Dane za 2017 rok

1Q 2017

Sytuacja finansowa i majątkowa Grupy Kapitałowej JSW

SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ Jedn. Stan na
31.03.2017
Stan na
31.03.2016
Stan na
31.03.2015
Stan na
31.03.2014
Stan na
31.03.2013
Suma bilansowa mln zł 11 967,6 11 716,8 15 025,2 13 525,9 14 157,2
Aktywa trwałe mln zł 8 838,1 10 289,9 13 088,6 10 415,0 9 933,0
Aktywa obrotowe mln zł 3 129,5 1 426,9 1 936,6 3 110,9 4 224,1
Kapitał własny mln zł 4 950,3 3 877,9 7 008,6 8 261,4 8 719,2
Zobowiązania mln zł 7 017,3 7 838,9 8 016,6 5 264,5 5 437,9
SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW Jedn. I kwartał 2017 I kwartał 2016 I kwartał 2015 I kwartał 2014 I kwartał 2013
Przychody ze sprzedaży mln zł 2 376,0 1 402,2 1 810,1 1 663,7 2 179,1
Zysk brutto ze sprzedaży mln zł 1 131,9 70,1 21,1 118,7 479,2
Zysk (strata) operacyjny/a mln zł 1 046,6 (114,8) (205,4) (90,2) 204,2
EBITDA mln zł 1 239,7 112,0 109,2 210,3 490,8
Marża EBITDA % 52,2 8,0 6,0 12,6 22,5
Zysk (strata) przed opodatkowaniem mln zł 1 062,9 (131,6) (240,8) (114,9) 184,6
Zysk (strata) netto mln zł 863,0 (59,5) (196,7) (88,5) 145,4
Całkowite dochody razem mln zł 880,7 (56,3) (227,0) (88,5) 145,4
SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH Jedn. I kwartał 2017 I kwartał 2016 I kwartał 2015 I kwartał 2014 I kwartał 2013
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej mln zł 792,0 126,7 163,7 37,3 451,6
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej mln zł (530,4) (279,8) (355,9) (466,3) (537,5)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej mln zł (71,6) (15,9) 40,3 (70,3) (15,2)
Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów mln zł 190,0 (169,0) (151,9) (498,9) (101,1)
WSKAŹNIKI FINANSOWE   Stan na
31.03.2017
Stan na
31.03.2016
Stan na
31.03.2015
Stan na
31.03.2014
Stan na
31.03.2013
Płynność bieżąca   1,66 0,37 0,52 1,56 1,99
Płynność szybka   1,40 0,23 0,39 1,27 1,69
Wskaźnik ogólnego zadłużenia   0,59 0,67 0,53 0,39 0,38
Wskaźnik zadłużenia kapitałów własnych   1,42 2,02 1,14 0,64 0,62
Wskaźnik pokrycia aktywów trwałych kapitałami stałymi   0,81 0,49 0,79 1,03 1,13
WSKAŹNIKI FINANSOWE Jedn. I kwartał 2017 I kwartał 2016 I kwartał 2015 I kwartał 2014 I kwartał 2013
Rentowność netto sprzedaży % 36,3 (4,2) (10,9) (5,3) 6,7
Rentowność majątku ogółem (ROA) % 7,2 (0,5) (1,3) (0,7) 1,0
Rentowność kapitałów własnych (ROE) % 17,4 (1,5) (2,8) (1,1) 1,7

Źródło:  Pozostałe informacje do skonsolidowanego raportu kwartalnego Grupy Kapitałowej JSW S.A. za okres 3 m-cy zakończony 31 marca 2017 roku