Objęte ustawą P.Z.P - Dostawy materiałów dla ZWP

Objęte USTAWĄ PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH - dostawa materiałów.
Znak sprawy: 86/P/DZZ/19 Data publikacji: 2019-09-18
Data otwarcia ofert: 2019-10-07

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKTOROWYM - Dostawy do kopalń JSW S.A. taśm przenośnikowych z terminem realizacji 12 miesięcy od daty zawarcia umowy
Pełna treść [ pdf 225 kB]
Opis Rozmiar Pobierz
01. Ogłoszenie o zamówieniu sektorowym - pełna treść 225 kB
02. SIWZ 311 kB
03. Specyfikacja techniczna - Załącznik Nr 1 do SIWZ 260 kB
04. Załącznik Nr 1 do Specyfikacji technicznej 18 kB
05. Załacznik Nr 2 do SIWZ - wzór formularza ofertowego 424 kB
06. Załącznik Nr 1 do Formularza ofertowego - Espd-request 103 kB
07. Załącznik Nr 2 do Formularza ofertowego - Oświadczenie o pochodzeniu towarów 51 kB
08. Załącznik Nr 3 do Formularza ofertowego - Oświadczenie o podwykonawcy 39 kB
09. Załącznik Nr 3 do SIWZ - Wykaz dostaw 40 kB
10. Załącznik Nr 4 do SIWZ - Wzór umowy 277 kB
11. Załącznik Nr 5 do SIWZ - OWU 270 kB
12. Załącznik Nr 6 do SIWZ - Ośw. o zachowaniu w poufności danych os 19 kB
13. Załącznik Nr 7 do SIWZ - Wzór zobowiązania do korzystania z zasobów 39 kB
14. Załącznik Nr 8 do SIWZ - Wzór oświadczenia z punktu 11 1 2 i 11 1 3 38 kB
Znak sprawy: 83/P/DZZ/19 Data publikacji: 2019-08-14
Data otwarcia ofert: 2019-08-28 Otwarcie ofert przesunięto na: 2019-09-26

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKTOROWYM - dostawy do KWK Pniówek olejów DTR z terminem realizacji 12 miesięcy od daty zawarcia umowy
Pełna treść [ pdf 228 kB]
Opis Rozmiar Pobierz
Ogłoszenie o zamówieniu - pełna treść 228 kB
SIWZ 155 kB
Specyfikacja techniczna - Załącznik Nr 1 do SIWZ 35 kB
Załącznik Nr 1 do Specyfikacji technicznej 21 kB
Formularz ofertowy - Załącznik Nr 2 do SIWZ 207 kB
Espd-request - Załącznik Nr 1 do Formularza ofertowego 96 kB
Załącznik Nr 2 do Formularza ofertowego - Oświadczenie o pochodzeniu towarów 52 kB
Załącznik Nr 3 do Formularza ofertowego - oświadczenie o podwykonawcy 40 kB
Załącznik Nr 4 do Formularza ofertowego - Oświadczenie ws. odpadów 31 kB
Wykaz dostaw - Załącznik Nr 3 do SIWZ 39 kB
Wzór umowy - Załącznik Nr 4 do SIWZ 53 kB
OWU - Załącznik Nr 5 do SIWZ 126 kB
Ośw. o zachowaniu w poufności danych os. - Załącznik Nr 6 do SIWZ 18 kB
Wzór zobowiązania do korzystania z zasobów - Załącznik Nr 7 do SIWZ 39 kB
Wzór oświadczenia z punktu 11 1 2 i 11 1 3 - Załącznik Nr 8 do SIWZ 39 kB
Informacja ws zmiany terminu składania i otwarcia ofert 498 kB
Informacja ws zmiany terminu składania i otwarcia ofert 473 kB
Znak sprawy: 81/P/DZZ/19 Data publikacji: 2019-08-14
Data otwarcia ofert: 2019-10-14

OGŁOSZENIE O ZAMOWIENIU SEKTOROWYM - dostawy do KWK Knurów-Szczygłowice i KWK Budryk olejów DTR z terminem realizacji 12 miesięcy od daty zawarcia umowy.
Pełna treść [ pdf 333 kB]
Opis Rozmiar Pobierz
1. Ogłoszenie o zamówieniu - pełna treść 333 kB
2. SIWZ 160 kB
3. Specyfikacja techniczna - Załącznik Nr 1 do SIWZ 35 kB
4. Załącznik Nr 1 do Specyfikacji technicznej 21 kB
5. Formularz ofertowy - Załacznik Nr 2 do SIWZ 479 kB
6. Espd-request - Załącznik Nr 1 do Formularza ofertowego 212 kB
7. Oświadczenie o pochodzeniu towaru - Załącznik Nr 2 do Formularza ofertowego 52 kB
8. Oświadczenie o podwykonawcach - Załącznik Nr 3 do Formularza ofertowego 40 kB
9. Oświadczenie ws odpadów - Załącznik Nr 4 do Formularza ofertowego 30 kB
10. Wykaz dostaw - Załącznik Nr 3 do SIWZ 39 kB
11. Wzór umowy - Załącznik Nr 4 do SIWZ 54 kB
12. OWU - Załącznik Nr 5 do SIWZ 127 kB
13. Wzór ośw. o zachowaniu w poufności danych os. - Załącznik Nr 6 do SIWZ 20 kB
14. Wzór zobowiązania - korzystanie z zasobów - Załącznik Nr 7 do SIWZ 38 kB
15. Wzór oświadczenia - Załącznik Nr 8 do SIWZ 38 kB
16. Informacja ws zmiany terminu składania i otwarcia ofert 56 kB
17. Informacja o wpływie wniosku dotyczącego wyjaśnienia treści SIWZ wraz z odpowiedzią zamawiającego 58 kB
18. Informacja ws zmiany terminu składania i otwarcia ofert 493 kB
19. Informacja ws zmiany terminu składania i otwarcia ofert 473 kB
Znak sprawy: 82/P/DZZ/19 Data publikacji: 2019-08-09
Data otwarcia ofert: 2019-10-11

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKTOROWYM - Dostawy do KWK Borynia-Zofiówka-Jastrzębie olejów DTR z terminem realizacji 12 miesięcy od daty zawarcia umowy.
Pełna treść [ pdf 366 kB]
Opis Rozmiar Pobierz
01. Ogłoszenie o zamówieniu - pełna treść 366 kB
02. SIWZ 413 kB
03. Specyfikacja techniczna - Załącznik Nr 1 do SIWZ 173 kB
04. Załącznik Nr 1 do Specyfikacji technicznej 21 kB
05. Formularz ofertowy - Załącznik Nr 2 do SIWZ 670 kB
06. Espd-request - Załącznik Nr 1 do Formularza ofertowego 97 kB
07. Oświadczenie o pochodzeniu towaru - Załącznik Nr 2 do Formularza ofertowego 52 kB
08. Oświadczenie o podwykonawcach - Załącznik Nr 3 do Formularza ofertowego 40 kB
09. Oświadczenie ws odpadów - Załącznik Nr 4 do Formularza ofertowego 30 kB
10. Wykaz dostaw - Załącznik Nr 3 do SIWZ 39 kB
11. Wzór umowy - Załącznik Nr 4 do SIWZ 273 kB
12. OWU - Załącznik Nr 5 do SIWZ 271 kB
13. Wzór ośw. o zachowaniu w poufności danych os. - Załącznik Nr 6 do SIWZ 18 kB
14. Wzór zobowiązania - korzystanie z zasobów - Załącznik Nr 7 do SIWZ 38 kB
15. Wzór oświadczenia - Załącznik Nr 8 do SIWZ 38 kB
16. Informacja ws zmiany terminu składania i otwarcia ofert 514 kB
17. Informacja ws zmiany terminu składania i otwarcia ofert 498 kB
18. Informacja ws zmiany terminu składania i otwarcia ofert 473 kB
Znak sprawy: 78/P/DZZ/19 Data publikacji: 2019-07-22
Data otwarcia ofert: 2019-08-06

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKTOROWYM - Dostawy do kopalń JSW S.A. taśm przenośnikowych z terminem realizacji 12 miesięcy od daty zawarcia umowy
Pełna treść [ pdf 197 kB]
Opis Rozmiar Pobierz
Ogłoszenie o zamówieniu - pełna treść 197 kB
SIWZ 149 kB
Specyfikacja techniczna - Załącznik Nr 1 do SIWZ 43 kB
Załącznik Nr 1 do Specyfikacji technicznej 18 kB
Formularz ofertowy - Załącznik Nr 2 do SIWZ 165 kB
Espd-request - Załącznik Nr 1 do Formularza ofertowego 104 kB
Załącznik Nr 2 do Formularza ofertowego - Oświadczenie o pochodzeniu towarów 51 kB
Załącznik Nr 3 do Formularza ofertowego - Oświadczenie o podwykonawcy 39 kB
Wykaz dostaw - Załącznik Nr 3 do SIWZ 39 kB
Wzór umowy - Załącznik Nr 4 do SIWZ 61 kB
OWU - Załącznik Nr 5 do SIWZ 126 kB
Ośw. o zachowaniu w poufności danych os. - Załącznik Nr 6 do SIWZ 19 kB
Wzór zobowiązania do korzystania z zasobów - Załącznik Nr 7 do SIWZ 39 kB
Wzór oświadczenia z punktu 11 1 2 i 11 1 3 - Załącznik Nr 8 do SIWZ 38 kB
Informacja w sprawie kwot przeznaczonych na sfinasowanie zamównienia 70 kB
Informacja dotycząca otwarcia ofert zgodnie z art. 86 ust.5 29 kB
Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej 66 kB
Informacja o wynikach aukcji elektronicznej 70 kB
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie zad. 2-6 939 kB
Znak sprawy: 80/P/DZZ/19 Data publikacji: 2019-07-22
Data otwarcia ofert: 2019-08-26

OGŁOSZENIE O ZAMOWIENIU SEKTOROWYM - Dostawy do kopalń JSW S.A. zgrzebeł kompletnych oraz obejm do zgrzebeł przenośników zgrzebłowych z terminem realizacji 12 miesięcy od daty zawarcia umowy.
Pełna treść [ pdf 405 kB]
Opis Rozmiar Pobierz
01. Ogłoszenie o zamówieniu sektorowym - pełna treść 405 kB
02. SIWZ 156 kB
03. Specyfikacja techniczna - Załącznik Nr 1 do SIWZ 66 kB
04. Załącznik Nr 1 do Specyfikacji technicznej 19 kB
05. Załącznik Nr 2 do Specyfikacji technicznej 18 kB
06. Załącznik Nr 3 do Specyfikacji technicznej 17 kB
07. Załącznik Nr 4 do Specyfikacji technicznej 17 kB
08. Fromularz Ofertowy - Załącznik Nr 2 do SIWZ 517 kB
09. Espd-request - Załącznik Nr 1 do Formularza ofertowego 97 kB
10. Załącznik Nr 2 do Formularza ofertowego - Oświadczenie o pochodzeniu towarów 14 kB
11. Załącznik Nr 3 do Formularza ofertowego - oświadczenie o podwykonawcy 40 kB
12. Wykaz dostaw - Załącznik Nr 3 do SIWZ 39 kB
13. Wzór umowy - Załącznik Nr 4 do SIWZ 60 kB
14. OWU - Załącznik Nr 5 do SIWZ 126 kB
15. Załącznik Nr 6 do SIWZ- wzór oświadczenia o zachowaniu w poufności danych osobowych 18 kB
16. Załącznik Nr 7 do SIWZ- wzór ośw. o zobowiązaniu się do udost. zasob 39 kB
17. Załącznik Nr 8 do SIWZ- wzór oświadczenia z punktu 11.1.2. i 11.1.3 38 kB
18. Informacja o wpływie wniosku dotyczącego wyjaśnienia treści SIWZ wraz z odpowiedzią zamawiającego 2184 kB
19. Informacja o wpływie wniosku dotyczącego wyjaśnienia treści SIWZ wraz z odpowiedzią zamawiającego 1443 kB
20. Informacja o zmianie terminu składania i otwarcia ofert 486 kB
21. Informacja w sprawie kwot przeznaczonych na sfinansowanie zamówienia 77 kB
22. Informacja dotycząca otwarcia ofert zgodnie z art. 86 ust.5 37 kB
23. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej 66 kB
24. Informacja o wynikach aukcji elektronicznej 79 kB