Objete ustawą Prawo Zamówień Publicznych - USŁUGI

Objęte USTAWĄ PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
- usługi, roboty budowlane i dostawy (poza dostawami materiałowymi) - usługi.

Znak sprawy: 50/P/20 Data publikacji: 2020-11-13
Data otwarcia ofert: 2020-12-16

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKTOROWYM - Wykonywanie usług w zakresie gospodarowania odpadami wytwarzanymi przez JSW S.A. KWK "Borynia - Zofiówka"
Pełna treść [ pdf 115 kB]
Opis Rozmiar Pobierz
1. SIWZ 145 kB
2. Zał. nr 1 do SIWZ - Specyfikacja techniczna 49 kB
3. Zał. nr 1 do ST - Wzór miesięcznego protokołu odbioru usług 83 kB
4. Zał. nr 2 do SIWZ - Formularz ofertowy 46 kB
5. Zał. nr 1 do FO - Jednolity Europejski Dokument Zamówienia 97 kB
6. Zał. nr 2 do FO - Oświadczenie o podwykonawcy 41 kB
7. Zał. nr 3 do FO - Kosztorys 45 kB
8. Zał. nr 3 do SIWZ - Wykaz usług 43 kB
9. Zał. nr 4 do SIWZ - Oświadczenia z pkt 11.1.2. i 11.1.3 39 kB
10. Zał. nr 5 do SIWZ - Oświadczenia o udostępnianiu zasobów 38 kB
11. Zał. nr 6 do SIWZ - Wzór umowy 120 kB
12. Zał. nr 1 do umowy - Specyfikacja techniczna 49 kB
13. Zał. nr 2 do umowy - Kosztorys 36 kB
14. Zał. nr 7 do SIWZ - Oświadczenie o zachowaniu w poufności 17 kB
15. Zał. nr 8 do SIWZ - Wzór oświadczenia o statusie wykonawcy 22 kB
16. Informacja dla wykonawców z dnia 07.12.2020 545 kB
17. Informacja dla wykonawców z dnia 10.12.2020 1560 kB
18. SIWZ po modyf. z dnia 10.12.2020 145 kB
19. Informacja ws kwoty na sfinansowanie zamówienia 66 kB
20. Informacja z otwarcia ofert 25 kB
21. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej 67 kB