Raport bieżący nr 33/2017

Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A.

Treść raportu:

Zarząd Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. ("Spółka") informuje, iż w dniu dzisiejszym Pan Daniel Ozon złożył rezygnację z dniem 29 listopada 2017 r. z członkostwa w Radzie Nadzorczej Spółki, w której pełnił funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 21 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.