Raport bieżący nr 11/2020

Decyzja Zarządu w sprawie niewypłacania dywidendy z zysku za 2019 rok

Treść raportu:

Zarząd Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. („Spółka”, „JSW”) informuje, iż  w dniu 19 marca 2020 roku podjął uchwałę w sprawie propozycji podziału zysku Spółki za 2019 rok. Zgodnie z podjętą uchwałą, Zarząd nie będzie rekomendował Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu wypłaty dywidendy za 2019 rok.

Zgodnie z funkcjonującą w Spółce polityką dywidendową intencją Zarządu JSW jest rekomendowanie Walnemu Zgromadzeniu wypłat dywidend na poziomie co najmniej 30% skonsolidowanego zysku netto za dany rok obrotowy, jednakże polityka ta uzależniona jest od aktualnych wyników działalności, przepływów pieniężnych, sytuacji finansowej oraz potrzeb kapitałowych, ogólnych uwarunkowań gospodarczych, jak również związanych z wypłatą dywidendy ograniczeń prawnych, podatkowych, regulacyjnych i umownych, a także innych czynników, które Zarząd uzna za istotne i które będą miały wpływ na dostosowanie jej do tych czynników.

Mając powyższe na uwadze, decyzja Spółki o nierekomendowaniu wypłaty dywidendy za 2019 rok uzasadniona jest:

- ogólnymi uwarunkowaniami gospodarczymi;

- ograniczeniami umownymi zapisanymi w umowach dotyczących finansowania Spółki, o których JSW informowała w raportach bieżących nr 29/2019 i 30/2019, zgodnie z którymi w przypadku dokonania wypłat z JSW Stabilizacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego („FIZ”) w okresie 12 miesięcy poprzedzających taką rekomendację dywidendy Spółka zobowiązana jest do nierekomendowania wypłaty dywidendy z jej zysku; oraz

- potrzebami kapitałowymi JSW.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietna 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywę Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE