Jastrzębska Spółka Węglowa S.A.http://www.jsw.plRaporty bieżącepl_PLJastrzębska Spółka Węglowa S.A.Thu, 15 Oct 2020 17:29:33 +0200Thu, 15 Oct 2020 17:29:33 +0200TYPO3 EXT:newsnews-2865Thu, 15 Oct 2020 16:38:00 +0200Raport bieżący nr 37/2020/relacje-inwestorskie/raporty-gieldowe/raporty-biezace/raport-biezacy/raport-biezacy-nr-37-2020Rozwiązanie umowy finansowania z Europejskim Bankiem InwestycyjnymTreść raportu:

Zarząd Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. („JSW” lub „Spółka”) informuje, że w dniu 15 października 2020 roku podjął decyzję o rozwiązaniu na mocy porozumienia stron umowy finansowania („Umowa”), zawartej w dniu 9 kwietnia 2019 r. pomiędzy JSW, spółką zależną JSW tj. JSW KOKS S.A. oraz Europejskim Bankiem Inwestycyjnym („EBI”) z siedzibą w Luksemburgu.

Finansowanie zostało udzielone w formie kredytu terminowego w wysokości 58.500.000 EUR na realizację Inwestycji Strategicznych Spółki oraz spółki zależnej JSW KOKS S.A, opisanych szerzej w  Raporcie bieżącym nr 30/2019. Na chwilę obecną ani  Spółka ani JSW KOKS S.A. nie posiadają zadłużenia z tytułu niniejszego kredytu.

Rozwiązanie Umowy spowoduje równocześnie wygaśnięcie zabezpieczeń ustanowionych w związku z Umową przez Spółkę oraz JSW KOKS S.A.

Decyzja o rozwiązaniu Umowy kredytowej pomiędzy EBI a JSW, spółki będącej kluczowym europejskim producentem węgla koksowego, który po raz wtóry został wpisany przez Komisję Europejską na listę surowców krytycznych, została podjęta w związku z koniecznością spełnienia przez JSW, w możliwie najkrótszym czasie, wytycznych regulaminu udzielenia finansowego wsparcia w ramach Tarczy Antykryzysowej, na podstawie wniosku, o którym Spółka informowała w Raporcie bieżącym nr 26/2020.

Warunki  Regulaminu ubiegania się o udział w programie rządowym Tarcza Finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju dla Dużych Firm, wskazują, w szczególności na konieczność podpisania umowy międzywierzycielskiej pomiędzy dotychczasowymi wierzycielami finansowymi (w tym EBI), PFR a Spółką. Zawarcie takiej umowy międzywierzycielskiej jest jednocześnie warunkiem zawieszającym wypłatę środków z niniejszego finansowania pomocowego.

Spełnienie tego warunku w przypadku kontraktu z EBI w wymaganym czasie, mając na względzie potrzeby Spółki w zakresie utrzymania płynności finansowej, okazało się niemożliwe z uwagi na czasochłonność procesu kredytowego i dostostosowane go do harmonogramu finalizowania prac nad projektem pozyskania wsparcia od PFR . 

Jednocześnie Spółka informuje, iż podejmie starania celem ponownego ubiegania się o pozyskanie finasowania z EBI na realizację Inwestycji Strategicznych, które obejmował dotychczasowy kontrakt.

Podpisanie porozumienia o rozwiązaniu Umowy z EBI wymaga uzyskania zgody Rady Nadzorczej JSW S.A.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietna 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywę Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE

 

 

]]>
news-2859Tue, 13 Oct 2020 18:01:00 +0200Raport bieżący nr: 36/2020/relacje-inwestorskie/raporty-gieldowe/raporty-biezace/raport-biezacy/raport-biezacy-nr-36-2020Informacje dotyczące działalności operacyjnej Grupy Kapitałowej JSW w III kwartale 2020 rokuTreść raportu:

Zarząd Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. ("JSW") w załączeniu przekazuje informacje dotyczące działalności operacyjnej Grupy Kapitałowej JSW za III kwartał 2020 roku wraz z komentarzem.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietna 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywę Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE

]]>
news-2850Thu, 08 Oct 2020 17:44:00 +0200Raport bieżący nr 35/2020/relacje-inwestorskie/raporty-gieldowe/raporty-biezace/raport-biezacy/raport-biezacy-nr-35-2020Umorzenie Certyfikatów Inwestycyjnych JSW Stabilizacyjnego Funduszu Inwestycyjnego ZamkniętegoTreść raportu:

Zarząd Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. („JSW”, „Spółka”) informuje, że w dniu 8 października 2020 roku  podjął uchwałę w sprawie umorzenia Certyfikatów Inwestycyjnych JSW Stabilizacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego („FIZ”) serii A, na łączną szacowaną kwotę ok. 300 mln PLN. Jednocześnie w tym samym dniu Rada Nadzorcza Spółki zgodnie ze statutem JSW wyraziła zgodę na powyższe umorzenie. 

Przewidywany wpływ środków z tytułu umorzenia Certyfikatów FIZ w wysokości ok. 300 mln PLN planuje się w listopadzie 2020 roku. Środki uzyskane z tytułu umorzenia certyfikatów FIZ zostaną wykorzystane zarówno na cele związane z bieżącą działalnością Spółki, w tym na regulowanie zobowiązań wobec kontrahentów oraz na działalność inwestycyjną.

FIZ został utworzony przez Spółkę w celu przeciwdziałania potencjalnym zagrożeniom, związanym z pogorszeniem płynności, jej stabilizacji, jak również w celu ograniczenia wpływu ryzyka zmienności cen węgla i koksu, na utrzymanie ciągłości prowadzenia działalności operacyjnej i inwestycyjnej Grupy Kapitałowej.

Wartość bilansowa inwestycji w portfel aktywów FIZ na dzień 30 września 2020 roku wynosiła 782,7 mln PLN.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietna 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywę Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

]]>
news-2836Thu, 17 Sep 2020 09:50:00 +0200Raport bieżący nr 34/2020/relacje-inwestorskie/raporty-gieldowe/raporty-biezace/raport-biezacy/raport-biezacy-nr-34-2020Piąte wezwanie JSW S.A. do złożenia dokumentów akcjiTreść raportu:

Zarząd Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju  („Spółka”) w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 roku poz. 1798, ze zm. z Dz.U. z 2020 roku poz. 875) wzywa wszystkich akcjonariuszy posiadających dokumenty akcji Spółki w formie materialnej (papierowej) do złożenia ich do depozytu akcji Spółki, prowadzonego przez Biuro Maklerskie PKO Banku Polskiego w Punkcie Obsługi Klienta w Jastrzębiu – Zdroju, Al. Józefa Piłsudskiego 31, Jastrzębie-Zdrój (44-335) lub w Centrali w Warszawie, ul. Puławska 15, Warszawa (02-515), w terminie najpóźniej do dnia 1 marca 2021 roku, w celu przekształcenia w formę elektroniczną.

Dokumenty należy składać w dni robocze w godzinach od 9:00 do 17:00.

Wezwanie dotyczy również akcjonariuszy, których dokumenty zostały wycofane z depozytu prowadzonego przez Biuro Maklerskie PKO Banku Polskiego.

Złożenie dokumentów akcji Spółki będzie się odbywało za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi Spółki w formie protokołu zdawczo-odbiorczego.

Podstawą prawną niniejszego wezwania jest ustawa z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 roku, poz. 1798, ze zm. z Dz.U. z 2020 roku poz. 875), na podstawie której wprowadza się obowiązkową dematerializację wszystkich akcji Spółki. Dematerializacja akcji oznacza zastąpienie materialnej formy akcji zapisem elektronicznym w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A.

Zgodnie z wprowadzonymi zmianami przepisów, moc obowiązujących dokumentów akcji w formie materialnej, wydanych przez Spółkę wygasa z mocy prawa z dniem 1 marca 2021 roku.

Po tym dniu materialne dokumenty akcji nie będą już potwierdzały statusu akcjonariusza, tylko staną się dokumentami dowodowymi, niezbędnymi do aktualizacji elektronicznego rejestru Spółki prowadzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.

Natomiast po dniu 1 stycznia 2026 roku nastąpi utrata ochrony praw członkowskich akcjonariuszy Spółki, których dokumenty akcji w formie materialnej nie zostaną złożone do depozytu akcji Spółki, prowadzonego przez Biuro Maklerskie PKO Banku Polskiego i nie zostaną ujęte w elektronicznym rejestrze prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.

Niniejsze Wezwanie jest piątym spośród pięciu wymaganych przepisami prawa.

Więcej informacji w sprawie dematerializacji akcji Spółki można uzyskać pod następującymi numerami telefonu:+48 32 756 4414; +48 32 756 4403; +48 32 756 4535 w dni robocze, w godzinach 8:00-14:00.

]]>
news-2818Mon, 31 Aug 2020 12:23:00 +0200Raport bieżący nr 33/2020/relacje-inwestorskie/raporty-gieldowe/raporty-biezace/raport-biezacy/raport-biezacy-nr-33-2020Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu JSW S.A. w dniu 31.08.2020 r. Treść raportu:

Zarząd Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. („Spółka”) przekazuje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 31 sierpnia 2020 roku.

Nazwa Podmiotu: Skarb Państwa

Liczba głosów: 64.388.780

Udział w głosach NWZ: 89,46 %

Udział w głosach ogółem: 54,84 %

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3) Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

]]>