Jastrzębska Spółka Węglowa S.A.http://www.jsw.plRaporty bieżącepl_PLJastrzębska Spółka Węglowa S.A.Fri, 29 May 2020 09:30:57 +0200Fri, 29 May 2020 09:30:57 +0200TYPO3 EXT:newsnews-2691Tue, 12 May 2020 14:57:00 +0200Raport bieżący nr 17/2020/relacje-inwestorskie/raporty-gieldowe/raporty-biezace/raport-biezacy/rbZakończenie rozmów w sprawie nawiązania potencjalnej współpracy pomiędzy JSW i Prairie Mining LimitedTreść raportu:

Zarząd Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. ("JSW", "Spółka") informuje, że w dniu 12 maja 2020 roku podjął decyzję  o zakończeniu rozmów w sprawie nawiązania potencjalnej współpracy z Prairie Mining Limited ("PDZ") dotyczącej projektów węglowych PDZ w Polsce. O prowadzeniu tych rozmów Spółka informowała w raportach bieżących nr 11/2018, 29/2018 i 15/2019, 58/2019.

Głównym czynnikiem mającym wpływ na  podjęcie decyzji o zakończeniu rozmów pomiędzy JSW a PDZ i powodem braku dalszego zainteresowania po stronie JSW potencjalną współpracą jest ograniczenie działalności inwestycyjnej przez Spółkę związane z pandemią na skutek rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-CoV-2 oraz w związku z negatywną zmianą warunków rynkowych. Jako jeden z głównych czynników mających negatywny wpływ na działalność spółek z sektora wydobywczego w tym i JSW, należy przede wszystkim wskazać istotny spadek cen surowców, w tym węgla koksującego będącego podstawą produkcji JSW.

Spółka zamierza skoncentrować swoją działalność produkcyjną na maksymalnym wykorzystaniu posiadanej bazy zasobowej z uwzględnieniem aktualnych potrzeb odbiorców Spółki.

O podjęciu decyzji o zakończeniu rozmów w sprawie nawiązania potencjalnej współpracy pomiędzy JSW i PDZ Spółka poinformowała drugą stronę pisemnie, z zachowaniem zasad dotychczas wypracowanej przez strony formuły prowadzonych rozmów.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietna 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywę Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE

]]>
news-2689Sun, 10 May 2020 17:01:00 +0200Raport bieżący nr 16/2020/relacje-inwestorskie/raporty-gieldowe/raporty-biezace/raport-biezacy/raport-biezacy-nr-16-2020Podjęcia decyzji o dodatkowych działaniach profilaktycznych w związku z rozprzestrzenianiem się zakażeń wirusem SARS-CoV-2 w JSWTreść raportu:

Zarząd Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. („JSW”, „Spółka”) informuje, iż w dniu 10 maja 2020 roku podjął uchwałę podjęciu dodatkowych zdecydowanych działań profilaktycznych mających na celu ograniczenie rozprzestrzeniania się zakażeń wirusem SARS-CoV-2 w należącej do Spółki Kopalni Węgla Kamiennego „Pniówek” („KWK Pniówek”).

Podjęta decyzja ma na celu wprowadzenie organizacji pracy w KWK Pniówek w sposób zapewniający bezpieczeństwo załogi i ruchu zakładu górniczego. Wprowadzone działania prewencyjne obejmują:

-    poddanie całej załogi kopalni badaniom na obecność koronawirusa:

-    do czasu przeprowadzenia powyższych badań ruch zakładu KWK Pniówek prowadzić wyłącznie w oparciu o pracowników z negatywnym wynikiem badań na obecność koronawirusa;

-    do czasu ustabilizowania się sytuacji związanej z epidemią wszyscy pracownicy podejmujący pracę w KWK „Pniówek” muszą być poddani badaniom na obecność koronawirusa, a możliwość podjęcia pracy będzie uzależniona od wyników badań.

Rzeczywista skala skutków rozprzestrzeniania się zakażeń wirusem SARS-CoV-2 w KWK Pniówek jest obecnie nieznana i niemożliwa do oszacowania oraz uzależniona od wielu czynników, które podlegają dynamicznym zmianom.

Zgodnie z dotychczasowymi zapewnieniami Zarząd Spółki na bieżąco monitoruje rozwój sytuacji związanej z utrzymującymi się skutkami rozprzestrzeniania się koronawirusa i ich wpływem na działalność zarówno KWK Pniówek jak i całej Spółki oraz Grupy JSW.

O wszelkich istotnych okolicznościach zmieniających aktualną sytuację gospodarczą Spółki lub mogących mieć wpływ na obecne lub przyszłe wyniki finansowe Spółka będziemy informować w kolejnych raportach bieżących.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietna 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywę Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE

]]>
news-2681Wed, 29 Apr 2020 14:48:47 +0200Raport bieżący nr 15/2020/relacje-inwestorskie/raporty-gieldowe/raporty-biezace/raport-biezacy/raport-biezacy-nr-15-2020Umorzenie Certyfikatów Inwestycyjnych JSW Stabilizacyjnego Funduszu Inwestycyjnego ZamkniętegoTreść raportu: 
Zarząd Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. („JSW”, „Spółka”) informuje, iż w dniu 29 kwietnia 2020 roku podjął uchwałę w sprawie umorzenia Certyfikatów Inwestycyjnych JSW Stabilizacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego („FIZ”) serii A i B, na łączną szacowaną kwotę ok. 400 mln PLN. Jednocześnie w tym samym dniu Rada Nadzorcza Spółki zgodnie ze statutem JSW wyraziła na powyższe umorzenie zgodę. 
Przewidywany wpływ środków z tytułu umorzenia Certyfikatów FIZ w wysokości ok. 200 mln PLN planuje się w czerwcu 2020 roku, ok. 100 mln PLN w lipcu 2020 roku oraz około 100 mln PLN we wrześniu 2020 roku. Środki uzyskane z tytułu umorzenia certyfikatów FIZ zostaną wykorzystane zarówno na cele związane z bieżącą działalnością Spółki jak i na realizację działalności inwestycyjnej.
FIZ został utworzony przez Spółkę w celu przeciwdziałania potencjalnym zagrożeniom, związanym 
z pogorszeniem płynności, jej stabilizacji, jak również w celu ograniczenia wpływu ryzyka zmienności cen węgla i koksu, na utrzymanie ciągłości prowadzenia działalności operacyjnej i inwestycyjnej Grupy Kapitałowej. 
Wartość bilansowa inwestycji w portfel aktywów FIZ na dzień 31 marca 2020 roku wynosiła 
1 562,0 mln PLN. W wartości bilansowej ujęte pozostają środki finansowe, przewidziane 
do umorzenia w ramach decyzji podjętych w miesiącu styczniu 2020 r., w wysokości 391,8 mln PLN, o czym Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 1/2020. Wpływ powyższej kwoty na rachunek Spółki nastąpił w miesiącu kwietniu bieżącego roku. 

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietna 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywę Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

]]>
news-2670Thu, 16 Apr 2020 18:18:00 +0200Raport bieżący nr 14/2020/relacje-inwestorskie/raporty-gieldowe/raporty-biezace/raport-biezacy/raport-biezacy-nr-14-2020Informacje dotyczące działalności operacyjnej Grupy Kapitałowej JSW w I kwartale 2020 rokuTreść raportu:

Zarząd Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. ("JSW") w załączeniu przekazuje informacje dotyczące działalności operacyjnej Grupy Kapitałowej JSW za I kwartał 2020 roku wraz z komentarzem.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietna 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywę Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

]]>
news-2651Thu, 02 Apr 2020 21:36:00 +0200Raport bieżący nr 13/2020/relacje-inwestorskie/raporty-gieldowe/raporty-biezace/raport-biezacy/raport-biezacy-nr-13-2020Ogłoszenie wystąpienia siły wyższej w JSWTreść raportu:

Zarząd Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. („Spółka”, „JSW”) informuje, iż w dniu 2 kwietnia 2020 roku podjął uchwałę o wystąpieniu siły wyższej w Jastrzębskiej Spółce Węglowej i poinformowaniu kontrahentów Spółki o jej wystąpieniu oraz konsekwencjach dla części zobowiązań wynikających z zawartych umów handlowych. Powyższa decyzja została podjęta w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 oraz związanymi z tym ograniczeniami, działaniami rządów państw i przedsiębiorstw na świecie – co może mieć bezpośredni wpływ na sytuację finansową Spółki i Grupy JSW.

Na dzień sporządzenia niniejszego raportu nie jest możliwy do określenia wpływ powyższej decyzji na działalność, sytuację finansową i operacyjną oraz perspektywy Spółki i Grupy JSW.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietna 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywę Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE

]]>