Raport bieżący nr 25/2018

Uzgodnienie podstawowych warunków transakcji nabycia przez JSW S.A. akcji Przedsiębiorstwa Budowy Szybów S.A.

Treść raportu:

Zarząd Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. („JSW”, „Spółka”) informuje, że w dniu 17 lipca 2018 r. przedstawiciele JSW jako Kupującej oraz KOPEX S.A. i PBSz 1 Sp. z o.o. jako Sprzedających podpisali dokument obejmujący podstawowe warunki transakcji sprzedaży („Term-Sheet”) pakietu 95,01% akcji spółki Przedsiębiorstwo Budowy Szybów S.A. („PBSz”).

Term-Sheet w szczególności przewiduje, że:

- Strony będą dążyć do zawarcia umowy sprzedaży akcji PBSz, która będzie konkretyzować prawa i obowiązki Stron oraz warunki przejścia akcji PBSz na Kupującego na zasadach określonych w Term-Sheet, nie później niż w terminie 3 miesięcy od daty jego podpisania,

- transakcja będzie realizowana w mechanizmie tzw. „locked box” na dzień 1 stycznia 2018 r.,

- celem transakcji jest nabycie 4.430.476 akcji PBSz za łączną cenę 205.300.000 złotych, która zostanie poddana zasadom ewentualnych korekt wynikających z zastosowanego mechanizmu rozliczenia i zabezpieczeń Kupującego, których szczegóły zostaną określone przez Strony w umowie sprzedaży akcji PBSz,

- transakcja uzależniona jest od spełnienia szeregu warunków, w tym: zgody UOKiK na koncentrację, zwolnienia obciążeń na majątku PBSz i na przedmiocie transakcji wynikających z umowy restrukturyzacyjnej z dnia 1 grudnia 2016 roku, której stronami są, między innymi: Sprzedający, PBSz oraz wierzyciele  finansowi, w tym Bank Pekao S.A. i Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A., zawarcia satysfakcjonujących porozumień ze związkami zawodowymi PBSz i dwoma największymi kontrahentami PBSz (tj. Tauron Wydobycie SA oraz KGHM Polska Miedź SA) w celu potwierdzenia stanu realizacji kontraktów, a także zgody obligatariuszy JSW oraz uzyskania zgód korporacyjnych.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietna 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywę Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.