Raport bieżący nr 8/2018

Informacja o wynikach przeprowadzonych testów na utratę wartości aktywów

Treść raportu:

Zarząd Jastrzębskiej Spółki Węglowej  S.A. („Spółka”, „JSW”) informuje, że zakończone zostały analizy głównych przesłanek świadczących o możliwości utraty wartości bilansowej aktywów JSW, zgodnie z postanowieniami MSR 36 Utrata wartości aktywów.

Wyniki przeprowadzonych przez JSW testów wskazują na utratę wartości bilansowej aktywów trwałych w segmencie węgiel, tj. majątku kopalń węgla kamiennego „Knurów-Szczygłowice” oraz „Budryk” w łącznej wysokości 759,1 mln zł.

Dokonanie odpisu pomniejszy wynik operacyjny JSW oraz Grupy Kapitałowej, jednakże nie wpłynie na sytuację płynnościową. Ostateczna wartość odpisu zostanie przedstawiona odpowiednio w jednostkowym i skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym JSW i Grupy Kapitałowej JSW za 2017 rok.

Jednocześnie Spółka informuje o przeprowadzonym teście na utratę wartości bilansowej aktywów finansowych tj. akcji spółki JSW KOKS S.A.

Wyniki przeprowadzonych przez JSW testów wskazują na utratę wartości akcji JSW KOKS w wysokości 113,4 mln zł.

Dokonanie odpisu pomniejszy wynik operacyjny JSW, jednakże nie wpłynie na sytuację płynnościową Spółki. Ostateczna wartość odpisu zostanie przedstawiona w jednostkowym sprawozdaniu JSW za 2017 rok, bez wpływu na skonsolidowane wyniki finansowe Grupy Kapitałowej JSW za 2017 rok.

Jednocześnie Spółka informuje, że prezentowane powyżej wartości mają charakter szacunkowy i mogą ulec zmianie.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietna 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywę Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE