Jastrzębska Spółka Węglowa S.A.http://www.jsw.plRaporty bieżącepl_PLJastrzębska Spółka Węglowa S.A.Thu, 02 Apr 2020 23:29:08 +0200Thu, 02 Apr 2020 23:29:08 +0200TYPO3 EXT:newsnews-2651Thu, 02 Apr 2020 21:36:00 +0200Raport bieżący nr 13/2020/relacje-inwestorskie/raporty-gieldowe/raporty-biezace/raport-biezacy/raport-biezacy-nr-132020/Ogłoszenie wystąpienia siły wyższej w JSWTreść raportu:

Zarząd Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. („Spółka”, „JSW”) informuje, iż w dniu 2 kwietnia 2020 roku podjął uchwałę o wystąpieniu siły wyższej w Jastrzębskiej Spółce Węglowej i poinformowaniu kontrahentów Spółki o jej wystąpieniu oraz konsekwencjach dla części zobowiązań wynikających z zawartych umów handlowych. Powyższa decyzja została podjęta w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 oraz związanymi z tym ograniczeniami, działaniami rządów państw i przedsiębiorstw na świecie – co może mieć bezpośredni wpływ na sytuację finansową Spółki i Grupy JSW.

Na dzień sporządzenia niniejszego raportu nie jest możliwy do określenia wpływ powyższej decyzji na działalność, sytuację finansową i operacyjną oraz perspektywy Spółki i Grupy JSW.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietna 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywę Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE

]]>
news-2648Tue, 31 Mar 2020 21:10:00 +0200Raport bieżący nr 12/2020/relacje-inwestorskie/raporty-gieldowe/raporty-biezace/raport-biezacy/raport-biezacy-nr-122020/Wpływ skutków epidemii koronawirusa COVID-19 na działalność Grupy Kapitałowej JSWTreść raportu:

Zarząd Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. („Spółka”, „JSW”) w nawiązaniu do informacji zawartej w opublikowanym w dniu 19 marca 2020 roku raporcie rocznym za 2019 rok, dotyczącej wpływu rozprzestrzeniania się koronawirusa COVID-19 na działalność Grupy Kapitałowej JSW („Grupa JSW”), informuje że JSW podjęła szereg działań prewencyjnych oraz wzmacniających bezpieczeństwo pracowników w celu zapobiegania rozprzestrzeniania się koronawirusa oraz wdraża plan awaryjny obejmujący działania dla zapewnienia ciągłości operacyjnej.

Do głównych działań zaliczyć można między innymi zmianę organizacji czasu pracy we wszystkich kopalniach należących do JSW i wprowadzenie od dnia 23 marca 2020 roku trzyzmianowego systemu pracy w miejsce czterozmianowego, w celu maksymalnego ograniczenia kontaktów pracowników pracujących na różnych zmianach.

Zmiana organizacji pracy jak również duży poziom absencji sięgający powyżej 30% miały wpływ na poziom produkcji węgla, który w ujęciu tydzień do tygodnia spadł o około 40%. W ocenie Zarządu Spółki, spadek produkcji nie ma jednak wpływu na gotowość JSW do bieżącej realizacji zawartych kontraktów handlowych, w tym również dostaw węgla do koksowni należących do Grupy JSW ponieważ zapasy węgla pozwalają na bieżącą realizację tych kontraktów. Podobnie poziom produkcji i zapasy koksu są wystarczające do wykonania kontraktów w segmencie koksowym.

W ostatnim okresie do Spółki napływają informacje dotyczące ograniczeń realizacji zobowiązań kontraktowych przez odbiorców, w tym w wyniku ogłoszenia przez nich siły wyższej.

Dużym czynnikiem ryzyka, który może zakłócić lub też uniemożliwić działalność Grupy JSW może być ograniczenie transportu kolejowego lub morskiego.

Powyższa ocena została dokonana zgodnie z najlepszą wiedzą JSW na dzień sporządzenia niniejszego raportu bieżącego. Rzeczywista skala przyszłych skutków epidemii koronawirusa COVID-19 i ich wpływu na działalność oraz na sytuację finansową, operacyjną i perspektywy Spółki i Grupy JSW jest obecnie nieznana i niemożliwa do oszacowania oraz uzależniona od czynników, które pozostają poza kontrolą JSW i podlegają dynamicznym zmianom.

Zarząd JSW zapewnia, że na bieżąco monitoruje rozwój sytuacji związanej z utrzymującymi się skutkami rozprzestrzeniania się koronawirusa i ich wpływ na działalność Spółki i Grupy JSW oraz podejmuje wszelkie możliwe działania, których celem jest minimalizacja wpływu negatywnych skutków pandemii i zapewnienie ciągłości działania Grupy JSW.

O wszelkich istotnych okolicznościach zmieniających aktualną sytuację gospodarczą Spółki lub mogących mieć wpływ na obecne lub przyszłe wyniki finansowe Spółka będzie informować w kolejnych raportach bieżących.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietna 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywę Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

]]>
news-2630Thu, 19 Mar 2020 12:30:00 +0100Raport bieżący nr 11/2020/relacje-inwestorskie/raporty-gieldowe/raporty-biezace/raport-biezacy/raport-biezacy-nr-112020/Decyzja Zarządu w sprawie niewypłacania dywidendy z zysku za 2019 rok Treść raportu:

Zarząd Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. („Spółka”, „JSW”) informuje, iż  w dniu 19 marca 2020 roku podjął uchwałę w sprawie propozycji podziału zysku Spółki za 2019 rok. Zgodnie z podjętą uchwałą, Zarząd nie będzie rekomendował Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu wypłaty dywidendy za 2019 rok.

Zgodnie z funkcjonującą w Spółce polityką dywidendową intencją Zarządu JSW jest rekomendowanie Walnemu Zgromadzeniu wypłat dywidend na poziomie co najmniej 30% skonsolidowanego zysku netto za dany rok obrotowy, jednakże polityka ta uzależniona jest od aktualnych wyników działalności, przepływów pieniężnych, sytuacji finansowej oraz potrzeb kapitałowych, ogólnych uwarunkowań gospodarczych, jak również związanych z wypłatą dywidendy ograniczeń prawnych, podatkowych, regulacyjnych i umownych, a także innych czynników, które Zarząd uzna za istotne i które będą miały wpływ na dostosowanie jej do tych czynników.

Mając powyższe na uwadze, decyzja Spółki o nierekomendowaniu wypłaty dywidendy za 2019 rok uzasadniona jest:

- ogólnymi uwarunkowaniami gospodarczymi;

- ograniczeniami umownymi zapisanymi w umowach dotyczących finansowania Spółki, o których JSW informowała w raportach bieżących nr 29/2019 i 30/2019, zgodnie z którymi w przypadku dokonania wypłat z JSW Stabilizacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego („FIZ”) w okresie 12 miesięcy poprzedzających taką rekomendację dywidendy Spółka zobowiązana jest do nierekomendowania wypłaty dywidendy z jej zysku; oraz

- potrzebami kapitałowymi JSW.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietna 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywę Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE

]]>
news-2593Fri, 28 Feb 2020 18:30:00 +0100Raport bieżący nr 10/2020/relacje-inwestorskie/raporty-gieldowe/raporty-biezace/raport-biezacy/raport-biezacy-nr-102020/Informacja o wynikach analizy przesłanek do weryfikacji wartości odzyskiwalnej aktywów i wynikach przeprowadzonych testówTreść raportu:

Zarząd Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. („JSW”) informuje, iż zakończone zostały analizy głównych przesłanek świadczących o możliwości utraty wartości bilansowej aktywów w segmencie Koks, zgodnie z postanowieniami MSR 36 Utrata wartości aktywów.

W związku ze zmianą niektórych parametrów techniczno-ekonomicznych, stanowiących przesłanki do ujęcia w latach wcześniejszych odpisów aktualizujących wartość majątku trwałego spółki JSW KOKS S.A. w odniesieniu do ośrodka wypracowującego środki pieniężne („CGU”) Koksownia Radlin, zidentyfikowano prawdopodobieństwo aktualizacji wysokości ujętych odpisów.

Szacunki liczbowe zostały skalkulowane zgodnie z postanowieniami MSR 36. Wyniki przeprowadzonego w segmencie Koks testu wskazują na ustanie przesłanek, dla których strata z tytułu utraty wartości była ujęta w poprzednich okresach. Zarząd JSW KOKS S.A. podjął w dniu 28 lutego 2020 roku decyzję o rozwiązaniu w całości odpisu utworzonego w 2015 roku dla CGU Koksownia Radlin w wysokości 189,8 mln zł.

W zakresie parametrów technicznych zmianie uległa planowana struktura produkcji Koksowni Radlin, będąca m.in. efektem podjętych działań modernizacyjnych, pozwalająca na ustabilizowanie parametrów i mocy produkcyjnych.

Do czynników ekonomicznych pozwalających na prognozowanie stabilnego i efektywnego funkcjonowania tego CGU zaliczyć można:

  • prognozy rynkowe dotyczące relacji cen koksu wielkopiecowego (głównego produktu Koksowni Radlin) do węgla koksowego hard, mieszczące się w optymalnych przedziałach,
  • obecna i przewidywana produkcja koksu przez CGU na potrzeby zawartego długoterminowego kontraktu handlowego.

Decyzja o rozwiązaniu odpisu została podjęta z uwagi na możliwości generowania przez Koksownię Radlin w długim okresie czasu zdyskontowanych przepływów pieniężnych znacznie przewyższających wartość odzyskiwalną majątku.

Rozwiązanie odpisu powiększy wynik operacyjny JSW KOKS S.A. oraz Grupy Kapitałowej JSW, jednakże nie wpłynie na sytuację płynnościową.

Rozwiązanie odpisu aktualizującego wartość majątku CGU zostanie uwzględnione w jednostkowym sprawozdaniu finansowym JSW KOKS S.A. oraz w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy Kapitałowej JSW za 2019 rok.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietna 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywę Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE

]]>
news-2592Fri, 28 Feb 2020 14:32:00 +0100Raport bieżący nr 9/2020/relacje-inwestorskie/raporty-gieldowe/raporty-biezace/raport-biezacy/raport-biezacy-nr-92020-1/Powołanie Członka Zarządu JSW S.A. - uzupełnienie Treść raportu:

W uzupełnieniu raportu bieżącego nr 7/2020 Zarząd Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. („Spółka”) poniżej przekazuje informacje o wykształceniu, kwalifikacjach i zajmowanych wcześniej stanowiskach wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej Pana Tomasza Dudy  powołanego w skład Zarządu Spółki X kadencji.

Pan Tomasz Duda jest absolwentem Politechniki Śląskiej w Gliwicach, specjalność Technika Eksploatacji Złóż. W 2012 roku ukończył również studia podyplomowe w zakresie klimatyzacji kopalń na krakowskiej Akademii Górniczo-Hutniczej. Ukończył także Szkołę Menadżerów Górniczych organizowaną przez Polską Fundację Promocji Kadr.

Od początku kariery zawodowej jest związany z branża górniczą. Pracę rozpoczął w 1992 roku w KWK „Anna” należącej do Rybnickiej Spółki Węglowej gdzie zatrudniony był na stanowisku osoby dozoru niższego, średniego i wyższego. Swoją karierę zawodową kontynuował pracując także na różnych szczeblach w kopalniach „Jankowice”, „Rydułtowy” a także centrali Rybnickiej Spółki Węglowej S.A. i Kompani Węglowej S.A. gdzie w latach 2003-2005 zajmował się inwestycjami i zamówieniami publicznymi. W latach 2005-2016 pracował w KWK „Rydułtowy-Anna” między innymi na stanowisku Kierownika Działu Wentylacji,  Zastępcy Kierownika Ruchu Zakładu Górniczego. W latach 2016-2019 zatrudniony był w KWK „Sośnica” w Gliwicach należącej do Polskiej Grupy Górniczej S.A. (PGG) najpierw na stanowisku Naczelnego Inżyniera a później Dyrektora tej kopalni. W okresie od sierpnia do października 2019 roku pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu ds. Technicznych w Tauron Wydobycie S.A. Od października 2019 roku zatrudniony był w centrali PGG, gdzie w ostatnim czasie pełnił funkcję Pełnomocnika Zarządu ds. Restrukturyzacji Aktywów w PGG.

Jednocześnie Spółka informuje, iż zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pan Tomasz Duda nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS, ani nie wykonuje działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności wykonywanej w przedsiębiorstwie Spółki, nie jest wspólnikiem w konkurencyjnych spółkach cywilnych lub spółkach osobowych, ani członkiem organów spółek kapitałowych, czy też członkiem organów jakichkolwiek innych konkurencyjnych osób prawnych.

Podstawa prawna: §5 pkt 5), §10 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

]]>