Objęte ustawą P.Z.P - Dostawy materiałów dla ZWP

Objęte USTAWĄ PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH - dostawa materiałów.
Znak sprawy: 83/P/WRP/20 Data publikacji: 2020-08-18
Data otwarcia ofert: 2020-09-04

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKTOROWYM - Dostawy do kopalń JSW S.A. szyn pośrednich, podkładek i łubków do szyn z terminem realizacji 12 miesięcy od daty zawarcia umowy
Pełna treść [ pdf 147 kB]
Opis Rozmiar Pobierz
1. Ogłoszenie o zamówieniu - pełna treść 147 kB
2. SIWZ 139 kB
3. Załącznik Nr. 1 do SIWZ - Specyfikacja techniczna 41 kB
4. Załącznik Nr. 1do Specyfikacji technicznej 37 kB
5. Załącznik Nr 2 do SIWZ - Formularz ofertowy 23 kB
6. Załącznik Nr 1 do Formularza ofertowego - Espd-request 97 kB
7. Załącznik Nr 4 do SIWZ - Pakiety 18 kB
8. Załącznik Nr 3 do SIWZ - Wykaz dostaw 39 kB
9. Załącznik Nr 4 do SIWZ - Wzór umowy 73 kB
10. Załącznik Nr 5 do SIWZ - OWU 127 kB
11. Załącznik Nr 6 do SIWZ - Ośw. o zachowaniu w poufności danych os. 21 kB
12. - Załącznik Nr 7 do SIWZ - Wzór zobowiązania do korzystania z zasobów 35 kB
13. Załącznik Nr 8 do SIWZ Wzór oświadczenia z punktu 11 1 2 i 11 1 3 33 kB
14. Załącznik Nr 9 do SIWZ - Wzór oświadczenia o statusie wykonawcy 34 kB
15. Informacja w sprawie kwot przeznaczonych na sfinasowanie zamównienia 72 kB
16. Informacja dotycząca otwarcia ofert zgodnie z art. 86 ust. 5 PZP z dnia 04.09.2020 24 kB
17.Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej 67 kB
18.Informacja o wynikach aukcji elektronicznej z dnia 15.09.2020 r. 72 kB
Znak sprawy: 86/P/WRP/20 Data publikacji: 2020-08-11
Data otwarcia ofert: 2020-08-27

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKTOROWYM - Dostawy do kopalń JSW S.A. środków ochrony dróg oddechowych z terminem realizacji 12 miesięcy od daty zawarcia umowy.
Pełna treść [ pdf 152 kB]
Opis Rozmiar Pobierz
01. Ogłoszenie o zamówieniu - pełna treść 152 kB
02. SIWZ 407 kB
03. Załącznik Nr 1 do SIWZ - Specyfikacja Techniczna 429 kB
04. Załącznik Nr 1 do Specyfikacji Technicznej 297 kB
05. Załącznik Nr 1a do Specyfikacji Technicznej 304 kB
06. Załącznik Nr 2 do Specyfikacji Technicznej 326 kB
07. Załącznik Nr 3 do Specyfikacji Technicznej 299 kB
08. Formularz ofertowy - Załącznik Nr 2 do SIWZ 29 kB
09. Espd-request - Załącznik Nr 1 do Formularza ofertowego 97 kB
10. Wykaz dostaw - Załącznik Nr 3 do SIWZ 40 kB
11. Wzór umowy - Załącznik Nr 4 do SIWZ 447 kB
12. OWU - Załącznik Nr 5 do SIWZ 372 kB
13. Ośw. o zachowaniu w poufności danych os. - Załącznik Nr 6 do SIWZ 32 kB
14. Wzór zobowiązania do korzystania z zasobów - Załącznik Nr 7 do SIWZ 35 kB
15. Wzór oświadczenia z punktu 11 1 2 i 11 1 3 - Załącznik Nr 8 do SIWZ 33 kB
16. Wzór oświadczenia o statusie wykonawcy - Załącznik Nr 9 do SIWZ 34 kB
17. Informacja o wpłynięciu wniosku o wyjaśnienie treści SIWZ z odp. 994 kB
18. Informacja w sprawie kwot przeznaczonych na sfinasowanie zamównienia 394 kB
19. Informacja dotycząca otwarcia ofert zgodnie z art. 86 ust.5 216 kB
20. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej 67 kB
21. Informacja o unieważnieniu postępowania w zakresie zadania 1 338 kB
22. Informacja o wynikach aukcji elektronicznej 396 kB
Znak sprawy: 84/P/WRP/20 Data publikacji: 2020-08-07
Data otwarcia ofert: 2020-08-21

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKTOROWYM - Dostawy do kopalń JSW S.A. odzieży roboczej z terminem realizacji 18 miesięcy od daty zawarcia umowy
Pełna treść [ pdf 175 kB]
Opis Rozmiar Pobierz
Ogłoszenie o zamówieniu sektorowym - pełna treść 175 kB
SIWZ 143 kB
Specyfikacja techniczna - Zał. Nr 1 do SIWZ 40 kB
Załącznik Nr 1a do Specyfikacji technicznej 60 kB
Załącznik Nr 1b do Specyfikacji technicznej 262 kB
Załącznik Nr 2a do Specyfikacji technicznej 145 kB
Załącznik Nr 2b do Specyfikacji technicznej 261 kB
Załącznik Nr 3a do Specyfikacji technicznej 68 kB
Załącznik Nr 3b do Specyfikacji technicznej 74 kB
Załącznik Nr 4a do Specyfikacji technicznej 66 kB
Załącznik Nr 4b do Specyfikacji technicznej 155 kB
Załącznik Nr 4c do Specyfikacji technicznej 87 kB
Załącznik Nr 5 do Specyfikacji technicznej 175 kB
Formularz ofertowy - Załącznik Nr 2 do SIWZ 82 kB
espd-request - Załącznik Nr 1 do Formularza ofert. 96 kB
Pakiet - Załącznik Nr 2-5 do Formularza ofertowego 44 kB
Wykaz dostaw - Załącznik Nr 3 do SIWZ 39 kB
Wzór umowy - Załącznik Nr 4 do SIWZ 70 kB
OWU - Załącznik Nr 5 do SIWZ 128 kB
Ośw. o zachowaniu w poufności danych os. - Załącznik Nr 6 do SIWZ 22 kB
Wzór zobowiązania do korzystania z zasobów - Załącznik Nr 7 do SIWZ 35 kB
Wzór oświadczenia z punktu 11 1 2 i 11 1 3 - Załącznik Nr 8 do SIWZ 34 kB
Wzór oświadczenia o statusie wykonawcy - Załącznik Nr 9 do SIWZ 34 kB
Informacja w sprawie kwot przeznaczonych na sfinasowanie zamównienia 72 kB
Informacja dotycząca otwarcia ofert zgodnie z art. 86 ust.5 27 kB
Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej 67 kB
Informacja o wynikach aukcji elektronicznej 72 kB
Znak sprawy: 81/P/WRP/20 Data publikacji: 2020-07-30
Data otwarcia ofert: 2020-08-17

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKTOROWYM - Dostawy do kopalń JSW S.A. rękawic ochronnych z terminem realizacji 18 miesięcy od daty zawarcia umowy
Pełna treść [ pdf 146 kB]
Opis Rozmiar Pobierz
1. Ogłoszenie o zamówieniu sektorowym - pełna treść.pdf 146 kB
2. SIWZ.pdf 138 kB
3. Specyfikacja techniczna - Zał. Nr 1 do SIWZ.pdf 41 kB
4. Załącznik Nr 1 do Spec. technicznej.pdf 102 kB
5. Załącznik Nr 2 do Spec. technicznej.pdf 103 kB
6. Załącznik Nr 3 do Spec. technicznej.pdf 56 kB
7. Załącznik Nr 4 do Spec. technicznej.doc 39 kB
8. Formularz ofertowy - Załącznik Nr 2 do SIWZ.xls 80 kB
9. espd-request - Załącznik Nr 1 do Formularza ofert..xml 96 kB
10. Wykaz dostaw - Załącznik Nr 3 do SIWZ.doc 39 kB
11. Wzór umowy - Załącznik Nr 4 do SIWZ.pdf 70 kB
12. OWU - Załącznik Nr 5 do SIWZ.pdf 127 kB
13. Ośw. o zach. w poufn. danych os. - Zał. Nr 6 do SIWZ.doc 32 kB
14. Wzór zobow. do korzyst. z zasobów - Zał. Nr 7 do SIWZ.doc 35 kB
15. Wzór oświad. z punktu 11 1 2 i 11 1 3 - Zał. Nr 8 do SIWZ.doc 34 kB
16. Wzór oświad. o statusie wykonawcy - Zał. Nr 9 do SIWZ.doc 34 kB
17 Informacja w sprawie kwot przeznaczonych na sfinasowanie zamówienia.pdf 77 kB
18 Informacja dot. otwarcia ofert zgodnie z art. 86 ust. 5 PZP.pdf 27 kB
19 Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.doc 67 kB
20. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 599 kB
21. Wzór oświadczenia o statusie wykonawcy - Załącznik Nr 9 do SIWZ 34 kB
Znak sprawy: 85/P/WRP/20 Data publikacji: 2020-07-29
Data otwarcia ofert: 2020-08-12

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKTOROWYM - Dostawy do kopalń JSW S.A. środków ochrony dróg oddechowych, półmasek P2 z/z z terminem realizacji od daty zawarcia umowy do 31.12.2020 roku.
Pełna treść [ pdf 120 kB]
Opis Rozmiar Pobierz
1. Ogłoszenie o zamówieniu - pełna treść 120 kB
2. SIWZ 138 kB
3. Załącznik Nr 1 do SIWZ - Specyfikacja Techniczna 38 kB
4. Załącznik Nr 1 do Specyfikacji Technicznej 71 kB
5. Załącznik Nr 2 do SIWZ - Formularz ofertowy 23 kB
6. Załącznik Nr 1 do Formularza ofertowego - Espd-request 97 kB
7. Załącznik Nr 3 do SIWZ - Wykaz dostaw 39 kB
8. Załącznik Nr 4 do SIWZ - Wzór umowy 70 kB
9. Załącznik Nr 5 do SIWZ - OWU 127 kB
10. Załącznik Nr 6 do SIWZ - Ośw. o zachowaniu w poufności danych os. 20 kB
11. Załącznik Nr 7 do SIWZ - Wzór zobowiązania do korzystania z zasobów 35 kB
12. Załącznik Nr 8 do SIWZ - Wzór oświadczenia z punktu 11 1 2 i 11 1 3 34 kB
13. Załącznik Nr 9 do SIWZ - Wzór oświadczenia o statusie wykonawcy 34 kB
14. Informacja o wpłynięciu wniosku w spr. wyjaśnienia treści SIWZ wraz z odp. 366 kB
15. Informacja w sprawie kwot przeznaczonych na sfinasowanie zamównienia 71 kB
16. Informacja dotycząca otwarcia ofert zgodnie z art. 86 ust. 5 PZP 24 kB
17. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej 67 kB
18. Informacja o unieważnieniu postępowania 40 kB
Znak sprawy: 82/P/WRP/20 Data publikacji: 2020-07-22
Data otwarcia ofert: 2020-08-07

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKTOROWYM - Dostawy do kopalń JSW S.A. okładzin żelbetowych, betonitów prostopadłościennych oraz nakryw z terminem realizacji 12 miesięcy od daty zawarcia umowy.
Pełna treść [ pdf 149 kB]
Opis Rozmiar Pobierz
1. Ogłoszenie o zamówieniu - pełna treść 149 kB
2. SIWZ 141 kB
3. Specyfikacja techniczna Załącznik Nr 1 do SIWZ 105 kB
4. Załącznik Nr 1 do Specyfikacji technicznej 38 kB
5. Formularz ofertowy - Załącznik Nr 2 do SIWZ 23 kB
6. Espd-request Załącznik Nr 1 do Formularza ofertowego. 97 kB
7. Pakiet - Załącznik Nr 2 do Formularza ofertowego. 40 kB
8. Wykaz dostaw - Załącznik Nr 3 do SIWZ 40 kB
9. Wzór umowy - Załącznik Nr 4 do SIWZ 73 kB
10. OWU - Załącznik Nr 5 do SIWZ 129 kB
11. Ośw. o zachowaniu w poufności danych os. - Załącznik Nr 6 do SIWZ 32 kB
12. Wzór zobowiązania do korzystania z zasobów - Załącznik Nr 7 do SIWZ 35 kB
13. Wzór oświadczenia z punktu 11 1 2 i 11 1 3 - Załącznik Nr 8 do SIWZ 34 kB
14. Wzór oświadczenia o statusie wykonawcy - Załącznik Nr 9 do SIWZ 34 kB
15. Informacja w sprawie kwot przeznaczonych na sfinasowanie zamównienia 73 kB
16. Informacja dotycząca otwarcia ofert zgodnie z art. 86 ust. 5 PZP z dnia 07.08 33 kB
17. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej 67 kB
18. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 87 kB