Objęte ustawą P.Z.P - Dostawy materiałów dla ZWP

Objęte USTAWĄ PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH - dostawa materiałów.
Znak sprawy: 18/PM/21 Data publikacji: 2020-11-23
Data otwarcia ofert: 2020-12-10 Otwarcie ofert przesunięto na: 2020-12-21

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKTOROWYM - Dostawy do kopalń JSW S.A. obudów chodnikowych z terminem realizacji 12 miesięcy od daty zawarcia umowy.
Pełna treść [ pdf 311 kB]
Opis Rozmiar Pobierz
1. Ogłoszenie o zamówieniu - pełna treść 311 kB
2. SIWZ 428 kB
3. Specyfikacja techniczna - Załącznik Nr 1 do SIWZ 294 kB
4. Załącznik Nr 1 do Specyfikacji technicznej 8031 kB
5. Załącznik Nr 2 do Specyfikacji technicznej 39 kB
6. Załącznik Nr 3 do Specyfikacji technicznej 3359 kB
7. Załącznik Nr 4 do Specyfikacji technicznej 38 kB
8. Załącznik Nr 5 do Specyfikacji technicznej 3759 kB
9. Załącznik Nr 6 do Specyfikacji technicznej 38 kB
10. Załącznik Nr 7 do Specyfikacji technicznej 38 kB
11. Formularz ofertowy - Załącznik Nr 2 do SIWZ 128 kB
12. Espd-request - Załącznik Nr 1 do Formularza ofertowego 96 kB
13. Wykaz dostaw - Załącznik Nr 3 do SIWZ 39 kB
14. Wzór umowy - Załącznik Nr 4 do SIWZ 435 kB
15. OWU - Załącznik Nr 5 do SIWZ 394 kB
16. Ośw. o zachowaniu w poufności danych os. - Załącznik Nr 6 do SIWZ 32 kB
17. Wzór zobowiązania do korzystania z zasobów - Załącznik Nr 7 do SIWZ 35 kB
18. Wzór oświadczenia z punktu 11 1 2 i 11 1 3 - Załącznik Nr 8 do SIWZ 33 kB
19. Wzór oświadczenia o statusie wykonawcy - Załącznik Nr 9 do SIWZ 34 kB
20. Informacja w spr. zmiany terminu składania i otwarcia ofert, zmiany treści SIWZ i treści ogł. o zamówieniu 1965 kB
21. Informacja w spr. wniosku o wyjaśnienie treści SIWZ wraz z odp. 567 kB
22. Informacja w sprawie kwot przeznaczonych na sfinansowanie zamówienia 404 kB
23. Informacja dotycząca otwarcia ofert zgodnie z art. 86 ust. 5 PZP 224 kB
24. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej 67 kB
25. Informacja o wynikach aukcji elektronicznej 405 kB