Realizacja celów strategicznych

Zgodnie z aktualną i prognozowaną sytuacją rynkową Grupa JSW wyznaczyła następujące cele strategiczne na lata 2022-2030:

Strategia 2020-2030 Strategia 2022-2030

Uzyskanie średniej marży EBITDA w latach 2020-2030 na poziomie co najmniej 25%.

Osiągnięte rezultaty w 2021 roku: 23,4%

Redukcja śladu węglowego GK JSW do 2030 o 30% względem roku 2018.

Rozwój bazy zasobowej w zakresie węgla koksowego poprzez rozwojowe inwestycje związane z udostępnieniem nowych złóż oraz nowych poziomów wydobywczych.

Osiągnięte rezultaty w 2021 roku: Całkowite zasoby operatywne kopalń JSW wg polskiej klasyfikacji zasobów zgodnie ze stanem na 31 grudnia 2021 roku wynoszą 1 233,6 mln ton.

Ograniczanie wpływu na środowisko – dążenie do neutralności klimatycznej w 2050.

Zwiększenie udziału produkcji i sprzedaży węgla koksowego o stabilnych i pożądanych parametrach jakościowych powyżej 85% od 2021 roku.

Osiągnięte rezultaty w 2021 roku: 80% udziału węgla koksowego.

Średnia marża EBITDA w latach 2022-2030 na poziomie co najmniej 25%

Bezpieczne JSW – dalsze podnoszenie wysokich standardów bezpieczeństwa  

Osiągnięte rezultaty w 2021 roku: Wskaźnik LTIFR (na 1 milion roboczogodzin) – 7,25.

Zabezpieczenie bazy zasobowej węgla koksowego poprzez rozwojowe inwestycje związane z udostępnieniem nowych złóż oraz nowych poziomów wydobywczych.

Dywersyfikacja przychodów:

  • uzyskanie w latach 2020-2030 średnio 10 % przychodów ze sprzedaży produktów nie związanych z podstawową działalnością.
  • dywersyfikacja geograficzna

Osiągnięte rezultaty w 2021: 9,2 % przychodów ze sprzedaży produktów niezwiązanych z podstawową działalnością.

Udział produkcji węgla koksowego powyżej 90% od 2026 roku.

Efektywne JSW:

  • wskaźnik natężenia robót na poziomie co najmniej 4,5 mb/tys. ton rocznie,
  • optymalizacja struktury i poziomu kosztów z wykorzystaniem innowacyjnych rozwiązań
  • efektywne wykorzystanie węglopochodnych i dążenie do samowystarczalności energetycznej.

Osiągnięte rezultaty w 2021 roku:

  • Wskaźnik natężenia robót przygotowawczych [mb/1000 ton]: 5,6 mb/tys. t.
  • Mining Cash Cost: 447,12 zł/t
  • Cash Conversion Cost: 173,10 zł/t

Dywersyfikacja przychodów:

  • uzyskanie w latach 2022-2030 średnio 10 % przychodów ze sprzedaży produktów nie związanych z podstawową działalnością.
  • dywersyfikacja przychodów (produktowa i geograficzna)
Jakość produktowa - produkcja i sprzedaż węgla koksowego i koksu o stabilnych i pożądanych parametrach jakościowych.
Bezpieczne JSW – dalsze podnoszenie wysokich standardów bezpieczeństwa.
Efektywne JSW: optymalizacja struktury i poziomu kosztów (MCC, CCC).