Raport bieżący nr 5/2017

Termin publikacji przez JSW S.A. sprawozdania z płatności na rzecz administracji publicznej w roku obrotowym 2017

Treść raportu:                      

Zarząd Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. („Spółka”) informuje, że termin publikacji przez Spółkę skonsolidowanego sprawozdania z płatności na rzecz administracji publicznej za rok obrotowy 2016 został określony na dzień 16 marca 2017 roku. 

Podstawa prawna: § 103 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim