Raport bieżący nr 23/2017

Wcześniejszy wykup obligacji

Treść raportu:

Zarząd Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. („JSW”, „Spółka”) informuje, że w dniu 4 września 2017 r. JSW dokonała wcześniejszego wykupu obligacji wyemitowanych na podstawie programu emisji obligacji ustanowionego umową programu emisji z dnia 30 lipca 2014 r. wraz z późniejszymi zmianami („Program Emisji”). Łączna wartość wykupionych w tym dniu przez JSW obligacji wynosi 127 230 000 PLN oraz 22 740 000 USD.

W konsekwencji dokonania ww. wykupu, łączna wartość nominalna niewykupionych obligacji wyemitowanych przez JSW w ramach Programu Emisji wynosi obecnie 565 480 000 PLN oraz 101 140 000 USD.

W związku z dokonanym przedterminowym wykupem, obligatariusze wyrazili zgodę na zwolnienie części zabezpieczeń związanych z emisją obligacji obejmujących:

- wszelkie zastawy rejestrowe i hipoteki ustanowione na aktywach wchodzących w skład zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki stanowiącej Kopalnię Węgla Kamiennego „Borynia-Zofiówka-Jastrzębie” Ruch Jastrzębie wraz z cesjami z polis ubezpieczeniowych dotyczących tych aktywów;

- hipoteki ustanowione na następujących nieruchomościach: siedzibie JSW w Jastrzębiu-Zdroju oraz hotelu Różany Gaj w Gdyni, wraz z cesjami z polis ubezpieczeniowych dotyczących tych aktywów.

 

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietna 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywę Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.