Objęte ustawą P.Z.P - Dostawy materiałów dla ZWP

Objęte USTAWĄ PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH - dostawa materiałów.
Znak sprawy: 05/PM/21 Data publikacji: 2020-11-02
Data otwarcia ofert: 2020-11-18 Otwarcie ofert przesunięto na: 2020-11-26

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKTOROWYM - Dostawy do kopalń JSW S.A. elastycznych lutni wentylacyjnych oraz elementów do budowy lutniociągów z terminem realizacji 12 miesięcy od daty zawarcia umowy.
Pełna treść [ pdf 266 kB]
Opis Rozmiar Pobierz
01. Ogłoszenie o zamówieniu sektorowym - pełna treść 266 kB
02. SIWZ 426 kB
03. Specyfikacja techniczna - Załącznik Nr 1 do SIWZ 515 kB
04. Załącznik Nr 1 do Specyfikacji technicznej 19 kB
05. Załącznik Nr 2 do Specyfikacji technicznej 19 kB
06. Formularz ofertowy - Załącznik Nr 2 do SIWZ 32 kB
07. Espd-request - Załącznik Nr 1 do Formularza ofertowego 97 kB
08. Pakiety - Załącznik Nr 2-11 do Formularza ofertowego 54 kB
09. Wykaz dostaw - Załącznik Nr 3 do SIWZ 40 kB
10. Wzór umowy - Załącznik Nr 4 do SIWZ 418 kB
11. OWU - Załącznik Nr 5 do SIWZ 394 kB
12. Ośw. o zachowaniu w poufności danych os. - Załącznik Nr 6 do SIWZ 32 kB
13. Wzór zobowiązania do korzystania z zasobów - Załącznik Nr 7 do SIWZ 35 kB
14. Wzór oświadczenia - Załącznik Nr 8 do SIWZ 34 kB
15. Wzór oświadczenia o statusie wykonawcy - Załącznik Nr 9 do SIWZ 34 kB
16. Informacja ws wniosku o wyjaśnienie treści SIWZ wraz z odpowiedzią zamawiającego. 322 kB
17. Informacja dotycząca zmiany terminu składania i otwarcia ofert 509 kB
18. Informacja w sprawie kwot przeznaczonych na sfinansowanie zamówienia 579 kB
19. Informacja dotycząca otwarcia ofert zgodnie z art. 86 ust.5 PZP 209 kB
20. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej 67 kB
21. Informacja o wynikach aukcji elektronicznej z dnia 10.12.2020 r 399 kB
22. Informacja o wynikach aukcji elektronicznej z dnia 11.12.2020 r 393 kB