Raport bieżący nr 25/2017

Rezygnacja członka Rady Nadzorczej Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A.

Treść raportu:

Zarząd Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. ("Spółka", „JSW”) informuje, iż w dniu dzisiejszym Pan Jan Przywara złożył rezygnację z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki z dniem 2 października 2017 r. Jako powód rezygnacji podał powierzenie mu funkcji Prezesa Zarządu w Przedsiębiorstwie Gospodarki Wodnej i Rekultywacji S.A., tj. spółce należącej do grupy kapitałowej JSW.

Podstawa prawna:

§ 5 ust. 1 pkt 21 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.