Jastrzębska Spółka Węglowa S.A.http://www.jsw.plRaporty bieżącepl_PLJastrzębska Spółka Węglowa S.A.Tue, 18 Feb 2020 13:30:15 +0100Tue, 18 Feb 2020 13:30:15 +0100TYPO3 EXT:newsnews-2567Wed, 12 Feb 2020 23:46:00 +0100Raport bieżący nr 8/2020/relacje-inwestorskie/raporty-gieldowe/raporty-biezace/raport-biezacy/raport-biezacy-nr-82020/Zatwierdzenie Strategii JSW S.A. z uwzględnieniem spółek zależnych GK JSW na lata 2020-2030Zarząd Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. („Spółka”, „JSW”) informuje, iż w dniu 12 lutego 2020 roku Rada Nadzorcza Spółki zatwierdziła Strategię JSW z uwzględnieniem spółek zależnych GK JSW na lata 2020-2030 („Strategia”), będącą aktualizacją dotychczas realizowanej Strategii GK JSW, o której  Spółka informowała w raporcie bieżącym 38/2017.

W Strategii na lata 2020-2030 wyznaczono nowe kierunki i przedsięwzięcia, które wspomagają dążenie GK JSW do zwiększenia wartości firmy i całej Grupy Kapitałowej. Wyznaczone zostały cele strategiczne, które zostały sparametryzowane zgodnie z obecną i prognozowaną sytuacją rynkową przedsiębiorstwa.

Zgodnie z przyjętą Strategią misją i wizją GK JSW są:

Misja -    Umocnienie pozycji wiodącego producenta i dostawcy węgla koksowego oraz koksu
w Europie, w sposób zapewniający wzrost wartości Spółki z uwzględnieniem oczekiwań Interesariuszy.

Wizja -   Dostawca strategicznego surowca chemicznego, niezbędnego w procesie produkcji stali, będącej fundamentem zrównoważonego rozwoju i transformacji ku niskoemisyjnej gospodarce.

Jako cele strategiczne GK JSW na lata 2020-2030 przyjmuje się:

 • Uzyskanie średniej marży EBITDA w latach 2020-2030 na poziomie co najmniej 25%.
 • Rozwój bazy zasobowej, w zakresie węgla koksowego poprzez rozwojowe inwestycje związane z udostępnieniem nowych złóż oraz nowych poziomów wydobywczych.
 • Zwiększenie udziału produkcji i sprzedaży węgla koksowego o stabilnych i pożądanych parametrach jakościowych powyżej 85% od 2021 roku.
 • Bezpieczne JSW – dalsze podnoszenie wysokich standardów bezpieczeństwa.
 • Efektywne JSW:

           -    Wskaźnik natężenia robót na poziomie co najmniej 4,5 mb/tys. ton rocznie.

           -    Optymalizacja struktury i poziomu kosztów z wykorzystaniem innowacyjnych rozwiązań.

           -    Efektywne wykorzystanie węglopochodnych i dążenie do samowystarczalności energetycznej.

Celami wspierającymi będą:

 • Organizacja ucząca się – zarządzanie wiedzą i ciągłe doskonalenie.
 • Ograniczanie wpływu na środowisko.
 • Stabilny pracodawca rozwijający kompetencje pracowników.
 • Elastyczna Organizacja 4.0 – rozwój poprzez innowacje.

Najważniejsze plany rozwoju będą opierać się m.in. na:

 • Działaniach optymalizacyjnych w obszarze wydobywczym i koksowniczym oraz działaniach pogłębiających integrację tych dwóch obszarów działalności.
 • Zapewnieniu samowystarczalności energetycznej JSW poprzez rozwój mocy wytwórczych w oparciu o własną bazę surowcową (metan, gaz koksowniczy).
 • Wdrożeniu Programu Jakość – modelowaniu harmonogramów produkcji i złoża, bieżącym monitorowaniu i nadzorze nad jakością produktów GK JSW, wprowadzaniu innowacyjnych technik badawczych.
 • We wszystkich działaniach realizowanych przez GK JSW zostaną wdrażane rozwiązania ograniczające wpływ na środowisko naturalne. Strategia wyznacza podstawowe kierunki działań w obszarze ochrony środowiska, w tym w zakresie wpływu na klimat, śladu węglowego oraz pozostałych emisji.
 • Wdrażaniu innowacyjnych rozwiązań.

W zakresie założeń operacyjnych:

 • W latach 2020-2030 planuje się stopniowy wzrost wydobycia węgla z poziomu ok. 14,8 mln ton w 2019 roku do ok. 18 mln ton w 2030 roku. Strategia zakłada docelowe zwiększenie wydobycia poprzez inwestycje w rozbudowę nowych poziomów wydobywczych oraz uruchomienie wydobycia z obszaru Bzie Dębina. Struktura planowanego poziomu wydobycia to wzrost uzysku węgla koksowego z 71% w 2019 roku do ponad 85% od roku 2021, z jednoczesnym spadkiem poziomu produkcji węgla do celów energetycznych z 29% w 2019 roku do 12% w roku 2030.
 • Średniorocznie wykonywanie wyrobisk chodnikowych korytarzowych w JSW w latach 2020-2030 na poziomie ponad 80 tys. mb.
 • W okresie obowiązywania Strategii, w JSW zakłada się wzrost wydajności (produktywności) w przeliczeniu na 1 osobę zatrudnioną od ok. 700 ton do ok. 850 ton węgla na osobę w roku 2030, przy założeniu przeciętnego średniorocznego zatrudnienia w latach 2020-2030 na poziomie ok. 21,4 tys. etatów. Jednocześnie Strategia zakłada wzrost przeciętnego zatrudnienia w GK JSW z obecnych ok. 30 tys. etatów do ok. 31 tys. etatów do 2030 roku.
 • Zrównoważony poziom produkcji i sprzedaży koksu na stabilnym poziomie ok 3,5 mln ton.
 • Strategia na lata 2020-2030 przewiduje poniesienie nakładów inwestycyjnych przez GK JSW w wysokości ok. 24,5 mld PLN. Udział nakładów na inwestycje w segmencie węglowym stanowić będzie ok. 84% łącznych nakładów GK JSW.

Główne cele strategii finansowania działalności Spółki:

 • Zapewnienie stabilnej struktury finansowania, przez dążenie do osiągnięcia i utrzymania co najmniej 50% udziału kapitałów własnych w strukturze pasywów a także pokrycia wartości aktywów trwałych kapitałami stałymi.
 • Podejmowanie działań dla zapewnienia poziomu finansowania, którego wielkość będzie pozwalać na podtrzymanie ciągłości procesów działalności operacyjnej oraz inwestycyjnej na zakładanym poziomie.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietna 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywę Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE

]]>
news-2566Wed, 12 Feb 2020 14:25:00 +0100Raport bieżący nr 7/2020/relacje-inwestorskie/raporty-gieldowe/raporty-biezace/raport-biezacy/raport-biezacy-nr-72020/Powołanie Członka Zarządu JSW S.A.Treść raportu:

Zarząd Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. („Spółka”, „JSW”) informuje, iż w dniu 12 lutego 2020 roku Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę o powołaniu z dniem 13 lutego 2020 roku Pana Tomasza Dudę (Duda) na stanowisko Zastępcy Prezesa Zarządu ds. Rozwoju Spółki X kadencji.

Pozostałe informacje dotyczące powołanego członka Zarządu JSW wymagane Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych, w zakresie posiadanego wykształcenia, kwalifikacji i zajmowanych wcześniej stanowisk wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej, Spółka przekaże odrębnym raportem.

 

Podstawa prawna: § 5 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

]]>
news-2565Wed, 12 Feb 2020 12:55:00 +0100Raport bieżący nr 6/2020/relacje-inwestorskie/raporty-gieldowe/raporty-biezace/raport-biezacy/raport-biezacy-nr-62020/Zmiany w składzie Zarządu JSW S.A.Treść raportu:

Zarząd Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. ("JSW", "Spółka") informuje, iż w dniu 12 lutego 2020 roku Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę o odwołaniu z dniem dzisiejszym ze składu Zarządu JSW Pana Rafała Pasieki, pełniącego funkcję Zastępcy Prezesa Zarządu ds. Handlu.

Jednocześnie Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę o powierzeniu Panu Włodzimierzowi Hereźniakowi pełnienia obowiązków Zastępcy Prezesa Zarządu ds. Handlu od dnia 12 lutego 2020 roku  do dnia powołania Zastępcy Prezesa Zarządu ds. Handlu.  W tym okresie Pan Włodzimierz Hereźniak pozostaje również Prezesem Zarządu JSW.

Podstawa prawna:

§ 5 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

 

]]>
news-2552Mon, 20 Jan 2020 15:40:00 +0100Raport bieżący nr 5/2020/relacje-inwestorskie/raporty-gieldowe/raporty-biezace/raport-biezacy/raport-biezacy-nr-52020/Rezygnacja członka Rady Nadzorczej Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A.Treść raportu:                      

Zarząd Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. ("JSW") informuje, że Pan Robert Tomanek złożył w dniu dzisiejszym rezygnację z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej JSW z dniem 21 stycznia 2020 roku.

Podstawa prawna:

§5 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

]]>
news-2550Fri, 17 Jan 2020 17:35:00 +0100Raport bieżący nr 4/2020/relacje-inwestorskie/raporty-gieldowe/raporty-biezace/raport-biezacy/raport-biezacy-nr-42020/Informacje dotyczące działalności operacyjnej Grupy Kapitałowej JSW w IV kwartale 2019 rokuTreść raportu:

Zarząd Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. ("JSW") w załączeniu przekazuje informacje dotyczące działalności operacyjnej Grupy Kapitałowej JSW za IV kwartał 2019 roku wraz z komentarzem.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietna 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywę Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

]]>