Raport bieżący nr 24/2018

Powołanie Członków Rady Nadzorczej JSW S.A. X kadencji - uzupełnienie

Treść raportu:

W uzupełnieniu do raportu bieżącego nr 22/2018 z dnia 28 czerwca 2018 r. Zarząd Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. („JSW”, „Spółka”) w załączeniu przekazuje informacje o wykształceniu, kwalifikacjach i zajmowanych wcześniej stanowiskach, wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej osób powołanych w skład Rady Nadzorczej Spółki X kadencji.

Jednocześnie Zarząd JSW informuje, iż  zgodnie ze złożonymi oświadczeniami osoby powołane w skład Rady Nadzorczej Spółki X kadencji nie figurują w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS, ani nie wykonują działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności wykonywanej w przedsiębiorstwie Spółki oraz nie są wspólnikami w konkurencyjnych spółkach cywilnych lub spółkach osobowych, ani członkami organów spółek kapitałowych, czy też członkami organów jakichkolwiek innych konkurencyjnych osób prawnych.

Podstawa prawna: §5 pkt 5) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.