Jastrzębska Spółka Węglowa S.A.http://www.jsw.plRaporty bieżącepl_PLJastrzębska Spółka Węglowa S.A.Thu, 23 May 2019 03:20:36 +0200Thu, 23 May 2019 03:20:36 +0200TYPO3 EXT:newsnews-2313Mon, 20 May 2019 13:29:00 +0200Raport bieżący nr 33/2019 /relacje-inwestorskie/raporty-gieldowe/raporty-biezace/raport-biezacy/raport-biezacy-nr-332019/Nabycie przez JSW S.A. większościowego pakietu akcji Przedsiębiorstwa Budowy Szybów S.A. w Tarnowskich GórachZarząd Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. („JSW”) w nawiązaniu do raportów bieżących nr 5/2018, 25/2018, 30/2018, 36/2018, 40/2018, 4/2019 i 32/2019 informuje, że w dniu dzisiejszym została zawarta umowa rozporządzająca pomiędzy PRIMETECH S.A. z siedzibą w Katowicach oraz jej spółką zależną, jako Sprzedającymi oraz JSW jako Kupującą, dotycząca sprzedaży akcji Przedsiębiorstwa Budowy Szybów S.A. w Tarnowskich Górach („PBSz”).

Na podstawie zawartej Umowy JSW nabyła od Sprzedających pakiet 4.430.476 akcji na okaziciela stanowiących 95,01 % kapitału zakładowego PBSz i uprawniający do wykonywania 4.430.476 głosów, stanowiących 95,01% głosów ogółem na Walnym Zgromadzeniu PBSz.

Łączna cena sprzedaży pakietu akcji wynosi 204,0 mln zł, z czego kwota 199,0 mln zł została zapłacona w dniu dzisiejszym, natomiast kwota 5,0 mln zł zostaje zatrzymana w celu zagwarantowania zapewnień Sprzedających i zostanie rozliczona najdalej w terminie trzech miesięcy po dacie zamknięcia transakcji.

Podstawa prawna: art. 17ust. 1Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietna 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywę Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE

]]>
Dla inwestorów
news-2279Fri, 10 May 2019 15:44:00 +0200Raport bieżący nr 32/2019/relacje-inwestorskie/raporty-gieldowe/raporty-biezace/raport-biezacy/raport-biezacy-nr-322019/Spełnienie ostatniego z warunków zawieszających warunkowej umowy sprzedaży akcji Przedsiębiorstwa Budowy Szybów S.A. w Tarnowskich GórachTreść raportu:

Zarząd Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. („JSW”) w nawiązaniu do raportów bieżących nr 5/2018, 25/2018, 30/2018, 36/2018 i 4/2019 informuje, że w dniu dzisiejszym został spełniony ostatni warunek zawieszający warunkowej umowy sprzedaży 4.430.476 akcji Przedsiębiorstwa Budowy Szybów S.A. w Tarnowskich Górach („PBSz”) stanowiących 95,01% udziału w kapitale zakładowym PBSz, zawartej pomiędzy JSW jako Kupującą oraz PRIMETECH S.A. z siedzibą w Katowicach i PBSZ 1 Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach jako Sprzedającymi.

Tym samym mając na uwadze spełnienie wszystkich warunków zawieszających, podpisanie przez Strony umowy rozporządzającej oraz zamknięcie transakcji przewidywane jest na dzień 20 maja 2019 roku.

Podstawa prawna: art. 17ust. 1Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietna 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywę Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE

]]>
Dla inwestorów
news-2260Thu, 18 Apr 2019 20:24:00 +0200Raport bieżący nr 31/2019/relacje-inwestorskie/raporty-gieldowe/raporty-biezace/raport-biezacy/raport-biezacy-nr-312019/Informacje dotyczące działalności operacyjnej Grupy Kapitałowej JSW w I kwartale 2019 roku Treść raportu:

Zarząd Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. ("JSW") w załączeniu przekazuje informacje dotyczące działalności operacyjnej Grupy Kapitałowej JSW za I kwartał 2019 roku wraz z komentarzem.

 

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietna 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywę Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

]]>
Dla inwestorów
news-2250Tue, 09 Apr 2019 14:40:00 +0200Raport bieżący nr 30/2019 /relacje-inwestorskie/raporty-gieldowe/raporty-biezace/raport-biezacy/raport-biezacy-nr-302019/Podpisanie umowy finansowania z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym Treść raportu:

Zarząd Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. („JSW”,„Spółka”) informuje, że w dniu 9 kwietnia 2019 roku została zawarta umowa finansowania („Umowa”), pomiędzy JSW S.A, spółką zależną JSW tj. JSW KOKS S.A. oraz Europejskim Bankiem Inwestycyjnym („EBI”) z siedzibą w Luxemburgu.

Finansowanie zostało udzielone w formie kredytu terminowego w wysokości 58.500.000 EUR

Kredyt zostanie wypłacony w maksymalnie pięciu transzach, w okresie 2 lat od dnia podpisania umowy. Kwota każdej Transzy będzie wynosić co najmniej 10.000.000 EUR. W zakresie wypłaty każdej z transz kredytu kredytobiorcy mają możliwość wypłaty w EUR lub, z zastrzeżeniem dostępności, w USD lub PLN. Okres spłaty kredytu wynosi 8 lat od jego uruchomienia, przy czym umowa dopuszcza jego przedterminową spłatę.

Tytułem udzielonego finansowania zostaną ustanowione zabezpieczenia opisane w § 1 uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o której Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 27/2019.

Beneficjenci kredytu udzielonego przez EBI przy wsparciu Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych, planują wykorzystać pozyskane środki na realizację przedsięwzięcia obejmującego modernizację koksowni i inwestycje w produkcję energii z gazu koksowniczego i metanu pozyskiwanego z kopalni węgla kamiennego. Instalacje te przyczynią się do: ograniczenia emisji, w tym emisji gazów cieplarnianych oraz zwiększenia efektywności zasobowej i energetycznej oraz samowystarczalności energetycznej, a także  zapewnienia zgodności z BAT (Best Available Technology) i przyszłymi wymogami środowiskowymi wynikającymi z przepisów prawa. 

  1. W obszarze dotyczącym segmentu węglowego (JSW) dotyczy to budowy silników kogeneracji elektryczności i ciepła w oparciu o metan uzyskiwany z odgazowywania podziemnych pokładów węgla, zawierających całe oprzyrządowanie, media i urządzenia pomocnicze dotyczące dostarczania gazu, elektryczności i odprowadzania ciepła.
  2. W obszarze dotyczącym segmentu koksowego (JSW KOKS) dotyczy to modernizacji oraz rozbudowy infrastruktury własnej, a w szczególności na wsparcie działań związanych z poprawą efektywności, ograniczeniem emisji oraz kluczowym dla środowiska dalszym ograniczeniem oddziaływania instalacji koksowniczych na otoczenie. Dotyczy to projektów inwestycyjnych:

- W zakresie odbudowy mocy produkcyjnych koksu w oparciu o najnowsze rozwiązania techniczne (Modernizacja baterii koksowniczej nr 4 w Koksowni Przyjaźń),

-  Obejmujące zagospodarowanie gazu koksowniczego poprzez jego efektywne spalanie i produkcję energii elektrycznej i ciepła (Budowa bloku energetycznego w Koksowni Radlin),

-  W obszarze infrastruktury, pozwalające na zabezpieczenie bieżącej pracy koksowni w obszarach dostawy i dystrybucji surowców (III Etap modernizacji Koksowni Radlin)

-  Związane z oczyszczaniem gazu koksowniczego tak by jego dalsze wykorzystanie odbywało się przy jak najmniejszym wpływie na środowisko i pozwalało na maksymalne możliwe ograniczenie emisji (Instalacja KRAiC - budowa II ciągu wraz z kolumną odkwaszająco-odpędową w Koksowni Radlin oraz Instalacja Odsiarczania Gazu w Koksowni Jadwiga)

Podstawa prawna: art. 17ust. 1Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietna 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywę Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE

]]>
news-2247Tue, 09 Apr 2019 10:53:00 +0200Raport bieżący nr 29/2019 /relacje-inwestorskie/raporty-gieldowe/raporty-biezace/raport-biezacy/raport-biezacy-nr-292019/Zawarcie umowy finansowania Treść raportu:

Zarząd Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. („JSW”,„Spółka”) w nawiązaniu do raportu 1/2019 informuje, że w dniu 9 kwietnia 2019 roku została zawarta umowa finansowania („Umowa”), pomiędzy JSW a Agencją Rozwoju Przemysłu S.A., Bankiem Gospodarstwa Krajowego, Bankiem Polska Kasa Opieki S.A., Powszechną Kasą Oszczędności Bank Polski S.A. oraz ICBC (Europe) S.A. Oddział w Polsce („Konsorcjum”).

Poręczycielem finansowania jest spółka zależna JSW, tj. JSW KOKS S.A.

Finansowanie zostało udzielone w formie kredytu odnawialnego w kwocie 360 mln PLN, pożyczki terminowej w kwocie 100 mln PLN oraz kredytów terminowych w kwocie stanowiącej równowartość w USD kwoty 300 mln PLN.

Finansowanie planowane jest na maksymalny okres 7 lat, przy czym finansowanie w formie kredytu odnawialnego określono na okres 5 lat z możliwością jego przedłużenia maksymalnie o 2 lata.

Beneficjent udzielonego kredytu planuje przeznaczyć pozyskane środki m.in. na: finansowanie inwestycji Grupy Kapitałowej JSW („GK JSW”), finansowanie innych celów ogólnokorporacyjnych GK JSW oraz sfinansowanie nabycia przez Spółkę 95,01% akcji spółki Przedsiębiorstwo Budowy Szybów S.A.

Tytułem udzielonego finansowania zostaną ustanowione zabezpieczenia opisane w § 1 uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, o której Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 27/2019.

Podstawa prawna: art. 17ust. 1Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietna 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywę Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE

]]>
Dla inwestorów