Jastrzębska Spółka Węglowa S.A.http://www.jsw.plRaporty bieżącepl_PLJastrzębska Spółka Węglowa S.A.Mon, 18 Jan 2021 11:43:40 +0100Mon, 18 Jan 2021 11:43:40 +0100TYPO3 EXT:newsnews-2941Mon, 18 Jan 2021 11:27:00 +0100Raport bieżący nr 2/2021/relacje-inwestorskie/raporty-gieldowe/raporty-biezace/raport-biezacy/raport-biezacy-nr-2-2021Zmiany w składzie Zarządu JSW S.A.Treść raportu:

Zarząd Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. ("JSW", "Spółka") informuje, iż w dniu 18 stycznia 2021 roku Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę o odwołaniu z dniem dzisiejszym ze składu Zarządu JSW Pana Włodzimierza Hereźniaka, pełniącego funkcję Prezesa Zarządu.

Jednocześnie Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwały dotyczące:

  1. powierzenia Panu Arturowi Dyczko pełnienia obowiązków Prezesa Zarządu od dnia 18 stycznia 2021 roku do dnia powołania Prezesa Zarządu. W tym okresie Pan Artur Dyczko pozostaje również Zastępcą Prezesa Zarządu JSW ds. Technicznych i Operacyjnych.
  2. powierzenia Panu Radosławowi Załozińskiemu pełnienia obowiązków Zastępcy Prezesa Zarządu ds. Handlu od dnia 18 stycznia 2021 roku. W tym okresie Pan Radosław Załoziński pozostaje również Zastępcą Prezesa Zarządu JSW ds. Ekonomicznych.

Podstawa prawna:

§ 5 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

]]>
news-2939Wed, 13 Jan 2021 12:20:00 +0100Raport bieżący nr 1/2021/relacje-inwestorskie/raporty-gieldowe/raporty-biezace/raport-biezacy/raport-biezacy-nr-1-2021Informacje dotyczące działalności operacyjnej Grupy Kapitałowej JSW w IV kwartale 2020 rokuTreść raportu:

Zarząd Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. ("JSW") w załączeniu przekazuje informacje dotyczące działalności operacyjnej Grupy Kapitałowej JSW za IV kwartał 2020 roku wraz z komentarzem.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietna 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywę Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE

 

]]>
news-2929Tue, 29 Dec 2020 14:00:00 +0100Raport bieżący nr 47/2020/relacje-inwestorskie/raporty-gieldowe/raporty-biezace/raport-biezacy/raport-biezacy-nr-47-2020Komunikat KDPW S.A. o rejestracji akcji JSW S.A. Treść raportu:

Zarząd Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. („Spółka”) w nawiązaniu do raportów bieżących nr 44/2020 i 46/2020 informuje o powzięciu informacji, iż Dział Operacyjny Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”), wydał dzisiaj komunikat, w którym poinformowano, że 30 grudnia 2020 r. nastąpi rejestracja 744.463 akcji Spółki i oznaczenie ich kodem ISIN PLJSW0000015.

Podstawa prawna: § 17 ust.1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

]]>
news-2928Wed, 23 Dec 2020 18:20:00 +0100Raport bieżący nr 46/2020/relacje-inwestorskie/raporty-gieldowe/raporty-biezace/raport-biezacy/raport-biezacy-nr-46-2020Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji serii A oraz D spółki Jastrzębska Spółka Węglowa S.A.Treść raportu:

Zarząd Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. („JSW”, „Spółka”) informuje, iż Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”) na podstawie wniosku Spółki podjął  23 grudnia 2020 roku uchwałę nr 1028/2020 w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW z dniem 30 grudnia 2020 roku łącznie 744.463 akcji Spółki, w tym 508.781 akcji serii A oraz 235.682 akcji serii D o wartości nominalnej 5,00 zł każda.

Zarząd GPW postanowił wprowadzić z dniem 30 grudnia 2020 r. do obrotu giełdowego na rynku podstawowym akcje JSW serii A i D, o których mowa powyżej,  pod warunkiem zamiany tych akcji na akcje zwykłe na okaziciela oraz dokonania przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w dniu 30 grudnia 2020 r. rejestracji tych akcji i oznaczenia ich kodem ISIN „PLJSW0000015”. 

 

Podstawa prawna: § 17 ust.1 pkt 2) i 4) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

]]>
news-2927Wed, 23 Dec 2020 17:46:00 +0100Raport bieżący nr 45/2020/relacje-inwestorskie/raporty-gieldowe/raporty-biezace/raport-biezacy/raport-biezacy-nr-45-2020Podpisanie umowy pożyczki preferencyjnej pomiędzy JSW S.A. a Polskim Funduszem Rozwoju S.A. w ramach programu rządowego Tarcza Finansowa PFR dla Dużych FirmZarząd Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. („JSW” lub „Spółka”) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 42/2020 informuje, że dzisiaj została zawarta umowa pożyczki pomiędzy JSW a Polskim Funduszem Rozwoju S.A. („PFR”) oraz spółkami Jastrzębskie Zakłady Remontowe Sp. z o.o. i JSW KOKS S.A. jako poręczycielami udzielonej pożyczki.

Umowa dotyczy udzielenia Spółce pożyczki preferencyjnej w kwocie 173.600.000 zł (słownie: sto siedemdziesiąt trzy miliony sześćset tysięcy złotych) w ramach programu rządowego Tarcza Finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju dla Dużych Firm. Warunki na jakich została zawarta umowa nie różnią się od tych, które JSW wskazała w raporcie bieżącym nr 40/2020 oraz 42/2020. O spełnieniu głównego warunku zawieszającego uprawniającego PFR do wypłaty środków z tytuły podpisanej dzisiaj umowy Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 43/2020.

Wypłata pożyczki preferencyjnej ma nastąpić do końca bieżącego roku.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietna 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywę Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE

]]>