Raport bieżący nr 17/2020

Zakończenie rozmów w sprawie nawiązania potencjalnej współpracy pomiędzy JSW i Prairie Mining Limited

Treść raportu:

Zarząd Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. ("JSW", "Spółka") informuje, że w dniu 12 maja 2020 roku podjął decyzję  o zakończeniu rozmów w sprawie nawiązania potencjalnej współpracy z Prairie Mining Limited ("PDZ") dotyczącej projektów węglowych PDZ w Polsce. O prowadzeniu tych rozmów Spółka informowała w raportach bieżących nr 11/2018, 29/2018 i 15/2019, 58/2019.

Głównym czynnikiem mającym wpływ na  podjęcie decyzji o zakończeniu rozmów pomiędzy JSW a PDZ i powodem braku dalszego zainteresowania po stronie JSW potencjalną współpracą jest ograniczenie działalności inwestycyjnej przez Spółkę związane z pandemią na skutek rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-CoV-2 oraz w związku z negatywną zmianą warunków rynkowych. Jako jeden z głównych czynników mających negatywny wpływ na działalność spółek z sektora wydobywczego w tym i JSW, należy przede wszystkim wskazać istotny spadek cen surowców, w tym węgla koksującego będącego podstawą produkcji JSW.

Spółka zamierza skoncentrować swoją działalność produkcyjną na maksymalnym wykorzystaniu posiadanej bazy zasobowej z uwzględnieniem aktualnych potrzeb odbiorców Spółki.

O podjęciu decyzji o zakończeniu rozmów w sprawie nawiązania potencjalnej współpracy pomiędzy JSW i PDZ Spółka poinformowała drugą stronę pisemnie, z zachowaniem zasad dotychczas wypracowanej przez strony formuły prowadzonych rozmów.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietna 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywę Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE