Raport bieżący nr 16/2018

Wstępna ocena skutków wstrząsu górotworu w ruchu Zofiówka w dniu 5 maja 2018 roku i jego wpływu na wyniki operacyjne JSW na 2018 rok

Treść raportu:

Zarząd Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. ("JSW", „Spółka”) informuje, że w dniu 15 maja 2018 roku dokonał wstępnej oceny skutków zdarzenia związanego z wystąpieniem w dniu 5 maja br. samoistnego wstrząsu wysokoenergetycznego w rejonie przygotowywanym do eksploatacji w 3 kwartale br. („Zdarzenie”). W związku z tym JSW poinformowała kontrahentów o zaistnieniu siły wyższej zgodnie z postanowieniami odpowiednich umów handlowych.

Spółka identyfikuje ryzyko obniżenia produkcji węgla w roku bieżącym w maksymalnej wysokości 380 tys. ton wskutek Zdarzenia, w stosunku do zakładanego planu produkcji węgla w przyjętej przez Spółkę Strategii JSW z uwzględnieniem Spółek Zależnych GK JSW na lata 2018-2030.

Zarząd Spółki informuje jednocześnie, że Zdarzenie może nie mieć wpływu na realizację zobowiązań kontraktowych, w związku ze stanem zapasów węgla na dzień 31 marca 2018 roku i możliwościami produkcyjnymi kopalni.

Pełne skutki Zdarzenia, w tym jego wpływ na sytuację ekonomiczną JSW, będą możliwe do oszacowania po przedstawieniu wniosków przez Komisję powołaną  przez Wyższy Urząd Górniczy w Katowicach.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietna 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywę Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.