Raport bieżący nr 7/2017

Zawieszenie stosowania polityki dywidendowej za 2016 r.

Treść raportu:

Zarząd Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. („Spółka”, „JSW”) informuje, iż  w dniu 16 marca 2017 roku podjął decyzję o zawieszeniu stosowania polityki dywidendowej JSW w zakresie przeznaczenia wypracowanych wyników finansowych za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2016 roku.

Zgodnie z polityką dywidendową stosowaną przez Spółkę Zarząd Spółki w 2017 roku powinien rekomendować Walnemu Zgromadzeniu JSW S.A. wypłatę dywidendy na poziomie co najmniej 30% skonsolidowanego zysku netto za 2016 rok.

Mając na uwadze konieczność odbudowania kapitałów rezerwowego i zapasowego uszczuplonego w latach poprzednich, Zarząd Spółki nie będzie rekomendował Walnemu Zgromadzeniu JSW S.A. wypłaty dywidendy za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2016 roku

 Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 11 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim