Objete ustawą Prawo Zamówień Publicznych - USŁUGI

Objęte USTAWĄ PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
- usługi, roboty budowlane i dostawy (poza dostawami materiałowymi) - usługi.

Znak sprawy: 31/P/20 Data publikacji: 2020-06-30
Data otwarcia ofert: 2020-07-13 Otwarcie ofert przesunięto na: 2020-07-17

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKTOROWYM - Świadczenie usług serwisu technicznego, dostawę części, podzespołów oraz zespołów do maszyn i urządzeń produkcji REMAG S.A. i FAMUR S.A. dla Zakładów JSW S.A.
Pełna treść [ pdf 123 kB]
Opis Rozmiar Pobierz
1. SIWZ 142 kB
2. Zał nr 1 do SIWZ - Specyfikacja techniczna 37 kB
3. Zał. nr 1 do ST - Wzór protokołu usługi serwisowej 42 kB
4. Zał. nr 2 do SIWZ - Wzór Formularza ofertowego 45 kB
5. Zał. nr 1 do FO - Jednolity Europejski Dokument Zamówienia 97 kB
6. Zał. nr 2 do FO - Ośw o podwykonawcy 32 kB
7. Zał nr 3 do FO - Cennik A 63 kB
8. Zał. nr 4 do FO - Cennik B 12 kB
9. Zał. nr 5 do FO - Cennik C 22 kB
10. Zał. nr 3 do SIWZ - Wykaz usług 33 kB
11. Zał. nr 4 do SIWZ- Oświadczenie z pkt 11.1 i 11.2 33 kB
12. Zał. nr 5 do SIWZ- Oświadczenie udost zasobów 33 kB
13. Zał nr 6 do SIWZ - wzór Umowy 178 kB
14. Zał nr 1 do Umowy - Specyfikacja techniczna 37 kB
15. Zał. nr 2 do Umowy - Cennik A 63 kB
16. Zał. nr 3 do Umowy - Cennik B 12 kB
17. Zał nr 4 do Umowy - Cennik C 22 kB
18. Zał. nr 5 do umowy - Cenniki usług KWK 103 kB
19. Zał. nr 7 do SIWZ - Oświadczenie o zachowaniu poufności - zał. nr 7 do SIWZ 37 kB
20. Zał. nr 8 do SIWZ - Oświadczenie o statusie wykonawcy 26 kB
21. Informacja do Wykonawców z dn. 10.07.2020 57 kB
Znak sprawy: 22/P/20 Data publikacji: 2020-06-24
Data otwarcia ofert: 2020-07-06 Otwarcie ofert przesunięto na: 2020-07-20

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU na kompleksową obsługę i utrzymanie w czystości i sprawności technicznej lampowni oraz punktów wydawania sprzętu strzałowego i zapalarek, metanomierzy, mierników wielogazowych, baterii i pilotów do kombajnów, radiotelefonów, półmasek wielokrotnego użytku, lamp nahełmnych oraz aparatów ucieczkowych w JSW S.A. KWK Knurów-Szczygłowice Ruch Knurów
Pełna treść [ pdf 125 kB]
Opis Rozmiar Pobierz
1. SIWZ 344 kB
2. Zał. nr 1 do SIWZ-Specyfikacja Techniczna 233 kB
3. Zał. nr 2 do SIWZ - Wzór Formularza ofertowego 52 kB
4. Zał. nr 1 do FO- JEDZ 97 kB
5. Zał. nr 2 do FO - Ośw. o podwykonawcy 40 kB
6. Zał. nr 3 do FO- Kosztorys 42 kB
7. Zał. nr 3 do SIWZ - Wykaz usług 43 kB
8. Zał. nr 4 do SIWZ - Ośw. z pkt. 11.1.2. i 11.1.3 34 kB
9. Zał. nr 5 do SIWZ - Ośw. o udost. zasobów 35 kB
10. Zał nr 6 do SIWZ - Wzór umowy 405 kB
11. Zał. nr 1 do Umowy - Specyfikacja Techniczna 231 kB
12. Zał. nr 2 do umowy - Cennik usług KWK Knurów-Szczygłowice 454 kB
13. Zał. nr 7 do SIWZ - Ośw. o zachowaniu poufności danych 17 kB
14. Zał. nr 8 do SIWZ -Wzór oświadczenia o statusie wykonawcy 34 kB
15. Zał nr 9 do SIWZ - Wzór oświadczenia o dokonaniu wizji lokalnej 38 kB
16. Informacja do Wykonawców z dnia 03.07.2020 r. 575 kB
Znak sprawy: 2/EF/20 Data publikacji: 2020-06-10
Status: Otwarty

OGŁOSZENIE O DIALOGU TECHNICZNYM dot. świadczenia na rzecz JSW S.A. usługi faktoringu
Pełna treść [ pdf 237 kB]
Opis Rozmiar Pobierz
1. Ogłoszenie o dialogu technicznym 237 kB
2. Wniosek - załącznik 1 do ogłoszenia 654 kB
3. Wniosek - załącznik 1 do ogłoszenia (wersja edytowalna) 40 kB
Znak sprawy: 26/P/20 Data publikacji: 2020-06-03
Data otwarcia ofert: 2020-06-15

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKTOROWYM - Remont 18 wirówek sedymentacyjno-filtracyjnych w ZPMW JSW S.A. KWK Borynia-Zofiówka, KWK Budryk oraz KWK Knurów-Szczygłowice
Pełna treść [ pdf 128 kB]
Opis Rozmiar Pobierz
1. SIWZ 145 kB
2. Zał. nr 1 do SIWZ - Specyfikacja Techniczna 43 kB
3. Zał. nr 1 do ST - Wzór protokołu usługi serwisowej 42 kB
4. Zał. nr 2 do SIWZ - Formularz ofertowy 41 kB
5. Zał. nr 1 do FO - JEDZ w formie pliku xml 97 kB
6. Zał. nr 2 do FO - Ośw. o podwykonawcy 41 kB
7. Zał. nr 3 do FO - Cennik A 34 kB
8. Zał. nr 4 do FO - Cennik B 44 kB
9. Zał. nr 3 do SIWZ - Wykaz usług 41 kB
10. Zał. nr 4 do SIWZ - Wzór oświadczenia z punktu 11.1.2 i 11.1.3 34 kB
11. Zał. nr 5 do SIWZ - Wzór oświadczenia o udost. zasobów 35 kB
12. Zał. nr 6 do SIWZ - Wzór umowy 145 kB
13. Zał. nr 1 do umowy - Specyfikacja Techniczna 44 kB
14. Zał. nr 1 do ST - Wzór protokołu usługi serwisowej 42 kB
15. Zał. nr 2 do umowy - Cennik A 41 kB
16. Zał. nr 3 do umowy - Cennik B 46 kB
17. Zał. nr 4 do umowy - Wzór protokołu weryfikacji stanu wirówki 66 kB
18. Zał. nr 5a do umowy Cennik usług KWK Borynia-Zofiówka 26 kB
19. Zał. nr 5b do umowy Cennik usług KWK Budryk 32 kB
20. Zał. nr 5c do umowy Cennik usług KWK Knurów-Szczygłowice 88 kB
21. Zał. nr 7 do SIWZ - Wzór oświadczenia o zachowaniu w poufności 29 kB
22. Zał. nr 8 do SIWZ - Wzór oświadczenia o statusie wykonawcy 34 kB
23. Zał. nr 9 do SIWZ - Wzór oświadczenia o dokonaniu wizji lokalnej 38 kB
24. Informacja ws. kwoty na sfinansowanie zamówienia 69 kB
25. Informacja z otwarcia ofert z dnia 15.06.2020 r. 199 kB
Znak sprawy: 13/P/20 Data publikacji: 2020-06-03
Data otwarcia ofert: 2020-06-17 Otwarcie ofert przesunięto na: 2020-06-22

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKTOROWYM na obsługę i konserwację transportu z szybu Foch II oraz pomiędzy poziomami 450m, 650m, 850m, 1050m wraz z utrzymaniem wyrobisk dla JSW S.A. KWK Knurów - Szczygłowice Ruch Szczygłowice
Pełna treść [ pdf 126 kB]
Opis Rozmiar Pobierz
1. SIWZ 149 kB
2. Zał. nr 1 do SIWZ - Specyfikacja techniczna 71 kB
3. Zał. nr 2 do SIWZ - Wzór Formularza ofertowego 51 kB
4. Zał. nr 1 do FO - Formularz Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia w formacie pliku xml 97 kB
5. Zał. nr 2 do FO - Ośw. o podwykonawcy 39 kB
6. Zał.nr 3 do FO - Kosztorys 15 kB
7. Zał. nr 3 do SIWZ - Wykaz usług 43 kB
8. Zał. nr 4 do SIWZ - Ośw. z pkt. 11.1.2. i 11.1.3 34 kB
9 Zał. nr 5 do SIWZ - Ośw. o udost. zasobów 35 kB
10. Zał. nr 6 do SIWZ - Wzór umowy 135 kB
11. Zał. nr 1 do umowy - Specyfikacja techchniczna 71 kB
12. Zał. nr 2 do umowy - Kosztorys 15 kB
13. Zał. nr 3 do umowy Cennik usług Kn-Szcz 89 kB
14. Zał. nr 7 do SIWZ - Ośw. o zachowaniu poufności danych 19 kB
15. Zał. nr 8 do SIWZ - Wzór oświadczenia o statusie wykonawcy 26 kB
16. Sprostowanie do ogłoszenia o zamówieniu z dnia 05.06.2020 87 kB
17. Informacja do wykonawców z dnia 09.06.2020 r. 363 kB
18. Informacja do wykonawców z dnia 16.06.2020 r. 1367 kB
19. Modyfikacja Zał. nr 6 do SIWZ - Wzór umowy 137 kB
20. Informacja ws kwoty na sfinans. zam. 70 kB
21. Informacja z otwarcia ofert 26 kB
22. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej 67 kB
23. Informacja o wynikach aukcji z dnia 03.07.2020 r. 70 kB
Znak sprawy: 10/P/20 Data publikacji: 2020-06-03
Data otwarcia ofert: 2020-06-15 Otwarcie ofert przesunięto na: 2020-06-25

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKTOROWYM na kompleksową obsługę obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych pn. Centralne Składowisko Odpadów Górniczych w Knurowie
Pełna treść [ pdf 125 kB]
Opis Rozmiar Pobierz
1. SIWZ 148 kB
2. Załącznik nr 1 do SIWZ - Specyfikacja techniczna 94 kB
3. Załącznik nr 1 do Specyfikacji Technicznej -Technol. zwałow. 2240 kB
4. Załącznik nr 2 do Specyfikacji Technicznej- Wzór protokół odbioru 64 kB
5. Załącznik nr 3 do Specyfikacji Technicznej - Wzór umowy najmu zaplecza 127 kB
6. Załącznik nr 2 do SIWZ - Wzór Formularza ofertowego 44 kB
7. Załącznik nr 1 do FO - JEDZ w formie pliku xml 92 kB
8. Załącznik nr 2 do FO - oświadczenie o podwykonawcy 41 kB
9. Załącznik nr 3 do SIWZ - wykaz usług 44 kB
10. Załącznik nr 4 do SIWZ - oświadczenia z punktu 11.1.2. i 11.1.3 34 kB
11. Załącznik nr 5 do SIWZ- oświadczenie o udost. zasobów 34 kB
12. Wzór oświadczenia o dokonaniu wizji lokalnej 34 kB
13. Załącznik nr 6 do SIWZ- Wzór umowy 179 kB
14. Załącznik nr 1 do umowy -Technol. zwałow. 2240 kB
15. Załącznik nr 2 do umowy- Wzór protokół odbioru 64 kB
16. Załacznik nr 3 do umowy - Wzór umowy najmu zaplecza 127 kB
17. Załącznik nr 7 do SIWZ oświadczenia o zachowaniu poufności 20 kB
18. Zał. Nr 8 do SIWZ - Wzór oświadczenia o statusie wykonawcy 22 kB
19. Informacja do wykonawców z dnia 09.06.2020 r. 522 kB
20. Informacja do Wykonawców z dnia 18.06.2020 r. 4050 kB
21. SIWZ po modyfikacji z dnia 18.06.2020 r. 148 kB
22. Załącznik nr 6 do SIWZ- Wzór umowy po modyfikacji z dnia 18.06.2020 r. 190 kB
23. Informacja ws. kwoty na sfinans. zam. 70 kB
24. Informacja z otwarcia ofert 27 kB
25. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej 67 kB