Tabela GRI

Numer Standardu GRI Tytuł standardu Numer ujawnienia Numer Wskaźnika
GRI 102 Wskaźniki profilowe 2016 102-1 Nazwa organizacji
GRI 102 Wskaźniki profilowe 2016 102-2 Działalność, marki, produkty i usługi
GRI 102 Wskaźniki profilowe 2016 102-3 Lokalizacja siedziby
GRI 102 Wskaźniki profilowe 2016 102-4 Lokalizacja działalności
GRI 102 Wskaźniki profilowe 2016 102-5 Charakter własności oraz forma prawna
GRI 102 Wskaźniki profilowe 2016 102-6 Rynki obsługiwane
GRI 102 Wskaźniki profilowe 2016 102-7 Skala organizacji
GRI 102 Wskaźniki profilowe 2016 102-8 Informacje o pracownikach
GRI 102 Wskaźniki profilowe 2016 102-9 Łańcuch dostaw
GRI 102 Wskaźniki profilowe 2016 102-10 Istotne zmiany dotyczące organizacji i jej łańcucha dostaw
GRI 102 Wskaźniki profilowe 2016 102-13 Uczestnictwo w stowarzyszeniach
GRI 102 Wskaźniki profilowe 2016 102-14 Oświadczenie najwyższego rangą decydenta
GRI 102 Wskaźniki profilowe 2016 102-15 Kluczowe wpływy, ryzyka i szanse
GRI 102 Wskaźniki profilowe 2016 102-16 Wartości, zasady, standardy i normy zachowania
GRI 102 Wskaźniki profilowe 2016 102-18 Struktura zarządzania
GRI 102 Wskaźniki profilowe 2016 102-30 Efektywność procesów zarządzania ryzykiem
GRI 102 Wskaźniki profilowe 2016 102-40 Lista grup interesariuszy
GRI 102 Wskaźniki profilowe 2016 102-41 Zbiorowe układy pracy
GRI 102 Wskaźniki profilowe 2016 102-42 Identyfikacja i wybór interesariuszy
GRI 102 Wskaźniki profilowe 2016 102-43 Podejście do zaangażowania interesariuszy
GRI 102 Wskaźniki profilowe 2016 102-45 Podmioty uwzględnione w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym
GRI 102 Wskaźniki profilowe 2016 102-46 Definiowanie treści raportu oraz granic tematów
GRI 102 Wskaźniki profilowe 2016 102-47 Lista istotnych tematów
GRI 102 Wskaźniki profilowe 2016 102-48 Zmiany w informacjach
GRI 102 Wskaźniki profilowe 2016 102-49 Zmiany w raportowaniu
GRI 102 Wskaźniki profilowe 2016 102-50 Okres objęty raportowaniem
GRI 102 Wskaźniki profilowe 2016 102-51 Data poprzedniego raportu
GRI 102 Wskaźniki profilowe 2016 102-52 Cykl raportowania
GRI 102 Wskaźniki profilowe 2016 102-53 Osoba kontaktowa w zakresie pytań dotyczących raportu
GRI 102 Wskaźniki profilowe 2016 102-54 Raportowanie zgodne ze Standardami GRI
GRI 102 Wskaźniki profilowe 2016 102-55 Indeks treści GRI
GRI 102 Wskaźniki profilowe 2016 102-56 Weryfikacja zewnętrzna
GRI 103 Podejście do zarządzania 2016 103-205 Podejście do zarządzania  - Zapobieganie korupcji
GRI 103 Podejście do zarządzania 2016 103-302 Podejście do zarządzania  - Energia
GRI 103 Podejście do zarządzania 2016 103-303 Podejście do zarządzania  - Woda i ścieki
GRI 103 Podejście do zarządzania 2016 103-304 Podejście do zarządzania  - Bioróżnorodność
GRI 103 Podejście do zarządzania 2016 103-305 Podejście do zarządzania  - Emisje
GRI 103 Podejście do zarządzania 2016 103-306 Podejście do zarządzania  - Ścieki i odpady
GRI 103 Podejście do zarządzania 2016 103-403 Podejście do zarządzania  - Bezpieczeństwo i higiena pracy
GRI 103 Podejście do zarządzania 2016 103-413 Podejście do zarządzania  - Społeczności lokalne
GRI 103 Podejście do zarządzania 2016 103-2 Podejście do zarządzania i jego komponenty
GRI 201 Wyniki ekonomiczne 2016 201-2 Implikacje finansowe i inne ryzyka oraz szanse dla działań organizacji wynikające ze zmian klimatycznych
GRI 201 Wyniki ekonomiczne 2016 201-3 Pokrycie zobowiązań emerytalnych organizacji wynikających z programów o zdefiniowanych świadczeniach i innych
GRI 202 Obecność na rynku 2016 202-2 Odsetek osób pochodzących z lokalnej społeczności na wyższych stanowiskach kierowniczych
GRI 203 Pośredni wpływ ekonomiczny 2016 203-1 Inwestycje w infrastrukturę i usługi obsługiwane
GRI 203 Pośredni wpływ ekonomiczny 2016 203-2 Znaczący pośredni wpływ ekonomiczny
GRI 205 Zapobieganie korupcji 2016 205-1 Zakłady ocenione pod kątem ryzyka wystąpienia korupcji
GRI 205 Zapobieganie korupcji 2016 205-2 Komunikacja i szkolenia poświęcone politykom i procedurom antykorupcyjnym
GRI 205 Zapobieganie korupcji 2016 205-3 Potwierdzone przypadki korupcji i podjęte działania
GRI 206 Zachowania antykonkurencyjne 2016 206-1 Procesy sądowe dotyczące zachowań antykonkurencyjnych i naruszeń przepisów antymonopolowych
GRI 301 Mategiały 2016 301-1 Wykorzystywane materiały wg masy lub objętości
GRI 302 Energia 2016 302-1 Zużycie energii wewnątrz organizacji
GRI 303 Woda i ścieki 2018 303-1 Postępowanie z wodą jako zasobem wspólnym
GRI 303 Woda i ścieki 2018 303-2 Zarządzanie wpływem związanym z odprowadzaniem ścieków
GRI 303 Woda i ścieki 2018 303-3 Pobór wody
GRI 303 Woda i ścieki 2018 303-4 Odprowadzanie ścieków
GRI 303 Woda i ścieki 2018 303-5 Zużycie wody
GRI 304 Bioróżnorodność 2016 304-1 Zakłady będące własnością, wynajmowane, zarządzane lub sąsiadujące z obszarami chronionymi bądź obszarami o dużej wartości pod względem bioróżnorodności znajdującymi się poza obszarami chronionymi
GRI 304 Bioróżnorodność 2016 304-2 Znaczący wpływ działań, produktów i usług na bioróżnorodność
GRI 304 Bioróżnorodność 2016 304-3 Siedliska chronione lub zrewitalizowane
GRI 305 Emisje 2016 305-1 Bezpośrednie emisje gazów cieplarnianych (Zakres 1)
GRI 305 Emisje 2016 305-2 Pośrednie emisje gazów cieplarnianych (Zakres 2)
GRI 305 Emisje 2016 305-4 Intensywność emisji gazów cieplarnianych
GRI 305 Emisje 2016 305-5 Redukcja emisji gazów cieplarnianych
GRI 305 Emisje 2016 305-6 Emisje substancji zubożających warstwę ozonową
GRI 305 Emisje 2016 305-7 Emisje tlenków azotu, tlenków siarki i innych znaczących emisji do powietrza
GRI 306 Ścieki i odpady 2016 306-1 Objętość ścieków według jakości i docelowego miejsca przeznaczenia
GRI 306 Ścieki i odpady 2016 306-2 Waga odpadów według rodzaju odpadu oraz metody postępowania z odpadem
GRI 306 Ścieki i odpady 2016 306-3 Istotne wycieki
GRI 306 Ścieki i odpady 2016 306-4 Transport odpadów niebezpiecznych
GRI 306 Ścieki i odpady 2016 306-5 Akweny wodne dotknięte zrzutem ścieków i/lub wycieki
GRI 307 Zgodność środowiskowa 2016 307-1 Niezgodność z prawem lub regulacjami w obszarze środowiskowym
GRI 308 Ocena środowiskowa dostawcy 2016 308-1 Nowi dostawcy, którzy zostali dobrani pod kątem spełnienia kryteriów wpływu na środowisko
GRI 308 Ocena środowiskowa dostawcy 2016 308-2 Negatywny wpływ na środowisko w łańcuchu dostaw oraz podjęte działania
GRI 401 Zatrudnienie 2016 401-1 Liczba nowych pracowników i rotacja pracowników
GRI 401 Zatrudnienie 2016 401-3 Urlop macierzyński/tacierzyński
GRI 403 Bezpieczeństwo i higiena pracy 2018 403-1 System zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy
GRI 403 Bezpieczeństwo i higiena pracy 2018 403-2 Identyfikacja zagrożeń, ocena ryzyka i badanie incydentów
GRI 403 Bezpieczeństwo i higiena pracy 2018 403-3 Usługi BHP
GRI 403 Bezpieczeństwo i higiena pracy 2018 403-4 Uczestnictwo pracowników, konsultacje i komunikacja w zakresie BHP
GRI 403 Bezpieczeństwo i higiena pracy 2018 403-5 Szkolenia BHP dla pracowników
GRI 403 Bezpieczeństwo i higiena pracy 2018 403-6 Promowanie zdrowia pracowników
GRI 403 Bezpieczeństwo i higiena pracy 2018 403-7 Zapobieganie i ograniczanie skutków w zakresie BHP bezpośrednio powiązanych poprzez relacje biznesowe
GRI 403 Bezpieczeństwo i higiena pracy 2018 403-8 Pracownicy objęci systemem zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy
GRI 403 Bezpieczeństwo i higiena pracy 2018 403-9 Urazy doznawane w pracy
GRI 403 Bezpieczeństwo i higiena pracy 2018 403-10 Zły stan zdrowia związany z pracą
GRI 404 Szkolenia i edukacja 2016 404-1 Średnia liczba godzin szkoleniowych w roku przypadająca na pracownika
GRI 404 Szkolenia i edukacja 2016 404-2 Programy rozwoju umiejętności pracowniczych i programy wspierające ciągłość zatrudnienia pracowników oraz ułatwiające zarządzanie końcem kariery zawodowej
GRI 405 Różnorodność i równość szans 2016 405-1 Różnorodność organów zarządzających i pracowników
GRI 406 Niedyskryminowanie 2016 406-1 Przypadki dyskryminacji i podjęte środki naprawcze
GRI 407 Wolność zrzeszania się i zawierania układów zbiorowych 2016 407-1 Zidentyfikowane zakłady i dostawcy, w przypadku których może występować poważne ryzyko naruszenia wolności zrzeszania się i zawierania układów zbiorowych
GRI 408 Praca dzieci 2016 408-1 Zakłady i dostawcy zidentyfikowani jako obarczeni znacznym ryzykiem wystąpienia przypadków pracy dzieci
GRI 409 Praca przymusowa lub obowiązkowa 2016 409-1 Zakłady i dostawcy zidentyfikowani jako obarczeni znacznym ryzykiem wystąpienia przypadków pracy przymusowej lub obowiązkowej
GRI 411 Prawa ludności rdzennej 2016 411-1 Przypadki naruszeń praw ludności rdzennej
GRI 413 Społeczności lokalne 2016 413-1 Zakłady z wdrożonymi programami zaangażowania lokalnej społeczności, ocenami wpływu i programami rozwoju
GRI 413 Społeczności lokalne 2016 413-2 Zakłady z ważnymi rzeczywistymi i potencjalnymi wpływami negatywnymi na społeczności lokalne
GRI 414 Ocena dostawcy pod kątem kwestii społecznych 2016 414-1 Nowi dostawcy, którzy zostali dobrani pod kątem spełnienia kryteriów wpływu na społeczeństwo
GRI 414 Ocena dostawcy pod kątem kwestii społecznych 2016 414-2 Negatywny wpływ na społeczeństwo w łańcuchu dostaw oraz podjęte działania
GRI 418 Prywatność klientów 2016 418-1 Uzasadnione skargi dotyczące naruszenia prywatności klienta i utraty danych klientów
GRI 419 Zgodność w kwestiach socjoekonomicznych 2016 419-1 Niezgodność z prawem lub regulacjami w obszarze społecznym i ekonomicznym
MM5 Rekompensaty dla ludności lokalnej poszkodowanej z tytułu działalności górniczej
MM10 Opracowane strategie wyjścia z danego obszaru