Jastrzębska Spółka Węglowa S.A.http://www.jsw.plRaporty bieżącepl_PLJastrzębska Spółka Węglowa S.A.Fri, 07 Aug 2020 06:54:59 +0200Fri, 07 Aug 2020 06:54:59 +0200TYPO3 EXT:newsnews-2785Thu, 06 Aug 2020 12:45:00 +0200Raport bieżący nr 30/2020/relacje-inwestorskie/raporty-gieldowe/raporty-biezace/raport-biezacy/raport-biezacy-nr-30-2020Trzecie wezwanie JSW S.A. do złożenia dokumentów akcjiTreść raportu:  

Zarząd Spółki Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju
(„Spółka”) w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 roku poz. 1798, ze zm. z Dz.U. z 2020 roku poz. 875) wzywa wszystkich akcjonariuszy posiadających dokumenty akcji Spółki
w formie materialnej (papierowej) do złożenia ich do depozytu akcji Spółki, prowadzonego przez Biuro Maklerskie PKO Banku Polskiego w Punkcie Obsługi Klienta w Jastrzębiu – Zdroju, Al. Józefa Piłsudskiego 31, Jastrzębie-Zdrój (44-335) lub w Centrali w Warszawie, ul. Puławska 15, Warszawa (02-515), w terminie najpóźniej do dnia 1 marca 2021 roku, w celu przekształcenia w formę elektroniczną.

Dokumenty należy składać w dni robocze w godzinach od 9:00 do 17:00.

Wezwanie dotyczy również akcjonariuszy, których dokumenty zostały wycofane z depozytu prowadzonego przez Biuro Maklerskie PKO Banku Polskiego.

Złożenie dokumentów akcji Spółki będzie się odbywało za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi Spółki w formie protokołu zdawczo-odbiorczego.

Podstawą prawną niniejszego wezwania jest ustawa z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 roku, poz. 1798, ze zm. Z Dz.U. z 2020 roku poz. 875), na podstawie której wprowadza się obowiązkową dematerializację wszystkich akcji Spółki. Dematerializacja akcji oznacza zastąpienie materialnej formy akcji zapisem elektronicznym w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A.

Zgodnie z wprowadzonymi zmianami przepisów, moc obowiązujących dokumentów akcji
w formie materialnej, wydanych przez Spółkę wygasa z mocy prawa z dniem 1 marca 2021 roku.

Po tym dniu materialne dokumenty akcji nie będą już potwierdzały statusu akcjonariusza, tylko staną się dokumentami dowodowymi, niezbędnymi do aktualizacji elektronicznego rejestru Spółki prowadzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.

Natomiast po dniu 1 stycznia 2026 roku nastąpi utrata ochrony praw członkowskich akcjonariuszy Spółki, których dokumenty akcji w formie materialnej nie zostaną złożone do depozytu akcji Spółki, prowadzonego przez Biuro Maklerskie PKO Banku Polskiego i nie zostaną ujęte w elektronicznym rejestrze prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.

Niniejsze Wezwanie jest trzecim spośród pięciu wymaganych przepisami prawa.

Więcej informacji w sprawie dematerializacji akcji Spółki można uzyskać pod następującymi numerami telefonu:+48 32 756 4414; +48 32 756 4403; +48 32 756 4535 w dni robocze, w godzinach 800-1400.

]]>
news-2781Mon, 03 Aug 2020 12:44:00 +0200 Raport bieżący nr 29/2020/relacje-inwestorskie/raporty-gieldowe/raporty-biezace/raport-biezacy/raport-biezacy-nr-29-2020Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia JSW S.A. na dzień 31.08.2020 r., projekty uchwałTreść raportu:                      

Zarząd Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. („Spółka”) na podstawie art. 399 § 1 oraz 4021 § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 22 ust.1 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 31 sierpnia 2020 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki („NWZ”), które odbędzie się w Jastrzębiu-Zdroju w  siedzibie Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A., Aleja Jana Pawła II 4, 44-330 Jastrzębie-Zdrój, Sala nr 502 na V piętrze na godzinę 10:00.

W załączeniu Zarząd Spółki przekazuje ogłoszenie o zwołaniu NWZ dokonane zgodnie z art. 4022 KSH oraz projekty uchwał.

Podstawa prawna:  § 19 ust. 1 pkt 1-2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

]]>
news-2777Tue, 28 Jul 2020 16:01:00 +0200Raport bieżący nr 28/2020/relacje-inwestorskie/raporty-gieldowe/raporty-biezace/raport-biezacy/raport-biezacy-nr-28-2020Informacja o wynikach przeprowadzonych testów na utratę wartości aktywów w segmencie węgielTreść raportu:

Zarząd Jastrzębskiej Spółki Węglowej  S.A. („Spółka”, „JSW”) informuje, że zakończone zostały testy na utratę wartości bilansowej aktywów Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A., zgodnie z postanowieniami MSR 36 Utrata wartości aktywów.

Wyniki przeprowadzonych przez JSW testów wskazują na utratę wartości bilansowej aktywów trwałych w segmencie węgiel majątku Kopalni Węgla Kamiennego „Jastrzębie-Bzie” w wysokości 430,9 mln zł. Główną przyczyną obniżenia wartości odzyskiwalnej aktywów jest negatywny wpływ koronawirusa SARS-CoV-2 na gospodarkę poprzez ograniczenie mocy produkcyjnych stali, co wiąże się ze spadkiem cen węgla i utratą części przychodów, a także koniecznością skorygowania planów inwestycyjnych.

Wpływ pandemii na pozostałe ośrodki wypracowujące środki pieniężne nie jest wyższy niż dotychczas ujęta strata z tytułu utraty wartości aktywów, przez co nie zachodzi potrzeba ujmowania dla nich dodatkowych odpisów z tego tytułu.

Dokonanie odpisu pomniejszy wynik operacyjny JSW oraz Grupy Kapitałowej, jednakże nie wpłynie na sytuację płynnościową. Ostateczna wartość odpisu zostanie przedstawiona odpowiednio w jednostkowym i skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym JSW i Grupy Kapitałowej JSW za  pierwsze półrocze 2020 rok.

Spółka informuje, że prezentowane powyżej wartości mają charakter szacunkowy i mogą ulec zmianie.

 

 

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietna 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywę Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

]]>
news-2768Thu, 16 Jul 2020 09:09:00 +0200Raport bieżący nr 27/2020/relacje-inwestorskie/raporty-gieldowe/raporty-biezace/raport-biezacy/raport-biezacy-nr-27-2020Drugie wezwanie JSW S.A. do złożenia dokumentów akcjiTreść raportu:

Zarząd Spółki Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju („Spółka”) w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 roku poz. 1798, ze zm. z Dz.U. z 2020 roku poz. 875) wzywa wszystkich akcjonariuszy posiadających dokumenty akcji Spółki w formie materialnej (papierowej) do złożenia ich do depozytu akcji Spółki, prowadzonego przez Biuro Maklerskie PKO Banku Polskiego w Punkcie Obsługi Klienta w Jastrzębiu – Zdroju, Al. Józefa Piłsudskiego 31, Jastrzębie-Zdrój (44-335) lub w Centrali w Warszawie, ul. Puławska 15, Warszawa (02-515), w terminie najpóźniej do dnia 1 marca 2021 roku, w celu przekształcenia w formę elektroniczną.

Dokumenty należy składać w dni robocze w godzinach od 9:00 do 17:00.

Wezwanie dotyczy również akcjonariuszy, których dokumenty zostały wycofane z depozytu prowadzonego przez Biuro Maklerskie PKO Banku Polskiego.

Złożenie dokumentów akcji Spółki będzie się odbywało za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi Spółki w formie protokołu zdawczo-odbiorczego.

Podstawą prawną niniejszego wezwania jest ustawa z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 roku, poz. 1798, ze zm. z Dz.U. z 2020 roku poz. 875), na podstawie której wprowadza się obowiązkową dematerializację wszystkich akcji Spółki. Dematerializacja akcji oznacza zastąpienie materialnej formy akcji zapisem elektronicznym w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A.

Zgodnie z wprowadzonymi zmianami przepisów, moc obowiązujących dokumentów akcji w formie materialnej, wydanych przez Spółkę wygasa z mocy prawa z dniem 1 marca 2021 roku.

Po tym dniu materialne dokumenty akcji nie będą już potwierdzały statusu akcjonariusza, tylko staną się dokumentami dowodowymi, niezbędnymi do aktualizacji elektronicznego rejestru Spółki prowadzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.

Natomiast po dniu 1 stycznia 2026 roku nastąpi utrata ochrony praw członkowskich akcjonariuszy Spółki, których dokumenty akcji w formie materialnej nie zostaną złożone do depozytu akcji Spółki, prowadzonego przez Biuro Maklerskie PKO Banku Polskiego i nie zostaną ujęte w elektronicznym rejestrze prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.

Niniejsze Wezwanie jest drugim spośród pięciu wymaganych przepisami prawa.

Więcej informacji w sprawie dematerializacji akcji Spółki można uzyskać pod następującymi numerami telefonu:+48 32 756 4414; +48 32 756 4403; +48 32 756 4535 w dni robocze, w godzinach 800-1400.

]]>
news-2761Wed, 15 Jul 2020 14:36:00 +0200Raport bieżący nr 26/2020/relacje-inwestorskie/raporty-gieldowe/raporty-biezace/raport-biezacy/raport-biezacy-nr-26-2020Wpływ skutków epidemii koronawirusa COVID-19 na działalność JSW na dzień 30 czerwca 2020 roku oraz podjęcie działań w celu pozyskania finansowania w ramach rządowego programu „Tarcza finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju dla Dużych Firm”Treść raportu:

Zarząd Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. („Spółka”, „JSW”) w nawiązaniu do przekazanych dotychczas informacji związanych z wpływem COVID-19 na działalność JSW oraz mając na uwadze dotychczas prowadzone działania związane z minimalizacją wpływu koronawirusa na działalność JSW, dokonał oceny wpływu pandemii na poszczególne obszary działalności.

1. Wpływ COVID-19 na poziom produkcji węgla, poziom sprzedaży węgla i poziom robót udostępniających

W konsekwencji zaistniałej sytuacji, JSW nie zrealizowała w okresie od dnia 23 marca 2020 roku, (tj. od momentu, w którym Spółka wprowadziła trzyzmianowy system pracy w miejsce czterozmianowego w celu maksymalnego ograniczenia kontaktów pracowników pracujących na różnych zmianach) do 30 czerwca 2020 roku planu produkcji, zaś szkoda z tego tytułu wyniosła 1,23 mln ton, w tym 0,96 mln ton węgla koksowego.

JSW doświadcza ograniczeń związanych z restrykcjami związanymi z COVID-19 także w obszarze handlowym, w konsekwencji czego w II kwartale 2020 roku sprzedaż węgla ogółem wyniosła około 2,96 mln ton i była niższa w porównaniu do I kwartału 2020 roku o około 10,9%, a w porównaniu do II kwartału 2019 roku była niższa o około 7,5%.

Z uwagi na trudną sytuację kadrową związaną z absencją pracowników, JSW nie realizowała także kluczowych mierników operacyjnych związanych z robotami udostępniającymi. W konsekwencji zaistniałej sytuacji, JSW nie zrealizowała w okresie od 23 marca 2020 roku do 30 czerwca 2020 roku planu robót korytarzowych w wysokości 6 291 mb.

2. Wpływ COVID-19 na terminowość spłaty zobowiązań publiczno-prawnych

W konsekwencji obecnej sytuacji pandemicznej, JSW skorzystała z możliwości  odroczenia terminów płatności zobowiązań publiczno-prawnych , zgodnie z  obowiązującą od 1 kwietnia 2020 roku  Ustawą z dnia 31 marca 2020 roku o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw. Łączna kwota pozostała do zapłaty z tytułu składek ZUS, podatku dochodowego i podatku od nieruchomości wynosi 281,18 mln zł, a nowe  terminy płatności tych zobowiązań zostały ustalone na miesiące październik-grudzień 2020 roku.

 3. Wpływ COVID-19 na koszty pracy JSW

W okresie od marca do czerwca 2020 roku JSW poniosła dodatkowe koszty pracy związane z chorobą pracowników na COVID-19, ich kwarantanną, realizacją działań profilaktycznych polegających na konieczności wprowadzenia tzw. „postojowego” oraz kosztami związanymi z obsługą i organizacją procesu, aby skutki pandemii były jak najmniej dotkliwe dla JSW. Łączne koszty pracy związane z COVID-19 za ten okres wyniosły 61,7 mln zł.

4. Pozostałe koszty poniesione przez JSW w związku z COVID-19

Pozostałe koszty (bez kosztów pracy) poniesione przez Spółkę związane z profilaktyką COVID-19 w okresie do 30 czerwca 2020 roku wyniosły 6,2 mln zł.

Dekoniunktura związana z pandemią spowodowała zmniejszenie przychodów, wpłynęła na tymczasowe ograniczenie produkcji, pogorszenie sytuacji płynnościowej w branży oraz całym łańcuchu dostaw, co bezpośrednio rzutuje na wydłużenie ściągalności należności handlowych od odbiorców, poziom należności handlowych oraz stan środków pieniężnych. W związku z tym Spółka podejmuje działania minimalizujące wpływy zaszłych i przyszłych skutków COVID-19 na płynność spółki, m.in. poprzez wykorzystanie dostępnych na rynku rozwiązań wspierających zarządzanie kapitałem pracującym oraz wnioskuje o dostępne na rynku publiczne wsparcie finansowe. Mając na uwadze powyższe, Spółka wystąpiła dzisiaj z wnioskiem o pozyskanie finansowania w ramach Tarczy Antykryzysowej w maksymalnej kwocie 1 750,00 mln zł.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietna 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywę Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

]]>