Objete ustawą Prawo Zamówień Publicznych - ROBOTY BUDOWLANE

Objęte USTAWĄ PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
- usługi, roboty budowlane i dostawy (poza dostawami materiałowymi) - roboty budowlane.

Znak sprawy: 64/P/20 Data publikacji: 2020-12-28
Data otwarcia ofert: 2021-03-24 Otwarcie ofert przesunięto na: 2021-06-07

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKTOROWYM - Budowa górniczych wyciągów szybowych szybu 1 Bzie w JSW S.A. KWK "Jastrzębie-Bzie" wraz z przynależnymi: budynkiem maszyn wyciągowych, wieżą szybową i budynkiem nadszybia oraz podszybiem 1110 oraz z przynależną infrastrukturą techniczną.
Pełna treść [ pdf 57 kB]
Opis Rozmiar Pobierz
1. SIWZ 164 kB
2. Zał. nr 1 do SIWZ - Specyfikacja techniczna 369 kB
3. Zał. nr 1 do ST - Program Funkcjonalno-Użytkowy budowy GWSz szybu 1 Bzie 21 MB
4. Zał. nr 2 do SIWZ - Wzór Formularza ofertowego 51 kB
5. Zał. nr 1 do FO - Formularz JEDZ 97 kB
6. Zał. nr 2 do FO - Oświadczenie o podwykonawcy 41 kB
7. Zał. nr 3 do FO - Kosztorys 21 kB
8. Zał. nr 3 do SIWZ - Wykaz robót 43 kB
9. Zał. nr 4 do SIWZ - Oświadczenie z pkt. 11.1.2. i 11.1.3. 34 kB
10. Zał. nr 5 do SIWZ - Oświadczenie o udostępnieniu zasobów 35 kB
11. Zał. nr 6 do SIWZ - Wzór umowy 220 kB
12. Zał. nr 1 do umowy - Specyfikacja techniczna 365 kB
13. Zał. nr 2 do umowy - Kosztorys 47 kB
14. Zał nr 3 do umowy - Harmonogram rzeczowo-finansowy 32 kB
15. Zał. nr 4 do umowy - Cennik usług KWK 2811 kB
16. Zał. nr 7 do SIWZ - Oświadczenie o zachowaniu poufności danych 19 kB
17. Zał. nr 8 do SIWZ - Wzór oświadczenia o statusie wykonawcy 35 kB
18. Zał. nr 9 do SIWZ - Wzór oświadczenia o dokonaniu wizji lokalnej 47 kB
19. Zał. nr 10 do SIWZ - Informacja o dialogu technicznym nr 1WRI 20 62 kB
20. Informacja do wykonawców z dnia 23.02.2021 r. 926 kB
Znak sprawy: 1/WRI/20 Data publikacji: 2020-03-16
Status: Zamknięty

OGŁOSZENIE O DIALOGU TECHNICZNYM: dotyczącym opisu przedmiotu zamówienia w postępowaniu na dobór, wykonanie oraz instalację maszyn wyciągowych wraz z elementami sterowania zasilania i sygnalizacją szybową (częścią mechaniczną i elektryczną) w szybie 1 Bzie w obszarze górniczym "Bzie - Dębina 2 - Zachód" w JSW S.A. KWK "Jastrzębie - Bzie"
Pełna treść [ pdf 201 kB]
Opis Rozmiar Pobierz
Ogłoszenie o dialogu technicznym 201 kB
Załącznik nr 1 Specyfikacja techniczna 197 kB
Załącznik nr 2 Wniosek o dopuszczenie do udziału 41 kB
Odpowiedź Zamawiającego z dnia 09.04.2020 r. 1364 kB
Informacja o zakończeniu dialogu technicznego 272 kB