Jastrzębska Spółka Węglowa S.A.http://www.jsw.plRaporty bieżącepl_PLJastrzębska Spółka Węglowa S.A.Thu, 14 Nov 2019 12:55:26 +0100Thu, 14 Nov 2019 12:55:26 +0100TYPO3 EXT:newsnews-2492Wed, 16 Oct 2019 18:39:00 +0200Raport bieżący nr: 57/2019/relacje-inwestorskie/raporty-gieldowe/raporty-biezace/raport-biezacy/raport-biezacy-nr-572019/Informacje dotyczące działalności operacyjnej Grupy Kapitałowej JSW w III kwartale 2019 rokuTreść raportu:

Zarząd Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. ("JSW") w załączeniu przekazuje informacje dotyczące działalności operacyjnej Grupy Kapitałowej JSW za III kwartał 2019 roku wraz z komentarzem.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietna 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywę Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

 

 

]]>
news-2464Thu, 12 Sep 2019 13:35:00 +0200Raport bieżący nr 56/2019/relacje-inwestorskie/raporty-gieldowe/raporty-biezace/raport-biezacy/raport-biezacy-nr-562019/Powołanie członka Rady Nadzorczej JSW S.A. - uzupełnienie Treść raportu:

W uzupełnieniu raportu bieżącego nr 55/2019 z dnia 11 września 2019 r. Zarząd Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. („Spółka”) przekazuje informacje o wykształceniu, kwalifikacjach i zajmowanych wcześniej stanowiskach wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej Pani Izabeli Jonek-Kowalskiej powołanej na Członka Rady Nadzorczej Spółki X kadencji.

Dr hab. Izabela Jonek-Kowalska, prof. Politechniki Śląskiej. Jest absolwentką Akademii Ekonomicznej w Katowicach (kierunek finanse i inwestycje). Stopień doktora nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu uzyskała na Wydziale Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej, a stopień doktora habilitowanego w Akademii Górniczo-Hutniczej z zakresu nauk technicznych (górnictwo i geologia inżynierska, specjalność: ekonomika górnictwa). Obecnie jest zatrudniona na stanowisku profesora nadzwyczajnego na Wydziale Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej, gdzie pełni także funkcję Dyrektora Instytutu Ekonomii i Informatyki oraz Prodziekana ds. Nauki.

Od kilkunastu lat zajmuje się ekonomiką górnictwa realizując projekty i ekspertyzy we współpracy między innymi z: Kopex SA, OT Logistics SA, DB Schenker Poland, TAURON Wydobycie SA, Energa SA, Jastrzębską Spółką Węglową SA, Energokrak Sp. z o.o. (obecnie EDF Paliwa), Polską Techniką Górniczą SA, byłą Kompanią Węglową SA oraz Katowickim Holdingiem Węglowym SA, jak również Deloitte Polska i Pricewaterhouse Cooper Polska. Jest autorką ponad 250 prac z zakresu zarządzania i ekonomiki górnictwa wydanych w  polskich i międzynarodowych czasopismach naukowych.

Jednocześnie Spółka informuje, iż zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pani Izabela Jonek-Kowalska nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS, ani nie wykonuje działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności wykonywanej w przedsiębiorstwie Spółki oraz nie jest wspólnikiem w konkurencyjnych spółkach cywilnych lub spółkach osobowych, ani członkiem organów spółek kapitałowych, czy też członkiem organów jakichkolwiek innych konkurencyjnych osób prawnych.

 

Podstawa prawna: §5 pkt 5) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

]]>
news-2460Wed, 11 Sep 2019 10:53:00 +0200Raport bieżący nr 55/2019/relacje-inwestorskie/raporty-gieldowe/raporty-biezace/raport-biezacy/raport-biezacy-nr-552019/Powołanie członka Rady Nadzorczej JSW S.A.Zarząd Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. ("Spółka") informuje, iż w dniu dzisiejszym Spółka otrzymała oświadczenie Ministra Energii z dnia 10 września 2019 roku, zgodnie z którym Minister Energii, działając na podstawie § 15 ust. 13 Statutu Spółki powołał z dniem 10 września 2019 roku do składu Rady Nadzorczej Spółki Panią Izabelę Jonek-Kowalską.

Pozostałe informacje o powołanym Członku Rady Nadzorczej JSW, wymagane Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Spółka przekaże w terminie późniejszym odrębnym raportem bieżącym.

Podstawa prawna:

§ 5 pkt 5) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

]]>
news-2443Wed, 28 Aug 2019 12:52:00 +0200Raport bieżący nr 54/19/relacje-inwestorskie/raporty-gieldowe/raporty-biezace/raport-biezacy/raport-biezacy-nr-5419/Rejestracja przez Sąd zmian Statutu JSW S.A. Treść raportu:

Zarząd Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. („Spółka”, „JSW”) informuje, iż w dniu dzisiejszym Spółka otrzymała Postanowienie Sądu Rejonowego w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o dokonaniu w dniu  26 sierpnia 2019 roku rejestracji zmian Statutu Spółki. Zmiany Statutu Spółki zostały przyjęte uchwałą nr 32 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia JSW z dnia 3 lipca 2019 roku.

Spółka przekazuje w załączeniu treść zmienionych oraz nowych postanowień Statutu oraz tekst jednolity Statutu.

 

Podstawa prawna:

§ 5 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

]]>
news-2429Fri, 09 Aug 2019 11:57:00 +0200Raport bieżący nr 53/2019/relacje-inwestorskie/raporty-gieldowe/raporty-biezace/raport-biezacy/raport-biezacy-nr-532019/Rezygnacja członka Rady Nadzorczej Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A.Treść raportu:                     

Zarząd Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. ("JSW S.A.") informuje, że z dniem dzisiejszym Pan Robert Małłek złożył rezygnację z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej JSW S.A.

 

Podstawa prawna:

§5 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

]]>