Jastrzębska Spółka Węglowa S.A.http://www.jsw.plRaporty bieżącepl_PLJastrzębska Spółka Węglowa S.A.Fri, 23 Jul 2021 08:01:39 +0200Fri, 23 Jul 2021 08:01:39 +0200TYPO3 EXT:newsnews-3107Wed, 14 Jul 2021 17:28:00 +0200Raport bieżący nr 23/2021https://www.jsw.pl/relacje-inwestorskie/raporty-gieldowe/raporty-biezace/raport-biezacy/raport-biezacy-nr-23-2021Informacje dotyczące działalności operacyjnej Grupy Kapitałowej JSW w II kwartale 2021 rokuTreść raportu:

Zarząd Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. ("JSW") w załączeniu przekazuje informacje dotyczące działalności operacyjnej Grupy Kapitałowej JSW za II kwartał 2021 roku wraz z komentarzem.

 

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietna 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywę Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE

]]>
news-3097Fri, 09 Jul 2021 12:18:00 +0200Raport bieżący nr 22/2021https://www.jsw.pl/relacje-inwestorskie/raporty-gieldowe/raporty-biezace/raport-biezacy/raport-biezacy-nr-22-2021Zmiany w składzie Zarządu JSW S.A.Treść raportu:

Zarząd Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. ("JSW", "Spółka") informuje, iż 9 lipca 2021 roku Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwały o odwołaniu z dniem dzisiejszym ze składu Zarządu JSW:

- Pani Barbary Piontek pełniącej funkcję Prezesa Zarządu,

- Pana Tomasza Dudy pełniącego funkcję Zastępcy Prezesa Zarządu ds. Rozwoju,

- Pana Włodzimierza Hereźniaka pełniącego funkcję Zastępcy Prezesa Zarządu ds. Handlu.

Jednocześnie Pan Jarosław Jędrysek pełniący funkcję Zastępcy Prezesa Zarządu ds. Ekonomicznych złożył rezygnację z pełnienia funkcji członka zarządu Spółki, ze skutkiem na dzień 9 lipca 2021 roku, z powodów osobistych.

Ponadto Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwały dotyczące:

i) Delegowania Pana Stanisława Pruska  - Członka Rady Nadzorczej, do czasowego wykonywania czynności Prezesa Zarządu X kadencji. Okres delegowania został ustalony na czas od 9 lipca 2021 roku do dnia 8 października 2021 roku włącznie, jednak nie dłużej niż do dnia powołania Prezesa Zarządu;

ii) Powierzenia Panu Stanisławowi Pruskowi pełnienia obowiązków Zastępcy Prezesa Zarządu ds. Technicznych i Operacyjnych od dnia 9 lipca 2021 roku do dnia powołania Zastępcy Prezesa Zarządu ds. Technicznych i Operacyjnych;

iii) Delegowania Pana Michała Rospędka - Członka Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności Zastępcy Prezesa Zarządu ds. Handlu X kadencji. Okres delegowania został ustalony na czas od 9 lipca 2021 roku do dnia 8 października 2021 roku włącznie, jednak nie dłużej niż do dnia powołania Zastępcy Prezesa Zarządu ds. Handlu.

iv) Powierzenia Panu Michałowi Rospędek pełnienia obowiązków Zastępcy Prezesa Zarządu ds. Rozwoju od dnia 9 lipca 2021 roku do dnia powołania Zastępcy Prezesa Zarządu ds. Rozwoju;

v) Powierzenia Panu Arturowi Wojtków pełnienia obowiązków Zastępcy Prezesa Zarządu ds. Ekonomicznych od dnia 9 lipca 2021 roku do dnia powołania Zastępcy Prezesa Zarządu ds. Ekonomicznych. W tym okresie Pan Artur Wojtków pozostaje również członkiem Zarządu JSW ds. Pracy i Polityki Społecznej.

Podstawa prawna: §5 pkt 4 i 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

]]>
news-3096Fri, 09 Jul 2021 10:03:00 +0200Raport bieżący nr 21/2021https://www.jsw.pl/relacje-inwestorskie/raporty-gieldowe/raporty-biezace/raport-biezacy/raport-biezacy-nr-21-2021Odpowiedzi na pytania akcjonariusza zadane podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia JSW S.A. 25 czerwca 2021 rokuTreść raportu:

Zarząd Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. („Spółka”) przekazuje odpowiedzi udzielone w trybie art. 428 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych na pytania jednego z akcjonariuszy Spółki, zadane podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które odbyło się w dniu 25 czerwca 2021 roku.

Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 12) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

]]>
news-3083Fri, 25 Jun 2021 15:29:00 +0200Raport bieżący nr 20/2021https://www.jsw.pl/relacje-inwestorskie/raporty-gieldowe/raporty-biezace/raport-biezacy/raport-biezacy-nr-20-2021Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu JSW S.A. w dniu 25.06.2021 r. Treść raportu:

Zarząd Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. („Spółka”) przekazuje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się 25 czerwca 2021 roku.

Nazwa Podmiotu: Skarb Państwa

Liczba głosów: 64 387 333

Udział w głosach ZWZ: 94,01 %

Udział w głosach ogółem: 54,84 %

 

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3) Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

]]>
news-3082Fri, 25 Jun 2021 15:26:00 +0200Raport bieżący nr 19/2021https://www.jsw.pl/relacje-inwestorskie/raporty-gieldowe/raporty-biezace/raport-biezacy/raport-biezacy-nr-19-2021Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie JSW S.A. 25 czerwca 2021 rokuTreść raportu:

Zarząd Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. („Spółka”) przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki 25 czerwca 2021 roku („ZWZ”).

Jednocześnie Spółka informuje, iż nie doszło do odstąpienia przez ZWZ od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad.

Zarząd Spółki informuje, iż do protokołu podczas obrad nie zgłoszono sprzeciwów.

Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 6), 7), 9) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca
2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

]]>