Raport bieżący nr 8/2020

Zatwierdzenie Strategii JSW S.A. z uwzględnieniem spółek zależnych GK JSW na lata 2020-2030

Zarząd Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. („Spółka”, „JSW”) informuje, iż w dniu 12 lutego 2020 roku Rada Nadzorcza Spółki zatwierdziła Strategię JSW z uwzględnieniem spółek zależnych GK JSW na lata 2020-2030 („Strategia”), będącą aktualizacją dotychczas realizowanej Strategii GK JSW, o której  Spółka informowała w raporcie bieżącym 38/2017.

W Strategii na lata 2020-2030 wyznaczono nowe kierunki i przedsięwzięcia, które wspomagają dążenie GK JSW do zwiększenia wartości firmy i całej Grupy Kapitałowej. Wyznaczone zostały cele strategiczne, które zostały sparametryzowane zgodnie z obecną i prognozowaną sytuacją rynkową przedsiębiorstwa.

Zgodnie z przyjętą Strategią misją i wizją GK JSW są:

Misja -    Umocnienie pozycji wiodącego producenta i dostawcy węgla koksowego oraz koksu
w Europie, w sposób zapewniający wzrost wartości Spółki z uwzględnieniem oczekiwań Interesariuszy.

Wizja -   Dostawca strategicznego surowca chemicznego, niezbędnego w procesie produkcji stali, będącej fundamentem zrównoważonego rozwoju i transformacji ku niskoemisyjnej gospodarce.

Jako cele strategiczne GK JSW na lata 2020-2030 przyjmuje się:

 • Uzyskanie średniej marży EBITDA w latach 2020-2030 na poziomie co najmniej 25%.
 • Rozwój bazy zasobowej, w zakresie węgla koksowego poprzez rozwojowe inwestycje związane z udostępnieniem nowych złóż oraz nowych poziomów wydobywczych.
 • Zwiększenie udziału produkcji i sprzedaży węgla koksowego o stabilnych i pożądanych parametrach jakościowych powyżej 85% od 2021 roku.
 • Bezpieczne JSW – dalsze podnoszenie wysokich standardów bezpieczeństwa.
 • Efektywne JSW:

           -    Wskaźnik natężenia robót na poziomie co najmniej 4,5 mb/tys. ton rocznie.

           -    Optymalizacja struktury i poziomu kosztów z wykorzystaniem innowacyjnych rozwiązań.

           -    Efektywne wykorzystanie węglopochodnych i dążenie do samowystarczalności energetycznej.

Celami wspierającymi będą:

 • Organizacja ucząca się – zarządzanie wiedzą i ciągłe doskonalenie.
 • Ograniczanie wpływu na środowisko.
 • Stabilny pracodawca rozwijający kompetencje pracowników.
 • Elastyczna Organizacja 4.0 – rozwój poprzez innowacje.

Najważniejsze plany rozwoju będą opierać się m.in. na:

 • Działaniach optymalizacyjnych w obszarze wydobywczym i koksowniczym oraz działaniach pogłębiających integrację tych dwóch obszarów działalności.
 • Zapewnieniu samowystarczalności energetycznej JSW poprzez rozwój mocy wytwórczych w oparciu o własną bazę surowcową (metan, gaz koksowniczy).
 • Wdrożeniu Programu Jakość – modelowaniu harmonogramów produkcji i złoża, bieżącym monitorowaniu i nadzorze nad jakością produktów GK JSW, wprowadzaniu innowacyjnych technik badawczych.
 • We wszystkich działaniach realizowanych przez GK JSW zostaną wdrażane rozwiązania ograniczające wpływ na środowisko naturalne. Strategia wyznacza podstawowe kierunki działań w obszarze ochrony środowiska, w tym w zakresie wpływu na klimat, śladu węglowego oraz pozostałych emisji.
 • Wdrażaniu innowacyjnych rozwiązań.

W zakresie założeń operacyjnych:

 • W latach 2020-2030 planuje się stopniowy wzrost wydobycia węgla z poziomu ok. 14,8 mln ton w 2019 roku do ok. 18 mln ton w 2030 roku. Strategia zakłada docelowe zwiększenie wydobycia poprzez inwestycje w rozbudowę nowych poziomów wydobywczych oraz uruchomienie wydobycia z obszaru Bzie Dębina. Struktura planowanego poziomu wydobycia to wzrost uzysku węgla koksowego z 71% w 2019 roku do ponad 85% od roku 2021, z jednoczesnym spadkiem poziomu produkcji węgla do celów energetycznych z 29% w 2019 roku do 12% w roku 2030.
 • Średniorocznie wykonywanie wyrobisk chodnikowych korytarzowych w JSW w latach 2020-2030 na poziomie ponad 80 tys. mb.
 • W okresie obowiązywania Strategii, w JSW zakłada się wzrost wydajności (produktywności) w przeliczeniu na 1 osobę zatrudnioną od ok. 700 ton do ok. 850 ton węgla na osobę w roku 2030, przy założeniu przeciętnego średniorocznego zatrudnienia w latach 2020-2030 na poziomie ok. 21,4 tys. etatów. Jednocześnie Strategia zakłada wzrost przeciętnego zatrudnienia w GK JSW z obecnych ok. 30 tys. etatów do ok. 31 tys. etatów do 2030 roku.
 • Zrównoważony poziom produkcji i sprzedaży koksu na stabilnym poziomie ok 3,5 mln ton.
 • Strategia na lata 2020-2030 przewiduje poniesienie nakładów inwestycyjnych przez GK JSW w wysokości ok. 24,5 mld PLN. Udział nakładów na inwestycje w segmencie węglowym stanowić będzie ok. 84% łącznych nakładów GK JSW.

Główne cele strategii finansowania działalności Spółki:

 • Zapewnienie stabilnej struktury finansowania, przez dążenie do osiągnięcia i utrzymania co najmniej 50% udziału kapitałów własnych w strukturze pasywów a także pokrycia wartości aktywów trwałych kapitałami stałymi.
 • Podejmowanie działań dla zapewnienia poziomu finansowania, którego wielkość będzie pozwalać na podtrzymanie ciągłości procesów działalności operacyjnej oraz inwestycyjnej na zakładanym poziomie.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietna 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywę Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE