Raport bieżący nr 11/2017

Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za I kwartał 2017 roku

Treść raportu:

Zarząd Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. („JSW”) informuje, iż zmianie uległ termin publikacji Skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku. Zgodnie z harmonogramem publikacji raportów okresowych w 2017 roku, opublikowanym przez JSW raportem bieżącym nr 4/2017 z dnia 18.01.2017 roku, deklarowanym dniem publikacji Skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku był dzień 11 maja 2017 roku.

Nowy termin publikacji Skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku został wyznaczony na dzień 24 maja 2017 roku.

Podstawa prawna: § 103 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.