Raport bieżący nr 67/2015 k

Powołanie Prezesa Zarządu JSW S.A. - korekta

 

Treść raportu:
Zarząd Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. („Spółka”, „JSW S.A.”) informuje, iż w opublikowanym raporcie bieżącym nr 67/2015 nastąpiła oczywista omyłka pisarska w zakresie daty podjęcia przez Radę Nadzorczą Spółki uchwały w sprawie powołania Prezesa Zarządu JSW S.A. W miejsce omyłkowo wskazanej daty 17 listopada 2015 r. wpisuje się prawidłową 17 grudnia 2015 r.
Poniżej pełna prawidłowa treść raportu:
Zarząd Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. („Spółka”, „JSW S.A.”) informuje, iż w dniu 17 grudnia 2015 r. Rada Nadzorcza Spółki, jednogłośnie podjęła uchwałę o powołaniu z dniem dzisiejszym Pana Tomasza Gawlika na stanowisko Prezesa Zarządu JSW S.A. VIII kadencji. Pan Tomasz Gawlik jest związany ze Spółką od 26 lat. 4 września br. wybrany został członkiem Zarządu JSW S.A.
Pan Tomasz Gawlik jest absolwentem Akademii Ekonomicznej w Katowicach. Na tej samej uczelni ukończył również Podyplomowe Studia Podatkowe w zakresie finansów i rachunkowości podatkowej. Z Grupą JSW związany jest od 1989 roku. Najpierw pracował w kopalni Jas-Mos a od 2005 roku w Biurze Zarządu Jastrzębskiej Spółki Węglowej w Zespole Zamówień Publicznych i Umów. Od 2008 roku pełnił funkcję Zastępcy Dyrektora Biura Nadzoru Właścicielskiego a następnie od 2010 roku funkcję Dyrektora Biura Rozwoju Strategicznego. Od 2013 roku pełnił funkcję Prezesa Zarządu Spółki Energetycznej „Jastrzębie” S.A. Od 4 września br. pełni w Spółce funkcję Zastępcy Prezesa Zarządu ds. Strategii. Posiada doświadczenie w tworzeniu i nadzorze nad realizacją długoterminowych planów strategicznych, przeprowadzaniu procesów restrukturyzacyjnych oraz wdrażaniu projektów ukierunkowanych na optymalizację procesów w przedsiębiorstwach.
Pan Tomasz Gawlik nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Spółki, jak również nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej jak również nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek organu. Ponadto nie jest wpisany w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.


Podstawa prawna:
§ 5 ust. 1 pkt 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.