Objete ustawą Prawo Zamówień Publicznych - DOSTAWY

Objęte USTAWĄ PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
- usługi, roboty budowlane i dostawy (poza dostawami materiałowymi) - dostawy.

Znak sprawy: 39/P/20 Data publikacji: 2020-09-25
Data otwarcia ofert: 2020-10-28 Otwarcie ofert przesunięto na: 2020-11-02

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKTOROWYM - Dostawa do JSW S.A. KWK Pniówek trzech klatek czteropiętrowych
Pełna treść [ pdf 119 kB]
Opis Rozmiar Pobierz
1. SIWZ 135 kB
2. Zał. nr 1 do SIWZ - Specyfikacja Techniczna 42 kB
3. Zał. nr 2 do SIWZ - Wzór Formularza ofertowego 49 kB
4. Zał. nr 1 do FO - Jednolity Europejski Dokument Urzędowy 96 kB
5. Zał. nr 2 do FO - Oświadczenie o podwykonawcy 31 kB
6. Zał. 3 do FO - Kosztorys 41 kB
7. Zał. nr 3 do SIWZ - Wykaz dostaw 31 kB
8. Zał. nr 4 do SIWZ- Oświadczenie z pkt 11.1.2 34 kB
9. Zał. nr 5 do SIWZ- Oświadczenie udost. zasobów 35 kB
10. Zał. nr 6 do SIWZ - Wzór umowy 135 kB
11. Zał. nr 1 do umowy - Specyfikacja Techniczna 42 kB
12. Zał. nr 2 do umowy cennik usług KWK 39 kB
13. Zał. nr 7 do SIWZ- ośw. o zachowaniu poufności 19 kB
14. Zał. nr 8 do SIWZ - Wzór oświadczenia o statusie wykonawcy 24 kB
15. Informacja do Wykonawców z dnia 14.10.2020r.pdf 255 kB
16. SIWZ po mod. 14.10.2020r.pdf 135 kB
17. Zał. nr 1 do SIWZ - Spec. tech. po mod.14.10.2020r.pdf 43 kB
18. Informacja ws kwoty na sfinans. zam. 69 kB
19. Informacja z otwarcia ofert 02.11.2020 r. 36 kB
20. Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej 67 kB
21. Informacja o wynikach aukcji elektronicznej z dnia 12.11.2020 r. 67 kB
22. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 60 kB