Raport bieżący nr 19/2017

Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu JSW S.A. w dniu 23.06.2017 r.

Treść raportu:

Zarząd Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. („Spółka”) przekazuje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki („ZWZ”), które odbyło się w dniu 23 czerwca 2017 roku:

Nazwa Podmiotu: Skarb Państwa

Liczba głosów: 64 389 634

Udział w głosach ZWZ: 86,68 %

Udział w głosach ogółem: 54,84 %

 

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3) Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.