Raport bieżący nr 15/2017

Dokonanie przez JSW wcześniejszego wykupu obligacji

Treść raportu:

Zarząd Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. („JSW”) informuje, że w dniu 8 czerwca 2017 r. JSW dokonała wcześniejszego wykupu obligacji wyemitowanych na podstawie programu emisji obligacji ustanowionego umową programu emisji z dnia 30 lipca 2014 r. („Program Emisji”). Łączna wartość wykupionych w tym dniu przez JSW obligacji wynosi 26 660 000 USD oraz 150 390 000 PLN.

W konsekwencji dokonania wykupu, o którym mowa w akapicie powyżej, łączna wartość nominalna niewykupionych obligacji wyemitowanych przez JSW w ramach Programu Emisji wynosi obecnie 701 050 000 PLN oraz 125 020 000 USD.

W związku z dokonanym dodatkowym przedterminowym wykupem, obligatariusze zgodzili się na zmianę niektórych warunków dokumentacji Programu Emisji, w tym między innymi na rezygnację ze zobowiązania JSW do pozyskania Dodatkowego Finansowania poprzez przeprowadzenie wtórnej emisji akcji.

 

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietna 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywę Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.