Uprzejmie informujemy, że węgiel dla klientów indywidualnych sprzedajemy wyłącznie bezpośrednio w kopalni „Budryk” w Ornontowicach. JSW S.A. nie prowadzi sprzedaży on-line, a wszelkie oferty i aukcje internetowe prowadzone z powołaniem się na JSW S.A., naszą nazwę lub logo są bezprawne.

Raport bieżący

Ikona BIPIkona Portal PracownikaIkona pocztyFacebookTwitterInstagramYoutubeLinkedinIkona szukaniaPLEN

Raport bieżący nr 38/2021

zawarcie aneksu do umowy z voestalpine Stahl GmbH na dostawy węgla koksowego

Treść raportu:

Zarząd Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. („Spółka”, „JSW”) w nawiązaniu do raportu 36/2017 informuje, iż w dniu 25 listopada 2021 roku został podpisany aneks do umowy na dostawy węgla koksowego („Aneks”) pomiędzy Jastrzębską Spółką Węglową S.A. z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju (występująca w umowie jako „Sprzedający”) a voestalpine Stahl GmbH z siedzibą w Linz Austria (występująca w umowie jako „Kupujący”), która stała się jedynym partnerem Umowy w miejsce voestalpine Rohstoffbeschaffungs GmbH i Importkohle GmbH z siedzibą w Linz Austria.

Umowa wieloletnia o której mowa w raporcie nr 36/2017 („Umowa”) została zawarta na okres 5 lat począwszy od 01.04.2018 r do 31.03.2023 r. Na mocy zawartego Aneksu okres obowiązywania Umowy, o której mowa powyżej zostaje przedłużony o kolejne 5 lat do dnia 31.03.2028 r.

Tym samym po zawarciu Aneksu łączna szacunkowa wartość Umowy wzrośnie do 4,9 miliarda PLN.

Na mocy zawartego aneksu nie ulegają zmianie dotychczasowe warunki Umowy, które są standardowe dla umów tego typu stosowanych na rynku.

W związku ze znaczącym udziałem Kupującego w portfelu odbiorców JSW, informacja o zawartym aneksie jest istotna z punktu zabezpieczenia stabilnej sprzedaży węgla koksowego
w długim horyzoncie czasowym. Ponadto koncern voestalpine jest również strategicznym odbiorcą koksu z Grupy JSW S.A. a w swoim obszarze jest jednym ze światowych liderów w produkcji i przetwórstwie stali, wyrobów płaskich i długich.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietna 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywę Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE

Więcej raportów biężących

Raporty bieżące