Zastrzeżenie prawne

W dniu 2 lipca 2013 roku Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła Prospekt Emisyjny („Prospekt”) Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. („Spółka”), sporządzony w  związku z zamiarem ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”) 17.104.591 akcji zwykłych na okaziciela serii A, C i D o wartości nominalnej 5 zł każda („Akcje Pracownicze”).

Niniejsza elektroniczna wersja Prospektu opublikowana została na podstawie art. 45 ust. 1 w związku z art. 47 ust. 1 pkt 1 oraz pkt. 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu oraz o spółkach publicznych. Prospekt stanowi jedyny prawnie wiążący dokument zawierający informacje o Spółce oraz o Akcjach Pracowniczych. 

Zamieszczone na tej stronie informacje nie są przeznaczone do publikacji lub dystrybucji poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. Informacje zamieszczone na niniejszej stronie przeznaczone są wyłącznie dla osób mających miejsce zamieszkania i przebywających na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

Prospekt nie stanowi oferty sprzedaży ani nabycia Akcji Pracowniczych przez, ani nie dąży do pozyskania ofert sprzedaży ani nabycia Akcji Pracowniczych od osób znajdujących się w jakichkolwiek jurysdykcjach. Ani Prospekt ani Akcje Pracownicze, nie zostały zarejestrowane ani zatwierdzone, ani nie są przedmiotem zawiadomienia złożonego jakiemukolwiek organowi regulacyjnemu w jakiejkolwiek jurysdykcji poza terytorium Polski.

Akcje Pracownicze nie zostały ani nie zostaną zarejestrowane zgodnie z amerykańską ustawą o papierach wartościowych, ani przez żaden organ regulujący obrót papierami wartościowymi jakiegokolwiek stanu lub podlegający jurysdykcji Stanów Zjednoczonych Ameryki oraz nie mogą być oferowane ani sprzedawane na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki.

UWAGA!

Przed uzyskaniem dostępu do Prospektu lub uczynieniem jakiegokolwiek użytku z Prospektu, prosimy o dokładne zapoznanie się z treścią poniższego zastrzeżenia dotyczącego Prospektu dostępnego na stronie internetowej. Uzyskanie dostępu do treści Prospektu jest równoznaczne z zobowiązaniem się do przestrzegania poniższych warunków, wraz ze wszelkimi zmianami, jakie mogą zostać do nich wprowadzone.

Prospekt udostępniany jest wyłącznie w formie elektronicznej na stronie internetowej Spółki www.jsw.pl oraz na stronie internetowej Domu Maklerskiego PKO Banku Polskiego  www.dm.pkobp.pl. Przypominamy, że dokumenty, do których dostęp uzyskano przez Internet, mogą ulec zmianie lub modyfikacji podczas procesu przesyłania, za które to zmiany lub modyfikacje ani Spółka, ani członkowie jej organów, pracownicy oraz doradcy, ani podmioty z nimi powiązane, nie ponoszą odpowiedzialności.

Przypominamy, że uzyskują Państwo dostęp do Prospektu pod warunkiem, że są Państwo do jego uzyskania uprawnieni zgodnie z przepisami prawa lokalnej jurysdykcji właściwej dla Państwa. Uzyskanie dostępu do Prospektu nie upoważnia Państwa do przekazania Prospektu innym osobom.

OŚWIADCZAM, ŻE ZAPOZNAŁEM (AM) SIĘ Z POWYŻSZYMI ZASTRZEŻENIAMI ORAZ OŚWIADCZAM, ŻE JESTEM OSOBĄ, KTÓREJ ZGODNIE Z PRAWEM WOLNO UDOSTĘPNIĆ PROSPEKT STOSOWNIE DO OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW PRAWA.

Tak Nie