Raport bieżący nr 9/2018

Zawieszenie stosowania polityki dywidendowej za 2017 r

Treść raportu:

Zarząd Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. („Spółka”, „JSW”) informuje, iż  w dniu 12 marca 2018 roku podjął decyzję o zawieszeniu stosowania polityki dywidendowej JSW w zakresie przeznaczenia wypracowanych wyników finansowych za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2017 roku.

Zgodnie z polityką dywidendową stosowaną przez Spółkę Zarząd Spółki w 2018 roku powinien rekomendować Walnemu Zgromadzeniu JSW wypłatę dywidendy na poziomie co najmniej 30% skonsolidowanego zysku netto za 2017 rok.

Mając na uwadze zapisy Porozumienia z Obligatariuszami, o którym Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 45/2016 oraz konieczność odbudowania kapitału zapasowego uszczuplonego w latach poprzednich, Zarząd Spółki nie będzie rekomendował Walnemu Zgromadzeniu JSW wypłaty dywidendy za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2017 roku. 

Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 11 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim