Jastrzębska Spółka Węglowa S.A.http://www.jsw.plRaporty bieżącepl_PLJastrzębska Spółka Węglowa S.A.Fri, 19 Jul 2019 15:21:31 +0200Fri, 19 Jul 2019 15:21:31 +0200TYPO3 EXT:newsnews-2420Fri, 19 Jul 2019 14:57:00 +0200Raport bieżący nr 51/2019/relacje-inwestorskie/raporty-gieldowe/raporty-biezace/raport-biezacy/raport-biezacy-nr-512019/Informacje dotyczące działalności operacyjnej Grupy Kapitałowej JSW w II kwartale 2019 roku Treść raportu:

Zarząd Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. ("JSW") w załączeniu przekazuje informacje dotyczące działalności operacyjnej Grupy Kapitałowej JSW za II kwartał 2019 roku wraz z komentarzem.

 

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietna 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywę Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

]]>
news-2409Sat, 13 Jul 2019 12:19:00 +0200Raport bieżący nr 50/2019/relacje-inwestorskie/raporty-gieldowe/raporty-biezace/raport-biezacy/raport-biezacy-nr-502019/Powołanie Członka Zarządu JSW S.A.Treść raportu:

Zarząd Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. („Spółka”, „JSW”) informuje, iż w dniu 13 lipca 2019 roku Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę o powołaniu z dniem 1 sierpnia 2019 roku Pana Włodzimierza Hereźniaka na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki X kadencji.

Pozostałe informacje dotyczące powołanych członków Zarządu JSW X kadencji, wymagane Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych  zakresie posiadanego wykształcenia, kwalifikacji i zajmowanych wcześniej stanowisk wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej, Spółka przekaże odrębnym raportem.

 

Podstawa prawna: § 5 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskimv

]]>
news-2404Wed, 10 Jul 2019 14:38:00 +0200Raport bieżący nr 42K/2019/relacje-inwestorskie/raporty-gieldowe/raporty-biezace/raport-biezacy/raport-biezacy-nr-42k2019/Zawarcie porozumienia ze stroną społeczną - korektaTreść raportu:

Zarząd Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. („JSW”,”Spółka”) informuje, iż w opublikowanym w dniu 2 lipca 2019 roku raporcie bieżącym nr 42/2019 dotyczącym zawarcia porozumienia pomiędzy Zarządem JSW a reprezentatywnymi organizacjami związkowymi koryguje się zapis dotyczący okresu sprawozdawczego, w którym zostanie uwzględniony wpływ wypłaty dodatkowej nagrody pieniężnej dla pracowników zatrudnionych w JSW. W miejscu „Koszt nagrody obciąży wyniki Spółki za III kwartał 2019 roku” powinno być „Koszt nagrody obciąży wyniki Spółki za II kwartał 2019 roku”.

Pozostałe informacje przekazane przedmiotowym raportem bieżącym nie uległy zmianie.

Podstawa prawna: § 15 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

]]>
Dla inwestorów
news-2402Tue, 09 Jul 2019 11:17:00 +0200Raport bieżący nr 49/2019/relacje-inwestorskie/raporty-gieldowe/raporty-biezace/raport-biezacy/raport-biezacy-nr-492019/Powołanie Członków Rady Nadzorczej JSW S.A. - uzupełnienie Treść raportu:

W uzupełnieniu raportu bieżącego nr 48/2019 Zarząd Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. („Spółka”) przekazuje informacje o wykształceniu, kwalifikacjach i zajmowanych wcześniej stanowiskach wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej Pana Stanisława Pruska oraz Pana Roberta Tomanka powołanych na Członków Rady Nadzorczej Spółki X kadencji.

Pan Stanisław Prusek, profesor nauk technicznych,  absolwent Wydziału Górnictwa i Geologii Politechniki Śląskiej. Od 2015 Dyrektor Głównego Instytutu Górnictwa. Pracę w GIG rozpocząłw 1991 roku, gdzie  latach  2003 – 2015 pełnił funkcję kierownika Zakładu Technologii Eksploatacji i Obudów Górniczych. Uznany ekspert w dyscyplinie górnictwo oraz geologia inżynierska. W swojej działalności naukowo-badawczej zajmuje się problematyką podziemnej eksploatacji pokładów węgla kamiennego, a w szczególności doborem i projektowaniem obudowy wyrobisk eksploatacyjnych, prognozowaniem deformacji chodników przyścianowych oraz rekonsolidacją zrobów zawałowych. Wyniki swoich badań publikował w kilku autorskich i współautorskich monografiach oraz w około 200 publikacjach w uznanych czasopismach krajowych i zagranicznych. Jest współautorem ponad 70 zgłoszeń wynalazków i wzorów użytkowych, które uzyskały wiele nagród i wyróżnień w różnych konkursach krajowych i międzynarodowych.  Profesor Stanisław Prusek kierował zespołami GIG w wielu projektach krajowych i międzynarodowych, współpracując z jednostkami badawczymi w Europie i świecie. Wykonał szereg prac badawczo-usługowych na zlecenia kopalń węgla kamiennego i firm około górniczych. Prof. Prusek otrzymał w roku 2010 nagrodę naukową im. Witolda Budryka, przyznaną przez Wydział VII Polskiej Akademii Nauk. W roku 2013 otrzymał Medal im. A.M. Terpigoriewa, odznaczenie Ministerstwa Oświaty i Nauki Ukrainy, a w roku 2015 Złoty Medal Narodowego Uniwersytetu Górniczego w Dniepropietrowsku. Jest m.in. członkiem Australasian Institute of Mining and Metallurgy, International Organizing Committee of World Mining Congress oraz członkiem Prezydium Komitetu Górnictwa PAN. Pełni funkcję Zastępcy Przewodniczącego Komisji ds. Zagrożeń w Zakładach Górniczych w zakresie obudowy wyrobisk i zagrożenia zawałowego, działającej przy WUG. Jest profesorem wizytującym w  Henan Polytechnic University w Chinach.

Jednocześnie Spółka informuje, iż zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pan Stanisław Prusek nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS, nie wykonuje działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności wykonywanej w przedsiębiorstwie Spółki, nie jest wspólnikiem w konkurencyjnych spółkach cywilnych lub spółkach osobowych, ani członkiem organów spółek kapitałowych, jednocześnie jest członkiem organu innej konkurencyjnej osoby prawnej.

Pan Robert Tomanek, doktor habilitowany, profesor oraz rektor Uniwersytetu Ekonomicznegow Katowicach. Autor i współautor ponad 174 publikacji, w tym 11 monografii. Od 1998 roku zrealizował samodzielnie bądź we współautorstwie ponad 30 zamawianych prac badawczo-wdrożeniowych dotyczących m.in. restrukturyzacji przedsiębiorstw transportowych, polityki i strategii rozwoju transportu w regionach i miastach, a także optymalizacji gospodarki transportowej w sektorze publicznym. Wiedzę i doświadczenie zdobywał m.in. jako zastępca dyrektora oraz doradca w Komunikacyjnym Związku Komunalnym GOP (1992-2004), przewodniczący Komisji Transportu PAN w katowickim oddziale (2010-2014),  a od 2014 do 2018  jako wiceprzewodniczący. W latach 2014-2016 pełnił obowiązki członka i wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Polskiego Radia Katowice S.A.  W latach 2017-2019 (04.07.2019r.) zasiadał w Radzie Nadzorczej Węglokoks S.A. na stanowisku wiceprzewodniczącego Rady, a następnie przewodniczącego Komitetu Audytu. Ponadto od 2005 r. jest Członkiem Komitetu Redakcyjnego „Transportu Miejskiego i Regionalnego”, a od 2009 r. członkiem Rady Programowej kwartalnika „Transport Problems”.

Jednocześnie Spółka informuje, iż zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pan Robert Tomanek nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS, ani nie wykonuje działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności wykonywanej w przedsiębiorstwie Spółki oraz nie jest wspólnikiem w konkurencyjnych spółkach cywilnych lub spółkach osobowych, ani członkiem organów spółek kapitałowych, czy też członkiem organów jakichkolwiek innych konkurencyjnych osób prawnych.

Podstawa prawna: §5 pkt 5), §10 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

 

]]>
news-2393Thu, 04 Jul 2019 16:28:00 +0200Raport bieżący nr 48/2019/relacje-inwestorskie/raporty-gieldowe/raporty-biezace/raport-biezacy/raport-biezacy-nr-482019/Zmiany w składzie Rady Nadzorczej JSW S.A.Treść raportu:

Zarząd Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. ("Spółka") informuje, iż w dniu dzisiejszym Spółka otrzymała oświadczenia, zgodnie z którymi Minister Energii, działając na podstawie § 15 ust. 13 Statutu Spółki:

1. Odwołał z dniem dzisiejszym ze składu Rady Nadzorczej Spółki Pana Antoniego Malinowskiego.

2. Powołał z dniem dzisiejszym do składu Rady Nadzorczej Spółki Pana Stanisława Pruska  (Prusek) oraz Pana Roberta Tomanka (Tomanek).

Pozostałe informacje o powołanych Członkach Rady Nadzorczej JSW, wymagane Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Spółka przekaże w terminie późniejszym odrębnym raportem bieżącym.

 

Podstawa prawna:

§ 5 pkt 4) i 5) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

]]>