Jastrzębska Spółka Węglowa S.A.http://www.jsw.plRaporty bieżącepl_PLJastrzębska Spółka Węglowa S.A.Thu, 11 Aug 2022 10:41:37 +0200Thu, 11 Aug 2022 10:41:37 +0200TYPO3 EXT:newsnews-3359Tue, 26 Jul 2022 15:55:00 +0200Raport bieżący nr 37/2022https://www.jsw.pl/relacje-inwestorskie/raporty-gieldowe/raporty-biezace/raport-biezacy/raport-biezacy-nr-37-2022Informacja o utworzeniu odpisu aktualizującego wartość aktywów trwałych w segmencie węgielZarząd Jastrzębskiej Spółki Węglowej  S.A. („Spółka”, „JSW”) informuje, że podjął dzisiaj uchwałę w sprawie utworzenia dodatkowego odpisu aktualizującego wartość aktywów trwałych w segmencie węgiel w wysokości 164,0 mln zł, który obciąży wynik Spółki za II kwartał 2022 roku.

Zgodnie z postanowieniami MSR 36 Utrata wartości aktywów została przeprowadzona analiza przesłanek w wyniku której oceniono, że nie występują nowe przesłanki, które wskazywałyby na możliwość utraty wartości aktywów, ani też nie stwierdzono aby ustały przesłanki zidentyfikowane w poprzednich okresach, w wyniku których utworzone zostały odpisy.

Jednocześnie z uwagi na fakt, iż zdyskontowane przepływy generowane przez ośrodek wypracowujący środki pieniężne, tj. Kopalnię Węgla Kamiennego „Jastrzębie-Bzie” („CGU”) przyjmują wartość ujemną oraz zerową wartość odzyskiwalną CGU i ujęty w poprzednich okresach odpis aktualizujący aktywa CGU, a także wzrost aktywów CGU na dzień 30.06.2022 roku, zaszła konieczność utworzenia dodatkowego odpisu aktualizującego wartość aktywów trwałych w segmencie węgiel.

Dokonanie powyższego odpisu pomniejszy wynik operacyjny JSW oraz Grupy Kapitałowej JSW, jednakże nie wpłynie na sytuację płynnościową. Ostateczna wartość odpisu zostanie przedstawiona odpowiednio w jednostkowym i skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym JSW i Grupy Kapitałowej JSW za okres 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 2022 roku.

Spółka informuje, że prezentowana powyżej kwota odpisu ma charakter szacunkowy i może ulec zmianie.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietna 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywę Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE

 

]]>
news-3356Wed, 20 Jul 2022 15:34:00 +0200Raport bieżący nr 36/2022 https://www.jsw.pl/relacje-inwestorskie/raporty-gieldowe/raporty-biezace/raport-biezacy/raport-biezacy-nr-36-2022Zgoda Rady Nadzorczej JSW S.A. na emisję Certyfikatów Inwestycyjnych serii E JSW Stabilizacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Zarząd Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. („JSW”, „Spółka”) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 33/2022 informuje, iż w dniu dzisiejszym Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę, która pozytywnie zaopiniowała wniosek Zarządu i udzieliła zgody na zasilenie JSW Stabilizacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego („Fundusz”) w ramach subportfela płynnościowego, środkami finansowymi do kwoty 1,0 mld PLN (słownie: jeden miliard PLN).

Jednocześnie Spółka informuje, że zasilenie Funduszu planowane jest w pierwszej połowie sierpnia 2022 roku.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietna 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywę Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE

]]>
news-3354Tue, 12 Jul 2022 14:44:00 +0200Raport bieżący nr 35/2022https://www.jsw.pl/relacje-inwestorskie/raporty-gieldowe/raporty-biezace/raport-biezacy/raport-1Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu za I półrocze 2022 rokuTreść raportu:

Zarząd Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. („JSW”) informuje, iż zmianie uległ termin publikacji skonsolidowanego raportu za I półrocze 2022 roku. Zgodnie z harmonogramem publikacji raportów okresowych w 2022 roku, opublikowanym przez JSW raportem bieżącym nr 1/2022 w dniu 11 stycznia 2022 roku, deklarowanym dniem publikacji skonsolidowanego raportu za I półrocze 2022 roku był dzień 18 sierpnia 2022 roku.

Nowy termin publikacji skonsolidowanego raportu za I półrocze 2022 roku został wyznaczony na dzień 30 sierpnia 2022 roku.

Podstawa prawna: § 80 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

]]>
news-3352Tue, 12 Jul 2022 08:18:00 +0200Raport bieżący nr 34/2022https://www.jsw.pl/relacje-inwestorskie/raporty-gieldowe/raporty-biezace/raport-biezacy/raport-biezacy-nr-34-2022Informacje dotyczące działalności operacyjnej Grupy Kapitałowej JSW w II kwartale 2022 rokuTreść raportu:

Zarząd Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. ("JSW") w załączeniu przekazuje informacje dotyczące działalności operacyjnej Grupy Kapitałowej JSW za II kwartał 2022 roku wraz z komentarzem.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietna 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywę Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE

]]>
news-3350Fri, 08 Jul 2022 19:10:00 +0200Raport bieżący nr 32/2022 Khttps://www.jsw.pl/relacje-inwestorskie/raporty-gieldowe/raporty-biezace/raport-biezacy/raport-biezacyZawarcie porozumienia ze stroną społeczną w sprawie wypłaty nagrody jednorazowej dla pracowników JSW S.A. - korektaTreść raportu:

Zarząd Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. („JSW”, „Spółka”) informuje, iż w opublikowanym  w dniu 5 lipca 2022 roku raporcie bieżącym nr 32/2022 dotyczącym zawarcia porozumienia pomiędzy Zarządem JSW a Reprezentatywnymi Organizacjami Związkowymi działającymi w Spółce, w sprawie wypłaty nagrody jednorazowej dla pracowników JSW S.A., koryguje się zapis dotyczący okresu sprawozdawczego obciążenia wyniku Spółki. W miejscu „Koszt wypłaty nagrody jednorazowej, łącznie z kosztami pracodawcy, nie przekroczy kwoty 480,0 mln zł i obciąży wyniki Spółki za III kwartał 2022 roku” powinno być: „Koszt wypłaty nagrody jednorazowej, łącznie z kosztami pracodawcy, nie przekroczy kwoty 480,0 mln zł i obciąży wyniki Spółki za II kwartał 2022”.

Pozostałe informacje przekazane raportem bieżącym nr 32/2022 nie uległy zmianie.

Szczegółowa podstawa prawna: § 15 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

]]>