Raport bieżący nr 48/2019

Zmiany w składzie Rady Nadzorczej JSW S.A.

Treść raportu:

Zarząd Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. ("Spółka") informuje, iż w dniu dzisiejszym Spółka otrzymała oświadczenia, zgodnie z którymi Minister Energii, działając na podstawie § 15 ust. 13 Statutu Spółki:

1. Odwołał z dniem dzisiejszym ze składu Rady Nadzorczej Spółki Pana Antoniego Malinowskiego.

2. Powołał z dniem dzisiejszym do składu Rady Nadzorczej Spółki Pana Stanisława Pruska  (Prusek) oraz Pana Roberta Tomanka (Tomanek).

Pozostałe informacje o powołanych Członkach Rady Nadzorczej JSW, wymagane Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Spółka przekaże w terminie późniejszym odrębnym raportem bieżącym.

 

Podstawa prawna:

§ 5 pkt 4) i 5) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.