Raport bieżący nr 18/2017

Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie JSW S.A. w dniu 23.06.2017 r.

Treść raportu:

Zarząd Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. („Spółka”) przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki („ZWZ”) w dniu 23 czerwca 2017 r.

ZWZ na wniosek Przewodniczącego Zgromadzenia odstąpiło od rozpatrzenia niżej wymienionych punktów Porządku obrad:

4.  Wybór Komisji Skrutacyjnej Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

14. Podjęcie uchwał w sprawie:

a) rozporządzania składnikami aktywów trwałych,

b) zasad postępowania przy zawieraniu umów o usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem oraz zmiany tych umów,

c) zasad postępowania przy zawieraniu przez Spółkę umów darowizny, zwolnienia z długu lub innych umów o podobnym skutku,

d) zasad i trybu zbywania składników trwałych,

e) obowiązku przedkładania sprawozdania o wydatkach reprezentacyjnych, wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem,

f) określenia wymagań dla kandydata na członka Zarządu Spółki,

g) powołania członka Zarządu i postępowania kwalifikacyjnego na członka Zarządu,

h) realizacji obowiązków wynikających z art. 17 ust. 7, art. 18 ust. 2, art. 20 oraz art. 23 ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym.

Zarząd Spółki informuje, iż do protokołu podczas obrad nie zgłoszono sprzeciwów.

Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 7, 8, 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego
2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.