Raport bieżący nr 8/2017

Podpisanie umowy nieodpłatnego zbycia KWK „Krupiński” na rzecz Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A.

Zarząd Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. („JSW”, „Spółka”) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 38/2016 z dnia 9 sierpnia 2016 r. oraz uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia JSW z dnia 1 grudnia 2016 r., informuje, iż w dniu 31 marca 2017 roku została podpisana umowa pomiędzy JSW a Spółką Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu („SRK”) dotycząca nieodpłatnego zbycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa JSW S.A. w postaci Kopalni Węgla Kamiennego „Krupiński” na rzecz SRK. Działania te, prowadzone są w ramach procesu restrukturyzacji Grupy Kapitałowej JSW, z wykorzystaniem trybu przewidzianego w ustawie z dnia 7 września 2007 r. o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego.

W wyniku podpisanej umowy 1,1 tys. pracowników JSW przechodzi w trybie art. 231 Kodeksu pracy do SRK. W latach 2007 - 2016 KWK “Krupiński” wygenerowała łącznie 1,03 mld zł straty gotówkowej, tj. średniorocznie 102,7 mln zł. W związku z tym powyższa transakcja będzie miała wpływ na obniżenie kosztów funkcjonowania Spółki.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietna 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywę Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE