udostępniony wyłącznie na wyraźne życzenie kontrahentów Grupy w zakresie tych produktów.

W związku z zastosowaniem po raz pierwszy wskaźników market based dla kupowanej energii, dokonano rekalkulacji roku bazowego 2017 z zastosowaniem nowych wskaźników. Zakres 2 dla roku bazowego uległ zmianie z 1,043 mln Mg CO2e do 0,998 mln Mg CO2e, a tym samym wartość całego śladu węglowego dla roku 2017 zmniejszyła się z 8,14 mln Mg CO2e do 8,10 mln Mg CO2e.

CF ORGANIZACJI GRUPA JSW EMISJE BEZPOŚREDNIE (SCOPE 1) EMISJE POŚREDNIE (SCOPE 2) ŁĄCZNIE EMISJE
(SCOPE 1+2)
EMISJE NA JEDNOSTKĘ PRODUKTU (WĘGIEL + KOKS) EMISJE
NA 1 MLN ZŁ PRZYCHODU
ROK mln Mg CO2e CO2 CH4 HFCs mln Mg/mln Mg mln Mg/mln zł
2017 8,14 1,06 6,03 0,01 1,04 0,458 0,000917
2018 8,22 1,10 6,05 0,02 1,05 0,447 0,000838
2019 7,92 1,05 5,63 0,02 1,22 0,443 0,000914
2020 7,18 1,13 5,32 0,02 0,71 0,406 0,001027
2021 7,92 1,29 5,86 0,01 0,76 0,456 0,000745
Rok bazowy 2017 Granice organizacji – podejście kontroli operacyjnej – 100% emisji z wszystkich spółek Grupy JSW.
Granice operacyjne - emisje bezpośrednie i pośrednie w zakresach 1 i 2. Ze względu na to, że zarówno węgiel i jak i koks stanowią produkty pośrednie w dalszych procesach zakres 3 w śladzie węglowym organizacji został pominięty.
Zgodnie z metodyką rekomendowaną przez Protokół GHG, niepewność śladu węglowego organizacji określono na poziomie 8%

Pobierz XLS

Do oceny poziomu intensywności emisji jest wykorzystywany wskaźnik emisji gazów cieplarnianych na jednostkę produktu (sumę produkcji węgla i koksu) oraz na jednostkę przychodu na poziomie Grupy Kapitałowej.

chart-53

UDZIAŁ SPÓŁEK GRUPY KAPITAŁOWEJ JSW W ŚLADZIE WĘGLOWYM W 2021 ROKU

chart-69

Łącznie emisje w ramach zakresu 1+2 Grupy w 2021 roku zmniejszyły się o 2,2% w odniesieniu do roku bazowego 2017, przy czym emisje w zakresie 1 wzrosły o 0,9%, a emisje w zakresie 2 zmniejszyły się o 24%.

W porównaniu do roku 2020 nastąpił znaczący wzrost emisji bezpośrednich zarówno CO2 o 14,2% wynikający z wzrostu produkcji koksu oraz wzrost emisji metanu o 10,1% wynikający z zwiększonej metanowości eksploatowanych ścian co spowodowało wzrost metanowości kopalń.

Pozostałe substancje, emitowane głównie w wyniku: spalania paliw w kotłach, silnikach gazowych, silnikach spalinowych w środkach transportu powierzchniowego i podziemnego oraz urządzeniach i maszynach nie powodują przekroczeń wartości dopuszczalnych lub wartości odniesienia.

EMISJA POZOSTAŁYCH SUBSTANCJI (GRUPA JSW) (MG) 2021 2020 DYNAMIKA
2020=100
MASA POZOSTAŁYCH SUBSTANCJI EMITOWANYCH DO ATMOSFERY, W TYM: 8 244,6 6 478,0 127,3
SOx 1 846,3 1 390,0 132,8
NOx 3 001,2 2 352,1 127,6
CO 2 926,7 2 309,8 126,7
Pył ogółem 470,4 426,1 110,4
WSKAŹNIK EMISJI POZOSTAŁYCH SUBSTANCJI NA JEDNOSTKĘ PRZYCHODU MG/TYS. ZŁ 0,78 0,93 83,9

Pobierz XLS

Zużycie nośników energetycznych w JSW

Zużycie energii w GK JSW

WYSZCZEGÓLNIENIE 2021 2020 DYNAMIKA
2020=100
Benzyna silnikowa (litr) 257 833,0 248 822,5 175 150,4
Olej napędowy (ON) (litr) 9 962 426,3 8 993 119,8 7 906 184,3
LPG (litr) 46 337,3 53 194,1 57 794,3
Gaz z odmetanowania kopalń (m3) 36 284 600,0 29 449 991,1 18 732 816,0
Gaz koksowniczy (m3) 1 280 948 592,3 1 182 099 878,0 1 327 904 234,0
Olej opałowy (Mg) 146,8 40,6 57,4
Węgiel kamienny (energetyczny) (Mg) 394,0 116,6 109,1
Paliwa odpadowe gazowe (gaz nadmiarowy) (GJ) 45 473,8 92 052,6 125 723,0
Gaz ziemny (m3) 452 328,2 576 754,0 83 977,0

Pobierz XLS

Zużycie energii w GK JSW

WYSZCZEGÓLNIENIE 2021 2020 DYNAMIKA
2020=100
ENERGIA ELEKTRYCZNA (MWh)
Produkcja 949 031,1 929 142,7 102,1
Zakup 1 496 136,1 1 414 002,6 105,8
Zużycie własne 1 519 970,3 1 463 212,6 103,9
sprzedaż 924 582,1 879 644,9 105,1
CIEPŁO (PARA, GORĄCA WODA) (GJ)
Produkcja 1 903 168,0 2 288 966,7 83,1
Zakup 1 598 918,2 1 421 551,7 112,5
Zużycie własne 3 469 989,7 3 682 051,6 94,2
Sprzedaż 32 096,6 28 466,8 112,8
CHŁÓD (GJ)
Produkcja 218 210,0 222 221,0 98,2
Zakup 230 804,0 209 186,0 110,3
Zużycie własne 449 014,0 431 407,0 104,1
Sprzedaż - - -

Pobierz XLS

Zużycie energii w JSW

WYSZCZEGÓLNIENIE 2021 2020 DYNAMIKA
2020=100
ENERGIA ELEKTRYCZNA (MWh)
Produkcja 140 883,9 99 864,9 141,1
Zakup 994 125,3 988 387,2 100,6
Zużycie własne 1 125 585,3 1 079 875,8 104,2
sprzedaż 9 418,2 8 376,4 112,4
CIEPŁO (PARA, GORĄCA WODA) (GJ)
Produkcja 26 424,0 16 613,0 159,1
Zakup 955 578,6 828 979,0 115,3
Zużycie własne 982 002,7 845 592,0 116,1
Sprzedaż - - -
CHŁÓD (GJ)
Produkcja 218 210,0 222 221,0 98,2
Zakup 230 804,0 209 186,0 110,3
Zużycie własne 449 014,0 431 407,0 104,1
Sprzedaż - - -

Pobierz XLS


TAKSONOMIA – ZGODNOŚĆ DZIAŁALNOŚCI ZRÓWNOWAŻONEJ

ZGODNOŚĆ DZIAŁALNOŚCI ZRÓWNOWAŻONEJ Z TAKSONOMIĄ UE

Działalność w obszarze przemysłu wydobywczego wskazuje na pośredni, duży wpływ prowadzonej działalności na: zużycie surowców naturalnych, energii i paliw oraz emisję zanieczyszczeń do powietrza i wód.

Wydobyciu węgla towarzyszy nierozłącznie wydobycie metanu jako kopaliny towarzyszącej, stanowiącego 74% wartości śladu węglowego w Zakresach 1 i 2 organizacji, tj. Grupy. Wyznaczone w Strategii środowiskowej Grupy JSW do roku 2030 z perspektywą do roku 2050 cele redukcji emisji i kierunki działań w obszarze: wykorzystania metanu i gazu koksowniczego do produkcji energii, poprawy efektywności energetycznej, budowy własnych mocy OZE, stanowią element zrównoważonego modelu biznesowego i przyczynią się do przeciwdziałania zmianom klimatu.

JSW jako dostawca strategicznego surowca (węgla koksowego), wpisanego przez UE na listę surowców krytycznych, dostrzega kluczową rolę Grupy w transformacji energetyczno-klimatycznej europejskiej gospodarki w kierunku niskoemisyjnym.

Odpowiadając na te wyzwania, Grupa JSW przyjęła cel ograniczenia emisji śladu węglowego o min. 30% do roku 2030 względem roku 2018 (Zakres 1 i 2).

TAKSONOMIA UE

Grupa Kapitałowa po raz pierwszy ujawnia w niniejszym Oświadczeniu informacje dotyczące tzw. „Taksonomii UE”, która określa kryteria uznania działalności jako zrównoważonej środowiskowo. Obowiązek ten wynika z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/852 z dnia 18 czerwca 2020 roku w sprawie ustanowienia ram ułatwiających zrównoważone inwestycje („Rozporządzenie 2020/852”), które wymaga ujawnienia, czy i w jakim stopniu działalność biznesowa danego przedsiębiorstwa jest zgodna z założeniami Taksonomii UE.

Działalność zrównoważona środowiskowo, to zgodnie z Taksonomią UE działalność, która:

 • wnosi istotny wkład w realizację co najmniej jednego ze wskazanych w dokumencie celów środowiskowych,
 • spełnia wymogi technicznych kryteriów kwalifikacji,
 • nie wyrządza poważnych szkód względem pozostałych celów środowiskowych oraz
 • spełnia minimalne gwarancje.

Taksonomia UE tworzy wspólne dla inwestorów i przedsiębiorstw, narzędzie klasyfikacji zrównoważonej działalności gospodarczej. Jego celem jest wsparcie inwestorów w podejmowaniu decyzji inwestycyjnych oraz zdefiniowanie działań, które mogą zostać uznane za zrównoważone.

Zgodnie z Rozporządzeniem delegowanym Komisji (UE) 2021/21781 począwszy od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku przedsiębiorstwa niefinansowe ujawniać mają procentowy udział swojej działalności kwalifikującej się i niekwalifikującej się do systematyki Taksonomii UE w całkowitym:

 • obrocie (przychodach),
 • nakładach inwestycyjnych („CapEx”),
 • wydatkach operacyjnych („OpEx”),

a także powiązane informacje kontekstowe (tj. objaśniające).

Ponadto, rozporządzenie to doprecyzowuje wskazane w art. 8 Taksonomii UE obowiązki sprawozdawcze. Określa treść, metodologię i przedstawia wzory sprawozdawczości dla przedsiębiorstw finansowych i niefinansowych.

Do celów ujawnień za rok 2021 Zarząd JSW po raz pierwszy dokonał analizy prowadzonej działalności pod kątem kwalifikowalności do systematyki Taksonomii UE. Ocenę kwalifikowalności przeprowadzono względem dwóch pierwszych celów, dla których zostały opublikowane listy działalności i odpowiadające im techniczne kryteria kwalifikacji (działalność kwalifikująca się do systematyki oznacza działalność gospodarczą opisaną w przynajmniej jednym z n/w załączników niezależnie od tego, czy spełnia ona jakiekolwiek techniczne kryteria kwalifikacji):

 • CEL I - Łagodzenie zmian klimatu - Załącznik I do Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2021/21392 oraz
 • CEL II - Adaptacja do zmian klimatu - Załącznik II do Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2021/2139.

Kwalifikowalność i zgodność z kolejnymi celami środowiskowymi będzie raportowana przez przedsiębiorstwa w okresach późniejszych.

Podstawowa działalność gospodarcza Grupy w znacznej mierze nie jest objęta zakresem działalności zdefiniowanych obecnie dla pierwszych dwóch celów środowiskowych. Jednakże, Rozporządzenie 2020/852 będzie ewoluować, a lista działalności nim objętych będzie się poszerzać.

W 2022 roku spodziewana jest publikacja przez UE technicznych kryteriów kwalifikacji dla  czterech pozostałych celów:

 • zrównoważone wykorzystywanie i ochrona zasobów wodnych i morskich,
 • przejście na gospodarkę o obiegu zamkniętym,
 • zapobieganie zanieczyszczeniu i jego kontrola,
 • ochrona i odbudowa bioróżnorodności i ekosystemów.

Grupa po raz pierwszy dokonała analizy działań za 2021 rok w zakresie kwalifikowania się do systematyki Taksonomii UE i niniejszym prezentuje kluczowe wskaźniki wyników dotyczące proporcji obrotów (tj. przychodów), nakładów inwestycyjnych i wydatków operacyjnych związanych z działalnością kwalifikującą się.

Kluczowe wskaźniki wyników sporządzone zostały zarówno na poziomie skonsolidowanym w odniesieniu do Grupy Kapitałowej JSW, jak również na poziomie jednostkowym w odniesieniu do Jednostki dominującej.


1 Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2021/2178 z dnia 06.07.2021 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/852 przez sprecyzowanie treści i prezentacji informacji dotyczących zrównoważonej środowiskowo działalności gospodarczej, które mają być ujawniane przez przedsiębiorstwa podlegające art. 19a lub 29a dyrektywy 2013/34/UE, oraz określenie metody spełnienia tego obowiązku ujawniania informacji („Akt delegowany dot. art.

2 Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2021/2139 z dnia 04.06.2021 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/852 poprzez ustanowienie technicznych kryteriów kwalifikacji służących określeniu warunków, na jakich dana działalność gospodarcza kwalifikuje się jako wnosząca istotny wkład w łagodzenie zmian klimatu lub w adaptację do zmian klimatu, a także określeniu, czy ta działalność gospodarcza nie wyrządza poważnych szkód względem żadnego z pozostałych celów środowiskowych („Akt delegowany ustanawiający techniczne kryteria kwalifikacji”).

ANALIZA DZIAŁALNOŚCI KWALIFIKUJĄCYCH SIĘ

W procesie sporządzenia ujawnień za rok 2021, we wszystkich spółkach z Grupy dokonano szczegółowej analizy prowadzonych działalności. Jako warunek uznania danej działalności za kwalifikującą się, przyjęto zgodność rzeczywistej działalności z opisem działalności przedstawionym w Załącznikach I lub II Aktu delegowanego ustanawiającego techniczne kryteria kwalifikacji. Dane finansowe dla działalności kwalifikujących się obejmują zarówno przychody (obroty) z prowadzonych działalności gospodarczych kwalifikujących się do systematyki, powiązane z nimi nakłady inwestycyjne (CapEx) i/lub wydatki operacyjne (OpEx), a także dokonane w 2021 roku zakupy z działalności kwalifikujących się do systematyki. Do kalkulacji wskaźników wykorzystano definicje zawarte w Załączniku I do Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2021/2178, przy uwzględnieniu stosownych wyłączeń konsolidacyjnych.

ZASADY KALKULACJI WSKAŹNIKÓW TAKSONOMII UE

Ujawnienia zostały sporządzone z uwzględnieniem zasady unikania podwójnego liczenia, tj. poszczególne rodzaje działalności przypisano wyłącznie do jednej działalności kwalifikującej się, a każda część przychodów, CapEx i OpEx została wliczona tylko raz. W przypadku, gdy dana działalność generująca przychody w 2021 roku przypisana została do którejś z działalności kwalifikujących się do systematyki, wówczas także nakłady inwestycyjne (CapEx) i wydatki operacyjne (OpEx) powiązane z tą działalnością zostały do niej przypisane, nie podlegając już ocenie pod kątem kwalifikowalności do żadnej z innych działalności kwalifikujących się.

Natomiast pozostałe wartości CapEx i OpEx, których nie można było uznać za związane z działalnością kwalifikującą się generującą przychody, przeanalizowano pod kątem możliwej ich klasyfikacji do kategorii zakupów z działalności kwalifikujących się, przy zachowaniu zasady, iż można je przypisać tylko do jednej, najlepiej im odpowiadającej działalności.

Zarząd JSW przyjął zasady kalkulacji wskaźników opisane w załącznikach Aktu delegowanego dot. art. 8 Taksonomii UE, dotyczącego ujawnień w celu wyliczenia kwalifikującej się części obrotów (przychodów), nakładów inwestycyjnych i wydatków operacyjnych.

WSKAŹNIKI TAKSONOMII DLA JSW

W pierwszym roku obowiązywania nowych wymogów sprawozdawczych Jednostka dominująca ujawnia odsetek obrotu (przychodów), nakładów inwestycyjnych i wydatków operacyjnych kwalifikujących się do systematyki Taksonomii UE, bez konieczności weryfikacji technicznych kryteriów kwalifikacji, czyli ustalania jaki odsetek tych trzech wartości jest zgodny z systematyką Taksonomii UE.

2021 SUMA KWALIFIKUJĄCY SIĘ DO SYSTEMATYKI NIEKWALIFIKUJĄCY SIĘ DO SYSTEMATYKI
mln PLN % mln PLN % mln PLN
Obrót (Przychody) 13 550,4 0,3% 34,4 99,7% 13 516,0
CapEx* 1 357,7 2,5% 34,5 97,5% 1 323,2
OpEx** 408,0 6,8% 27,8 93,2% 380,2

* Całość obejmuje cel I łagodzenie zmian klimatu.
** W tym wartość wydatków operacyjnych związanych z adaptacją do zmian klimatu (cel II): dla działalności 9.2 wartość 7,8 mln PLN.

Pobierz XLS

UDZIAŁ OBROTU (PRZYCHODÓW) ZWIĄZANEGO Z DZIAŁALNOŚCIĄ KWALIFIKUJĄCĄ SIĘ W CAŁOŚCI PRZYCHODÓW

Z uwagi na fakt, iż działalność JSW skupiona jest w obszarze przemysłu wydobywczego i w głównej mierze obejmuje produkcję węgla koksowego, wskaźnik obrotu za 2021 rok obejmuje głównie działalność dotyczącą selektywnej zbiórki i transportu odpadów, kwalifikującą się do systematyki według Załącznika I do Rozporządzenia delegowanego 2021/2139.

Wskaźnik został policzony poprzez podzielenie sumy przychodów z działalności kwalifikującej się przedstawionej w tabeli Działalności Jednostki dominującej kwalifikujące się do Taksonomii UE, przez przychody ze sprzedaży za 2021 rok:

 • licznik wskaźnika stanowiły przychody z działalności kwalifikującej się do systematyki - całość obrotu przypisanego działalnościom kwalifikującym się dotyczy przychodów z tytułu umów z klientami,
 • podstawę (mianownik) wskaźnika obrotu stanowiły przychody ze sprzedaży JSW w roku 2021, ujawnione w Sprawozdaniu finansowym Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2021 roku, w Nocie 3.1.

UDZIAŁ NAKŁADÓW INWESTYCYJNYCH ZWIĄZANYCH Z DZIAŁALNOŚCIĄ KWALIFIKUJĄCĄ SIĘ W CAŁOŚCI NAKŁADÓW INWESTYCYJNYCH

Wartości ujęte we wskaźniku CapEx dotyczą jedynie bezpośrednich nakładów na rzeczowe aktywa trwałe, wartości niematerialne, nieruchomości inwestycyjne oraz prawo do użytkowania składnika aktywów. W 2021 roku nie wystąpiły zwiększenia związane z nabyciem jednostek zależnych. Wykazane nakłady inwestycyjne związane z działalnością kwalifikującą się dotyczą m.in. projektów, które mają na celu poprawę efektywności energetycznej budynków, zakup maszyn i urządzeń dzięki którym możliwe będzie w kolejnych latach zmniejszenie zużycia energii, co bezpośrednio przyczyni się do obniżenia emisji gazów cieplarnianych dzięki wykorzystaniu technologii niskoemisyjnych.

Wskaźnik nakładów inwestycyjnych JSW związanych z działalnościami kwalifikującymi się został obliczony poprzez podzielenie:

 • sumy nakładów inwestycyjnych związanych z działalnością kwalifikującą się przedstawioną w tabeli Działalności Jednostki dominującej kwalifikujące się do systematyki Taksonomii UE,
 • przez sumę nakładów inwestycyjnych ujętych w Sprawozdaniu finansowym Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2021 roku, odpowiednio:
   - rzeczowe aktywa trwałe (w tym wyrobiska ruchowe) – Nota 6.1.
   - wartości niematerialne – Nota 6.2.
   - dotyczące prawa do użytkowania składnika aktywów – Nota 6.3.
   - nieruchomości inwestycyjne – Nota 6.5.

UDZIAŁ WYDATKÓW OPERACYJNYCH ZWIĄZANYCH Z DZIAŁALNOŚCIĄ KWALIFIKUJĄCĄ SIĘ W CAŁOŚCI WYDATKÓW OPERACYJNYCH

Zgodnie z definicją Aktu delegowanego dot. art. 8 Taksonomii UE, wydatki operacyjne uwzględnione w obliczeniu wskaźnika zarówno w liczniku jak i w mianowniku, obejmują koszty związane z bieżącą obsługą składników rzeczowych aktywów trwałych, tj. ponoszone na cele wykonania remontów i konserwacji poszczególnych pozycji rzeczowych aktywów trwałych. Zgodnie z definicją OpEx uwzględniono także nieskapitalizowane koszty dotyczące badań i rozwoju oraz  nieskapitalizowane koszty leasingu krótkoterminowego.

Spółka nie ujęła w kalkulacji wydatków m.in. na energię, gdyż nie stanowią bezpośrednich wydatków związanych z bieżącą obsługą składników rzeczowych aktywów trwałych, zgodnie z informacjami przedstawionymi w dokumencie Draft Commission notice on the interpretation of certain legal provisions of the Disclosures Delegated Act under Article 8 of EU Taxonomy Regulation on the reporting of eligible economic activities and assets opublikowanym 2 lutego 2022 roku.

CHARAKTERYSTYKA DZIAŁALNOŚCI JSW KWALIFIKUJĄCYCH SIĘ DO SYSTEMATYKI TAKSONOMII UE

Działalności Jednostki dominującej kwalifikujące się do systematyki Taksonomii UE

NUMER DZIAŁALNOŚCI* DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA WG. ROZPORZĄDZENIA DELEGOWANEGO KOMISJI (UE) 2021/2139 CHARAKTERYSTYKA DZIAŁALNOŚCI
W RAMACH JSW
3.6

Wytwarzanie innych technologii niskoemisyjnych

Zakupy z działalności gospodarczej (CapEx i OpEx).
4.15 Dystrybucja w systemach ciepłowniczych/chłodniczych Zakupy z działalności gospodarczej (OpEx).
5.1 Budowa, rozbudowa i eksploatacja systemów poboru, uzdatniania i dostarczania wody Osiągane przychody w ramach tej działalności gospodarczej - wykazano obrót oraz powiązane CapEx i OpEx.
5.3 Budowa, rozbudowa i eksploatacja systemów odprowadzania i oczyszczania ścieków Zakupy z działalności gospodarczej (OpEx).
5.5 Zbieranie i transport odpadów innych niż niebezpieczne we frakcjach segregowanych u źródła Osiągane przychody w ramach tej działalności gospodarczej - wykazano obrót oraz powiązane OpEx.
7.2 Renowacja istniejących budynków Zakupy z działalności gospodarczej (OpEx).
7.3 Montaż, konserwacja i naprawa sprzętu zwiększającego efektywność energetyczną Zakupy z działalności gospodarczej (OpEx).
8.1 Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność Zakupy z działalności gospodarczej (OpEx).
9.2 Pomoc przeznaczona na badania rynkowe, rozwój oraz innowacje Zakupy z działalności gospodarczej (OpEx).

* Lista działalności kwalifikujących się do objęcia systematyką Taksonomii UE w przypadku JSW została opracowana w wyniku przeprowadzonej analizy z udziałem menedżerów i specjalistów branżowych z poszczególnych obszarów biznesowych, controllingu, ESG i ekspertów zewnętrznych.

WSKAŹNIKI TAKSONOMII DLA GRUPY KAPITAŁOWEJ

W pierwszym roku obowiązywania nowych wymogów sprawozdawczych Grupa ujawnia odsetek obrotu (przychodów), nakładów inwestycyjnych i wydatków operacyjnych kwalifikujących się do systematyki Taksonomii UE, bez konieczności weryfikacji technicznych kryteriów kwalifikacji, czyli ustalania jaki odsetek tych trzech wartości jest zgodny z systematyką Taksonomii UE.

2021 SUMA KWALIFIKUJĄCY SIĘ DO SYSTEMATYKI NIEKWALIFIKUJĄCY SIĘ DO SYSTEMATYKI
mln PLN % mln PLN % mln PLN
Obrót (Przychody) 10 629,1 1,1% 114,0 98,9% 10 515,1
CapEx* 1 668,4 3,1% 51,9 96,9% 1 616,5
OpEx** 563,4 8,6% 48,2 91,4% 515,2

* W tym wartość nakładów inwestycyjnych związanych z adaptacją do zmian klimatu (cel II): dla działalności 9.2 wartość 2,1 mln PLN.
** W tym wartość wydatków operacyjnych związanych z adaptacją do zmian klimatu (cel II): dla działalności 9.2 wartość 13,5 mln PLN.

Pobierz XLS

UDZIAŁ OBROTU (PRZYCHODÓW) ZWIĄZANYCH Z DZIAŁALNOŚCIĄ KWALIFIKUJĄCĄ SIĘ W CAŁOŚCI PRZYCHODÓW

Z uwagi na fakt, iż działalność Grupy skupiona jest w obszarze przemysłu wydobywczego i w głównej mierze obejmuje produkcję węgla koksowego i koksu, wskaźnik obrotu za 2021 rok obejmuje głównie działalności dotyczące selektywnej zbiorki i transportu odpadów oraz infrastruktury kolejowej, kwalifikujące się do systematyki według Załącznika I do Rozporządzenia delegowanego 2021/2139.

Wskaźnik został policzony poprzez podzielenie sumy przychodów z działalności kwalifikującej się przedstawionej w tabeli Działalności Grupy kwalifikujące się do systematyki Taksonomii UE przez skonsolidowane przychody ze sprzedaży za 2021 rok:

 • licznik wskaźnika stanowiły przychody z działalności kwalifikującej się do systematyki - całość obrotu przypisanego działalnościom kwalifikującym się dotyczy przychodów z tytułu umów z klientami,
 • podstawę (mianownik) wskaźnika obrotu stanowiły przychody ze sprzedaży Grupy w roku 2021, ujawnione w Skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy Kapitałowej JSW S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2021 roku w nocie 4.1.

UDZIAŁ NAKŁADÓW INWESTYCYJNYCH ZWIĄZANYCH Z DZIAŁALNOŚCIĄ KWALIFIKUJĄCĄ SIĘ W CAŁOŚCI NAKŁADÓW INWESTYCYJNYCH

Wartości ujęte we wskaźniku CapEx dotyczą jedynie bezpośrednich nakładów na rzeczowe aktywa trwałe, wartości niematerialne, nieruchomości inwestycyjne oraz prawo do użytkowania składnika aktywów. W 2021 roku nie wystąpiły zwiększenia związane z nabyciem jednostek zależnych. Wykazane nakłady inwestycyjne związane z działalnością kwalifikującą się dotyczą m.in. projektów, które mają na celu poprawę efektywności energetycznej budynków, zakup maszyn i urządzeń dzięki którym możliwe będzie w kolejnych latach zmniejszenie zużycia energii, co bezpośrednio przyczyni się do obniżenia emisji gazów cieplarnianych dzięki wykorzystaniu technologii niskoemisyjnych.

Wskaźnik nakładów inwestycyjnych Grupy Kapitałowej związanych z działalnościami kwalifikującymi się został obliczony poprzez podzielenie:

 • sumy nakładów inwestycyjnych związanych z działalnością kwalifikującą się przedstawionymi w tabeli Działalności Grupy kwalifikujące się do systematyki Taksonomii UE,
 • przez sumę nakładów inwestycyjnych Grupy ujętych w Skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy Kapitałowej JSW S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2021 roku, odpowiednio:
   - rzeczowe aktywa trwałe (w tym wyrobiska ruchowe) – Nota 7.1.
   - wartości niematerialne – Nota 7.3.
   - dotyczące prawa do użytkowania składnika aktywów – Nota 7.4.
   - nieruchomości inwestycyjne – Nota 7.6.

UDZIAŁ WYDATKÓW OPERACYJNYCH ZWIĄZANYCH Z DZIAŁALNOŚCIĄ KWALIFIKUJĄCĄ SIĘ W CAŁOŚCI WYDATKÓW OPERACYJNYCH

Zgodnie z definicją Aktu delegowanego dot. art. 8 Taksonomii UE, wydatki operacyjne uwzględnione w obliczeniu wskaźnika zarówno w liczniku jak i w mianowniku obejmują koszty związane z bieżącą obsługą składników rzeczowych aktywów trwałych, tj. ponoszone na cele wykonania remontów i konserwacji poszczególnych pozycji rzeczowych aktywów trwałych. Zgodnie z definicją OpEx uwzględniono także nieskapitalizowane koszty dotyczące badań i rozwoju oraz  nieskapitalizowane koszty leasingu krótkoterminowego.

Grupa nie ujęła w kalkulacji wydatków m.in. na energię, gdyż nie stanowią bezpośrednich wydatków związanych z bieżącą obsługą składników rzeczowych aktywów trwałych, zgodnie z informacjami przedstawionymi w dokumencie Draft Commission notice on the interpretation of certain legal provisions of the Disclosures Delegated Act under Article 8 of EU Taxonomy Regulation on the reporting of eligible economic activities and assets opublikowanym 2 lutego 2022 roku.

CHARAKTERYSTYKA DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ KWALIFIKUJĄCYCH SIĘ DO SYSTEMATYKI TAKSONOMII UE

Działalności Grupy kwalifikujące się do systematyki Taksonomii UE

NUMER DZIAŁALNOŚCI* DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA WG. ROZPORZĄDZENIA DELEGOWANEGO KOMISJI (UE) 2021/2139 CHARAKTERYSTYKA DZIAŁALNOŚCI
W RAMACH JSW
3.6

Wytwarzanie innych technologii niskoemisyjnych

Zakupy z działalności gospodarczej (CapEx i OpEx).
3.14 Produkcja podstawowych chemikaliów organicznych Osiągane przychody w ramach działalności gospodarczej wykazano powiązane CapEx i OpEx.
4.1 Produkcja energii elektrycznej z wykorzystaniem technologii fotowoltaicznej Osiągane przychody w ramach działalności gospodarczej - wykazano obrót oraz powiązane CapEx, a także zakupy z działalności (CapEx).
4.15 Dystrybucja w systemach ciepłowniczych/chłodniczych Zakupy z działalności gospodarczej (OpEx).
4.16 Instalacja i eksploatacja elektrycznych pomp ciepła Zakupy z działalności gospodarczej (CapEx).
5.1 Budowa, rozbudowa i eksploatacja systemów poboru, uzdatniania i dostarczania wody Osiągane przychody w ramach działalności gospodarczej – wykazano obrót oraz powiązane CapEx i OpEx.
5.3 Budowa, rozbudowa i eksploatacja systemów odprowadzania i oczyszczania ścieków Osiągane przychody w ramach działalności gospodarczej – wykazano obrót oraz powiązane CapEx i OpEx, a także zakupy z działalności (OpEx)
5.5 Zbieranie i transport odpadów innych niż niebezpieczne we frakcjach segregowanych u źródła Osiągane przychody w ramach działalności gospodarczej – wykazano obrót oraz powiązane OpEx.
6.2 Transport kolejowy towarów Osiągane przychody w ramach działalności gospodarczej - wykazano obrót oraz powiązane CapEx i OpEx.
6.6 Usługi transportu drogowego towarów Osiągane przychody w ramach działalności gospodarczej – wykazano obrót oraz powiązane CapEx i OpEx.
6.14 Infrastruktura na potrzeby transportu kolejowego Osiągane przychody w ramach działalności gospodarczej – wykazano obrót oraz powiązane CapEx i OpEx.
7.2 Renowacja istniejących budynków Zakupy z działalności gospodarczej (OpEx).
7.3 Montaż, konserwacja i naprawa sprzętu zwiększającego efektywność energetyczną Zakupy z działalności gospodarczej (OpEx).
8.1 Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność Zakupy z działalności gospodarczej (OpEx).
9.2 Pomoc przeznaczona na badania rynkowe, rozwój oraz  innowacje Osiągane przychody w ramach działalności gospodarczej wykazano powiązane CapEx i OpEx, a także zakupy z działalności (OpEx).

* Lista działalności kwalifikujących się do objęcia systematyką Taksonomii UE w przypadku Grupy Kapitałowej została opracowana w wyniku przeprowadzonej analizy z udziałem menedżerów i specjalistów branżowych z poszczególnych obszarów biznesowych, controllingu, ESG i ekspertów zewnętrznych.