Raport bieżący nr: 5/2017K

Termin publikacji przez JSW S.A. sprawozdania z płatności na rzecz administracji publicznej w roku obrotowym 2017 - korekta

Treść raportu:

Zarząd Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. („Spółka) informuje, iż w opublikowanym raporcie bieżącym nr 5/2017 z dnia 21 stycznia 2017 roku przekazano, iż Spółka w dniu 16 marca 2017 roku opublikuje skonsolidowane sprawozdanie z płatności na rzecz administracji publicznej za rok obrotowy 2016 a powinno być wskazane, iż Spółka w dniu 16 marca 2017 roku opublikuje jednostkowe sprawozdanie z płatności na rzecz administracji publicznej za rok obrotowy 2016.

Poniżej prawidłowa treść raportu:

Zarząd Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. („Spółka”) informuje, że termin publikacji przez Spółkę jednostkowego sprawozdania z płatności na rzecz administracji publicznej za rok obrotowy 2016 został określony na dzień 16 marca 2017 roku. 

 

Podstawa prawna:

§ 103 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.