Jastrzębska Spółka Węglowa S.A.http://www.jsw.plRaporty bieżącepl_PLJastrzębska Spółka Węglowa S.A.Thu, 12 Sep 2019 14:12:44 +0200Thu, 12 Sep 2019 14:12:44 +0200TYPO3 EXT:newsnews-2464Thu, 12 Sep 2019 13:35:00 +0200Raport bieżący nr 56/2019/relacje-inwestorskie/raporty-gieldowe/raporty-biezace/raport-biezacy/raport-biezacy-nr-562019/Powołanie członka Rady Nadzorczej JSW S.A. - uzupełnienie Treść raportu:

W uzupełnieniu raportu bieżącego nr 55/2019 z dnia 11 września 2019 r. Zarząd Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. („Spółka”) przekazuje informacje o wykształceniu, kwalifikacjach i zajmowanych wcześniej stanowiskach wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej Pani Izabeli Jonek-Kowalskiej powołanej na Członka Rady Nadzorczej Spółki X kadencji.

Dr hab. Izabela Jonek-Kowalska, prof. Politechniki Śląskiej. Jest absolwentką Akademii Ekonomicznej w Katowicach (kierunek finanse i inwestycje). Stopień doktora nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu uzyskała na Wydziale Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej, a stopień doktora habilitowanego w Akademii Górniczo-Hutniczej z zakresu nauk technicznych (górnictwo i geologia inżynierska, specjalność: ekonomika górnictwa). Obecnie jest zatrudniona na stanowisku profesora nadzwyczajnego na Wydziale Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej, gdzie pełni także funkcję Dyrektora Instytutu Ekonomii i Informatyki oraz Prodziekana ds. Nauki.

Od kilkunastu lat zajmuje się ekonomiką górnictwa realizując projekty i ekspertyzy we współpracy między innymi z: Kopex SA, OT Logistics SA, DB Schenker Poland, TAURON Wydobycie SA, Energa SA, Jastrzębską Spółką Węglową SA, Energokrak Sp. z o.o. (obecnie EDF Paliwa), Polską Techniką Górniczą SA, byłą Kompanią Węglową SA oraz Katowickim Holdingiem Węglowym SA, jak również Deloitte Polska i Pricewaterhouse Cooper Polska. Jest autorką ponad 250 prac z zakresu zarządzania i ekonomiki górnictwa wydanych w  polskich i międzynarodowych czasopismach naukowych.

Jednocześnie Spółka informuje, iż zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pani Izabela Jonek-Kowalska nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS, ani nie wykonuje działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności wykonywanej w przedsiębiorstwie Spółki oraz nie jest wspólnikiem w konkurencyjnych spółkach cywilnych lub spółkach osobowych, ani członkiem organów spółek kapitałowych, czy też członkiem organów jakichkolwiek innych konkurencyjnych osób prawnych.

 

Podstawa prawna: §5 pkt 5) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

]]>
news-2460Wed, 11 Sep 2019 10:53:00 +0200Raport bieżący nr 55/2019/relacje-inwestorskie/raporty-gieldowe/raporty-biezace/raport-biezacy/raport-biezacy-nr-552019/Powołanie członka Rady Nadzorczej JSW S.A.Zarząd Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. ("Spółka") informuje, iż w dniu dzisiejszym Spółka otrzymała oświadczenie Ministra Energii z dnia 10 września 2019 roku, zgodnie z którym Minister Energii, działając na podstawie § 15 ust. 13 Statutu Spółki powołał z dniem 10 września 2019 roku do składu Rady Nadzorczej Spółki Panią Izabelę Jonek-Kowalską.

Pozostałe informacje o powołanym Członku Rady Nadzorczej JSW, wymagane Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Spółka przekaże w terminie późniejszym odrębnym raportem bieżącym.

Podstawa prawna:

§ 5 pkt 5) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

]]>
news-2443Wed, 28 Aug 2019 12:52:00 +0200Raport bieżący nr 54/19/relacje-inwestorskie/raporty-gieldowe/raporty-biezace/raport-biezacy/raport-biezacy-nr-5419/Rejestracja przez Sąd zmian Statutu JSW S.A. Treść raportu:

Zarząd Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. („Spółka”, „JSW”) informuje, iż w dniu dzisiejszym Spółka otrzymała Postanowienie Sądu Rejonowego w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o dokonaniu w dniu  26 sierpnia 2019 roku rejestracji zmian Statutu Spółki. Zmiany Statutu Spółki zostały przyjęte uchwałą nr 32 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia JSW z dnia 3 lipca 2019 roku.

Spółka przekazuje w załączeniu treść zmienionych oraz nowych postanowień Statutu oraz tekst jednolity Statutu.

 

Podstawa prawna:

§ 5 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

]]>
news-2429Fri, 09 Aug 2019 11:57:00 +0200Raport bieżący nr 53/2019/relacje-inwestorskie/raporty-gieldowe/raporty-biezace/raport-biezacy/raport-biezacy-nr-532019/Rezygnacja członka Rady Nadzorczej Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A.Treść raportu:                     

Zarząd Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. ("JSW S.A.") informuje, że z dniem dzisiejszym Pan Robert Małłek złożył rezygnację z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej JSW S.A.

 

Podstawa prawna:

§5 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

]]>
news-2422Tue, 23 Jul 2019 13:57:00 +0200Raport bieżący nr 52/2019/relacje-inwestorskie/raporty-gieldowe/raporty-biezace/raport-biezacy/raport-biezacy-nr-522019/Powołanie Członków Zarządu JSW S.A. - uzupełnienie Treść raportu:

W uzupełnieniu raportów bieżących nr 44/2019 oraz 50/2019 Zarząd Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. („Spółka”) poniżej przekazuje informacje o wykształceniu, kwalifikacjach i zajmowanych wcześniej stanowiskach wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej osób powołanych w skład Zarządu Spółki X kadencji.

Jednocześnie Spółka informuje, iż zgodnie ze złożonymi oświadczeniami osoby powołane w skład Zarządu Spółki X kadencji nie figurują w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS, nie wykonują działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności wykonywanej w przedsiębiorstwie Spółki, nie są wspólnikami w konkurencyjnych spółkach cywilnych lub spółkach osobowych, ani członkami organów spółek kapitałowych, czy też członkami organów jakichkolwiek innych konkurencyjnych osób prawnych.

 

Włodzimierz Hereźniak

Absolwent Wydziału Górnictwa Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Swoją karierę zawodową rozpoczął w 1977 r. jako pracownik techniczny i naukowy zatrudniony w Instytucie Metali Nieżelaznych w Gliwicach. W latach 1982-1993 rozpoczął pracę w górnictwie, w KWK Knurów począwszy od stanowiska sztygara do głównego inżyniera. Następnie objął funkcję Prezesa Zarządu Węglokop Sp. z o.o. oraz był Z-cą Dyrektora Biura ds. Marketingu w Gliwickiej Spółce Węglowej S.A. Posiada wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu m. in. takimi spółkami jak: Węglozbyt S.A. w Katowicach, Remkoks Sp. z o.o. w Dąbrowie Górniczej, Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. w Jastrzębiu-Zdroju, Polski Koks S.A. w Katowicach oraz Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A. w Jastrzębiu-Zdroju.

Do lipca 2019 r. pełnił funkcję wiceprezesa zarządu TAURON Ciepło Sp. z o.o.

W czasie swojej kariery zawodowej był członkiem wielu Rad Nadzorczych i ich przewodniczącym, m.in. Haldex S.A., Koksownia Przyjaźń Sp. z o.o., Jastrzębska Spółka Węglowa S.A., C&C GmbH Duisburg.

Jest autorem i współautorem wielu publikacji branżowych w kraju i za granicą.

Rafał Pasieka

Absolwent Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego na Wydziale Nauk Społecznych. Ukończył również EHSAL Management School w Brukseli uzyskując tytuł Master of Business Administration. Ukończył również podyplomowe studia z zarządzania wartością przedsiębiorstwa Szkoły Głównej Handlowej a w 2009 roku ukończył studia doktoranckie na Wydziale Społeczno-Ekonomicznym tej uczelni. Ukończył także liczne szkolenia m.in. z zakresu zarządzania.

Swoją karierę zawodową rozpoczął w 1996 roku. W latach 1997-1998 pracował jako manager w Daewoo Handel GmbH. W latach 1998-1999 zatrudniony był na stanowisku Dyrektora Biura i Dyrektora Handlowego (polskiego przedstawicielstwa francuskiej spółki LTP Locanord) LTP Polska Sp. z o.o..

W latach 2000-2003 pracował jako Kierownik Zespołu Zakupów PKN ORLEN S.A. a następnie w tej samej spółce w latach 2016-2018 pełnił funkcję Dyrektora Wykonawczego ds. Marketingu PKN ORLEN S.A. Podczas pracy w koncernie paliwowym współtworzył (po połączeniu CPN i Petrochemii Płock) model reorganizacji handlu towarami pozapaliwowymi w sieci detalicznej Koncernu. Zainicjował także ideę i pełnił nadzór nad wdrożeniem platformy komunikacyjnej „Kierunek Orlen”. W latach 2003-2006 pracował w Urzędzie Miasta St. Warszawy zatrudniony na stanowisku Zastępcy Dyrektora Biura Zamówień Publicznych a następnie pełnił obowiązki Dyrektora Biura Prezydenta. W latach 2006-2008 był członkiem Zarządu spółki Ciech S.A. zajmując się m.in. współtworzeniem dywizji Agro, handlem nawozami i rozpoczęciem akwizycji w dywizji Krzemiany i Szkło. Brał również udział w projekcie akwizycji i restrukturyzacji spółki sodowej US Govora. W latach 2010-2011 był zatrudniony w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych w Warszawie a od 2011-2016 pełnił funkcję Dyrektor Biura Administracyjno-Gospodarczego IPN.

Zasiadał w radach nadzorczych wielu spółek prawa handlowego, w tym m.in. Zakładów Azotowych w Tarnowie S.A., Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej S.A. miasta st. Warszawy, GZNF Fosfory S.A., Alwernia S.A., Vitrosilicon S.A., Cheman S.A., Unipetrol a.s., Chemia.com. S.A., PLL LOT S.A. Pełnił również rolę Przewodniczącego Rady Dyrektorów spółki Uzinele Sodice Govora – Ciech Chemical Group S.A. oraz Przewodniczącego Rady Polskiej Fundacji Narodowej.

Tomasz Śledź

Absolwent Politechniki Śląskiej w Gliwicach, specjalność Eksploatacja Złóż i Zagospodarowanie Odpadów. W 2011 roku ukończył studia podyplomowe na Wydziale Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej w zakresie Zarządzania Projektami w Przedsiębiorstwie.

Od początku kariery zawodowej jest związany z branżą górniczą. Pracę rozpoczął w 1988 roku od stanowiska górnika, następnie sztygara, nadsztygara, do głównego inżyniera górniczego - kierownika działu górniczego. Od września 2015 r. do stycznia 2017 r. pełnił funkcję Dyrektora Technicznego Kopalni JSW S.A. KWK „Knurów – Szczygłowice”, a następnie funkcję Dyrektora Technicznego Kopalni JSW S.A. KWK „Knurów – Szczygłowice” Ruch Szczygłowice. Od października 2017 roku pełni funkcję Zastępcy Prezesa Zarządu ds. Technicznych JSW S.A.

W roku 2010 brał udział przy pracach związanych z połączeniem KWK „Knurów” z KWK  „Szczygłowice”, a następnie w roku 2014 przy przyłączeniu KWK „Knurów-Szczygłowice” do Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A.

Od momentu powołania do składu Zarządu JSW S.A. w 2017 roku zajmował się wprowadzaniem nowoczesnych i innowacyjnych rozwiązań. Jednym z najważniejszych projektów, w których uczestniczy jest Projekt Inteligentna Kopalnia, którego głównym celem jest m.in. zwiększenie konkurencyjności kopalń, poprzez wprowadzenie nowych rozwiązań technicznych i technologicznych aż po podniesienie stopnia rozwoju sektora górnictwa węgla kamiennego. Jednym z elementów tego projektu jest projekt samodzielnej obudowy kotwowej.

Podczas swojej kariery zawodowej rozwijał się w obszarze doskonalenia i poprawy warunków bezpieczeństwa i higieny pracy.

Jest współautorem licznych artykułów i publikacji na temat inicjatyw i nowych pomysłów w górnictwie.

Radosław Załoziński

Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie na wydziale Ekonomii. Ukończył również studia podyplomowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu na kierunku Handel Zagraniczny. Brał także udział w programie Executive Academy we współpracy z IMD Business School w Lozannie, Colorado School of Mine oraz KGHM. Jest specjalistą w zakresie zarządzania ryzykiem finansowym, organizowania finansowania dłużnego, handlu oraz trade finance.

Od początku swojej kariery zawodowej był związany z przemysłem wydobywczym. Pracę rozpoczął w 1999 roku w KGHM Polska Miedź S.A. zatrudniony początkowo na stanowisku Starszego Specjalisty ds. Sprzedaży. Od 2005 roku pełnił funkcję Kierownika Wydziału Ryzyka gdzie odpowiadał między innymi za analizę rynków finansowych, w tym przede wszystkim lokalnego rynku walutowego oraz rozwój procesu zarządzania ryzykiem kredytowym. Od 2010 do 2016 roku pełnił funkcję Dyrektora Departamentu Zarządzania Ryzykiem Rynkowym i Kredytowym gdzie odpowiadał za front i middle office a także za zarządzanie zespołem zajmującym się zabezpieczeniem wielomiliardowej ekspozycji związanej z udzielanym kredytem kupieckim. Od połowy 2016 do 2018 roku pełnił funkcję Dyrektora Naczelnego ds. Finansów i Zarządzania Ryzykiem odpowiadając za zabezpieczenie płynności finansowej dla całej Grupy Kapitałowej KGHM, ubezpieczenia, zarządzanie ryzykiem rynkowym (hedging) i kredytowym.

Podczas pracy w KGHM uczestniczył w wielu projektach związanych m.in. ze stworzeniem pierwszego w Polsce systemowego rozwiązania umożliwiającego zarządzania ryzykiem rynkowym na poziomie globalnym w związku z przejęciem spółki Quadra FNX z Kanady, opiniowaniem i negocjowaniem wielu umów finansowania w Grupie Kapitałowej KGHM, negocjowaniem restrukturyzacji project finance dla Sierra Gorda SCM z bankami japońskimi oraz partnerami wspólnego przedsięwzięcia (Grupa Sumitomo).

Od lutego 2019 do początku lipca 2019 pełnił funkcję Pełnomocnika Zarządu ds. Ekonomicznych w Jastrzębskiej Spółce Węglowej S.A. odpowiadając za koordynację pracy pionu ekonomicznego. W tym czasie zajmował się m.in. koordynacją prac zamykających proces negocjacji umowy kredytu konsorcjalnego z bankami finansującymi GK JSW oraz pożyczki z Europejskiego Banku Inwestycyjnego dla JSW S.A. i JSW Koks. 

Artur Dyczko

Doktor nauk technicznych Akademii Górniczo Hutniczej w Krakowie, absolwentem Wydziału Górniczego AGH na kierunkach: Technika Podziemnej Eksploatacji Złóż oraz Zarządzanie i  Marketing. Ukończył również studia podyplomowe na Uniwersytecie Jagiellońskim na kierunku Zarządzanie Zasobami Ludzkimi oraz Geologia Górnicza na Wydziale Geologii Geofizyki i  Ochrony Środowiska Akademii Górniczo-Hutniczej w  Krakowie.

Swoją karierę zawodową rozpoczął w 1999 roku w branży wydobywczej i zatrudniony był w KGHM Polska Miedź S.A. O/ZG Rudna gdzie pracował do 2001 roku w ruchu zakładu górniczego kolejno przechodząc wszystkie szczeble od stanowiska stażysty aż do osoby średniego dozoru górniczego. Od 2002 roku zatrudniony na stanowisku asystenta w Instytucie Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk w Krakowie. Od lipca 2016 roku zatrudniony w JSW na stanowisku Pełnomocnika ds. Restrukturyzacji następnie Dyrektora Bura Strategii i Rozwoju oraz Pełnomocnika Zarządu ds. Produkcji JSW. Od sierpnia 2017 roku do stycznia 2019 roku pełnił w JSW funkcję Zastępcy Prezesa Zarządu ds. Strategii i Rozwoju, a ostatnio Pełnomocnika Zarządu ds. Strategii i Rozwoju Spółki.

Jest autorem i współautorem wielu prac badawczych, ekspertyz, opinii, projektów wdrożeniowych oraz publikacji naukowych w obszarze górnictwa. Posiada bogate doświadczenie w zakresie budowy strategii firm wydobywczych oraz budowania ich wartości.

Ma doświadczenie w kierowaniu dużymi zespołami projektowymi, uczestniczył i kreował złożone procesy restrukturyzacyjne i efektywnościowe realizowane w kilkudziesięciu projektach wdrożeniowych w branży wydobywczej w tym dla LW Bogdanka S.A., KGHM Polska Miedź S.A., KHW S.A., Tauron Wydobycie S.A., Polskiej Grupy Górniczej S.A. i JSW S.A. Jest współautorem strategii wyjścia JSW z kryzysu z 2016 roku oraz realizowanej aktualnie strategii funkcjonowania GK JSW do roku 2030.

Był konsultantem w zakresie górnictwa, eksploatacji surowców mineralnych i wykorzystania narzędzi informatycznych w zarządzaniu gospodarką złożem dla dużych korporacji międzynarodowych takich jak: Deloitte, KPMG, PwC, McKinsey, IBM, HP, Microsoft, Bentley, Dassault Systèmes (Gemcom), SAP, Deswik i  ABB.

W Zarządzie odpowiadać będzie za wdrożenie strategii, rozwój, informatyzację, inwestycje i nadzór właścicielski.

Artur Wojtków

Prawnik, absolwent Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Ukończył także studia podyplomowe w zakresie „Społecznego dialogu pracy” na Akademii Ekonomicznej w Katowicach oraz „Zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy w przemyśle” na Politechnice Śląskiej w Gliwicach.

Z Jastrzębską Spółką Węglową S.A. związany od 1995 roku. Od 1995 r. pełnił funkcję Kierownika Działu Organizacyjno-Prawnego a następnie w latach 1999-2009 Dyrektora ds. Pracy KWK „Borynia”. Od 2009 r. pełni funkcję Zastępcy Prezesa Zarządu ds. Pracy i Polityki Społecznej JSW S.A.

Podstawa prawna: §5 pkt 5), §10 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

]]>
Relacje inwestorskie