Ryzyka

Działalność w obszarze B+R+I obarczona jest ryzykiem, które związane m.in. z niedostateczną ilością realizowanych prac związanych z działalnością badawczo-rozwojową w Grupie JSW a co może skutkować m.in. zacofaniem technologicznym względem konkurencji, a co z tym spadkiem efektywności i wydajności produkcyjnej Grupy w stosunku do konkurencji rynkowej.

Realizacja prac o charakterze B+R wiąże się ze znaczącym ryzykiem niepowodzenia lub nieosiągnięcia zamierzonych celów projektowych. Działania badawczo-rozwojowe obarczone są również ryzykiem braku dostępności odpowiednich narzędzi, wiedzy, umiejętności czy też doświadczenia pracowników w tym zakresie.

Implementacja wypracowanych rozwiązań innowacyjnych niesie ze sobą również niepewność skali efektów i korzyści, jakie potencjalnie ma przynosić Grupie. Warto zwrócić uwagę na fakt, że niewystarczająca ilość nakładów na działalność rozwojową Grupy realnie może przełożyć się na jej wyniki finansowe.

W celu zwiększenia kontroli i transparentności procesów wokół B+R+I  (w tym projektów rozwojowych) oraz doprowadzenie do stanu gdzie jesteśmy wstanie zarządzać i materializować ryzyka, funkcjonują ciała decyzyjne wspierające prowadzenie projektów B+R+I: Komitet Oceny Strategicznych Projektów Innowacyjnych (KOSPI), Rada Naukowa powołane w JSW S.A. oraz Komitet Oceny Projektów Innowacyjnych (KOPI) oraz Wstępny Komitet Oceny Projektów (WKOP), wdrożone w spółce JSW Nowe Projekty. Dodatkowo, ścisły nadzór nad realizacją projektów kluczowych w zakresie B+R+I prowadzą dedykowane Komitety Sterujące oraz Komórki Organizacyjne Pionu Rozwoju JSW.