Raport bieżący nr 29/2017

Zawarcie umowy na dostawy koksu

Treść raportu:

Zarząd Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. („JSW”) informuje, iż w dniu 08.11.2017 roku została zawarta umowa („Umowa”) pomiędzy Jastrzębską Spółką Węglową S.A. z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju (występująca w Umowie jako „Sprzedający”), a voestalpine Rohstoffbeschaffungs GmbH i Importkohle GmbH i z siedzibą w Linz Austria (występujący w Umowie jako „Kupujący”) na sprzedaż koksu wielkopiecowego oraz koksiku. Szacunkowa wartość umowy w okresie jej obowiązywania wynosi 2,63 miliarda PLN (słownie: dwa miliardy sześćset trzydzieści milionów PLN).

Umowa, o której mowa powyżej została zawarta na okres 10 lat począwszy od 01.04.2018 r. do 31.03.2028 r.

Szczegółowe warunki cenowe będą uzgadniane w okresach kwartalnych.

Walutą rozliczenia Umowy jest EURO.

Umowa nie zawiera zapisów dotyczących kar umownych za wyjątkiem zwyczajowo stosowanych w umowach tego typu klauzul dotyczących rozliczenia jakości dostarczanego koksu, w postaci bonifikat cenowych.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietna 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywę Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.