Jastrzębska Spółka Węglowa S.A.http://www.jsw.plRaporty bieżącepl_PLJastrzębska Spółka Węglowa S.A.Wed, 20 Oct 2021 13:48:25 +0200Wed, 20 Oct 2021 13:48:25 +0200TYPO3 EXT:newsnews-3160Thu, 14 Oct 2021 14:30:00 +0200Raport bieżący nr 34/2021https://www.jsw.pl/relacje-inwestorskie/raporty-gieldowe/raporty-biezace/raport-biezacy/r-3Informacje dotyczące działalności operacyjnej Grupy Kapitałowej JSW w III kwartale 2021 rokuTreść raportu:

Zarząd Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. ("JSW") w załączeniu przekazuje informacje dotyczące działalności operacyjnej Grupy Kapitałowej JSW za III kwartał 2021 roku wraz z komentarzem.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietna 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywę Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE

]]>
news-3158Thu, 14 Oct 2021 14:08:00 +0200Raport bieżący nr 33/2021https://www.jsw.pl/relacje-inwestorskie/raporty-gieldowe/raporty-biezace/raport-biezacy/r-2Rejestracja przez Sąd zmian Statutu JSW S.A.Treść raportu:

Zarząd Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. („Spółka”, „JSW”) informuje, iż 13 października 2021 roku Spółka otrzymała Postanowienie Sądu Rejonowego w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o dokonaniu 12 października 2021 roku rejestracji zmian Statutu Spółki. Zmiany Statutu Spółki zostały przyjęte uchwałą nr 29 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia JSW z dnia 25 czerwca 2021 roku.

Spółka przekazuje w załączeniu treść zmienionych postanowień Statutu oraz tekst jednolity Statutu JSW.

Podstawa prawna: § 5 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

]]>
news-3149Thu, 23 Sep 2021 16:05:00 +0200Raport bieżący nr 32/2021https://www.jsw.pl/relacje-inwestorskie/raporty-gieldowe/raporty-biezace/raport-biezacy/raport-biezacy-nr-32-2021Otrzymanie przez JSW S.A. oświadczenia PFR S.A. o częściowym zwolnieniu z długu oraz wysokości umorzenia pożyczki preferencyjnejTreść raportu:

Zarząd Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. („JSW”, „Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym Spółka otrzymała z Polskiego Funduszu Rozwoju S.A. („PFR”) oświadczenie o częściowym zwolnieniu z długu oraz wysokości umorzenia pożyczki preferencyjnej, którą JSW otrzymała z PFR na podstawie umowy z dnia 23 grudnia 2020 roku, o czym Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 45/2020. 

Na podstawie otrzymanego oświadczenia, PFR umarza częściowo, tj. w kwocie 89.175.000,00 zł pożyczkę preferencyjną. Umorzenie następuje ze skutkiem od dnia 24 września 2021 roku, z zastrzeżeniem konieczności złożenia przez JSW do PFR w terminie do dnia 28 września br. oświadczenia o przyjęciu zwolnienia z długu.  

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietna 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywę Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE

]]>
news-3146Tue, 21 Sep 2021 13:34:00 +0200Raport bieżący nr 31/2021https://www.jsw.pl/relacje-inwestorskie/raporty-gieldowe/raporty-biezace/raport-biezacy/raport-biezacy-nr-31-2021Informacja o transakcji na akcjach Spółki Treść raportu:

Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. („Spółka”, „JSW”) informuje, że w dniu 20 września 2021 r. otrzymała od Pana Roberta Ostrowskiego - Zastępcy Prezesa Zarządu JSW ds. Ekonomicznych, powiadomienie w trybie art. 19 ust.1 Rozporządzenia MAR o transakcji na akcjach Spółki.

Treść powiadomienia Spółka przekazuje w załączeniu.

Podstawa prawna: art. 19ust. 3  Rozporządzenia MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

]]>
news-3140Mon, 13 Sep 2021 14:53:00 +0200Raport bieżący nr 30/2021https://www.jsw.pl/relacje-inwestorskie/raporty-gieldowe/raporty-biezace/raport-biezacy/raport-biezacy-nr-30-2021Podpisanie porozumienia pomiędzy Zarządem JSW S.A. a Reprezentatywnymi Organizacjami Związkowymi.Treść raportu:

Zarząd Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. („JSW”, „Spółka”) informuje, że w dniu 13 września 2021 roku zawarte zostało Porozumienie pomiędzy Zarządem JSW S.A. a Reprezentatywnymi Organizacjami Związkowymi.

W wyniku postępowania mediacyjnego w sprawie zakończenia sporu zbiorowego w związku ze zgłoszonymi w dniu 5 maja 2021 r. postulatami, strony uzgodniły, że:

  1. Od dnia 1 września 2021 r. wdraża się do stosowania nowe tabele stawek płac zasadniczych wyższe od dotychczasowych o 1,6%, co wraz ze wzrostem płac zasadniczych o 3,4% od lipca br. pozwoli zrealizować wzrost stawek płac o 5%.
  2. W dniu 1 października pracownikom, będącym w stanie zatrudnienia na dzień 31.08.2021 r. wypłacona zostanie nagroda jednorazowa w następującej wysokości:

             a/ 4 300 zł – zatrudnieni pod ziemią,

             b/ 3 500 zł – zatrudnieni w Zakładzie Przeróbki Mechanicznej Węgla,

             c/ 3 100 zł – pozostali.

       3. Począwszy od dnia 1 października 2021 r. wartość posiłku oraz posiłku profilaktycznego wynosić będzie 21 zł/dzień przepracowany.

Szacowany koszt ww. decyzji wynosi:

          - wzrost stawek w tabelach płac o 1,6% od m-ca września: 23,5 mln zł w roku 2021.

          - nagroda jednorazowa: 113,5 mln zł

          - posiłki, posiłki profilaktyczne: 2,3 mln zł w roku 2021 r.

Łącznie, szacowany koszt przedmiotowego Porozumienia wynosi 139,3 mln zł w roku 2021.

Niniejsze Porozumienie z dniem jego podpisania kończy spór zbiorowy dotyczący obowiązywania porozumienia w zakresie wzrostu płac w 2020 roku, a także kończy etap rokowań w sporze zbiorowym dotyczącym wzrostu płac w 2021 roku i wyczerpuje żądania Reprezentatywnych Organizacji Związkowych w ww. zakresach.

 

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietna 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywę Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE

]]>