Gotówkowy koszt wydobycia węgla i koszt konwersji koksu

Poniższa tabela prezentuje kształtowanie się gotówkowego kosztu wydobycia węgla („Mining cash cost”) i gotówkowego kosztu produkcji koksu („Cash conversion cost”) w 2012 oraz 2011 roku.

  2012 2011(1)
(dane przekształcone)
Dynamika
Mining cash cost (mln zł) 4 760,8 4 651,1 102,4%
Mining cash cost (zł/tonę)(2) 353,64 368,84 95,9%
 
Cash conversion cost (mln zł) 582,3 427,0 136,4%
Cash conversion cost (zł/tonę)(3) 151,77 138,46 109,6%

(1) Grupa w związku z przekształceniem danych w sprawozdaniu z całkowitych dochodów za 2011 rok, dokonała aktualizacji wyliczeń gotówkowego kosztu wydobycia węgla.
(2) Wartość gotówkowego kosztu wydobycia węgla na tonę, z uwagi na większą dokładność, wyliczona została w oparciu o wartości w tys. złotych oraz tys. ton.
(3) Cash conversion cost z uwzględnieniem KK Zabrze za II półrocze 2011 oraz bez uwzględnienia WZK Victoria.

pobierz tabelę

Metodologia obliczania i prezentacji gotówkowego kosztu wydobycia odzwierciedla koszty z punktu widzenia ich gotówkowości, bez względu na okres ich poniesienia. Grupa wylicza gotówkowy koszt wydobycia węgla odejmując od wszystkich kosztów poniesionych w okresie, koszty niezwiązane bezpośrednio z produkcją węgla oraz koszty niemające trwale wpływu na przepływy finansowe Grupy.
Mining cash cost w 2012 roku ukształtował się na poziomie 4 760,8 mln zł, tj. o 109,7 mln zł (2,4%) wyższym niż w 2011 roku. Na wzrost wartości gotówkowego kosztu wydobycia wpłynęły głównie następujące czynniki:

  • wzrost kosztów osobowych,
  • wzrost kosztów usług obcych, w tym głównie:
    • usług wiertniczo-górniczych, m.in. z tytułu zwiększonego o 1 840 m zakresu drążonych wyrobisk z usług wiertniczo górniczych oraz większej ilości wykonywanych przebudów,
    • pozostałych usług, w tym m.in. usług zwałowania węgla, usług związanych z zapobieganiem i likwidacją zagrożeń, usług informatycznych, kosztów badań, atestów i pomiarów,
    • usług remontowych,
  • wzrost kosztów zużycia materiałów i energii, głównie z tytułu zwiększonego o 5 883 m zakresu robót korytarzowych, większej o 1 634 m ilości przebudów oraz wzrostu stawek jednostkowych energii elektrycznej, cieplnej oraz chłodu.

W ujęciu jednostkowym gotówkowy koszt wydobycia w 2012 roku ukształtował się na poziomie 353,64 zł/tonę, tj. o 4,1% niższym niż w 2011 roku, co wynika zarówno z nominalnego wzrostu nakładów na produkcję węgla o 2,4%, przy realizacji wyższej o 7,1% produkcji węgla w 2012 roku.

Cash conversion cost jest miernikiem liczonym jako suma kosztów rodzajowych pomniejszona o koszt wsadu węglowego (w tym również koszt transportu wsadu) oraz koszty sprzedaży pomniejszone o amortyzację przypadającą na koszty sprzedaży. Jednostkowy Cash conversion cost jest wynikiem podziału tego miernika przez wolumen produkcji koksu przeznaczonego do sprzedaży. Na wzrost Cash conversion cost miały wpływ przede wszystkim zdarzenia związane z przyłączeniem do Grupy KK Zabrze i WZK Victoria. Wzrost jednostkowego Cash conversion cost za 2012 rok w stosunku do 2011 roku o 9,6% wynika z uwzględniania w wyliczeniach za 2012 rok kosztów KK Zabrze i WZK Victoria, przy czym w 2011 roku w wartości cash conversion cost ujęto wyniki KK Zabrze tylko za okres od 1 lipca 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku.